Biến số gây nhiễu trong nghiên cứu khoa học

41 9 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 16:53

Biến số gây nhiễu Phương pháp nghiên cứu khoa học ⚫ Một cô gái chọn lựa để yêu người đàn ơng, người giàu có người nghèo ⚫ Giàu/nghèo yếu tố gây nhiễu hay khơng? ⚫ Yếu tố gây nhiễu yếu tố bên ngồi ảnh hưởng đến kết cuộc? Quan hệ biến sốBiến số phụ thuộc: mô tả hay đo lường vấn đề nghiên cứuBiến số kết ⚫ Biến số độc lập: mô tả hay đo lường yếu tố gây nên hay có liên quan đến biến phụ thuộc (vấn đề nghiên cứu)  Biến số giải thích, biến số phân nhóm ⚫ Biến số gây nhiễu: Biến số ảnh hưởng đến biến phụ thuộc (vấn đề nghiên cứu) ⚫ Một nghiên cứu đoàn hệ theo dõi trọng lượng sinh nhóm bà mẹ phường TP HCM:  Con bà mẹ không hút thuốc có tỉ lệ sinh nhẹ cân 5%  Con bà mẹ hút thuốc có tỉ lệ sinh nhẹ cân 10% Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến số gây nhiễu trong nghiên cứu khoa học, Biến số gây nhiễu trong nghiên cứu khoa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay