Ao duong BT nhua

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:28

KCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xls Bản tính kết cấu mặt đường Công trình: đoạn : Số liệu tính toán: - Các đặc trưng cường độ vật liệu làm áo đường ®­êng: Ru E (daN/cm2) c f TÝnh TÝnh tr­ỵt TÝnh kÐo uèn (daN/cm2) (daN/cm2) (®é) 3000 2500 9000 12 3200 3500 3200 2500 400 400 0,18 22 VËt liệu Bê tông nhựa hạt trung Đá dăm TC láng nhựa 2.7Kg/m2 Đá dăm TC (4x6) Đất lu lèn K98 - Xác định modun đàn hồi chung yêu cầu mặt đường: Eyc = 1270 daN/cm2 Sơ chọn kết cấu áo đường: H3= cm H2= 12 cm H1= 25 cm Bê tông nhựa hạt trung Đá dăm TC láng nhựa 2.7Kg/m2 Đá dăm TC (4x6) E Kiểm tra kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi: Theo tiêu chuẩn TCN211 - 93 ta cã c«ng thøc tÝnh Etb nh­ sau: 1/3 + K t 1+K Trong ®ã: K = h /h ; t = E /E KÕt tính toán ghi bảng sau: Etb = E1 Lớp vật liệu Bê tông nhựa hạt trung Đá dăm TC láng nhựa Đá dăm TC (4x6) Ei hi t 3000 3200 3200 0,94 1,00 5,00 12,00 25,00 K 0,135 0,480 h tbi 42,00 37,00 25,00 E tbi 3175 3200 3200 nên trị số Etb kết cấu đựoc nhân thêm hệ số b= Hệ số H/D = 42/33 = 1,27 1,14 tt E tb = Ett x b = 3175 x1,14= 3443,94 daN/cm Dùng toán đồ hình H 3-3 xác định modun đàn hồi chung mặt ®­êng: Tõ c¸c tû sè: H/D = 42/33 = 1,27 E0/E1 = lÊy E1 = Etttb 400/ 3443,94= 0,116 Tra toán đồ Ech/E1 = Ech = 0,39x E1 = 0,39 1343 daN/cm Ech > Eyc nªn kÕt cÊu chọn đảm bảo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi cho phép Kiểm tra điều kiện chịu kéo uốn khối bêtông nhựa: Ta có: Ebtn= 9000,00 daN/cm2 - Xác định modun đàn hồi Ech1 mặt lớp đá dăm: Đổi lớp đá dăm láng nhựa đá dăm TC lớp tương đương, với lưu ý hệ số: H/D = 37/33= 1,12 nên trị số Etb nhân thêm hệ số b= 1,121 3200 x 1,121 = 3587,2 daN/cm2 Tõ H/D = 1,12 Eo/E1 =400/ 3587,20= Tra toán đồ 3-3 ta có: Echm/E1 = 0,375 => Echm= 1345,2 daN/cm2 Ta có sơ đồ tính toán: H1= 5,00 E1 =9000 daN/cm2 H/D = 5/33= 0,15 E1/Echm= 9000/ 1345,2 = Tra toán đồ H 3.11 ta có sku= 0,112 Echm= 1345,2 daN/cm2 6,7 1,82 VËy sku=1.15xpxsku=1.15x6x1.82 = 12,56 daN/cm ơku Tax= 1,56 daN/cm2 [T] =K' x c =1.1x2 4,32 daN/cm2 ( K' c tra theo bảng - ) Tax Tax= 0,115 daN/cm2 Tõ H = 42 cm, Tra toán đồ H3-9 xác định : Tav= -0,004 daN/cm2 ứng suất cắt hoạt động đất : T= Tax + ứng suất cắt cho phép hoạt ®éng ®Êt : [T] =K' x c =0.522x0.25 =0.6 => [T] = K1 x K2 K' = K1 Tav = 0,015 K2 =0.65 Kkt =1.0 T nỊn ®Êt đảm bảo điều kiện chống trượt daN/cm2 0,131 daN/cm2 /nxmxKt n =1.15 => K'= m =0.65 0,522 1/ HÖ sè ®IÒu chØnh H/D 0,5 0,75 1,25 1,5 1,75 b 2/ b 1,033 1,069 1,107 1,136 1,178 1,198 1,21 Số liệu: Kết quả: 1,750 1,198 1,12 1,121 Trị số modun đàn hồi yêu cầu áo đường Ntt Eyc A2 A1 10 20 50 100 200 500 1000 2000 1150 1330 1470 1600 1780 1920 2070 2240 Tra s« liƯu: KÕt qu¶: 134 1661,2 #REF! 760 910 1100 1220 1350 1530 92 B1 5100 640 820 940 1579,2 #REF! #VALUE! 3/ Độ ẩm ttính toán đất loại III 5/ Trị số modun đàn hồi(daN/cm2) tuỳ theo độ ẩm độ chặt Độ chặt k 0,95 0,9 Độ ẩm tính toán loại đất Sét sÐt ¸ c¸t 0.65-0.67 0.64-0.66 0.64-0.66 0.72-0.75 0.74-0.75 0.76-0.8 0.80-0.85 0.85-0.90 0.89-0.96 Loại đất Sét sét cát Đất lẫn sỏi sạn Ba zan Tây Nguyên Độ chặt K 0,95 0,9 0,95 0,9 0,95 0,9 0,95 0,9 §é 0,5 440 420 470 440 520 490 650 620 650 610 áo đường (tải trọng trục 10T) 4/ Trị số tối thiểu với modun đàn hồi yêu cầu Modun yêu cầu Cấp hạng đường áo đường Cấp A1 Cấp A2 CÊp B1 CÊp 17810 CÊp 1570 1280 CÊp 1400 1150 CÊp 1270 980 720 CÊp 770 550 Cấp Không quy định un đàn hồi(daN/cm2) ộ ẩm độ chặt Độ ẩm tương đối a=W/Wt 0,6 0,7 0,8 0,9 340 270 220 190 320 250 200 160 370 300 250 220 340 270 230 200 430 360 320 280 400 330 290 250 570 500 460 420 540 480 440 400 450 - 400 250-230 210-160 0,95 260 240 ... sku=1.15xpxsku=1.15x6x1.82 = 12,56 daN/cm ¬ku Tax= 1,56 daN/cm2 [T] =K' x c =1.1x2 4,32 daN/cm2 ( K' c tra theo bảng - ) Tax
- Xem thêm -

Xem thêm: Ao duong BT nhua, Ao duong BT nhua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay