MY SHOOL TIMETABLE LOP BON

28 47 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 16:01

Teacher : Pham Thi Thanh Vietnamese English Music Art Science Maths Thurday, November 7th 2014 Unit Eight: MY SCHOOL TIMETABL Lesson one Vocabulary: 11/25/18 Võ Thị Thoa Tháng 11 16 Thứ hai Tháng 11 17 Thứ ba Tháng 11 18 Thứ tư 11/25/18 Tháng 11 19 Thứ năm Tháng 11 20 Thứ sáu Tháng 11 21 Thứ bảy * Matching game: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Thurday, November 7th 2014 Unit Eight: MY SCHOOL TIMETABLE Lesson one Look, listen and repeat : Class : Good morning, Miss Hien Miss Hien : Good morning, class What day is it today, Mai ? Mai : It’s Monday Miss Hien : Oh, you’re right Thanks, Mai Sit down Please Thurday, November 7th 2014 Unit Eight: MY SCHOOL TIMETABLE Lesson one * Model sentence : What day is it today ? It’s Monday Thurday, November 7th 2014 Unit Eight: MY SCHOOL TIMETABLE Lesson one Look and say : Tuesday     ... Unit Eight: MY SCHOOL TIMETABLE Lesson one * Matching game : * Matching game: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Thurday, November 7th 2014 Unit Eight: MY SCHOOL TIMETABLE Lesson... November 7th 2014 Unit Eight: MY SCHOOL TIMETABLE Lesson one * Model sentence : What day is it today ? It’s Monday Thurday, November 7th 2014 Unit Eight: MY SCHOOL TIMETABLE Lesson one Look and... 20 Thứ sáu Tháng 11 21 Thứ bảy Tháng 11 22 Chủ nhật Thurday, November 7th 2014 Unit Eight: MY SCHOOL TIMETABLE Vocabulary: Lesson one - Monday: thứ hai - Tuesday: thứ ba - Wednesday: thứ tư -Thursday:
- Xem thêm -

Xem thêm: MY SHOOL TIMETABLE LOP BON, MY SHOOL TIMETABLE LOP BON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay