kiem toán BTtuongchan (file excel)

14 7 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:52

kiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchankiem toán BTtuongchan Sheet I - Thong so chung Bản tính tường chắn I - thông số chung thiết kế * Quy trình thiết kế : Quy trình 79 * Hoạt tải thiết kÕ : H13 + ng­êi ®i bé, X60 * KÝch thước chung tường chắn : (Xem bảng ) * Tải trọng đơn vị lan can tường chắn : qlc = 2,70 kN/m * Trọng lượng đơn vị bê tông : gbt = 25,00 kN/m 3 gtc = 18,00 kN/m * Trọng lượng đơn vị đất đắp : j= 35,00 độ * Góc ma sát đất đắp : j tg (45 ) l = 0,27 * HƯ sè ¸p lùc ngang chđ ®éng : a a j lp = 3,69 * Hệ số áp lực ngang bị động : λ p  tg (45  ) * Các thông số hoạt tải tác dụng: - Có hai trường hợp hoạt tải tác dụng lên tường chắn Trường hợp hoạt tải H30 + người trường hợp hoạt tải XB80 Đối với từngtrường hợp cách xếp tải có khác nhau, ta tiến hành tính riêng cho trường hợp a/ Trường hợp hoạt tải H13 + người tác dụng aH sH qH13 sN 0.5 0.25 H×nh 1: KÝch th­íc chung mặt cắt ngang tường chắn sơ đồ tính áp lùc ®Êt H13 + ng­êi ®i bé -H E'B wN -M wH h'B qN h0N h0H a1 C2 +P A1 H H1 C1 b3 D1 I B1 B5 B2 B8 B3 B6 C3 B7 b0 Trọng tâm đáy móng - Hoạt tải H13 - Khoảng cách từ mép tường chắn đến mép bánh xe : - Kích thước theo phương dọc diện phân bố tải trọng : DH - Chiều dày kết cấu mặt đường (m) * Trong : - Số xe xếp tải theo ph­¬ng ngang : - KÝch th­íc theo ph­¬ng ngang diện phân bố tải trọng : - Tổng tải trọng tác dụng lên diện phân bố: h0 Trang E0 e0 B4 II eB D2 b2 h5 h4 e'0 E'0 h3 h2 h1 H' bIII ΣP Sbγ tc a= 2,00 m b = 0.2 +2DH (m) DH = 0,11 m b= 0,42 m nx = 2,00 S= 5.5 m P= 247,00 kN EB hB e'B A2 Sheet I - Thong so chung * Các công thức tính toán: - Chiều dày lớp đất tương đương : P h0  Sbγ tc (m) A ω  arctg( tgj (1 tg 2j )(1 - Góc lăng thể trượt : A * Trong : tgj ) 2ah H(H  2h ) h0 = A= wH = * Chiều dày lớp đất tương đương : * Do ta có : * Góc lăng thể trượt : - Hoạt tải người gtc = 3,00 (kN/m ) - KÝch th­íc theo ph­¬ng dọc diện phân bố tải : - Kích thước theo phương ngang diện phân bố tải : * Các công thức tính toán: - Chiều dày lớp đất tương đương : P h0 Sb tc b= S= A A tgj ) aX b/ Trường hợp hoạt tải X60 tác dụng m m 0,167 0,005 m 27,318 độ sX qX60 -M wX h'1 h0X a1 -H C2 +P A1 C1 A2 B4 B2 B1 B5 EB B8 B3 B6 B7 b0 C3 E0 e0 D1 I Träng t©m ®¸y mãng Trang b3 eB D2 II b2 h5 h4 e'0 E'0 h3 h2 h1 H' bIII hB H1 H 1,00 1,50 (®é) h0 = A= wN = * Góc lăng thể trượt : Hình 1: Kích thước chung mặt cắt ngang tường chắn sơ đồ tính áp lực đất X60 #VALUE! độ 2Sh H2 * Chiều dày lớp đất tương đương : * Do ®ã ta cã : #VALUE! m #VALUE! (m) - Góc lăng thể trượt : arctg( tgj (1  tg 2j )(1  * Trong ®ã : (độ) Sheet I - Thong so chung - Khoảng cách từ mép tường chắn đến mép bánh xe : - Kích thước theo phương dọc diện phân bố tải trọng : DH - Chiều dày kết cấu mặt đường (m) * Trong : a= 2,15 m b = 3.8 +2DH (m) DH = 0,11 m b= 5,22 m S= 3,3 m P= 600 kN - KÝch thước theo phương ngang diện phân bố tải trọng : - Tổng tải trọng tác dụng lên diện phân bố: * Các công thức tính toán: - Chiều dày lớp đất tương đương : h0 P Sb tc (m) - Góc lăng thể trượt : arctg( tgj  (1  tg 2j )(1  * Trong ®ã : A A tgj ) 2ah H(H  2h ) * Chiều dày lớp đất tương đương : * Do ®ã ta cã : * Gãc cđa lăng thể trượt : Tên gọi Chiếu cao phấn tường (độ) h0 = A= wX = kích thước hình học kết cấu tường chắn (m) Ký hiệu Giá trị Tên gọi H1 9,000 Chiều cao lớp đất Chiều cao phần bệ m 29,618 độ Ký hiệu Giá trị 3,000 h1 0,300 ChiỊu réng ®Ønh t­êng H' a1 h2 0,700 ChiỊu réng ch©n t­êng b2 1,250 h3 0,400 KÝch th­íc phÇn bƯ b3 2,500 h4 0,400 KÝch th­íc phÇn ngoµi bƯ b1 1,250 ChiỊu réng bƯ ChiỊu dµi t­êng b0 L 5,000 1,000 h5 H ChiỊu cao toµn bé 1,935 0,056 0,700 10,400 Ghi chó 0,500 ii - c¸c thành phần tải trọng 1/ Tại trọng tâm mặt cắt đáy móng Kí hiệu Mô tả 10 11 12 Khèi A1 - Th©n t­êng Khèi A2 - Th©n t­êng Khèi B1 Khèi B2 Khèi B3 Khèi B4 Khèi B5 Khèi B6 Khèi B7 Khèi B8 Lan can + cét ®Ìn Tỉng cộng Trang tải trọng theo phương đứng mô men Diện tích Chiều dài Lực đứng Cánh tay (m2) (m) (kN) đòn (m) Trọng lượng thân tường chắn 4,500 1,000 112,500 -1,000 3,375 1,000 84,375 -0,500 0,875 1,000 21,875 -3,125 1,375 1,000 34,375 -0,625 1,250 1,000 31,250 1,250 0,188 1,000 4,688 -1,667 0,063 1,000 1,563 -1,667 0,063 1,000 1,563 -0,417 0,250 1,000 6,250 1,667 0,500 1,000 12,500 1,667 1,000 2,700 -1,000 313,638 M« men (kN.m) -112,500 -42,188 -68,359 -21,484 39,063 -7,813 -2,604 -0,651 10,417 20,833 -2,700 -187,986 Ghi chó M« men cã chiỊu h­íng tõ mang dấu (-) ngược lại Sheet I - Thong so chung 13 14 15 16 17 20 Khối đất đắp C1 - Trong tường Khối đất đắp C2 - Trong tường Khối đất đắp C3 - tường Khối đất đắp D1 - Ngoài tường Khối đất đắp D2 - Ngoài tường Tổng cộng 21 22 23 24 Tải trọng hoạt tải H13 Tải trọng người Tổng cộng Tải trọng hoạt tải X60 Trọng lượng đất đắp 22,500 1,000 405,000 3,375 1,000 60,750 0,500 1,000 9,000 2,000 1,000 36,000 0,188 1,000 3,375 514,125 Hoạt tải #VALUE! 1,000 #VALUE! 0,292 1,000 5,250 #VALUE! 2,129 1,000 38,314 1,250 -0,250 1,667 -1,875 -1,250 506,250 -15,188 15,000 -67,500 -4,219 434,344 M« men cã chiỊu h­íng tõ mang dấu ( - ) ngược lại 1,875 -0,125 #VALUE! -0,656 #VALUE! 74,713 M« men cã chiỊu h­íng từ mang dấu ( - ) ngược lại Mô men (kN.m) Ghi 1,950 tải trọng theo phương ngang mô men Kí hiệu Diện áp lực Chiều dài Lực ngang Cánh tay (kN/m) (m) (kN) đòn (m) Mô tả áp lực đất áp lực đất chủ động E0 H13+ngưòi #VALUE! áp lực đất chđ ®éng E0 X60 -262,558 1,000 #VALUE! 3,267 #VALUE! M« men, lùc ngang cã 1,000 -262,558 3,267 -857,690 chiỊu hướng từ 0,800 239,123 áp lực đất bị động E'0 áp lực hoạt tải H13 gây EB #VALUE! 1,000 ¸p lùc ng­êi ®i bé g©y E'B Tỉng céng -2,361 1,000 8,748 -20,652 chiỊu h­íng tõ #VALUE! mang dÊu ( - ) áp lực hoạt tải X60 gây EB -54,534 3,516 -191,727 Do H13 g©y 1,000 -54,534 Lùc l¾c ngang -4,000 1,000 -4,000 10,200 -40,800 298,904 1,000 298,904 áp lực hoạt tải H13 + người #VALUE! -2,361 #VALUE! áp lực hoạt t¶i X60 #VALUE! mang dÊu ( - ) #VALUE! Mô men, lực ngang có 2/ Tại trọng tâm mặt c¾t I - I KÝ hiƯu tải trọng theo phương đứng mô men Diện tích Chiều dài Lực đứng Cánh tay Mô tả (m2) (m) (kN) đòn (m) Trọng lượng thân tường chắn Khèi A1 - Th©n t­êng 4,500 1,000 112,500 -0,375 Khèi A2 - Th©n t­êng 3,375 1,000 84,375 0,125 Lan can + cột đèn 1,000 2,700 -0,375 Tổng cộng 199,575 Hoạt tải Tải trọng người 1,000 3,000 0,500 M« men (kN.m) Ghi chó -42,188 10,547 -1,013 -32,653 M« men cã chiỊu h­íng tõ mang dÊu (-) ngược lại 1,500 tải trọng theo phương ngang mô men Kí hiệu Mô tả Diện áp lực Chiều dài Lực ngang Cánh tay (kN/m) (m) (kN) đòn (m) Mô men (kN.m) Ghi áp lực đất Trang áp lực đất chủ động E0 H13+người #VALUE! áp lực đất chủ động E0 X60 -262,558 áp lực đất bị động E'0 298,904 1,000 #VALUE! 2,367 #VALUE! M« men, lùc ngang cã 1,000 -262,558 2,367 -621,388 chiỊu h­íng tõ 1,000 298,904 -0,400 -119,562 mang dÊu ( - ) Sheet I - Thong so chung tải trọng theo phương ngang mô men áp lực hoạt tải H13 + người áp lực hoạt tải H13 gây EB #VALUE! 1,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! M« men, lùc ngang cã áp lực người gây E'B Tổng cộng -2,361 áp lực hoạt tải X60 g©y EB -54,534 Do H13 g©y 1,000 -2,361 #VALUE! áp lực hoạt tải X60 7,848 -18,527 chiỊu h­íng tõ #VALUE! mang dÊu ( - ) 1,000 -54,534 Lùc l¾c ngang -2,000 1,000 -2,000 2,616 -142,647 9,000 -18,000 3/ Tại trọng tâm mặt cắt II - II KÝ hiÖu 10 11 12 Trang t¶i träng theo phương đứng mô men Diện tích Chiều dài Lực đứng Cánh tay Mô men Mô tả (m2) (m) (kN) đòn (m) (kN.m) Trọng lượng thân tường chắn Khèi B3 1,250 1,000 31,250 1,250 39,063 Khèi B7 0,250 1,000 6,250 1,667 10,417 Khèi B8 0,500 1,000 12,500 0,833 10,417 Tổng cộng 50,000 59,896 Trọng lượng đất đắp Khối ®Êt ®¾p C1 22,500 1,000 405,000 1,250 506,250 Khèi ®Êt ®¾p C2 3,375 1,000 60,750 -0,250 -15,188 Khèi ®Êt ®¾p C3 0,500 1,000 9,000 1,250 11,250 Tæng céng 474,750 502,313 Hoạt tải Tải trọng hoạt tải H13 #VALUE! 1,000 #VALUE! 1,875 #VALUE! Tải trọng người 0,292 1,000 5,250 -0,125 -0,656 Tỉng céng #VALUE! #VALUE! T¶i trọng hoạt tải X60 2,129 1,000 38,314 1,950 74,713 Ghi chó M« men cã chiỊu h­íng tõ mang dấu ( - ) ngược lại Mô men cã chiỊu h­íng tõ mang dÊu ( - ) ngược lại Mô men có chiều hướng từ mang dấu ( - ) ngược lại Sheet II - To hop iii - tổ hợp tải trọng 1/ Tổ hợp tải trọng mặt cắt đáy móng Tổ hợp i ii iii iv Tải trọng * Tổ hợp - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Tĩnh tải đất đắp - Hoạt tải H13 + người - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải H13 + người Tổng cộng * Tổ hợp - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Tĩnh tải đất đắp - Hoạt tải X60 - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải X60 Tổng cộng * Tổ hợp phụ - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Tĩnh tải đất đắp - Hoạt tải H13 + người - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải H13 + người - Tải trọng lực lắc ngang Tổng cộng * Tổ hợp phụ - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Tĩnh tải đất đắp - Hoạt tải H13 + người - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải H13 + người - Tải trọng lực lắc ngang Tổng cộng Hệ số tải trọng Lực ®øng (kN) Lùc ngang (kN) M« men (kN.m) 1,1 1,1 1,4 1,1 1,1 1,4 345,001 565,538 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 328,794 #VALUE! #VALUE! -206,785 477,778 #VALUE! #VALUE! 263,035 #VALUE! #VALUE! - Lực ngang mô men có chiều hướng từ mang dấu ( - ) ngược lại 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 345,001 565,538 42,146 952,684 -288,814 328,794 -59,987 -20,007 -206,785 477,778 82,184 -943,459 263,035 -210,900 -538,147 - Lực ngang mô men có chiều hướng từ mang dấu ( - ) ngược lại 1,1 1,1 1,12 1,1 1,1 1,12 1,12 345,001 565,538 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 328,794 #VALUE! -4,480 #VALUE! -206,785 477,778 #VALUE! #VALUE! 263,035 #VALUE! -45,696 #VALUE! - Lực ngang mô men cã chiỊu h­íng tõ mang dÊu ( - ) ngược lại 0,9 0,9 1,12 0,9 0,9 1,12 1,12 282,274 462,713 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 269,014 #VALUE! -4,480 #VALUE! -169,188 390,909 #VALUE! #VALUE! 215,211 #VALUE! -45,696 #VALUE! - Lùc ngang mô men có chiều hướng từ mang dấu ( - ) ngược lại Hệ số tải trọng Lực đứng (kN) Lực ngang (kN) M« men (kN.m) 1,1 1,4 1,1 1,1 1,4 219,533 4,200 223,733 #VALUE! 328,794 #VALUE! #VALUE! -35,918 2,100 #VALUE! -131,518 #VALUE! #VALUE! Ghi 2/ Tổ hợp tải trọng mặt cắt I - I Tổ hợp i Trang Tải trọng * Tổ hợp - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Hoạt tải người ®i bé - ¸p lùc ®Êt chđ ®éng - ¸p lực đất bị động - áp lực hoạt tải H13 + ng­êi ®i bé Tỉng céng Ghi chó - Lực ngang mô men có chiều hướng từ mang dấu ( - ) ngược lại Sheet II - To hop ii iii iv * Tổ hợp - Tĩnh tải tường chắn + lan can - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải X60 Tổng cộng * Tổ hợp phụ - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Hoạt tải người - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải H13 + người - Tải trọng lực lắc ngang Tổng cộng * Tổ hợp phụ - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Hoạt tải người - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải H13 + người - Tải trọng lực lắc ngang Tæng céng 1,1 1,1 1,1 1,1 219,533 219,533 -288,814 328,794 -59,987 -20,007 -35,918 -683,526 -131,518 -156,912 -1007,874 - Lực ngang mô men có chiỊu h­íng tõ mang dÊu ( - ) ngược lại 1,1 1,12 1,1 1,1 1,12 1,12 219,533 3,360 222,893 #VALUE! 328,794 #VALUE! -2,240 #VALUE! -35,918 1,680 #VALUE! -131,518 #VALUE! -20,160 #VALUE! - Lực ngang mô men cã chiỊu h­íng tõ mang dÊu ( - ) ngược lại 0,9 1,12 0,9 0,9 1,12 1,12 179,618 3,360 182,978 -236,302 269,014 #VALUE! -2,240 #VALUE! -29,388 1,680 -559,249 -107,605 #VALUE! -20,160 #VALUE! - Lực ngang mô men cã chiỊu h­íng tõ mang dÊu ( - ) ngược lại Hệ số tải trọng Lực ®øng (kN) Lùc ngang (kN) M« men (kN.m) 1,1 1,1 1,4 55,000 522,225 #VALUE! #VALUE! 0,000 65,885 552,544 #VALUE! #VALUE! 1,1 1,1 1,1 55,000 522,225 42,146 619,371 0,000 65,885 552,544 82,184 700,613 3/ Tổ hợp tải trọng mặt cắt II - II Tỉ hỵp i ii iii iv Trang Tải trọng * Tổ hợp - Tĩnh tải tường chắn (khối B3,B7,B8) - Khối đất đắp (C1,C2,C3) - Tải trọng hoạt tải H13 + người Tổng cộng * Tổ hợp - Tĩnh tải tường chắn (khối B3,B7,B8) - Khối đất đắp (C1,C2,C3) - Tải trọng hoạt tải X60 Tổng cộng * Tổ hợp phụ - Tĩnh tải tường chắn (khối B3,B7,B8) - Khối đất đắp (C1,C2,C3) - Tải trọng hoạt tải H13 + người Tổng cộng * Tổ hợp phụ - Tĩnh tải tường chắn (khối B3,B7,B8) - Khối đất đắp (C1,C2,C3) - Tải trọng hoạt tải H13 + người ®i bé Tæng céng 1,1 1,1 1,12 55,000 522,225 #VALUE! #VALUE! 0,000 65,885 552,544 #VALUE! #VALUE! 0,9 0,9 1,12 45,000 427,275 #VALUE! #VALUE! 0,000 53,906 452,081 #VALUE! #VALUE! Ghi chó M« men cã chiỊu h­íng tõ mang dÊu (-) ngược lại Mô men có chiều hướng từ mang dấu (-) ngược lại Mô men cã chiỊu h­íng tõ mang dÊu (-) vµ ngược lại Mô men có chiều hướng từ mang dấu (-) ngược lại Sheet III - Ktoan cuong iv - kiểm toán móng theo trạng thái giới hạn thứ * Tính toán cường độ ®Êt nỊn σ max  R - C«ng thøc : - Trong ®ã : smax - øng st lín nhÊt đất đáy móng tính theo công thøc: + Khi e0 = : σ max,min  + Khi e0 r : σ max  P R F P F Sơ đồ tính ứng suất đáy móng  M R W 2P b 3(  e )a R b P e0 Trong ®ã : - F, W - Diện tích mômen chống uốn mặt cắt đáy móng W F smax - bán kính quán tính mặt cắt đáy móng - a chiều dài đáy móng - b chiều rộng đáy móng smin M - e0 độ lệch tâm hợp lực với trọng tâm đáy móng P a = 1,000m b = 5,000m R - Cường độ tính toán đất đáy móng tính theo công thức : R = 1.2{R'(1 + k1(b - 2)) + k2g(h - 3)} Trong : - R' - Cường độ tiêu chn cđa ®Êt nỊn - k1, k2 - HƯ sè ( tra b¶ng ) - g - Dung träng trung bình đất từ đáy móng trở lên - h - Chiều sâu chôn móng Tổ hợp i ii iii iv Trang M (kN.m) #VALUE! 538,147 #VALUE! #VALUE! P (kN) #VALUE! 952,684 #VALUE! #VALUE! F (m ) 5,000 5,000 5,000 5,000 W (m ) 4,167 4,167 4,167 4,167 e0 (m) #VALUE! 0,565 #VALUE! #VALUE! r (m) 0,833 0,833 0,833 0,833 R' = 300kN/m2 k1 = 0,100 k2 = 0,300 g = 26,6 kN/m3 h = 4,000m smax smin (kN/m ) #VALUE! 319,692 #VALUE! #VALUE! (kN/m ) #VALUE! 61,382 #VALUE! #VALUE! R (kN/m ) 477,576 477,576 477,576 477,576 Kết kuận #VALUE! Đạt #VALUE! #VALUE! Sheet III - Ktoan cuong v - kiểm toán mặt cắt (Kiểm toán cường độ theo TCXD - Thiết kế Kết cấu BT&BTCT) V.1/ Mặt cắt I - I Tải trọng tính toán cho 1m dài mặt cắt I - I #VALUE! Mặt cắt Tổ hợp kiểm toán Lực däc tÝnh to¸n Ptt 224 #VALUE! ii 220 iii iv 223 183 224kN -20 -1008 Lực cắt tính toán Qtt #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Mô men tính toán Mtt #VALUE! 1/ Dữ liệu tính toán - Chiều cao mặt cắt : - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ : - Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo tới mép: - Khoảng cách từ trọng tâm cốt thÐp chÞu nÐn tíi mÐp : 1250 40 56 56 mm mm mm mm 1194 b,bw = 1000 Rt = 2400 mm h= h' = a= a' = h0 = - Chiều cao có hiệu mặt cắt : - Chiều rộng mặt cắt : - Cường độ chịu kéo cđa cèt thÐp AII thí chÞu nÐn mm Ru = 140 - Cường độ chịu nén bê tông M300 : I-I I a' i Ghi chó kG/cm kG/cm h' Mô men (kN.m) h0 Lực cắt (kN) a Lực dọc (kN) h Tổ hợp b,bw thớ chịu kéo 2/ Kiểm toán theo cường độ 2.1 - Kiểm toán theo m«men : M gh  R u bx(h * Công thức kiểm toán : x)  M tt - D32 - D16 * Cèt thÐp chÞu kÐo : * Cèt thÐp chÞu nÐn : * DiƯn tÝch cèt thÐp chÞu kÐo : Ft = 56,297 cm * DiƯn tÝch cèt thÐp chÞu nÐn : F't = 0,000 cm * ChiÒu cao vùng bê tông chịu nén : * Thoả mãn điều kiƯn h¹n chÕ : x α R t Ft  R ' t F' t x h0 Rub = 0,097 = 9,651cm α0   0,58 (a0 - Tra theo b¶ng 11 TCXD ThiÕt kÕ KCBT&BTCT) * Nh­ vËy ta cã : Mgh = 1548kN.m  Mtt = #VALUE! #VALUE! 2.2 - KiĨm to¸n theo lùc nÐn: * KiĨm tra khả bị uốn dọc: Trang l b =18 Kết cấu chịu ảnh hưởng uèn däc Sheet III - Ktoan cuong l - Độ mảnh kết cấu l0 - Chiều dài tự cña kÕt cÊu l0 = 2H1 = 1m b - KÝch th­íc nhá h¬n hai kÝch th­íc cđa mặt cắt chữ nhật : b = L = * Trong ®ã : Ptt  j (R u Fb  R ' t F' t )  Pgh * C«ng thức kiểm toán: Hệ số uốn dọc j tra theo b¶ng : j Fb - DiƯn tÝch tiÕt diƯn * Trong ®ã : 1m = 0,85 * Nh­ vËy ta cã : Ptt = 224kN  Pgh = 14875kN Đạt 2.3 - Kiểm toán theo lực cắt: * Giả thiết toàn lực cắt bê tông chịu Q * Công thức kiểm toán : tt K R u bh  Q gh K0 - HÖ sè lÊy víi m¸c BT tõ 400 trë xng : * Trong ®ã : K0 = 0,35 * Nh­ vËy ta cã : Qtt = #VALUE!  Qgh = 5851kN #VALUE! V.2/ Mặt cắt II - II (Mặt trên) Tải trọng tính toán cho 1m dài mặt cắt II - II #VALUE! ii iii iv 619 #VALUE! #VALUE! 701 #VALUE! #VALUE! 1/ Dữ liệu tính toán - Chiều cao mặt cắt : - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ : - Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo tới mép: - Khoảng cách từ trọng tâm cốt thÐp chÞu nÐn tíi mÐp : - ChiỊu cao cã hiệu mặt cắt : - Chiều rộng mặt cắt : - Cường độ chịu kéo cốt thép AII #VALUE! Mô men tính toán Mtt #VALUE! thớ chịu nén 1200 40 54 54 mm mm mm mm 1146 mm b,bw = 1000 Rt = 2400 mm h= h' = a= a' = h0 = Ru = 140 - C­êng độ chịu nén bê tông M300 : kG/cm kG/cm M gh  R u bx(h  * Công thức kiểm toán : - D28 - D16 * Cèt thÐp chÞu kÐo : * Cèt thÐp chÞu nÐn : * DiƯn tÝch cèt thÐp chÞu kÐo : Trang 10 b,bw thí chÞu kÐo 2/ Kiểm toán theo cường độ 2.1 - Kiểm toán theo mômen : I-I I a' #VALUE! Mặt cắt Tổ hợp kiểm toán Lực cắt tính toán Qtt h' i Ghi h0 Mô men (kN.m) a Lực cắt (kN) h Tỉ hỵp Ft = 36,945 cm x)  M tt Sheet III - Ktoan cuong F't = * DiƯn tÝch cèt thÐp chÞu nÐn : x * Chiều cao vùng bê tông chịu nén : * Thoả mãn điều kiện hạn chế : 0,000 cm R t Ft  R ' t F' t x h0 = 6,333cm R ub = 0,063  α0  0,58 (a0 - Tra theo b¶ng 11 TCXD ThiÕt kÕ KCBT&BTCT) * Nh­ vËy ta cã : Mgh = 988kN.m  Mtt = #VALUE! #VALUE! 2.2 - KiĨm to¸n theo lực cắt: * Giả thiết toàn lực cắt bê tông chịu Q * Công thức kiểm toán : tt  K R u bh  Q gh K0 - HƯ sè lÊy víi m¸c BT tõ 400 trë xuèng : * Trong ®ã : K0 = 0,35 * Nh­ vËy ta cã : Qtt = #VALUE! Qgh = 5615kN #VALUE! V.3/ Mặt cắt II - II (Mặt dưới) * Để tính toán mômen lực cắt mặt cắt II - II III - III ta coi đáy móng dầm chịu tải trọng phân bố phản lực đất Khi ta áp dụng lý thuyết học kết cấu để tính nội lực Sơ đồ tính toán nội lực mặt cắt II - II & III - III b b II b2 sII smax sIII III b1 b3 smin sIII smax II b2 sII III b1 3(b/2-e0) Tổ hợp Trang 11 Tải trọng tính toán cho 1m dài mặt cắt II - II smax smin sII Lực c¾t 2 i (kN/m ) #VALUE! (kN/m ) #VALUE! ii 319,692 61,382 iii iv #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! M« men (kN/m ) (kN) (kN.m) #VALUE! #VALUE! #VALUE! 190,537 314,898 326,354 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Mặt cắt Tổ hợp kiểm toán Lực cắt tính toán Qtt II - II II 315kN Mô men tính toán Mtt 326kN.m Sheet III - Ktoan cuong - ChiỊu réng mỈt c¾t : b,bw = 1000 Rt = 2400 mm - Cường độ chịu kéo cốt thép AII Ru = 140 - Cường độ chịu nén bê tông M300 : a' mm kG/cm kG/cm h' 1152 - Chiều cao có hiệu mặt cắt : thớ chịu nÐn h0 mm mm mm mm h 1200 40 48 48 h= h' = a= a' = h0 = a 1/ Dữ liệu tính toán - Chiều cao mặt cắt : - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ : - Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo tới mép: - Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chÞu nÐn tíi mÐp : b,bw thí chÞu kÐo 2/ Kiểm toán theo cường độ 2.1 - Kiểm toán theo m«men : M gh  R u bx(h  * Công thức kiểm toán : x) M tt - D16 - D16 * Cèt thÐp chÞu kÐo : * Cèt thÐp chÞu nÐn : * DiƯn tÝch cèt thÐp chÞu kÐo : Ft = 12,064 cm * DiƯn tÝch cèt thÐp chÞu nÐn : F't = 0,000 cm * ChiÒu cao vïng bê tông chịu nén : x * Thoả mãn ®iỊu kiƯn h¹n chÕ : R t Ft  R ' t F' t x h0 = 2,068cm R ub = 0,021  α0  0,58 (a0 - Tra theo b¶ng 11 TCXD ThiÕt kÕ KCBT&BTCT) * Nh­ vËy ta có : Mgh = 331kN.m Mtt = 326kN.m Đạt 2.2 - Kiểm toán theo lực cắt: * Giả thiết toàn lực cắt bê tông chịu Q * Công thức kiểm toán : tt K R u bh  Q gh K0 - HÖ sè lÊy víi m¸c BT tõ 400 trë xng : * Trong ®ã : K0 = 0,35 * Nh­ vËy ta có : Qtt = 315kN Qgh = 5645kN Đạt V.3/ Mặt cắt III - III Tổ hợp 2 i (kN/m ) #VALUE! (kN/m ) #VALUE! ii 319,692 61,382 iii Trang 12 Tải trọng tính toán cho 1m dài mặt cắt II - II smax smin sIII Lực cắt #VALUE! #VALUE! M« men (kN/m ) (kN) (kN.m) #VALUE! #VALUE! #VALUE! 216,125 Mặt cắt Tổ hợp kiểm toán Lực cắt tính toán Qtt #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Mô men tÝnh to¸n Mtt #VALUE! 255,114 359,254 III - III I Sheet III - Ktoan cuong #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1/ Dữ liệu tính toán - Chiều cao mặt cắt : - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ : - Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo tới mép: - Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu nÐn tíi mÐp : mm mm mm mm - ChiỊu rộng mặt cắt : 1052 b,bw = 1000 Rt = 2400 mm - Cường độ chịu kéo cốt thép AII mm Ru = 140 - Cường độ chịu nén bê tông M300 : kG/cm kG/cm h' - Chiều cao có hiệu mặt cắt : a' thí chÞu nÐn 1100 40 48 48 h= h' = a= a' = h0 = h0 #VALUE! a #VALUE! h iv b,bw thớ chịu kéo 2/ Kiểm toán theo cường độ 2.1 - Kiểm toán theo mômen : M gh  R u bx(h  * C«ng thøc kiĨm to¸n : x)  M tt - D16 - D16 * Cèt thÐp chÞu kÐo : * Cèt thÐp chÞu nÐn : * DiƯn tÝch cèt thÐp chÞu kÐo : Ft = 12,064 cm * DiƯn tÝch cèt thÐp chÞu nÐn : F't = 0,000 cm x * Chiều cao vùng bê tông chịu nén : * Thoả mãn điều kiện hạn chế : R t Ft  R ' t F' t x h0 = 2,068cm R ub = 0,021  α0  0,58 (a0 - Tra theo b¶ng 11 TCXD ThiÕt kÕ KCBT&BTCT) * Nh­ vËy ta cã : Mgh = 302kN.m  Mtt = #VALUE! #VALUE! 2.2 - KiĨm to¸n theo lực cắt: * Giả thiết toàn lực cắt bê tông chịu * Công thức kiểm toán : * Trong ®ã : Q tt  K R u bh  Q gh K0 - HÖ sè lÊy víi m¸c BT tõ 400 trë xng : K0 = 0,35 * Nh­ vËy ta cã : Qtt = #VALUE! Trang 13  Qgh = 5155kN #VALUE! Sheet IV - Ktoan on dinh v - kiểm toán ổn định VI.1/ Kiểm toán khả chống lật * Giả thiết kết cấu bị lật quanh trục qua mép cïng cđa bƯ theo chiỊu h­íng tõ Khi ta có công thức kiểm toán khả chống lËt cña kÕt cÊu nh­ sau: Ml M gh  ΣPi e  ΣTi h i i yΣ Pi S¬ đồ tính ổn định chống lật, trượt m * Trong đó: - Ml : Mô men gây lật tính toán (kN.m) - Mgh : Mô men chống lật giới hạn (kN.m) - Pi : Thành phần lực thẳng đứng (kN) SPi - Ti : Thành phần lực ngang (kN) Ml - ei, hi : Cánh tay đòn thành phần Tt Pi Ti trọng tâm mặt cắt (m) - y : Khoảng cách từ trọng tâm mặt cắt đến trục lật (m) - m : Hệ số điều kiện làm việc lấy : m = 0,8 Mô men gây lật Ml (kN.m) #VALUE! 538,147 #VALUE! #VALUE! Tổ hợp I II III IV Cánh tay đòn y (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 Trơc lËt Tỉng thµnh phần lực đứng SPi (kN) #VALUE! 952,684 #VALUE! #VALUE! y Trọng tâm đáy móng Mô men chống lật Mgh (kN.m) #VALUE! 2381,711 #VALUE! #VALUE! Khả chống lật #VALUE! #VALUE! Đạt 0,226 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Ml/Mgh VI.2/ Kiểm toán khả chống trượt * Công thức kiểm toán khả chống trượt : * Trong : Ti Tt m Tgh Pi - Tt : Lực gây trượt tính toán (kN) - Tgh : Lực chống trượt giới hạn (kN) - Pi : Thành phần lực thẳng đứng (kN) - Ti : Thành phần lực ngang gây trượt (kN) - y : HƯ sè ma s¸t : y = 0,4 - m : Hệ số điều kiện làm viƯc : m = 0,8 Tỉ hỵp I II III IV Trang 14 Lực ngang gây trượt Tổng thành phần lùc ®øng Tt (kN) SPi (kN) #VALUE! #VALUE! 20,007 952,684 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Lực chống trượt giới hạn Tgh (kN) #VALUE! 381,074 #VALUE! #VALUE! Tt/Tgh #VALUE! 0,053 #VALUE! #VALUE! Khả chống trượt #VALUE! Đạt #VALUE! #VALUE! ... kiĨm to¸n mặt cắt (Kiểm toán cường độ theo TCXD - Thiết kế Kết cấu BT&BTCT) V.1/ Mặt cắt I - I Tải trọng tính toán cho 1m dài mặt cắt I - I #VALUE! Mặt cắt Tổ hợp kiểm toán Lùc däc tÝnh to¸n Ptt... 220 iii iv 223 183 224kN -20 -1008 Lực cắt tính toán Qtt #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Mô men tính toán Mtt #VALUE! 1/ Dữ liệu tính toán - Chiều cao mặt cắt : - Chiều dày lớp bê tông... (kN) a Lực dọc (kN) h Tổ hợp b,bw thớ chịu kéo 2/ Kiểm toán theo cường độ 2.1 - Kiểm toán theo mômen : M gh R u bx(h * Công thức kiểm toán : x)  M tt - D32 - D16 * Cèt thÐp chÞu kÐo : * Cèt
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem toán BTtuongchan (file excel), kiem toán BTtuongchan (file excel)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay