Giáo án dạy thêm toán 7

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 16:53

Giáo án ơn tập Tốn Năm học 2018-2019 Ngày son: 22/12/2017 Ngy dy: Bui 18: Ôn Trờng hợp tam giác I Mục tiêu: - ¤n lun trêng hỵp b»ng thø nhÊt cđa hai tam giác Trờng hợp cạnh - cạnh - cạnh cạnh- góc cạnh - Vẽ chứng minh tam giác , suy cạnh góc - Rèn kỹ vẽ hình, suy luận, trình bày II Tiến trình lên lớp: Tổ chức lớp Bài Hoạt động thầy trò Ghi bảng ? Nêu bớc vẽ tam giác biết ba cạnh? ? Phát biểu trờng hợp cạnh - cạnh - cạnh hai tam giác? I Kiến thức bản: Vẽ tam giác biết ba cạnh: Trờng hợp c - c - c: VÏ mét tam gi¸c biÕt hai cạnh góc xen giữa: Trờng hợp c - g - c: Trêng hỵp b»ng đặc biệt tam giác vuông: II Bài tập: GV đa hình vẽ tập 1.Bài tập 1: Cho h×nh vÏ sau Chøng B A minh: a,  ABD =  CDB � � ? §Ĩ chøng minh  ABD =  b, ADB = DBC CDB ta làm nh nào? C D HS lên bảng trình bày Giải a, Xét ABD CDB có: AB = CD (gt) AD = BC (gt) DB chung   ABD =  CDB (c.c.c) b, Ta cã:  ABD =  CDB (chøng minh trªn) � � ADB = DBC (hai góc tơng ứng) HS nghiên cøu bµi tËp 22/ Đào Nguyên Giáp 2.Bµi tËp 22/ SGK - 115: -1- Giáo án ơn tập Tốn sgk Nm hc 2018-2019 B HS: Lên bảng thực bớc x E làm theo hớng dẫn, dới líp thùc hµnh vÏ vµo vë ? Ta thùc hiƯn bớc nào? O C y A D m H:- VÏ gãc xOy vµ tia Am XÐt OBC vµ AED cã OB = AE = r - VÏ cung trßn (O; r) cắt Ox OC = AD = r B, cắt Oy C BC = ED - Vẽ cung tròn (A; r) cắt Am OBC = AED D � � � � = xOy - VÏ cung tròn (D; BC) cắt (A; BOC = EAD hay EAD r) E ? Qua cách vẽ giải thích t¹i OB = AE? OC = AD? BC = ED? 3.Bµi tËp � � = xOy ? Muèn chøng minh DAE A B ta lµm nh thÕ nµo? HS lên bảng chứng minh OBC D C = AED Giải a, Xét ABD CDB có: CDB � (gt); BD chung AB = CD (gt); ABD  ABD = CDB (c.g.c) b, Ta cã: ABD = CDB (cm trên) DBC (Hai góc tơng ứng) ADB GV đa tập Cho hình vÏ sau, h·y chøng c, Ta cã: ABD = CDB (cm trên) minh: AD = BC (Hai cạnh tơng øng) a, ABD = CDB �  DBC � b, ADB c, AD = BC ? Bài toán cho biết gì? yêu 4.Bài tập cầu gì? HS lên bảng ghi GT KL ? ABD CDB có D A yếu tố nhau? ? Vậy chúng theo trờng hợp nào? E HS lên bảng trình bày C B HS tự làm phần lại o Nguyờn Giỏp -2- Giỏo ỏn ụn Toỏn GV đa tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy thêm toán 7 , Giáo án dạy thêm toán 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay