2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 16:54

2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt Bài tập Môn học tin học ứng dụng Nội dung yêu cầu: Tính toán, xử lý số liệu thí nghiệm đo mô đun đàn hồi chung 22 TCN 251-98 Khi biết số liệu sau: - Tên công trình: Quốc lộ 14B - Đơn vị yêu cầu: KonTum Công ty Công trình giao thông - Ngày đo: 12/09/2004 - Loại mặt đờng: Mặt đờng bê tông nhựa - Cấp đờng: - Các số đọc đầu, số đọc cuối nhiệt độ mặt đờng thời điểm đo dã biết Đờng cấp III Trình tự tính toán: Trình tự tính toán, xử lý số liệu theo dÉn cđa quy tr×nh 22TCN 251-98 “Quy tr×nh thư nghiƯm xác định mô đun đàn hồi chung áo đờng mềm cần đo võng Benkelman" cụ thể theo bớc sau: 2.1 Độ võng đàn hồi tính toán Ltt: Độ võng đàn hồi tính toán ( Ltti ) điểm đo đợc tính toán theo công thức: Ltti = Li x Kq x Km x Kt (cm) Trong đó: Li: độ võng đàn hồi vị trí đo thứ (i) đợc tính theo công thức sau: Li = x 0.001 x ( Loi- L5i ) (cm) Trong đó: Loi : số đọc thiên phân kế xe đo đỗ vị trí đo thứ (i) L5i : số đọc thiên phân kế xe đo di chuyển cách xa vị trí đo -1- thứ (i) khoảng cách mét Kq: Hệ số chuyển đổi tải trọng tiêu chuẩn, đợc tính toán theo công thức sau: Kq = ptc Dct ptt Dtt 1.5 1.5 ; Trong ®ã: + ptc : áp lực bánh xe tiêu chuẩn tác dụng xuống mặt đờng (ptc = 6.0 daN/cm2) + Dtc : đờng kính vệt bánh xe tiêu chuẩn (Dtc = 33.0 cm) + ptt : áp lực thực tế bánh xe đo tác dụng xuống mặt đờng, tÝnh theo c«ng thøc: ptt = Qtt 2.S tt Trong Qtt tổng tải trọng trục sau xe đo (daN) Stt diện tích tiếp xúc bánh xe đo mặt đờng (cm2) + Dtt : đờng kính vệt bánh xe đo tác dụng xuống mặt đờng (cm) Dtt = 1.13 S tt Km : Hệ số chuyển đổi mùa bất lợi năm: Thí nghiệm đo độ võng đàn hồi đợc tiến hành tháng 10, mùa đông Do vậy, theo tiêu chuẩn 22TCN 251-98 lấy hệ số chuyển đổi mùa bất lợi năm đờng Km =1.14 Kt : Hệ số chuyển đổi nhiệt độ tiêu chuẩn 30 oC đợc tính theo công thức: Kt = T 0.35 × ( − 1) + 30 Trong : T nhiệt độ mặt đờng thời điểm đo 2.2 Phân đoạn đặc trng loại bỏ sai số thô: dồn Đoạn đặc trng đợc phân theo phơng pháp hiệu số cộng -2- Trên đoạn đặc trng, tiến hành loại bổ sai số thô theo quy tắc Tua-ten-mua 2.3 Độ võng đàn hồi đặc trng (Lđt) đoạn đặc trng: Độ võng đàn hồi đặc trng đoạn đợc tính theo công thức sau: Lđt = Ltb + K (cm) Trong : Ltb : Độ võng đàn hồi trung bình tính toán đoạn đặc trng, đợc tính theo công thức sau: Ltb = n Ltbi n : Độ lệch bình phơng trung bình giá trị độ võng tính toán đoạn đặc trng, đợc tính theo công thức sau:   ∑( Ltti −Ltb)  n −1  σ=  • K: HƯ sè tin cËy t thuộc vào cấp đờng Với đờng cấp IV, hệ số K = 1,04 2.4 Mô đun đàn hồi đoạn đặc trng ( Eđt): Mô đun đàn hồi (Eđh) đoạn đặc trng đợc tính Edt = 0.693 × ( p ×D × − µ2 Ldt ) theo công thức sau: Trong : ptc : áp lực bánh xe tiêu chuẩn đè xuống mặt đờng (p = daN/cm2) Dtc : Đờng kính tơng đơng vệt bánh xe tiêu chuẩn (Dtc = 33.0 cm) -3- tc : Hệ số Poat-xông tính cho tổng thể kết cấu mặt đờng (à = 0.30) * Trình tự tính toán theo bớc ®ỵc thĨ hiƯn File: Baitap-Tinhocungdung xls ®i kÌm -4- ... ; Trong ®ã: + ptc : áp lực bánh xe tiêu chuẩn tác dụng xu ng mặt đờng (ptc = 6.0 daN/ cm2) + Dtc : đờng kính vệt bánh xe tiêu chuẩn (Dtc = 33.0 cm) + ptt : áp lực thực tế bánh xe đo tác dụng xu ng... công thức: ptt = Qtt 2.S tt Trong Qtt tổng tải trọng trục sau xe đo (daN) Stt diện tích tiếp xúc bánh xe đo mặt đờng (cm2) + Dtt : đờng kính vệt bánh xe đo tác dụng xu ng mặt đờng (cm) Dtt = 1.13... trng đợc tính Edt = 0.693 ì ( p ìD ì à2 Ldt ) theo công thức sau: Trong : ptc : áp lực bánh xe tiêu chuẩn đè xu ng mặt đờng (p = daN/ cm2) Dtc : Đờng kính tơng đơng vệt bánh xe tiêu chuẩn (Dtc
- Xem thêm -

Xem thêm: 2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt, 2.Baitap-Tinhocungdung xu li moddun dan hoi trong cong trinh gt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay