GIÁO ÁN unit 16 lesson 1

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:43

https://www.youtube.com/watch? v=z0HZNaM7gTg Wednesday, March 22nd 2018 Unit 16 : Let’s go to the bookshop Lesson 1.Newwords -Post office: -Supermarket: -Bookshop: -Cinema: -Bakery : -Pharmacy -Sweet shop : -Buy -Let’s go -Busy -Free -Medicine -Chocolate bưu điện siêu thị hiệu sách rạp chiếu phim tiệm bánh hiệu thuốc cửa hàng bánh kẹo mua hãy … bận rộn rảnh rổi thuốc sô cô la Post office Bookshop Supermarket Cinema tiệm bánh cửa hàng bánh kẹo hiệu thuốc Hiệu thuốc Siêu thị Bưu điện Cửa hàng bánh kẹo Rạp chiếu phim Hiệu sách Unit 16 : Let’s go to the bookshop Point and say -Let's go to the bookshop Chúng tới hiệu sách -Great idea! Ý kiến hay đấy! -Sorry I'm busy Xin lỡi Mình có việc bận rời Make examples: Let’s go to the post office Great idea! Sorry I’m busy Let’s go to the cinema Great idea! Sorry I’m busy LUCKY NUMBER Let’s go to the bookshop Great idea! Sorry I’m busy LUCKY NUMBER Let’s go to the supermarket Great idea! Sorry I’m busy Homework : - Learn vocabulary by heart - Do the exercises 2/ 48 on your notebook ... https://www.youtube.com/watch? v=z0HZNaM7gTg Wednesday, March 22nd 2 018 Unit 16 : Let’s go to the bookshop Lesson 1. Newwords -Post office: -Supermarket: -Bookshop: -Cinema: -Bakery : -Pharmacy... kẹo hiệu thuốc Hiệu thuốc Siêu thị Bưu điện Cửa hàng bánh kẹo Rạp chiếu phim Hiệu sách Unit 16 : Let’s go to the bookshop Point and say -Let's go to the bookshop Chúng tới hiệu sách -Great
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN unit 16 lesson 1 , GIÁO ÁN unit 16 lesson 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay