InformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đường

42 15 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:51

InformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đườngInformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đường giới thiệu *** Họ tên : Đỗ Quang Minh 3 158 150 Đây bảng tính ứng dụng mẫu nhằm đơn giản hóa công tác xử lý số liệu thí nghiệm *** Đơn vị : Ban QLDA Thăng Long - mặt đường xuyên động DCP Đây thiết bị có nguồn gốc ngoại nhập, chưa có quy trình thức nên học viên tự đề xuất trình tự thí nghiệm, tính toán xử lý số liệu dựa nghiên cứu *** Lớp học : Cao học công trình đường K11 riêng tham khảo tài liệu sau: *** Bài tập môn: Tin học ứng dụng - Hướng dÉn sư dơng chïy xuyªn DCP V iƯn KH&CN GTV T Năm 2001 - Quy trình thiết kế áo đường mÒm 22TCN 211 – 93 - Manual for asphalt pavement Japan R oad A ssociation Năm 1989 - Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN 274 - 01 Khi thùc hµnh b»ng file mÉu nµy ng­êi sư dơng lµm nh­ sau: Copy mét sè sheet tõ sheet "Origin" cho b»ng sè vÞ trÝ thÝ nghiƯm NhËp sè liƯu vào sheet chi tiết CBR vị trí trước Biểu đồ CBR theo chiều sâu xuyên vẽ tự ®éng NhËp sè liƯu sheet "Phan_doan" vµ dïng hµm tự tạo "TinhCBR_Dactrung" để nhóm số liệu xử lý Đểcó hình vẽ trực quan người sử dụng cần chỉnh lại "DataRange" biểu đồ sheet "Bieu_do_CBR_doc_tuyen" Nhập tham số cố định / thông tin chung vào ô màu (VD: độ sâu Depth ban đầu mô tả hình bên chế độ ẩm W-Type) Nhập số liệu cần thiết vào ô có khung chữ màu Không bắt buộc nhập số liệu vào ô có khung chữ màu trừ bạn muốn có thêm thông tin (VD: để ước lượng Eo cần nhập giá trị lớp Form Líp - VËt liƯu - ChÕ ®é Èm) Về sở lý thuyết trình tự tính toán xin xem thêm file Informatic-HomeWork.doc Vì chưa có quy trình thức nên phải phân đoạn tay Nếu đề nghị học viên chấp thuận áp dụng phương pháp "Hiệu số cộng dồn " (phương pháp Sai phân tích luỹ trường hợp biến không liên tục) Gioi_thieu / 42 dự án Bieu_do_CBR_doc_tuyen - 2/42 dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Lý trình Km Mô tả địa hình địa mạo Mô tả yếu tố tuyến - Lề tráI (m) Mặt cắt - Mặt đường (m) ngang - Lề phảI (m) Thoát nước 0+00 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+580 0+700 1,0 3,5 1,0 1,0 3,5 1,0 1,0 3,5 1,0 Rãnh đất thoát tốt Rãnh đất thoát tốt 1,0 3,5 1,0 1,0 3,5 1,0 1,0 3,5 1,0 1,0 3,5 1,0 1,0 3,5 1,0 - Rãnh tráI - Rãnh phảI Loại hình gây ẩm mặt đường - Tốt - Vết nứt - Hằn vệt bánh xe Trạng thái - Lún cục mặt đường - Bong bật - Trượt ngang - Vỡ gẫy Đặc điểm xây dựng mặt đường Lớp mặt Kết cấu áo Lớp móng đường Loại hình Lớp Trạng tháI Lưu lượng tính toán (xe/ngđ) Vị trí đo Lý trình Km + 0.25m Phía Mô đun đường (daN/cm2) CBR đường đặc trưng (%) CBR đường chi tiết (%) Phân đoạn cuối 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - R·nh ®Êt 3 C¸ biƯt 3 C¸ biƯt v v Cá biệt v v Cá biệt v v Đã cũ Mặt đường đá dăm bán thấm nhập nhựa Đá dăm kích cỡ mở rộng Đất đắp Sét lẫn sạn Dẻo mềm Nền đường 0+00 P 201 0+100 T 4,58 13,60 0+200 T Đất đào Sét lẫn sạn DỴo cøng - dỴo mỊm 0+300 P 0+400 P 0+500 P 0+580 T 0+700 P 13,63 12,75 27,27 27,11 24,69 201 13,32 Phan_doan - 3/42 dù ¸n đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Lý trình Km Mô tả địa hình địa mạo Mô tả yếu tố tuyến - Lề tráI (m) Mặt cắt - Mặt đường (m) ngang - Lề phảI (m) Thoát nước - Rãnh tráI - Rãnh phảI Loại hình gây ẩm mặt đường - Tốt - Vết nứt - Hằn vệt bánh xe Trạng thái - Lún cục mặt đường - Bong bật - Trượt ngang - Vỡ gẫy Đặc điểm xây dựng mặt đường Lớp mặt Kết cấu áo Lớp móng đường 0+800 0+900 1+00 1+095 1+300 1+400 1+480 1+580 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 R·nh ®Êt 3 3 3 3 v v v v v v v v v v v v Rãnh đất Loại hình Đất đào Lớp Sét lẫn sạn Trạng tháI Dẻo cứng - dẻo mềm Lưu lượng tính toán (xe/ngđ) Vị trí đo Lý trình Km + 0+800 0.25m Phía T Mô đun đường (daN/cm2) CBR đường đặc trưng (%) CBR đường chi tiết (%) 16,87 Phân đoạn cuối Chưa có mặt đườn Đá xô bồ Sét lẫn dăm sạn Đất đắp Sét lẫn sạn Dẻo mềm Nền đường 0+900 P 1+00 T 20,47 13,13 1+095 T 1+300 T Đất đào Sét lẫn sạn Dẻo mềm 1+400 T 1+480 P 1+580 T 0 4,58 13,81 Phan_doan - 4/42 14,64 8,18 5,80 24,30 dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Lý trình Km Mô tả địa hình địa mạo Mô tả yếu tố tuyến - Lề tráI (m) Mặt cắt - Mặt đường (m) ngang - Lề phảI (m) Thoát nước 1+700 1+850 2+00 2+100 2+200 2+300 2+400 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 3 3 3 v v v v C¸ biƯt v v v v v v v v v v - R·nh tr¸I - Rãnh phảI Loại hình gây ẩm mặt đường - Tốt - Vết nứt - Hằn vệt bánh xe Trạng thái - Lún cục mặt đường - Bong bật - Trượt ngang - Vỡ gẫy Đặc điểm xây dựng mặt đường Lớp mặt Kết cấu áo Lớp móng đường Loại hình Lớp Trạng tháI Lưu lượng tính toán (xe/ngđ) Vị trí đo Lý trình Km + 0.25m Phía Mô đun đường (daN/cm2) CBR đường đặc 4,58 trưng (%) CBR đường chi tiết (%) Phân đoạn cuối Chưa có mặt đường xử lý nhựa Đá xô bồ Sét lẫn dăm sạn Đất đào Sét lẫn dăm sạn Dẻo cứng-dẻo mềm Nền đường 1+700 T 1+850 P 2+00 P 2+100 T 2+200 P 2+400 T 2+500 T 22,20 22,22 14,54 12,27 12,20 15,86 22,71 Phan_doan - 5/42 dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Lý trình Km Mô tả địa hình địa mạo Mô tả yếu tố tuyến - Lề tráI (m) Mặt cắt - Mặt đường (m) ngang - Lề phảI (m) Thoát n­íc 2+500 2+600 2+700 2+800 2+900 2+955 2+995 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 0.5-1.0 3,0 0.5-1.0 3 3 3 v v v v v v v v v v v v v v P P - Rãnh tráI - Rãnh phảI Loại hình gây ẩm mặt đường - Tốt - Vết nứt - Hằn vệt bánh xe Trạng thái - Lún cục mặt ®­êng - Bong bËt - Tr­ỵt ngang - Vì gÉy Chưa có mặt đường xử lý nhựaĐặc điểm xây dựng mặt đường Lớp mặt Kết cấu áo Lớp móng đường Loại hình Lớp Trạng tháI Lưu lượng tính toán (xe/ngđ) Vị trí đo Lý trình Km + 0.25m Phía Mô đun đường (daN/cm2) CBR đường đặc trưng (%) CBR đường chi tiết (%) Phân đoạn8 cuối Đá xô bồ Sét lẫn dăm sạn Đất đắp Sét lẫn dăm sạn Dẻo cứng-dẻo mềm NỊn ®­êng 2+600 T 2+700 P 2+800 P 2+900 T 15,96 9,24 2+995 8,82 Phan_doan - 6/42 20,18 17,98 10 P 7,05 12,82 11 dù ¸n đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: ®­êng bé Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn 0 50 07,97 07,97 100 50 115 05,93 05,93 165 158 04,32 04,32 208 195 05,12 05,12 228 05,83 05,83 266 04,97 310 353 1 CBR 1/3 050 Cone 60 Layout CBR Nguyễn ánh Dương Layer Type Mặt đường Station (m) Side Date 0+00 P 01/05/2004 Ngun §øc Long Material Type Mặt đường đá dăm bán thấm nhập nhựa HĐ1 Frost Tho¸t Thick En PR Slip 80 tèt In Units Mãng đường Đá dăm kích cỡ mở rộng 99,89 SI Đất đắp Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu, dẻo mỊm 65 117,64 Out Units 43 70,03 SI Mãng ®­êng Đá dăm kích cỡ mở rộng 245 37 63,77 Hammer Đất đắp Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu, T2: dỴo mỊm 278 33 59,38 7,97 04,97 316 38 64,84 Correlation 04,21 04,21 360 44 71,04 All Soils 04,32 04,32 403 43 70,03 1st log item 388 05,45 05,45 438 35 61,60 2,481437 428 04,69 04,69 478 40 66,94 2nd log item 470 04,44 04,44 520 42 69,01 1,130085 504 05,63 05,63 554 34 60,50 540 05,28 05,28 590 36 62,69 582 04,44 04,44 632 42 69,01 621 04,82 04,82 671 39 65,90 661 04,69 04,69 711 40 66,94 670 25,30 25,30 720 26,42 742 02,41 02,41 792 72 96,57 785 04,32 04,32 835 43 70,03 834 03,73 03,73 884 49 75,97 880 04,00 04,00 930 46 73,04 930 03,64 03,64 980 50 76,93 991 02,91 02,91 1041 61 87,09 150 H¬i Èm 4,58 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech Apply 0201 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 201 | | Use minimum| | Cummulative Blow CBR_Vi_tri_K0+0 D1 - 7/42 | | Auto Scale | x | Layers Bottom - Eo dù án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn CBR 1/3 Cone 60 Layout Layer Type Nguyễn ánh Dương Nguyễn Đức Long Material Type Mặt đường Mặt đường đá dăm bán thấm nhập nhựa In Units Móng đường Đá dăm kích cỡ mở rộng Đất đắp Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu, T2: dẻo mềm CBR 0 30 06,49 06,49 030 30 55,96 SI 75 08,98 08,98 075 45 93,54 Out Units 93 11,56 11,56 093 18 40,70 SI 102 25,30 25,30 102 26,42 Hammer 148 24,68 24,68 148 46 133,92 7,97 210 17,61 17,61 210 62 161,31 Correlation 242 20,88 20,88 242 32 88,11 All Soils 283 15,78 15,78 283 41 102,83 1st log item 324 15,78 15,78 324 41 102,83 2,481437 358 19,50 19,50 358 34 91,51 2nd log item 397 16,70 16,70 397 39 99,68 1,130085 452 11,32 11,32 452 55 123,50 Apply 481 14,76 14,76 481 29 71,13 522 15,78 15,78 522 41 102,83 551 14,76 14,76 551 29 71,13 600 12,90 12,90 600 49 114,92 644 14,57 14,57 644 44 107,46 702 10,66 10,66 702 58 127,65 746 14,57 14,57 746 44 107,46 797 12,33 12,33 797 51 117,82 860 09,71 09,71 860 63 134,40 883 08,76 08,76 883 23 47,42 935 12,06 12,06 935 52 119,25 969 12,33 12,33 969 34 78,55 992 08,76 08,76 992 23 47,42 Station (m) Side Date 0+100 T 01/05/2004 Frost Thick En PR Slip Hơi ẩm tương đối b»ng ph¼ng 13,60 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0594 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 594 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls k0+100 - 25/11/2018 15:47 - 8/42 | x | Layers Bottom - Eo dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn CBR 1/3 Cone 60 020 Layout Layer Type Nguyễn ánh Dương Nguyễn Đức Long Material Type Mặt đường Mặt đường đá dăm bán thấm nhập nhựa In Units Móng đường Đá dăm kích cỡ mở rộng Đất đắp Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu, T2: dẻo mềm CBR 0 40 04,69 04,69 060 40 66,94 SI 80 10,26 10,26 100 40 86,92 Out Units 97 12,33 12,33 117 17 39,27 SI 105 28,90 28,90 125 24,55 Hammer 150 25,30 25,30 170 45 132,10 7,97 210 18,28 18,28 230 60 158,04 Correlation 240 22,46 22,46 260 30 84,64 All Soils 285 14,20 14,20 305 45 108,98 1st log item 326 15,78 15,78 346 41 102,83 2,481437 360 19,50 19,50 380 34 91,51 2nd log item 400 16,22 16,22 420 40 101,26 1,130085 450 12,61 12,61 470 50 116,37 Apply 480 14,20 14,20 500 30 72,65 520 16,22 16,22 540 40 101,26 550 14,20 14,20 570 30 72,65 601 12,33 12,33 621 51 117,82 646 14,20 14,20 666 45 108,98 706 10,26 10,26 726 60 130,38 746 10,26 10,26 766 40 86,92 800 11,56 11,56 820 54 122,09 861 10,07 10,07 881 61 131,73 881 10,26 10,26 901 20 43,46 933 12,06 12,06 953 52 119,25 968 11,93 11,93 988 35 79,98 990 09,21 09,21 1010 22 46,12 Station (m) Side Date 0+200 T 01/05/2004 Frost Hơi ẩm Thick En PR Slip 50mm tương đối phẳng, thoát nước tốt 100mm 13,32 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0594 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 594 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls k0+200 - 25/11/2018 15:47 - 9/42 | x | Layers Bottom - Eo dù án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn CBR 1/3 Cone 60 Layout Layer Type Nguyễn ánh Dương Nguyễn Đức Long Material Type Mặt đường Mặt đường đá dăm bán thấm nhập nhựa In Units Móng đường Đá dăm kích cỡ mở rộng Đất đắp Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu, T2: dẻo mềm CBR 0 55 11,32 11,32 055 55 123,50 SI 102 13,52 13,52 102 47 111,97 Out Units 157 20,16 20,16 157 55 149,70 SI 215 18,99 18,99 215 58 154,74 Hammer 242 25,30 25,30 242 27 79,26 7,97 280 17,19 17,19 280 38 98,08 Correlation 330 12,61 12,61 330 50 116,37 All Soils 365 18,87 18,87 365 35 93,18 1st log item 410 14,20 14,20 410 45 108,98 2,481437 455 14,20 14,20 455 45 108,98 2nd log item 479 18,28 18,28 479 24 63,22 1,130085 522 14,95 14,95 522 43 105,93 Apply 548 16,70 16,70 548 26 66,45 601 11,80 11,80 601 53 120,68 648 13,52 13,52 648 47 111,97 704 11,09 11,09 704 56 124,89 742 10,87 10,87 742 38 84,18 801 10,46 10,46 801 59 129,02 862 10,07 10,07 862 61 131,73 879 12,33 12,33 879 17 39,27 930 12,33 12,33 930 51 117,82 970 10,26 10,26 970 40 86,92 995 07,97 07,97 995 25 49,94 Station (m) Side Date 0+300 P 01/05/2004 En PR Frost Thick Slip Hơi ẩm tương đối phẳng, thoát nước tèt 13,63 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0594 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 594 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls K0+300 - 25/11/2018 15:47 - 10/42 | x | Layers Bottom - Eo dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn CBR 1/3 030 Cone 60 Layout Layer Type Mặt đường CBR 0 56 11,09 11,09 086 56 124,89 115 10,46 10,46 145 59 129,02 164 12,90 12,90 194 49 114,92 SI 211 13,52 13,52 241 47 111,97 Hammer 261 12,61 12,61 291 50 116,37 7,97 306 08,98 08,98 336 45 93,54 Correlation 341 11,93 11,93 371 35 79,98 All Soils 367 16,70 16,70 397 26 66,45 1st log item 404 17,72 17,72 434 37 96,46 2,481437 437 20,16 20,16 467 33 89,82 2nd log item 478 15,78 15,78 508 41 102,83 1,130085 532 11,56 11,56 562 54 122,09 Apply 565 12,75 12,75 595 33 77,10 591 16,70 16,70 621 26 66,45 620 14,76 14,76 650 29 71,13 659 10,56 10,56 689 39 85,56 692 12,75 12,75 722 33 77,10 728 18,28 18,28 758 36 94,83 778 12,61 12,61 808 50 116,37 825 08,55 08,55 855 47 96,11 876 07,80 07,80 906 51 101,13 924 08,35 08,35 954 48 97,38 945 09,71 09,71 975 21 44,80 964 10,87 10,87 994 19 42,09 982 11,56 11,56 1012 18 40,70 997 14,20 14,20 1027 15 36,33 Ngun §øc Long Material Type Mặt đường đá dăm, đá xô bồ Station (m) Side Date 2+300 T 01/06/2004 Frost H¬i Èm Thick En PR Slip 110mm Không phẳng, thoát nước không tốt Cã vÕt lón b¸nh xe In Units SI Ngun ¸nh Dương Móng đường Out Units Đất đắp Đá dăm kích cỡ mở rộng Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu, T2: dẻo mềm Tại vị trí đào hố kiĨm tra kÕt cÊu nỊn ®­êng 12,20 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0594 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 594 | | Use minimum| | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls K2+300 - 25/11/2018 15:47 - 28/42 | x | Layers Bottom - Eo dù án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn CBR 1/3 Cone 60 030 Layout Layer Type Mặt đường CBR 0 48 23,52 23,52 078 48 137,52 104 19,76 19,76 134 56 151,39 166 17,61 17,61 196 62 161,31 SI Hammer 209 26,63 26,63 239 43 128,41 301 24,68 24,68 331 92 267,84 7,97 388 12,01 12,01 418 87 199,23 Correlation 439 07,80 07,80 469 51 101,13 All Soils 488 08,16 08,16 518 49 98,64 1st log item 535 08,55 08,55 565 47 96,11 2,481437 578 09,46 09,46 608 43 90,93 2nd log item 620 09,71 09,71 650 42 89,60 1,130085 679 10,46 10,46 709 59 129,02 Apply 719 16,22 16,22 749 40 101,26 776 19,37 19,37 806 57 153,07 835 18,63 18,63 865 59 156,40 892 19,37 19,37 922 57 153,07 943 21,96 21,96 973 51 142,82 998 20,16 20,16 1028 55 149,70 Material Type Mặt đường đá dăm, đá x« bå Station (m) Side Date 2+400 T 01/06/2004 Frost Thick En PR Slip Hơi ẩm Có vết lún bánh xe Móng đường Out Units Đất đắp 10 Nguyễn Đức Long Không phẳng, thoát nước tương đối tốt In Units SI Nguyễn ánh Dương Đá dăm kích cỡ mở rộng Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu T2: dỴo mỊm - dỴo cøng 15,86 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0594 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 594 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls K2+400 - 25/11/2018 15:47 - 29/42 | x | Layers Bottom - Eo dù án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn CBR 1/3 Cone 60 Layout Layer Type Mặt đường CBR 0 50 22,46 22,46 050 50 141,07 102 21,48 21,48 102 52 144,56 163 17,94 17,94 163 61 159,68 SI 207 25,95 25,95 207 44 130,26 Hammer 255 23,52 23,52 255 48 137,52 7,97 303 23,52 23,52 303 48 137,52 Correlation 382 13,39 13,39 382 79 187,61 All Soils 435 07,47 07,47 435 53 103,58 1st log item 483 08,35 08,35 483 48 97,38 2,481437 533 07,97 07,97 533 50 99,89 2nd log item 579 08,76 08,76 579 46 94,83 1,130085 620 09,98 09,98 620 41 88,27 Apply 680 10,26 10,26 680 60 130,38 720 16,22 16,22 720 40 101,26 778 18,99 18,99 778 58 154,74 832 20,59 20,59 832 54 148,00 889 19,37 19,37 889 57 153,07 940 21,96 21,96 940 51 142,82 991 21,96 21,96 991 51 142,82 Nguyễn Đức Long Material Type Mặt đường đá dăm, đá x« bå Station (m) Side Date 2+500 T 01/06/2004 Frost Thick En PR Slip Hơi ẩm Không phẳng, thoát nước không tốt Có vết lún bánh xe In Units SI Nguyễn ánh Dương Móng đường Out Units Đất đào Đá dăm kích cỡ mở rộng Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu T2: dẻo mềm - dẻo cứng 15,96 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0594 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 594 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls K2+500 - 25/11/2018 15:47 - 30/42 | x | Layers Bottom - Eo dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn CBR 1/3 Cone 60 Layout Layer Type Mặt đường CBR 0 55 20,16 20,16 055 55 149,70 104 22,98 22,98 104 49 139,30 160 19,76 19,76 160 56 151,39 SI 248 11,86 11,86 248 88 200,66 Hammer 313 09,37 09,37 313 65 137,05 7,97 380 09,06 09,06 380 67 139,66 Correlation 461 07,31 07,31 461 81 157,20 All Soils 520 10,46 10,46 520 59 129,02 1st log item 583 06,14 06,14 583 63 115,37 2,481437 651 05,63 05,63 651 68 120,99 2nd log item 682 06,25 06,25 682 31 57,11 1,130085 710 07,01 07,01 710 28 53,60 Apply 749 04,82 04,82 749 39 65,90 783 05,63 05,63 783 34 60,50 815 06,03 06,03 815 32 58,25 880 02,71 02,71 880 65 90,60 903 08,76 08,76 903 23 47,42 924 09,71 09,71 924 21 44,80 950 07,63 07,63 950 26 51,18 981 06,25 06,25 981 31 57,11 Nguyễn Đức Long Material Type Mặt đường đá dăm, đá xô bồ Station (m) Side Date 2+700 P 01/06/2004 En PR Frost Thick Slip Hơi ẩm Không phẳng, thoát nước không tốt Có vết lún bánh xe In Units SI Nguyễn ánh Dương Móng đường Out Units Đất đào Đá dăm kích cỡ mở rộng Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu T2: dẻo mềm - dỴo cøng 8,82 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0552 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 552 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls K2+700 - 25/11/2018 15:47 - 31/42 | x | Layers Bottom - Eo dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn CBR 1/3 Cone 60 Layout Layer Type Mặt đường CBR 0 60 18,28 18,28 060 60 158,04 108 23,52 23,52 108 48 137,52 166 18,99 18,99 166 58 154,74 SI 250 12,49 12,49 250 84 194,92 Hammer 317 09,06 09,06 317 67 139,66 7,97 384 09,06 09,06 384 67 139,66 Correlation 460 07,85 07,85 460 76 151,08 All Soils 530 08,62 08,62 530 70 143,53 1st log item 585 07,16 07,16 585 55 106,00 2,481437 653 05,63 05,63 653 68 120,99 2nd log item 684 06,25 06,25 684 31 57,11 1,130085 715 06,25 06,25 715 31 57,11 Apply 750 05,45 05,45 750 35 61,60 785 05,45 05,45 785 35 61,60 817 06,03 06,03 817 32 58,25 850 05,83 05,83 850 33 59,38 883 05,83 05,83 883 33 59,38 905 09,21 09,21 905 22 46,12 926 09,71 09,71 926 21 44,80 952 07,63 07,63 952 26 51,18 980 07,01 07,01 980 28 53,60 Nguyễn Đức Long Material Type Mặt đường đá dăm, đá xô bồ Station (m) Side Date 2+600 P 01/06/2004 En PR Frost Thick Slip Hơi ẩm Không phẳng, thoát nước không tốt Có vết lún bánh xe In Units SI Nguyễn ánh Dương Móng đường Out Units Đất đào Đá dăm kích cỡ mở rộng Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu T2: dẻo mềm - dẻo cøng 9,24 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0567 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 567 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls K2+600 - 25/11/2018 15:47 - 32/42 | x | Layers Bottom - Eo dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn CBR 1/3 Cone 60 Layout Layer Type Mặt đường CBR 0 44 25,95 25,95 044 44 71 45,06 45,06 071 27 96,08 103 37,19 37,19 103 32 106,81 SI 138 33,61 33,61 138 35 112,95 Hammer 182 25,95 25,95 182 44 130,26 7,97 225 26,63 26,63 225 43 128,41 Correlation 277 21,48 21,48 277 52 144,56 All Soils 342 16,70 16,70 342 65 166,13 1st log item 406 16,99 16,99 406 64 164,53 2,481437 444 17,19 17,19 444 38 98,08 2nd log item 486 15,35 15,35 486 42 104,39 1,130085 523 17,72 17,72 523 37 96,46 Apply 581 18,99 18,99 581 58 154,74 626 14,20 14,20 626 45 108,98 690 09,54 09,54 690 64 135,73 742 12,06 12,06 742 52 119,25 781 16,70 16,70 781 39 99,68 818 17,72 17,72 818 37 96,46 849 21,64 21,64 849 31 86,39 896 24,08 24,08 896 47 135,73 940 25,95 25,95 940 44 130,26 981 28,10 28,10 981 41 124,65 SI Ngun §øc Long Material Type Mặt đường đá dăm, đá xô bồ Station (m) Side Date 2+800 T 01/06/2004 Frost Thick H¬i Èm 100mm En PR Slip Không phẳng, thoát nước không tèt Cã vÕt lón b¸nh xe In Units 130,26 Ngun ánh Dương Móng đường Out Units Đất đắp Đá dăm kích cỡ mở rộng Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu T2: dẻo mềm - dẻo cứng 20,18 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0594 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 594 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls K2+800 - 25/11/2018 15:47 - 33/42 | x | Layers Bottom - Eo dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn CBR 1/3 Cone 60 Layout Layer Type Mặt đường CBR 0 46 24,68 24,68 046 46 133,92 80 34,72 34,72 080 34 110,92 110 40,00 40,00 110 30 102,60 SI 172 17,61 17,61 172 62 161,31 Hammer 211 16,70 16,70 211 39 99,68 7,97 270 18,63 18,63 270 59 156,40 Correlation 340 15,35 15,35 340 70 173,98 All Soils 402 17,61 17,61 402 62 161,31 1st log item 441 16,70 16,70 441 39 99,68 2,481437 485 14,57 14,57 485 44 107,46 2nd log item 530 14,20 14,20 530 45 108,98 1,130085 583 21,03 21,03 583 53 146,28 Apply 630 13,52 13,52 630 47 111,97 691 10,07 10,07 691 61 131,73 740 12,90 12,90 740 49 114,92 783 14,95 14,95 783 43 105,93 820 17,72 17,72 820 37 96,46 855 18,87 18,87 855 35 93,18 898 14,95 14,95 898 43 105,93 942 25,95 25,95 942 44 130,26 986 25,95 25,95 986 44 130,26 Ngun §øc Long Material Type Mặt đường đá dăm, đá xô bồ Station (m) Side Date 2+900 T 01/06/2004 Frost Thick H¬i Èm 100mm En PR Slip Không phẳng, thoát nước không tèt Cã vÕt lón b¸nh xe In Units SI Ngun ánh Dương Móng đường Out Units Đất đắp Đá dăm kích cỡ mở rộng Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu T2: dẻo mềm - dẻo cứng 17,98 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0594 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 594 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls K2+900 - 25/11/2018 15:47 - 34/42 | x | Layers Bottom - Eo dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn CBR 1/3 Cone 60 Layout Layer Type Mặt đường CBR 0 45 25,30 25,30 045 45 132,10 83 30,62 30,62 083 38 118,89 125 27,35 27,35 125 42 126,54 SI 190 16,70 16,70 190 65 166,13 Hammer 242 12,06 12,06 242 52 119,25 7,97 300 10,66 10,66 300 58 127,65 Correlation 365 09,37 09,37 365 65 137,05 All Soils 446 07,31 07,31 446 81 157,20 1st log item 484 04,97 04,97 484 38 64,84 2,481437 528 04,21 04,21 528 44 71,04 2nd log item 577 03,73 03,73 577 49 75,97 1,130085 634 03,14 03,14 634 57 83,48 Apply 678 04,21 04,21 678 44 71,04 726 03,81 03,81 726 48 75,00 778 03,49 03,49 778 52 78,84 830 03,49 03,49 830 52 78,84 885 03,27 03,27 885 55 81,64 946 02,91 02,91 946 61 87,09 1015 02,53 02,53 1015 69 94,04 Nguyễn Đức Long Material Type Mặt đường đá dăm, đá xô bồ Station (m) Side Date 2+955 P 01/06/2004 En PR Frost Thick Slip H¬i Èm- Èm 120mm Không phẳng, thoát nước không tốt Có vết lún bánh xe In Units SI Nguyễn ánh Dương Móng đường Out Units Đất đắp Đá dăm kích cỡ mở rộng Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu T2: dỴo mỊm - dỴo cøng 7,05 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0485 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 485 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls K2+955 - 25/11/2018 15:47 - 35/42 | x | Layers Bottom - Eo dù án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn 1/3 CBR Cone 60 Layout Layer Type Mặt đường CBR 0 36 32,55 32,55 036 36 114,95 65 41,56 41,56 065 29 100,45 95 40,00 40,00 095 30 102,60 SI 123 43,24 43,24 123 28 98,28 Hammer 157 76,00 76,00 157 34 144,02 7,97 10 221 37,19 37,19 221 64 213,62 Correlation 250 23,33 23,33 250 29 82,87 All Soils 287 17,72 17,72 287 37 96,46 1st log item 320 12,75 12,75 320 33 77,10 2,481437 354 12,33 12,33 354 34 78,55 2nd log item 393 10,56 10,56 393 39 85,56 1,130085 412 10,87 10,87 412 19 42,09 Apply 430 11,56 11,56 430 18 40,70 459 14,76 14,76 459 29 71,13 509 12,61 12,61 509 50 116,37 568 10,46 10,46 568 59 129,02 612 09,21 09,21 612 44 92,24 670 06,74 06,74 670 58 109,57 706 11,56 11,56 706 36 81,39 740 05,63 05,63 740 34 60,50 780 04,69 04,69 780 40 66,94 825 04,10 04,10 825 45 72,04 874 03,73 03,73 874 49 75,97 932 03,08 03,08 932 58 84,39 993 02,91 02,91 993 61 87,09 Material Type Mặt đường đá dăm, đá xô bồ Station (m) Side Date 2+995 P 01/06/2004 En PR Frost Hơi ẩm Thick Slip 100mm Có vết lún bánh xe Móng đường Out Units Đất đắp 10 Nguyễn Đức Long Không phẳng, thoát nước không tốt In Units SI Nguyễn ánh Dương Đá dăm kích cỡ mở rộng Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu T2: dẻo mềm - dẻo cứng Tại vị trí đào hố kiểm tra kÕt cÊu nỊn ®­êng 12,82 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0594 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 594 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls K2+995 - 25/11/2018 15:47 - 36/42 | x | Layers Bottom - Eo dù án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Data Entry DCP Tester Test Checker form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn CBR 1/3 Cone 60 Layout Layer Type Mặt đường CBR 0 42 27,35 27,35 042 42 126,54 75 35,92 35,92 075 33 108,88 102 45,06 45,06 102 27 96,08 SI 133 38,54 38,54 133 31 104,72 Hammer 167 34,72 34,72 167 34 110,92 7,97 219 21,48 21,48 219 52 144,56 Correlation 263 25,95 25,95 263 44 130,26 All Soils 316 21,03 21,03 316 53 146,28 1st log item 380 16,99 16,99 380 64 164,53 2,481437 431 21,96 21,96 431 51 142,82 2nd log item 476 25,30 25,30 476 45 132,10 1,130085 518 27,35 27,35 518 42 126,54 Apply 553 18,87 18,87 553 35 93,18 600 13,52 13,52 600 47 111,97 651 12,33 12,33 651 51 117,82 694 09,46 09,46 694 43 90,93 722 07,01 07,01 722 28 53,60 748 07,63 07,63 748 26 51,18 783 05,45 05,45 783 35 61,60 825 04,44 04,44 825 42 69,01 862 05,12 05,12 862 37 63,77 904 04,44 04,44 904 42 69,01 953 03,73 03,73 953 49 75,97 1015 02,86 02,86 1015 62 87,97 Ngun §øc Long Material Type Mặt đường đá dăm, đá xô bồ Station (m) Side Date 1+180 P 01/05/2004 En PR Frost Thick Slip H¬i ẩm- ẩm Không phẳng, thoát nước không tốt Có vết lún bánh xe In Units SI Nguyễn ánh Dương Móng đường Out Units Đất đắp Đá dăm kích cỡ mở rộng Sét lẫn dăm sạn màu xám nâu, T2: dỴo mỊm 14,59 CBR Chart CBR Average Modulus Top - Ech 0594 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 594 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls K1+201 - 25/11/2018 15:47 - 37/42 | x | Layers Bottom - Eo dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường bé DCP Tester Test Checker Data Entry form Blows Penet'n (mm) Depth CBR Measure Cont Cal (mm) hn 1/3 CBR Cone Layer Type Station (m) Nguyễn ánh Dương Material Type Frost Thick Side En Date PR Layout 60 CBR 0 In Units 10 60 40,00 40,00 060 60 205,20 SI 10 100 63,25 63,25 100 40 159,37 Out Units SI Hammer 7,97 Correlation All Soils 1st log item 2,481437 48,46 CBR Chart nd CBR Average Modulus log item 1,130085 Top - Ech Apply 0594 W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % 594 | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls Origin - 25/11/2018 15:47 - 38/42 | x | Layers Bottom - Eo dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Date Slip CBR Average Modulus Top - Ech W Type Topdown-Eo CBR-Eo Error % Bottom - Eo InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls Origin - 25/11/2018 15:47 - 39/42 dù ¸n đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: ®­êng bé BiĨu NhËp sè liƯu ®o DCP ®o dCP CBR Số Độ sâu xuyên búa (mm) Đo đạc Tính 0 Độ dày (mm) hn CBR1/3 Côn Thể 60 CBR Thí nghiệm Nguyễn ánh Dương Lý trình (m) Bên Thời gian Kiểm tra Loại / mặt Loại vật liệu / đất / đá trạng tháI Độ ẩm Độ dày En PR Đon vị vào SI Đơn vị SI Loại búa 7,97 Quan hệ All Soils HÖ sè 2,481437 CBR Chart CBR Average Modulus HÖ sè 1,130085 Top - Ech ChÕ ®é Èm Topdown-Eo ChÊp nhËn CBR-Eo Error % Bottom - Eo | | Use minimum | | Cummulative Blow | | Auto Scale InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls VN DCP Origin - 25/11/2018 15:47 - 40/42 | x | Layers dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây hệ thống giao thông - Phần: đường Thời gian Slip CBR Average Modulus Top - Ech ChÕ ®é Èm Topdown-Eo CBR-Eo Error % Bottom - Eo InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls VN DCP Origin - 25/11/2018 15:47 - 41/42 dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng mỹ đức - tỉnh hà tây Lý trình Km hệ thống giao thông - Phần: đường Mô tả địa hình địa mạo Mô tả yếu tố tuyến đường Mặt cắt ngang Thoát nước - Lề tráI (m) - Mặt đường (m) - Lề phảI (m) - Rãnh tráI - Rãnh phảI Loại hình gây ẩm mặt đường - Tốt - Vết nứt Trạng thái mặt đường - Hằn vệt bánh xe - Lún cục bé - Bong bËt - Tr­ỵt ngang - Vì gÉy Đặc điểm xây dựng mặt đường Lớp mặt Kết cấu áo đường Lớp Lớp móng Lớp Loại hình Nền đường Lớp Trạng tháI Lưu lượng tính toán (xe/ngđ) Vị trí đo 0.25m Lý trình Km + Phía Mô đun mặt đường (daN/cm2) Mô đun đường (daN/cm2) CBR đường (%) Phân đoạn cuối Thực hiÖn: InformaticHomeWork-DCPTest_V2000.xls VN Sections Origin - 25/11/2018 15:47 - 42/42 KiÓm tra: ... hình gây ẩm mặt đường - Tốt - Vết nứt - Hằn vệt bánh xe Trạng thái - Lún cục mặt đường - Bong bật - Trượt ngang - Vỡ gẫy Chưa có mặt đường xử lý nhựaĐặc điểm xây dựng mặt đường Lớp mặt Kết cấu... Loại hình gây ẩm mặt đường - Tốt - Vết nứt - Hằn vệt bánh xe Trạng thái - Lún cục mặt đường - Bong bật - Trượt ngang - Vỡ gẫy Đặc điểm xây dựng mặt đường Lớp mặt Kết cấu áo Lớp móng đường Loại hình... đun đường (daN/cm2) CBR đường đặc 4,58 trưng (%) CBR đường chi tiết (%) Phân đoạn cuối Chưa có mặt đường xử lý nhựa Đá xô bồ Sét lẫn dăm sạn Đất đào Sét lẫn dăm sạn Dẻo cứng-dẻo mềm Nền đường
- Xem thêm -

Xem thêm: InformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đường, InformaticHomeWork-DCPTest_V2000 bai tập lớn kiểm định nền mặt đường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay