Unit 17 how much is the tshirt lesson 1

29 5 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:43

Welcome to ourF class 11/25/18 quyennt0412@gmail.com Warm up : Look at the pictures Ask and answer Thursday March 31st 2018 Unit 17 : How much is the T-shirt Lesson 11/25/18 quyennt0412 Look, listen and repeat: 11/25/18 quyennt0412@gmail.com Unit 17 : How much is the T-shirt Lesson 1, Vocabulary : - Wear : mặc - T-shirt : áo thun ngắn tay - Shirt : áo sơ mi - Dress : áo đầm - Blouse : Áo sơ mi nữ Unit 17 : How much is the T-shirt Lesson 1, Vocabulary : Jacket : áo khoác Skirt : váy ngắn scarf : khăn quàng jumper : áo len cổ lo Thousand: ngàn One thousand : ngàn Ten thousands : mười ngàn a c b d e a scarf b blouse c jacket * Matching row A row B a blouse b c d e g skirt jumper dong jacket Scarf Point and say : Để hỏi giá tiền của một đồ vật ?  Model sentence : ow much is the + S.N (danh từ số ít)? It’s + money (số tiền How much is the T – shirt ? It’s 50,000dong Point and say: 11/25/18 quyennt0412@gmail.com a b blouse scarf c e d jacket 11/25/18 skirt quyennt0412@gmail.com jumper a c b Blouse/ 70,000 dong Scarf/ 10,000 dong Jacket/ 11/25/18 70,000 dong d Skirt/ quyennt0412@gmail.com 60,000 dong e Jumper/ 80,000 dong a b Scarf/ 10,000 dong Blouse/ 70,000 dong How much is the scarf ? It’10,000 s dong c Jacket/ 70,000 dong 11/25/18 quyennt0412@gmail.com d e Skirt/ 60,000 dong Jumper/ 80,000 dong Work in pairs Ask your partner the prices of the clothes above 11/25/18 quyennt0412@gmail.com How much is the scar ? f It’ s10,000 dong Scarf/ 10,000 dong Jacket/ 70,000 dong 11/25/18 quyennt0412@gmail.com Skirt/ 60,000 dong Blouse/ 70,000 dong Jumper/ 80,000 dong Listen and tick: 11/25/18 quyennt0412@gmail.com LET’S GO SHOPPING! 11/25/18 quyennt0412@gmail.com How much is the pen ? It’s 5.000 dong Note:5.000 dong (thousand) How much is the scarf ? It’s 10.000 dong 9o.000 2.000 3.000 5.000 50.000 80.000 Thank you for your attention ! Good 11/25/18 quyennt0412@gmail.com ... the pictures Ask and answer Thursday March 31st 2 018 Unit 17 : How much is the T-shirt Lesson 11 /25 /18 quyennt0 412 Look, listen and repeat: 11 /25 /18 quyennt0 412 @gmail.com Unit 17 : How much is. .. 80,000 dong Listen and tick: 11 /25 /18 quyennt0 412 @gmail.com LET’S GO SHOPPING! 11 /25 /18 quyennt0 412 @gmail.com How much is the pen ? It’s 5.000 dong Note:5.000 dong (thousand) How much is the scarf... partner the prices of the clothes above 11 /25 /18 quyennt0 412 @gmail.com How much is the scar ? f It’ s10,000 dong Scarf/ 10 ,000 dong Jacket/ 70,000 dong 11 /25 /18 quyennt0 412 @gmail.com Skirt/
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 17 how much is the tshirt lesson 1 , Unit 17 how much is the tshirt lesson 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay