3.Baitap-Tinhocungdung.xls

15 4 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 16:55

Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93Ket cau Ao dung theo 22TCN 211-93 Hướng dẫn sử dụng Đây trình ứng dụng đơn giản dùng để xử lý số liệu thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung áo đường mềm cần đo võng Benkelman Trình tự thí nghiệm, tính toán xử lý số liệu tuân theo tiêu chuẩn Bộ GTVT: 22 TCN 251-98 "Quy trình thử nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung áo đường mềm cần đo võng Benkelman" Trước sử dụng trình ứng dụng này, yêu cầu người sử dụng phải hiểu biết thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung áo đường mềm cần đo võng Benkelman phải đọc kỹ trình tự tính toán trình bày tóm tắt File "Baitap-tinhocungdung.doc" cách "Baitap-tinhocungdung.doc" Click chuột trái vào ô sau: Khi sử dụng trình ứng dụng này, bạn làm việc với Sheet đánh số từ 1-* đến 4-* Các bạn cần nhập số liệu vào ô chữ màu đỏ, không can thiệp vào ô chữ màu đen Vì trình độ hạn chế nên trình ứng dụng chưa tự động phân chia đoạn đường thí nghiệm thành đoạn đặc trưng nội dung người sử dụng phải tự phân chia đoạn đặc trưng phương pháp thủ công dựa vào thay đổi dấu cột "Phân đoạn" Sheet "3-tinhtoan" Baitap-Tinhocungdung / Huongdansudung thông tin chung toán I Các thông tin chung: Đơn vị yêu cầu: Công trình: Hạng mục: Ngày thí nghiệm: Cấp đường: Công ty Công trình giao thông Kon Tum Quốc lộ 14B Mặt đường bê tông nhựa 09/12/2004 Tháng Đường cấp III II Các thông số xe đo BiĨn sè xe: T¶i träng trơc sau: DiƯn tÝch vƯt b¸nh xe: 75H-0203 10500,0 (daN) 826,0 (cm ) III C¸c HƯ sè Hệ số hiệu chỉnh trọng: Đường kính vệt bánh xe (cm): áp lực bánh xe tác dụng lên mặt đường (daN/cm ): Hệ số chuyển đổi tải trọng Kq: HƯ sè hiƯu chØnh vỊ mïa bÊt lỵi nhÊt năm Km: Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ tiêu chuẩn Kt: Được tính riêng cho điểm đo theo công thức Hệ số xuất đảm bảo K: Baitap-Tinhocungdung / Thongtinchung 32,5 6,4 0,97 1,00 1,30 xác định hệ số hiệu chỉnh độ võng mùa bất lợi năm Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Th¸ng Th¸ng Th¸ng Th¸ng Th¸ng Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 HƯ sè Km 1,14 1,06 1,06 1,06 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 1,14 1,14 Thêi gian ®o: ==> HƯ sè Km = Tháng xác định hệ số xuất đảm bảo Cấp hạng đường Đường cao tốc Đường cấp I Đường trơc chÝnh §­êng cÊp II §­êng chÝnh §­êng cÊp III §­êng cÊp IV §­êng HÖ sè K 2,00 2,00 2,00 1,64 1,64 1,30 1,04 1,04 Cấp hạng đường: ==> HƯ sè K = Baitap-Tinhocungdung / Heso Km, K §­êng cấp III 1,3 ác định hệ số hiệu chỉnh độ võng mùa bất lợi năm xác định hệ số xuất đảm bảo Baitap-Tinhocungdung / Heso Km, K số liệu thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung áo đường mềm cần cần đo võng benkelman (Tiêu chuẩn thí nghiệm: 22 TCN 251-98) Đơn vị yêu cầu: Công ty Công trình giao thông Kon Tum Công trình: Quốc lộ 14B Hạng mục: Mặt đường bê tông nhựa Ngày thí nghiệm: 38330 Cấp đường: Đường cấp III Kết thí nghiệm: Do D5 Nhiệt độ mặt đường o ( C) Phải 571 500 31,0 Km1+150,0 Tr¸i 561 510 31,0 Km1+200,0 Phải 588 529 31,0 Km1+250,0 Trái 253 218 31,0 Km1+300,0 Phải 265 214 31,0 Km1+350,0 Trái 540 488 31,0 Km1+400,0 Ph¶i 392 340 31,0 Km1+450,0 Trái 330 280 31,0 Km1+500,0 Phải 661 616 31,0 10 Km1+550,0 Trái 635 583 31,0 11 Km1+600,0 Phải 362 318 31,0 12 Km1+650,0 Tr¸i 880 841 31,0 13 Km1+700,0 Phải 370 318 31,0 14 Km1+750,0 Trái 392 356 31,0 15 Km1+800,0 Phải 560 512 31,0 16 Km1+850,0 Trái 730 466 31,0 17 Km1+900,0 Ph¶i 370 320 31,0 18 Km1+950,0 Trái 677 631 31,0 19 Km2+000,0 Phải 667 615 30,0 20 Km2+050,0 Trái 269 207 30,0 21 Km2+100,0 Phải 830 753 30,0 22 Km2+150,0 Tr¸i 680 632 30,0 23 Km2+200,0 Phải 690 617 30,0 24 Km2+250,0 Trái 555 504 30,0 25 Km2+300,0 Phải 544 493 30,0 TT Lý trình điểm ®o Lµn ®o Km1+100,0 Sè ®äc (1/100mm) Baitap-Tinhocungdung / Solieuthinghiem Ghi Do D5 Nhiệt độ mặt đường o ( C) Trái 653 604 30,0 Km2+400,0 Phải 700 629 30,0 28 Km2+450,0 Tr¸i 750 702 30,0 29 Km2+500,0 Phải 447 402 30,0 30 Km2+550,0 Trái 666 620 30,0 31 Km2+600,0 Phải 230 161 30,0 32 Km2+650,0 Trái 753 704 30,0 33 Km2+700,0 Ph¶i 399 352 30,0 34 Km2+750,0 Trái 658 613 30,0 35 Km2+800,0 Phải 229 180 30,0 36 Km2+850,0 Trái 750 710 30,0 37 Km2+900,0 Phải 492 451 30,0 38 Km2+950,0 Tr¸i 555 512 30,0 39 Km3+000,0 Phải 488 450 30,0 40 Km3+050,0 Trái 557 485 30,0 TT Lý trình điểm đo Làn đo 26 Km2+350,0 27 Sè ®äc (1/100mm) Baitap-Tinhocungdung / Solieuthinghiem Ghi chó xư lý số liệu thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung áo đường mềm cần cần đo benkelman (Tiªu chn thÝ nghiƯm: 22 TCN 251-98) Đơn vị yêu cầu: Công ty Công trình giao thông Kon Tum Công trình: Quốc lộ 14B Hạng mục: Mặt đường bê tông nhựa Ngày thí nghiệm: 12/9/04 Cấp đường: Đường cấp III Kết thí nghiệm: * Các thông số xe đo: * Các hƯ sè: BiĨn sè xe: 75H-0203 T¶i träng trơc sau: 10500,0 (daN) 826,0 (cm2) DiƯn tÝch vƯt b¸nh xe: HƯ số chuyển đổi tải trọng Kq: 0,97 Hệ số chuyển ®ỉi vỊ mïa Km: 1,00 HƯ sè tin cËy K: 1,30 Do D5 Độ võng phục hồi (cm) 2x0.001x(Do-D5) Phải 571 500 0,14 31,0 0,97 0,99 1,00 §é sau hiƯu chØnh (cm) 0,14 Km1+150,0 Tr¸i 561 510 0,10 31,0 0,97 0,99 1,00 0,10 0,12 1072 Km1+200,0 Ph¶i 588 529 0,12 31,0 0,97 0,99 1,00 0,11 0,12 1072 Km1+250,0 Tr¸i 253 218 0,07 31,0 0,97 0,99 1,00 0,07 0,12 1072 Km1+300,0 Ph¶i 265 214 0,10 31,0 0,97 0,99 1,00 0,10 0,12 1072 Lý trình điểm đo Làn đo Km1+100,0 TT Số đọc (1/100mm) Nhiệt ®é mỈt ®­êng o ( C) Kq Kt Km HƯ số hiệu chỉnh Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu Độ võng đặc trưng (cm) Mô đun đàn hồi (daN/cm ) 0,12 1072 Ghi chó Do D5 §é phơc håi (cm) 2x0.001x(Do-D5) Trái 540 488 0,10 31,0 0,97 0,99 1,00 Độ sau hiƯu chØnh (cm) 0,10 Km1+400,0 Ph¶i 392 340 0,10 31,0 0,97 0,99 1,00 0,10 0,12 1072 Km1+450,0 Tr¸i 330 280 0,10 31,0 0,97 0,99 1,00 0,10 0,12 1072 Km1+500,0 Ph¶i 661 616 0,09 31,0 0,97 0,99 1,00 0,09 0,12 1072 10 Km1+550,0 Tr¸i 635 583 0,10 31,0 0,97 0,99 1,00 0,10 0,12 1072 11 Km1+600,0 Ph¶i 362 318 0,09 31,0 0,97 0,99 1,00 0,08 0,12 1072 12 Km1+650,0 Tr¸i 880 841 0,08 31,0 0,97 0,99 1,00 0,07 0,12 1072 13 Km1+700,0 Ph¶i 370 318 0,10 31,0 0,97 0,99 1,00 0,10 0,12 1072 14 Km1+750,0 Tr¸i 392 356 0,07 31,0 0,97 0,99 1,00 0,07 0,12 1072 15 Km1+800,0 Ph¶i 560 512 0,10 31,0 0,97 0,99 1,00 0,09 0,12 1072 16 Km1+850,0 Tr¸i 730 466 0,53 31,0 0,97 0,99 1,00 0,50 0,26 483 17 Km1+900,0 Ph¶i 370 320 0,10 31,0 0,97 0,99 1,00 0,10 0,26 483 18 Km1+950,0 Tr¸i 677 631 0,09 31,0 0,97 0,99 1,00 0,09 0,26 483 19 Km2+000,0 Ph¶i 667 615 0,10 30,0 0,97 1,00 1,00 0,10 0,26 483 20 Km2+050,0 Tr¸i 269 207 0,12 30,0 0,97 1,00 1,00 0,12 0,26 483 21 Km2+100,0 Ph¶i 830 753 0,15 30,0 0,97 1,00 1,00 0,15 0,26 483 22 Km2+150,0 Tr¸i 680 632 0,10 30,0 0,97 1,00 1,00 0,09 0,26 483 23 Km2+200,0 Ph¶i 690 617 0,15 30,0 0,97 1,00 1,00 0,14 0,26 483 24 Km2+250,0 Tr¸i 555 504 0,10 30,0 0,97 1,00 1,00 0,10 0,26 483 25 Km2+300,0 Ph¶i 544 493 0,10 30,0 0,97 1,00 1,00 0,10 0,26 483 26 Km2+350,0 Tr¸i 653 604 0,10 30,0 0,97 1,00 1,00 0,10 0,26 483 Lý trình điểm đo Làn đo Km1+350,0 TT Số đọc (1/100mm) Nhiệt ®é mỈt ®­êng o ( C) Kq Kt Km HƯ số hiệu chỉnh Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu Độ võng đặc trưng (cm) Mô đun đàn hồi (daN/cm ) 0,12 1072 Ghi chó Do D5 §é phơc håi (cm) 2x0.001x(Do-D5) Phải 700 629 0,14 30,0 0,97 1,00 1,00 Độ sau hiƯu chØnh (cm) 0,14 Km2+450,0 Tr¸i 750 702 0,10 30,0 0,97 1,00 1,00 0,09 0,26 483 29 Km2+500,0 Ph¶i 447 402 0,09 30,0 0,97 1,00 1,00 0,09 0,26 483 30 Km2+550,0 Tr¸i 666 620 0,09 30,0 0,97 1,00 1,00 0,09 0,26 483 31 Km2+600,0 Ph¶i 230 161 0,14 30,0 0,97 1,00 1,00 0,13 0,26 483 32 Km2+650,0 Tr¸i 753 704 0,10 30,0 0,97 1,00 1,00 0,09 0,26 483 33 Km2+700,0 Ph¶i 399 352 0,09 30,0 0,97 1,00 1,00 0,09 0,12 1060 34 Km2+750,0 Tr¸i 658 613 0,09 30,0 0,97 1,00 1,00 0,09 0,12 1060 35 Km2+800,0 Ph¶i 229 180 0,10 30,0 0,97 1,00 1,00 0,09 0,12 1060 36 Km2+850,0 Tr¸i 750 710 0,08 30,0 0,97 1,00 1,00 0,08 0,12 1060 37 Km2+900,0 Ph¶i 492 451 0,08 30,0 0,97 1,00 1,00 0,08 0,12 1060 38 Km2+950,0 Tr¸i 555 512 0,09 30,0 0,97 1,00 1,00 0,08 0,12 1060 39 Km3+000,0 Ph¶i 488 450 0,08 30,0 0,97 1,00 1,00 0,07 0,12 1060 40 Km3+050,0 Tr¸i 557 485 0,14 30,0 0,97 1,00 1,00 0,14 0,12 1060 Lý trình điểm đo Làn ®o 27 Km2+400,0 28 TT Sè ®äc (1/100mm) NhiÖt ®é mặt đường o ( C) Kq Kt Km Hệ số hiệu chỉnh Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu Độ võng đặc trưng (cm) Mô đun đàn hồi (daN/cm ) 0,26 483 Ghi phân đoạn đặc trưng theo phương pháp "hiệu số cộng dồn" Lý trình điểm đo Khoảng cách lẻ (Dxi) Khoảng cách cộng dồn (SDxi) Độ võng trung bình (Litb) DiÖn tÝch Si (Dxi*Litb) DiÖn tÝch tÝch luü (SSi) HÖ sè F (SSi / Sxi) HiÖu sè céng dån Zx (SSi - F*SDxi) Phân đoạn Km1+100,0 0,0 0 0,11 + Km1+150,0 50,0 50,0 0,12 5,83 5,83 0,11 + Km1+200,0 50,0 100,0 0,11 5,28 11,11 0,11 - Km1+250,0 50,0 150,0 0,09 4,53 15,64 0,11 -1 - Km1+300,0 50,0 200,0 0,08 4,12 19,75 0,11 -2 - tt Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu Đoạn đặc trưng Ltb d 0,09 0,02 Lý trình điểm đo Khoảng cách lẻ (Dxi) Khoảng cách cộng dồn (SDxi) Độ võng trung bình (Litb) Diện tích Si (Dxi*Litb) DiÖn tÝch tÝch luü (SSi) HÖ sè F (SSi / Sxi) HiƯu sè céng dån Zx (SSi - F*SDxi) Ph©n ®o¹n Km1+350,0 50,0 250,0 0,10 4,92 24,68 0,11 -2 - Km1+400,0 50,0 300,0 0,10 4,99 29,67 0,11 -3 - Km1+450,0 50,0 350,0 0,10 4,90 34,56 0,11 -3 - Km1+500,0 50,0 400,0 0,09 4,58 39,14 0,11 -4 - 10 Km1+550,0 50,0 450,0 0,09 4,66 43,80 0,11 -5 - 11 Km1+600,0 50,0 500,0 0,09 4,59 48,39 0,11 -6 - 12 Km1+650,0 50,0 550,0 0,08 3,96 52,35 0,11 -7 - 13 Km1+700,0 50,0 600,0 0,09 4,35 56,70 0,11 -8 - 14 Km1+750,0 50,0 650,0 0,08 4,23 60,93 0,11 -9 - 15 Km1+800,0 50,0 700,0 0,08 4,04 64,97 0,11 -11 - 16 Km1+850,0 50,0 750,0 0,30 14,91 79,88 0,11 -1 + 17 Km1+900,0 50,0 800,0 0,30 15,00 94,88 0,11 + 18 Km1+950,0 50,0 850,0 0,09 4,57 99,45 0,11 - 19 Km2+000,0 50,0 900,0 0,09 4,70 104,15 0,11 - 20 Km2+050,0 50,0 950,0 0,11 5,53 109,67 0,11 + 21 Km2+100,0 50,0 1000,0 0,14 6,75 116,42 0,11 + 22 Km2+150,0 50,0 1050,0 0,12 6,07 122,49 0,11 + 23 Km2+200,0 50,0 1100,0 0,12 5,84 128,33 0,11 + 24 Km2+250,0 50,0 1150,0 0,12 5,98 134,31 0,11 10 + 25 Km2+300,0 50,0 1200,0 0,10 4,92 139,23 0,11 - 26 Km2+350,0 50,0 1250,0 0,10 4,83 144,06 0,11 - tt Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu Đoạn đặc trưng Ltb d 0,13 0,10 Lý trình điểm đo Khoảng cách lẻ (Dxi) Khoảng cách cộng dồn (SDxi) Độ võng trung bình (Litb) DiÖn tÝch Si (Dxi*Litb) DiÖn tÝch tÝch luü (SSi) HÖ sè F (SSi / Sxi) HiÖu sè céng dån Zx (SSi - F*SDxi) Phân đoạn 27 Km2+400,0 50,0 1300,0 0,12 5,84 149,90 0,11 + 28 Km2+450,0 50,0 1350,0 0,12 5,78 155,69 0,11 10 + 29 Km2+500,0 50,0 1400,0 0,09 4,52 160,21 0,11 - 30 Km2+550,0 50,0 1450,0 0,09 4,41 164,62 0,11 - 31 Km2+600,0 50,0 1500,0 0,11 5,53 170,16 0,11 + 32 Km2+650,0 50,0 1550,0 0,11 5,67 175,83 0,11 + 33 Km2+700,0 50,0 1600,0 0,09 4,63 180,46 0,11 - 34 Km2+750,0 50,0 1650,0 0,09 4,44 184,90 0,11 - 35 Km2+800,0 50,0 1700,0 0,09 4,54 189,44 0,11 - 36 Km2+850,0 50,0 1750,0 0,09 4,30 193,75 0,11 - 37 Km2+900,0 50,0 1800,0 0,08 3,90 197,65 0,11 - 38 Km2+950,0 50,0 1850,0 0,08 4,03 201,68 0,11 - 39 Km3+000,0 50,0 1900,0 0,08 3,90 205,58 0,11 - 40 Km3+050,0 50,0 1950,0 0,11 5,32 210,90 0,11 - tt Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu Đoạn đặc trưng Ltb d 0,09 0,02 Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu
- Xem thêm -

Xem thêm: 3.Baitap-Tinhocungdung.xls, 3.Baitap-Tinhocungdung.xls

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay