KCMKCAD-AD-AASHTO (file excel).xls.DOC

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:29

KCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xls Phần thứ nhất: Thiết kế tối u I Đặt vấn đề: Tính toán kết cấu mặt đờng toán thờng gặp thiết kế đờng giao thông Việc thiết kế kết cấu mặt đờng hợp lý đIũu kiện cụ thể dự án đIũu quan trọng thiết thực Mặt đờng có hai laọi mặt đờng cứng mặt đờng mềm Tuy việc thiết kế tính toán cụ thể hai loại mặt đờng khác nhng có chung nguyên tắc phảI đủ khả chịu lực dới tác dụng tảI trọng xe khai thác ®ång thêi ph¶I cho kinh tÕ nhÊt LÊy mơc tiêu đảm bảo cờng độ mặt đờng ứng với tảI trọng xe khai thác định đồng thời phảI đảm bảo đIũu kiện ràng buộc kinh tế tận dụng đợc vật liệu chỗ nhiều Đó bàI toán thờng thấy thực tế ngành xây dựng công trình giao thông II BàI toán: Giả sử cấp đờng đờng cấp IV đồng có mặt đờng loại mặt cấp cao A1, yêu câu cờng độ mặt đờng thiết kế phảI đạt Eyc =1270 daN/cm2 Giả sử ta chọn kết cấu áo đờng nh hình vẽ: H3= cm H2= 12 cm H1= 25 cm Bê tông nhựa hạt trung Đá dăm TC láng nhựa 2.7Kg/m2 Đá dăm TC (4x6) Hàm mục tiêu: Nh nói trên, hàm mục tiêu hàm xác định khả chịu lực kết cấu đIũu kiện vật liệu đợc chọn sẵn theo khả sẵn có địa phơng nh đIũu kiện đờng đợc cung cấp sẵn Kiểm tra kết cấu áo đờng theo tiêu chuẩn ®é ®µn håi: Etb = E1x((1 + K t1/3)/ (1 + K))3 Etb mô đun đàn håi cđa kÕt cÊu ®êng sau ®· chän vËt liệu chiều dày lớp Kiểm tra điều kiện chịu kéo uốn khối bêtông nhựa: ku=1.15xpxku < [ơku] [ơku] ứng suất kéo uốn giới hạn vật liệu BTN Kiểm tra điều kiện trợt khèi BTN: Tax < [T] =K' x c víi Tax ứng suất cắt thực tế khối BTN, [T] giá trị ứng suất cắt giới hạn khối BTN Kiểm tra đất theo tiêu chuẩn đảm bảo không trợt: T < [T] với T ứng suất cắt thực tế hoạt động đất, [T] khả chống trợt đất Các biến độ lập: Các giá trị nh cờng độ lớp BTN, đá dăm TC láng nhựa, đá dăm TC (4x6), góc ma sát lực dính đơn vị đất nền, khả chịu lực giới hạn lớp kết cấu Các biến phụ thuộc thể ràng buộc: nh trình bày trên, hàm mục tiêu phảI thoả mãn đIũu kiện ràng buộc việc biểu diễn phảI thông qua biến phụ thuộc khác k,t: tính theo tỷ số mô đun đàn hồi chiều dày lớp kết cấu Tỷ sè H/D lµ tû sè cđa chiỊu dµy kÕt cÊu đờng kính vệt bánh xe tính toán Khả chống trợt đất nền: [T] =K' x c Hệ số tổng hợp K phụ thuộc vào hệ số vợt tảI, hệ số xét đến đIũu kiện làm việc lớp kết cấu không nh giả thiết, hệ số giảm khả chống dới tác dụng tảI trọng trùng phục, hệ số xét đến làm việc không ®ång nhÊt cđa kÕt cÊu Cã thĨ nhËn thÊy r»ng biến độc lập đợc biểu diễn qua biến độc lập, thay giá trị biến độc lập vào phơng trình cụ thể ta có đợc giá trị biến phụ thuộc Tuy nhiên, giá trị biến độc lập tuỳ tiện lấy đợc mà bị khống chế khoảng giá trị định, điều đem lại lợi quan trọng cho toán tối u Phơng pháp giải tóan: Từ việc xác định hàm mục tiêu nêu ta thấy để xác định xác bao quát hết trờng hợp xẩy thực tế kết cấu mặt đờng chịu tác dụng xe chạy, điều kiện địa hình, địa chất duới đất nhiều Từ thực tế thấy cần chọn trờng hợp điển hình bất lợi để kiểm toán đủ đảm bảo an toàn cho kết cấu mặt đờng điều kiện khác Ngoài việc lựa chọn loại vật liệu chiều dày lớp ®ã còng phơ thc rÊt nhiỊu vµo kinh nghiƯm cđa ngời thiết kế cần loại kết cấu thông dụng đợc sử dụng thực tế nhiều nh khả thi điều kiện vật liệu địa phơng mà đảm bảo đợc yêu cầu chịu lực cho tính giá trị: độ võng tiêu chuẩn đàn hồi kết cấu, cờng độ chịu kéo uốn khối bê tông nhựa, ứng suất trợt khối BTN, ứng suất trợt đấtkhông lớn giới hạn đó, lấy 5% giá trị giới hạn chấp nhận đợc mà không cần phảI tiến hành thử hết luợt loại vật liệu chiều dày chúng Cấu trúc chơng trình: Chơng trình đợc viết excel bao gồm seet: tra bảng tính toán theo quy trình ®ã b¶ng tra, sau ®· cã sè liƯu chọn gía trị đầu vào kết cấu gía trị tra bảng phục vụ tính toán tự động cập nhật Trong phần có phần nhập số liệu, lựa chọn thông số tính toán theo điều kiện thực tế kết quả, kết luận xem điều kiện có đạt không kết luận chung Chơng trình: Phần thứ hai: phát minh s¸ng chÕ Phát minh sáng chế gặp rÊt nhiÒu đời sống thàng ngày Mỗi đồ vật dùng hàng ngày người chế tạo nhiều có mang phát minh sáng chế Con dao cạo râu gillete đăng ký tới 24 sáng chế Dưới ví dụ số qui tắc phát minh sáng chế nhận thấy điều hòa nhiệt độ Qui tắc 1: Chuyển đổi trạng thái vật lý Khí gas điều hòa nén dạng lỏng bốc cực nhanh nhằm thu nhiệt Q trình chuyển đổi ngun tắc làm lạnh điều hòa Qui tắc 2: Làm ngược lại Mùa hè điều hòa sử dụng để làm mát mùa đơng lại sử dụng để làm ấm Qui tắc 3: Qui tắc lộn trái Ðộng điện điều hòa có strator ngồi, rotor nam châm Qui tắc 4: Tăng nhanh giảm bớt tốc độ vận hành Chể độ quạt gió chế độ làm lạnh khác điều hòa tăng/giảm tốc độ vận hành để phù hợp với nhu cầu người sử dụng Qui tắc 5: Chuyển đổi trạng thái hoạt động Chế độ hoạt động điều hòa thiết kế không liên tục Sau thời gian hoạt động định, máy tự động tắt để bảo đảm tiết kiệm tăng tuổi thọ máy Qui tắc Sử dụng trường vật lý khác Ðiều khiển từ xa điều hòa nhiệt độ sử dụng tia hồng ngoại (một loại sóng điện từ, truyền trường điện từ) Qui tắc 7: Sử dụng nhiều loại vật liệu vào nhiều phận Dàn lạnh treo tường điều hòa thường làm vật liệu composit để đảm bảo tính mỹ thuật có trọng lượng nhẹ Ống bảo ôn thiết kế nhiều lớp nhiều loại vật liệu khác Qui tắc cải tiến: Ghép số chức vào cá thể Sử dụng qui tắc này, cải tiến để điều hòa nhiệt độ có thêm chức phục vụ Lợi dụng đặc tính treo cao điều hòa, lắp thêm camera theo dõi sử dụng phòng trẻ em Hệ thống nối với internet nhờ lắp thêm chíp xử lý giúp cho việc điều khiển điều hòa thực từ đâu
- Xem thêm -

Xem thêm: KCMKCAD-AD-AASHTO (file excel).xls.DOC, KCMKCAD-AD-AASHTO (file excel).xls.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay