unit 16 lets go to the bookshop lesson 1

24 5 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:43

https://www.youtube.com/watch? v=z0HZNaM7gTg Monday, March 19th 2018 Unit 16 : Let’s go to the bookshop Lesson 1.Newwords -Post office: -Supermarket: -Bookshop: -Cinema: -Bakery : -Pharmacy -Sweet shop : -Buy -Let’s go -Busy -Free -Medicine -Chocolate bưu điện siêu thị hiệu sách rạp chiếu phim tiệm bánh hiệu thuốc cửa hàng bánh kẹo mua hãy … bận rộn rảnh rổi thuốc sô cô la Post office Bookshop Supermarket Cinema tiệm bánh cửa hàng bánh kẹo hiệu thuốc Hiệu thuốc Siêu thị Bưu điện Cửa hàng bánh kẹo Rạp chiếu phim Hiệu sách Unit 16 : Let’s go to the bookshop Point and say -Let's go to the bookshop I want to buy some book -Great idea! Ý kiến hay đấy! -Sorry I'm busy Xin lỗi Mình có việc bận rồi Make examples: Let’s go to the bookshop I want to buy some book Great idea! Sorry I’m busy Let’s go to the supermarket I want to buy some food Great idea! Sorry I’m busy Let’s go to the bakery I want to buy some bread Great idea! Sorry I’m busy Let’s go to the pharmacy I want to buy some medicine Great idea! Sorry I’m busy Let’s go to the sweet shop I want to buy some chocolate Great idea! Sorry I’m busy Homework : - Learn vocabulary by heart - Do the exercises 2/ 48 on your notebook ... v=z0HZNaM7gTg Monday, March 19 th 2 018 Unit 16 : Let’s go to the bookshop Lesson 1. Newwords -Post office: -Supermarket: -Bookshop: -Cinema: -Bakery : -Pharmacy -Sweet shop : -Buy -Let’s go -Busy -Free -Medicine... Let’s go to the supermarket I want to buy some food Great idea! Sorry I’m busy Let’s go to the bakery I want to buy some bread Great idea! Sorry I’m busy Let’s go to the pharmacy I want to buy... and say -Let's go to the bookshop I want to buy some book -Great idea! Ý kiến hay đấy! -Sorry I'm busy Xin lỗi Mình có việc bận rồi Make examples: Let’s go to the bookshop I want to buy
- Xem thêm -

Xem thêm: unit 16 lets go to the bookshop lesson 1 , unit 16 lets go to the bookshop lesson 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay