TKTU+THUD.DOC

9 14 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:34

KCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xls Bài tập lớn: TK tối u Tin học ƯD Đề : Thiết kế tối u thành phần cấp phối hạt bê tông nhựa loại hạt trung vừa đá dăm theo tiêu chuẩn Việt Nam I- Mô tả nội dung kỹ thuật: Thiết kế thành phần cấp phối bê tông nhựa chọn cỡ hạt cốt liệu đá thích hợp để để chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa đạt chất lợng mong muốn Theo tiêu chuẩn Việt Nam muốn có thành phần cấp phối chuẩn bê tông nhựa, làm cho chất lợng bê tông nhựa đảm bảo tiêu thiết kế đờng Trong qui trình thiết kế bê tông nhựa có đặt giới hạn dới cỡ hạt theo hàm lờng lọt sàng gọi đờng giới hạn cấp phối tiêu chuẩn, việc thiết kế(lựa chọn) phần cấp phối phải nằm giới hạn này, toán đặt có nhiều cách lựa chọn khác để thành phần cấp phối nằm miền giới hạn nhng thành phần cấp phối tối u nguồn sản xuất vật liệu lại có thành phần mà có đờng biểu diễn nằm gần đờng trung tâm miền Nhiệm vụ toán thiết kế tối u tìm đờng biểu diễn II- Mô tả bàI toán thiết kế tối u: 1- Hàm mục tiêu: Mục tiêu toán chọn đờng biểu diễn cấp phối gần trung tâm miền cấp phối chuẩn mà biến cần tìm 10 giá trị cỡ hạt yêu cầu CS1,CS2, CS10 (%)tơng ứng với cỡ sàng 20 , 15 , 10 , , 2.5 , 1.25 , 0.63 , 0.315 , 0.14 , 0.071 mm Trang1 Bµi tËp lín: TK tèi u Tin học ƯD 20 Cỡ sàng 10 Cận trªn%lät 15 10 2.5 1.2 85 70 50 38 28 81 64 42 31 22 0.6 0.31 20 15 11 10 16 12 8.5 12 0.14 0.07 Trung t©m 97 %lät CËn díi% lät 5 95 78 58 35 24 17 Trong toán số nhóm (chủng loại cốt liệu đa vào 4) vật liệu 4: đá 2x4, đá1x2 ,cát , bột khoáng Thông qua đại lợng ta tính đợc giá trị Csi tơng ứng Mục tiêu tìm giá trị biến CSi cho chúng gần với trung tâm Từ ta có hàm mục tiªu : F min( 97.5  CS1  81.5  CS   CS10 ) Do vËy tham số đại lợng :đá 2x4, đá1x2 ,cát , bột khoáng Với bớc dùng tìm kiếm 1% áp dụng cho bốn đại lợng Các hàm ràng buộc: a- Hàm tổng số phần trăm 100 %= (%Đá2x4)+(%Đá1x2)+(%cát)+(Cát + Bột khoáng ) = =F1(CS1,CS2 .CS10) b- Các biến CSi phải thoả mãn hệ bất phơng trình: (100>=CS1>=95) ; (85>=CS2>=78) ; (70>=CS3>=58) ; (50>=CS4>=35) ; (38>=CS5>=24);(28>=CS6>=17) (20>=CS7>=12) ;(15>=CS8>=9) ; (11>=CS9>=6) ; (10>=CS10>=4) Trang2 ; Bµi tập lớn: TK tối u Tin học ƯD III- Lựa chọn phơng pháp giải: Đối với toán ta nên sử dụng phơng pháp giải thử nghiệm độc lập Lý để chọn phơng pháp tiện cho việc sử dụng ngôn ngữ lập trình ,nó cho đáp số với sai số mong muốn Phơng pháp có khuyết đIểm thời gian tính toán lâu cụ thể toán thời gian tính toán khoảng giây cho máy tính (đã xếp trình tự ràng buộc theo thứ tự giảm dần) VI- Trình tự tính toán 1- Nhập số liệu : Nhập giá trị phần trăm lọt qua sàng với cỡ sằng theo qui định tõng nhãm vËt liÖu tham gia thiÕt kÕ 2- Sử dụng ràng buộc tổng phần trăm để tìm đợc số đá2x4,đá1x2,cát, bột có tổng %bằng 100 Đây đIều kiện ràng buộc đợc đặt trớc tiên để loại hầu hết miền không liên quan 3- Tính giá trị CSi thông qua liệu đầu vào số tính đợc qua điều kiện ràng buộc lần thứ 4- Kiểm tra điều kiện ràng buộc b (điều kiện thoả mãn hệ bất phơng trình Bằng cách dùng biểu thức lôgic) 5- áp giá trị vào hàm mục tiêu để tìm nghiệm thoả mãn.(sử dụng thuật toán tìm cửc trị dãy số) 6- In kết qua hình V- Sơ đồ khối chơng trình :( trang sau) Trang3 Bµi tËp lín: TK tèi u vµ Tin học ƯD VI- Hớng dẫn sử dụng chơng trình : 1- Nhập số liệu : Số liệu đa vào chơng trình đợc nhập trực tiếp từ bàn phím: lợng lọt qua sàng(%) tơng ứng với cỡ sàng theo nhóm vật liệu 2- Phần lạI chơng trình sÏ híng dÉn tõng bíc cho ngêi sư dơng NhËp số liệu Thực đIều kiện ràng buộc thứ sai Kiểm tra Sơ đồ khối điều kiện ràng buộc b Tính hàm mục tiêu tìm giá trị nhỏ In kết Trang4 Kết Bài tập lớn: TK tối u Tin học ƯD đú đú VI-Phần lËp tr×nh PROGRAM Hat_vua_nhieu_da_dam;{*******4thanh phan*******************} uses crt; var da2x4,da1x2,damat,cat,bk:array [1 11] of real; t,ttg:array [1 11] of real; D1,D2,M,C,bot,z,X,Y,ok,d1tg,d2tg,bottg: integer; i,o,k,l,n,j,h,q,r,s,u:integer; a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11:real; Trang5 Bµi tËp lín: TK tèi u vµ Tin häc ¦D b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,tong,tongtg,l1,l2,l3,l4,l5,l6,l7,l8 ,l9,l10:real; BEGIN clrscr; writeln ( '************* BE TONG NHUA HAT VUA NHIEU DA DAM LOAI A*********'); writeln (' Nguoi Thuc Hien : Bich Van Viet '); writeln(' lop cong trinh khoa 11 '); repeat writeln('Nhap luong lot cho moi phan voi tung co sang'); write('da2x4[20]= ');read (da2x4[1]); write('da2x4[15]= ');read (da2x4[2]); write('da2x4[10]= ');read (da2x4[3]); write('da2x4[5]= ');read (da2x4[4]); write('da2x4[2.5]= ');read (da2x4[5]); write('da2x4[1.25]= ');read (da2x4[6]); write('da2x4[0.63]= ');read (da2x4[7]); write('da2x4[0.315]= ');read (da2x4[8]); write('da2x4[0.14]= ');read (da2x4[9]); write('da2x4[0.071]= ');read (da2x4[10]); write('Ban co muon sua doi so lieu khong ?(khong:7,co :8)'); readln(ok); until (ok=7) ; repeat write('da1x2[20]= ');read (da1x2[1]); write('da1x2[15]= ');read (da1x2[2]); write('da1x2[10]= ');read (da1x2[3]); write('da1x2[5]= ');read (da1x2[4]); write('da1x2[2.5]= ');read (da1x2[5]); write('da1x2[1.25]= ');read (da1x2[6]); write('da1x2[0.63]= ');read (da1x2[7]); write('da1x2[0.315]= ');read (da1x2[8]); write('da1x2[0.14]= ');read (da1x2[9]); write('da1x2[0.071]= ');read (da1x2[10]); write('Ban co muon sua doi so lieu khong ?(khong:7,co :8)'); readln(ok); until (ok=7) ; repeat write('cat[20]= ');read (cat[1]) ; write('cat[15]= ');read (cat[2]); write('cat[10]= '); read (cat[3]);write('cat[5]= ');read (cat[4]); write('cat[2.5]= '); read (cat[5]);write('cat[1.25]= ');read (cat[6]); write('cat[0.63]= '); read (cat[7]); write('cat[0.315]= ');read (cat[8]); write('cat[0.14]= '); read (cat[9]);write('cat[0.071]= '); read (cat[10]); ; write('Ban co muon sua doi so lieu khong ?(khong:7,co :8)'); readln(ok); until (ok=7) ; repeat write('botkhoang[20]= ');read (bK[1]); write('botkhoang[15]= ');read (bK[2]); write('botkhoang[10]= '); read (bK[3]);write('botkhoang[5]= ');read (bK[4]); Trang6 Bµi tËp lín: TK tèi u vµ Tin häc ¦D write('botkhoang[2.5]= '); read (bK[5]);write('botkhoang[1.25]= ');read (bK[6]); write('botkhoang[0.63]= '); read (bK[7]); write('botkhoang[0.315]= ');read (bK[8]); write('botkhoang[0.14]= '); read (bK[9]);write('botkhoang[0.071]= '); read (bK[10]); ; write('Ban co muon sua doi so lieu khong ?(khong:7,co :8)'); readln(ok); until (ok=7) ; tongtg:=1000; for bot:=1 to 30 for c:=1 to 40 for d2:=5 to 60 for d1:=10 to 60 begin z:= d1+d2+c+bot ; if z= 100 then begin a1:=(d1*da2x4[1])/100+ (d2*da1x2[1])/100;b1:=(c*cat[1]+bot*bk[1])/100; a2:=(d1*da2x4[2]+d2*da1x2[2])/100;b2:=(c*cat[2]+bot*bk[2])/100; a3:=(d1*da2x4[3]+d2*da1x2[3])/100;b3:=(c*cat[3]+bot*bk[3])/100; a4:=(d1*da2x4[4]+d2*da1x2[4])/100;b4:=(c*cat[4]+bot*bk[4])/100; a5:=(d1*da2x4[5]+d2*da1x2[5])/100;b5:=(c*cat[5]+bot*bk[5])/100; a6:=(d1*da2x4[6]+d2*da1x2[6])/100;b6:=(c*cat[6]+bot*bk[6])/100; a7:=(d1*da2x4[7]+d2*da1x2[7])/100;b7:=(c*cat[7]+bot*bk[7])/100; a8:=(d1*da2x4[8]+d2*da1x2[8])/100;b8:=(c*cat[8]+bot*bk[8])/100; a9:=(d1*da2x4[9]+d2*da1x2[9])/100;b9:=(c*cat[9]+bot*bk[9])/100; a10:=(d1*da2x4[10]+d2*da1x2[10])/100;b10:=(c*cat[10]+bot*bk[10])/100; t[1]:= a1+b1; t[2]:= a2+b2; t[3]:= a3+b3; t[4]:= a4+b4; t[5]:= a5+b5; t[6]:= a6+b6; t[7]:= a7+b7; t[8]:= a8+b8; t[9]:= a9+b9; t[10]:= a10+b10; if then (94
- Xem thêm -

Xem thêm: TKTU+THUD.DOC, TKTU+THUD.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay