Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:25

KCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xls Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93 hướng dẫn sử dụng Chương trình Excel ứng dụng lập để giúp người kỹ sư dễ dàng công việc thiết kế kiểm toán kết cấu áo đường theo quy trình 22 TCN 211-93 Chương trình bao gồm 05 trang (Sheet): - H­íng dÉn: Gióp ng­êi sư dơng râ h¬n vỊ ch­¬ng trình - Số liệu: Nhập liệu đầu - Do võng: Kiểm tra theo tiêu chuẩn độ võng - Trượt: Kiểm tra theo tiêu chuẩn trượt - Uốn: Kiểm tra theo tiêu chuẩn uốn Trong chương trình này, người sử dụng Nhập Số Liệu vào vị trí chữ màu đen, không can thiệp vào vị trí chữ màu xanh, nhập số liệu tra bảng vào vị trí chữ màu đỏ Tin học ứng dụng: số liệu đầu vào thiết kế áo đường mềm Các thống số đặc trưng vật liệu o o TT VËt liÖu BTN Min 2700 15000 BTN thô 3500 12000 CPDD (Loại 1) 3000 20 CPDD (Lo¹i 2) 2200 30 NỊn 400 E 30 (KG/cm2) Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = Hi (cm) E 15 (KG/cm2) E 60 o Ru (KG/cm2) C (KG/cm2) 2000 20 2500 15 (KG/cm2) 0,34 1500 KG/cm2 BTN hat BTN hat vua 20 Da dam loai I 3' 42.5 Hình vẽ kết cấu áo đường Da dam loai II Nen Duong Tin häc øng dông: F 24 kiểm tra kết cấu áo đường theo tc độ * C¬ së: Chun hƯ nhiỊu líp vỊ hƯ lớp cách đổi lớp kết cấu áo đường 02 lớp từ lên theo c«ng thøc: 1  Kt /  E TB  E1    1 K  h E K  ;t  h1 E1 * Kết tính toán ghi bảng sau: Lớp vËt liÖu Ei t hi K htbi Etbi BTN Min 2700 1,04 0,071 60 2603,62 BTN th« 3500 1,40 0,120 56 2596,83 CPDD (Lo¹i 1) 3000 1,36 20 0,667 50 2500,25 CPDD (Lo¹i 2) 2200 30 2200,00 30 HÖ sè: H/D = 1,818 HÖ sè: b = 1,197 Trị số tính toán Etb(tt) = 3116,157 KG/cm2 Tra toán đồ KOGAN với thông số sau đây: H/D = 1,818 Eo/Etb(tt) = 0,128 Tra được: Ech/E1 Ta có: Ech * KÕt luËn: = = 0,53 1651,5632 KG/cm2 V× Ech>Eyc nên kết cấu đạt TC độ võng đh cho phép Tin häc øng dơng: kiĨm tra theo ®iỊu kiƯn chống trượt * Kiểm tra đất theo tiêu chuẩn đảm bảo không trượt: Đổi lớp kết cấu áo đường lớp theo bảng sau: (Các đặc trưng học lớp vật liệu lấy nhiệt ®é 60 ®é C) Líp vËt liƯu Ei t hi K htbi Etbi BTN Min 2000,00 0,80 4,0 0,071 60 2464,54 BTN th« 2500,00 1,00 6,0 0,120 56 2500,23 CPDD (Lo¹i 1) 3000,00 1,36 20,0 0,667 50 2500,25 CPDD (Lo¹i 2) 2200,00 30 2200,00 TrÞ sè Etb(tt) = 30,0 2949,70 KG/cm2 Các thông số: Tra toán đồ ta được: H/D = 1,82 tam /p = E1/Eo = 7,37 p = 6,0 KG/cm2 j 24,0 ®é tam = 0,138 KG/cm2 tab /p = -0,02 tab = -0,12 KG/cm2  Tõ H = Do đó: 60 cm tra toán đồ ta được: Do đó: 0,023 ứng suất cắt hoạt động ®Êt lµ: tab  tam = 0,018 KG/cm2 øng suÊt cắt cho phép đất là: Trong đó: t   K'c K' K 1K n m K t Do ®ã: K1 = 0,6 K' = K2 = 0,8 C = 0,34 KG/cm2 [t] = 0,218 KG/cm2 n = 1,15 m = 0,65 Kt = * Kết luận: Đạt tiêu chuẩn trượt Tin học ứng dụng: 0,642 kiểm tra theo điều kiện chịu kéo uốn * Nội dung: Kiểm tra lớp bê tông nhùa theo ®iỊu kiƯn sau: R ku   u * Đổi lớp bê tông nhựa lớp tương đương Các thông số tính toán: K = t 0,667 = 1,25 E1 = 12000,0 KG/cm2 Do ®ã: Etb = 13146,6 KG/cm2 Do ®ã: Etb = 1752,9 KG/cm2 * Đổi lớp CPDD lớp tương đương Các thông số tính toán: K = t 1,364 = 0,67 E1 = 2200,0 KG/cm2 * Đổi lớp đá dăm tiêu chuẩn 1x2 đất cát thành lớp tương đương: H/D = 1,52 b 1,17 E1 2052,6 Eo/E1= 0,195 Tra toán đồ ta có: Ech.m/E1= 0,04 Do đó: Ech.m = 70,1 KG/cm2 * Sơ đồ tính toán: Các thông số tính toán: H/D = 0,30 E1 = Etb = H1 = 10,0 Ech.m = 70,1 KG/cm2 E1/Ech.m = 13146,6 KG/cm2 187,5 Do ®ã:  øng suất kéo uốn xuất đáy lớp bê tông nhùa:  u  1.15p ku  * KÕt luËn: 9,453 KG/cm2 áo đường đạt tiêu chuẩn kéo uèn Tin häc øng dông: ku  1,37 ... võng đh cho phép Tin học ứng dụng: kiểm tra theo điều kiện chống trượt * Kiểm tra đất theo tiêu chuẩn đảm bảo không trượt: Đổi lớp kết cấu áo đường lớp theo bảng sau: (Các đặc trưng học lớp vật... KÕt luËn: Đạt tiêu chuẩn trượt Tin học ứng dụng: 0,642 kiểm tra theo điều kiện chịu kéo uốn * Nội dung: Kiểm tra lớp bê tông nhựa theo ®iỊu kiƯn sau: R ku   u * §ỉi lớp bê tông nhựa lớp tương... Tin häc øng dơng: F 24 kiĨm tra kết cấu áo đường theo tc độ võng * C¬ së: Chun hƯ nhiỊu líp vỊ hƯ líp cách đổi lớp kết cấu áo đường 02 lớp từ lên theo công thức: 1  Kt /  E TB  E1    1
- Xem thêm -

Xem thêm: Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93, Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay