ToiuudamBTCT.DOC

12 16 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:54

ToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOCToiuudamBTCT.DOC Học viên : Lê xuân Long Lớp : Cao học XDCTGT K11 Phần 1: thiết kế tối u Bài toán tối u hoá mặt cắt dầm BTCT thờng giản đơn Đặt vấn đề Trong toán kỹ thuật nói chung ngành xây dựng giao thông nói riêng, ta thờng gặp toán thiết kế tối u, chẳng hạn cần xác định tham số kết cấu xây dựng tối u theo tiêu chuẩn khối lợng, vật liệu, giá thành Về tổng quát, phát triển toán thiết kế tối u nh sau: Hãy xác định giá trị biến độc lập (các thông số độc lập kết cấu): x1,x2, xn Sao cho hàm mục tiêu kÕt cÊu: F = F(x1, x2, , x4) (1) lµ hàm phi tuyến biến độc lập đánh giá trị cực tiểu (hay cực đại) với điều kiƯn c¸c biÕn x 1,x2, xn chØ nhËn c¸c gi¸ trị dơng, tức là: xj > j = 1, 2, ., n (2) Và thoả mãn điều kiện ràng buộc cho dới dạng bất đẳng thức, trờng hợp tổng quát hàm phi tuyến biÕn trªn: Ri = Ri (x1, x2, ., xn) ≤ i = m, m
- Xem thêm -

Xem thêm: ToiuudamBTCT.DOC, ToiuudamBTCT.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay