ÔN THI DHDA 2016

19 10 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 16:54

TS.TƯỞNG DUY HẢI ĐHSP HÀ NỘI Khái niệm Định nghĩa Thầy-Trò + Dạy học dự án hình thành trào lưu « Giáo dục » châu âu, bắc mĩ + Khuyến khích việc vận dụng phương pháp dạy học vào nhà trường cho người học phải tự làm chủ trình học mình, phải huy động nguồn lực vật chất, người để đạt mục đích học tập đề (Ginestié & Mistre, 2002a) + Dạy học dự án phương pháp dạy học có mục tiêu rõ ràng, nhấn mạnh vai trò người học cho phép người học tự tìm kiếm chiến lược học tập hiệu mang tính đặc trưng + Theo Bordallo et Ginestet (1993), dạy học dự án câu trả lời cho chênh lệch kiến thức lí thuyết nhà trường kiến thức thực tiễn ngồi xã hội mơi trường nghề nghiệp Các khái niệm dự án tập trung + nghĩa « ý định, dự định, ý đồ », + theo gợi ý « hướng phía tương lai », + đồng hóa với tiến bộ, tiến triển, tiến lên, bước tiếp + Champagne, Goldschmid et Goldschmid (1977), dự án cơng việc mang tính lí thuyết thực tiễn dài hạn thực người học nhóm nhỏ người học giám sát giáo viên Sản phẩm cuối khóa luận, luận văn, luận án kế hoạch, mơ hình, báo cáo… + Good et Dewdeswell (1978), dự án hoạt động có ý nghĩa có tính thực tiễn giá trị mục tiêu giáo dục tương ứng với nhiều mục tiêu học tập mà có tính đến tìm tòi nghiên cứu phương pháp giải vấn đề cách sử dụng thao tác công cụ, thiết bị lao động, tương ứng với tình sống thực tế + Jonnaert (1996), dạy học dự án cụ thể hóa chủ ý q trình đào tạo, đặt mục tiêu cụ thể, dự kiến số phương tiện, thiết bị, nguồn lực để đạt mục đích đạt ra, xây dựng dựa chương trình hành động liên tiếp, tích hợp q trình tự đánh giá, tự điều chỉnh người học + Huber (2005), dự án, trước tiên phải thực sản phẩm cụ thể xây dựng, hình thành từ tập thể có tính đến can thiệp nguồn lực bên ngồi mơi trường học tập Sự tác động bên ngồi thể qua mơi trường sống yếu tố xã hội, kinh tế, văn hóa, trị, khoa học đương đại + Hérold & Ginestié (2009), học sinh chủ thể tích cực hoạt động dạy học dự án qua q trình phân tích, tổng hợp, hành động suy nghĩ Cùng với tổng hợp Proulx, 2008, kết luận : Dạy học dự án q trình mang tính hệ thống để thu nhận kiến thức, vận dụng kiến thức, người học thực với nhóm, phải đưa dự kiến, lập kế hoạch, thực kế hoạch khoảng thời gian xác định, giám sát tham gia nhà giáo mà hoạt động người học quan sát được, tạo nên sản phẩm có khả đánh giá bối cảnh giáo dục nhà trường Vai trò người dạy người học dạy học dự án + Vai trò người dạy người học quan trọng dạy học dự án, nhà nghiên cứu lại đưa nhiều vai trò khác người dạy người học Đối với người học: + Dewey coi người học chủ thể, trái tim dạy học dự án + Alain coi người học đối tượng, sản phẩm dạy học dự án + Freinet đặt cho người học vai trò đối tác, người đồng hành thực dự án Đối với người dạy + tác giả có quan điểm khác vai trò người dạy từ vai trò người điều phối, đến người nắm giữ kiến thức cố vấn dự án Vai trò giáo viên học sinh dạy học dự án theo tổng hợp Pavio (2007) Tiêu chuẩn đánh Quan niệm Vị trí, vai trò Học Tác giả giá thành công dạy học dự án giáo viên sinh dự án Dewey Learning by Người hướng Chủ Dự án học sinh, doing dẫn, hòa giải thể hồn thành dự án dự kiến Alain Tuyến tính, theo Người nắm giữ Đối Sản phẩm cuối bước học kiến thức, cố tượng mục tiêu học tập cụ thể định mục tiêu, học sinh đạt giáo viên lên kế kĩ học giáo viên đặt hoạch từ trước sinh phải đạt Freinet Học sinh tham Đối tác, Cố vấn Người Lợi ích, động cơ, gia xây hợp hứng thú người dựng thực tác học dự án Dạy học dự án phân thành 02 loại dựa vào thời điểm triển khai dự án khóa học:  Dự án vận dụng kiến thức hay gọi Post-projet thực vào cuối khóa học, cuối chương trình học, kết thúc chương học Kiến thức, kĩ học sinh thu trình học vận dụng vào việc thực dự án  Dự án học tập hình thành từ bắt đầu phần học, khóa học chương trình học, gọi Pré-projet Trong q trình học, người học phải tích cực thu thập kiến thức để thực dự án, hoàn thành dự án Pré-projet xuất phát từ vấn đề, câu hỏi trước bắt đầu phần học, đặt người học tình có nhu cầu phải học để giải vấn đề đặt Post-projet dựa tổng hợp, vận dụng kiến thức, kĩ thu trình học  Perrenoud (1999), tiến trình dự án số cách đặt người học vào trình làm việc  V.Paviot, tiến trình dạy học dự án theo khía cạnh trực tiếp sáng tạo  I.Lauzier, P.Nonon et M.Caron, tiến trình dạy học dự án cách tổ chức để đặt người học vào bối cảnh, tình thực tiễn, cụ thể mà người học phải giải thực vấn đề mà ta giao phó trách nhiệm học tập học sinh cho học sinh thực  Để tránh thất bại học sinh thực dự án vượt sức dự án vào ngõ cụt, tiến trình thực dự án học sinh ln cần phải kèm theo bảng phân công nhiệm vụ bảng tiến độ công việc thực  Người học phải hoàn thành bước thực cách tuyến tính nhiệm vụ đặt Bảng phân công nhiệm vụ phải kèm với thời gian biểu cụ thể cho thành viên thường xuyên giám sát để điều chỉnh tiến độ dự án Giáo viên phải thường xuyên theo dõi tiến triển dự án điều chỉnh tiến độ dự án để phục vụ công tác đánh giá người học Các giai đoạn xây dựng tiến trình dạy học dự án Giai đoạn Mục tiêu Thăm dò nhu Sự chuẩn đoán, đề xuất nhiệm vụ, mục tiêu dự án cầu Xây dựng dự án Trước thực dự án, nội dung chi tiết dự án, sản phẩm dự án, điều kiện thành công dự án Thực dự án Kế hoạch chi tiết, người chịu trách nhiệm, hệ thống theo dõi, giám sát, điều chỉnh dự án Đánh giá dự án Điều chỉnh kế hoạch, ý tưởng cho sản phẩm 10 Dạy học dự án Chiếm lĩnh kiến thức Mang tính hệ thống Vận dụng, củng cố kiến thức học Khuôn khổ thời gian xác định Dự kiến, kế hoạch, thực Các hoạt động quan sát Sản phẩm có khả đánh giá Hình thức học tập cá nhân Sự giám sát giáo viên Hình thức học tập tập thể 11 Sự thành công dự án phụ thuộc vào người xây dựng kế hoạch dự án  Nếu học sinh xây dựng kế hoạch thực dự án, họ hiểu rõ nội dung dự án trở thành chuyên nghiệp, chuyên gia trình tổ chức Cần khuyến khích học sinh tự xây dựng kế hoạch dự án  Nếu giáo viên người khác xây dựng kế hoạch dự án cho học sinh, họ hạn chế sáng tạo, tưởng tượng đặt người học vào bối cảnh bị động, thụ động trình thực dự án họ không hiểu chất hành động, nhiệm vụ M.Huber kết luận tiến trình thực dự án tiến trình giải tình có vấn đề Dự án vấn đề lớn cần giải chia thành vấn đề nhỏ Sự tiến triển dự án trình giải vấn đề nhỏ Mỗi cá nhân cần phải thực việc giải vấn đề nhỏ dự án, gọi dự án cá nhân, q trình học thực người học 12 Kiến huy động dự án khơng phải ln hồn tồn bị bó hẹp kiến thức giảng dạy, học tập mà kiến chức chuyên sâu, mở rộng Trước đề xuất tiến trình dự án, giáo viên cần xác định rõ phạm vi kiến thức để tránh việc dự án rơi vào ngõ cụt học sinh huy động toàn kiến thức thu mà thực dự án Kiến thức Kiến thức Kiến thức giảng học sinh chuyên ngành, dạy, kiến thức thu kiến thức khoa truyền đạt đến → vận dụng → học, kinh người học vào dự án nghiệm xã hội 13 Cá nhân Đặc trưng Proulx (2008 ), Dự án đánh giá nhiều dạng dựa báo cáo hoạt động, báo cáo kết học tập, nhật kí dự án, hồ sơ dự án, vấn thành viên, trả lời câu hỏi mở sau dự án, trả lời phiếu đánh giá dự án… Leblanc (2000), đánh giá dự án cần dựa tiêu chuẩn cụ thể sau: Tính hiệu Mức độ đạt mục tiêu đặt dựa vào kết dự án dự án Sự phù hợp với mục Mức độ đạt dự án so với mục tiêu đạt mục tiêu giáo dục tiêu cần đáp ứng Hiệu đào tạo Kết đạt dự án so với thiết bị, nguồn lực mà nhà trường bố trí cho việc học Etienne, et al (1995), đề cập đến hình thức đánh giá:  Tự đánh giá thành viên: cá nhân tự đánh giá hoàn thiện, đạt được, thái độ trình thực dự án,  Đánh giá chéo thành viên: Thành viên đánh giá thành viên khác nhóm nhằm phát triển lực đánh giá người khác người học kiểm soát, điều phối giáo viên,  Đánh giá giáo viên: Xây dựng phiếu đánh giá tổng thể dự án, học sinh phải điền vào phiếu sau dự án 14 Plé (1997), đánh giá dự án cần mang tính tập thể:  Đánh giá bên nhóm tham gia dự án với Đánh giá bên ngồi, cá nhân khơng tham gia dự án đánh giá kết học tập dự án  Khi nhóm tự đánh giá lẫn cá nhân bên đánh giá dự án hội để giáo viên đánh giá thành viên dự án, hiệu dự án kết học tập học sinh Các số để đánh giá cá nhân thực dự án Chỉ số Mức độ đánh giá Chất lượng bước tiến hành phương pháp luận Sản phẩm thực dự án Hiệu sản phẩm thu Chất lượng kiến thức thu được, kiến thức liên Sự học môn huy động dự án Mức độ mục tiêu đạt Cấu trúc thành phần nhóm tạo nên động học Sự Hợp tác thể vai trò thành viên nhóm Dự án cá Kiến thức cá nhân thu qua hoạt động dự án nhân 15 GĐ Tiến trình Mơn học Tổng kết đặc trưng dạy học dự án Mục tiêu Đặc trưng Kích thích Đặt người học trước thách thức cần giải động cơ, Chủ đề dự án cụ thể, gần với đời sống người học húng thú Ý tưởng Người học tự đề xuất ý tưởng dự án phải tự chủ bảo vệ tính khả thi Dự án thiết kế dựa đa dạng bước: hình Tiến trình thành ý tưởng, lọc vấn đề, thiết kế mẫu trước thực chế tạo sản phẩm, xây dựng mơ hình, mẫu, báo cáo, đánh giá… Dự án thực thời gian định, dựa Phương câu hỏi, vấn đề nhất, vận dụng đa dạng pháp phương pháp tìm tòi, khám phá, thử sai… Tích hợp đa dạng kiến thức mơn học, phương pháp Tích hợp nghiên cứu đặc trưng lĩnh vực khác Những kiến thức thu nhận vận dụng, củng cố, Xây dựng kiến thức hình thành kiến thức, kĩ mới, lực thái độ hình thành phát triển 16 GĐ Mục tiêu Đặc trưng Quản lí Các nhóm thành lập từ số người học để tăng khả hiệp đồng phối hợp cơng việc nhóm Người học cần phải xác định rõ hoạt động cần thực hiện, dự kiến thời Quản lí gian cho hoạt động tuân thủ chặt chẽ thời gian biểu lập Phân bố lại Hợp thời gian nhiệm vụ hơp lí cho thành viên để đáp bảo thời gian hồn thành hạn tác Trao đổi Tính đến trao đổi ngơn ngữ nói, viết, sơ đồ, hình ảnh… Người học đương đầu với hình thức học tập khác nhau, học môi Siêu trường phù hợp với phong cách người, đáp ứng với nhu cầu, phát huy phản ánh điểm mạnh, khắc phục điểm yếu cá nhân bổ trợ tốt cho hoạt động nhóm Nhận thức Vai trò bối cảnh trải nghiệm cụ thể, thực tiễn quan trọng để Sản xây dựng dự án kích thích động cơ, hứng thú học tập người học phẩm Quan sát Các sản phẩm xác nhận phù hợp với công việc thực người học Một nhiều giáo viên giám sát dự án học sinh khía cạnh kiến thức môn học, phương pháp luận, định hướng học sinh gặp gỡ chuyên gia, Nguồn Giáo viên nhà chuyên nghiệp kinh phí, thời gian… lực Các nguồn lực hỗ trợ thiết bị công nghệ thông tin, sở vật chất, thư viện, Vật chất công nghệ… Đánh giá dựa giải pháp, tiến trình dự án, trao đổi, trình bày kết quả, Đánh kiến thức, kĩ năng, hành vi, thái độ người học đạt được, đánh giá cá Mục tiêu nhân, nhóm.Q trình đánh giá phải dựa vào mục tiêu học tập dựa vào giá 17 trình thực dự án sản phẩm dự án         Tạo “xã hội học tập” Giải vấn đề mang tính xã hội đương đại Góp phần vào mục tiêu giáo dục bình đẳng giới học tập Đảm bảo mục tiêu vận dụng kiến thức vào thực tiễn mang tính sáng tạo Đảm bảo mục tiêu giáo dục nhận thức, hành vi mơi trường tự nhiên tính hiệu kinh tế Đảm bảo thời gian hoạt động không ảnh hưởng đến kế hoạch môn Đảm bảo đánh giá đan xen trình học Đảm bảo mục tiêu hoạt động trải nghiệm trình học 18    Chọn nội dung kiến thức vật lí lựa chọn hai dạng dự án học tập Xây dựng tiến trình dạy học dự án dạy học vật lí cho lớp trung học phổ thơng cho trình học sinh thực dự án không ảnh hưởng đến môn học khác kế hoạch dạy học môn Xây dựng nội dung lựa chọn hình thức đánh giá học học sinh thực dự án 19 ... nhà chuyên nghiệp kinh phí, thời gian… lực Các nguồn lực hỗ trợ thi t bị công nghệ thông tin, sở vật chất, thư viện, Vật chất công nghệ… Đánh giá dựa giải pháp, tiến trình dự án, trao đổi, trình... học sinh cần phải kèm theo bảng phân công nhiệm vụ bảng tiến độ công việc thực  Người học phải hoàn thành bước thực cách tuyến tính nhiệm vụ đặt Bảng phân công nhiệm vụ phải kèm với thời gian... học tự đề xuất ý tưởng dự án phải tự chủ bảo vệ tính khả thi Dự án thi t kế dựa đa dạng bước: hình Tiến trình thành ý tưởng, lọc vấn đề, thi t kế mẫu trước thực chế tạo sản phẩm, xây dựng mơ hình,
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI DHDA 2016 , ÔN THI DHDA 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay