KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)

21 14 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:51

KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)KiemToan Ao duong BT nhua (file excel) chương trình kiểm toán kết cấu áo đường Học viên: Lê Vĩnh An Lớp: Cao học xây dựng CTGT khoá 11 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Viết Trung xét hai phương án kết cấu áo đường để tiến hành kiểm toán I.Phương án kết cấu loại một: 1-1 Xác định chiều dầy lớp kết cấu áo đường: Vật liệu cấu tạo nên lớp áo đường bao gồm lo¹i sau VËt liƯu BTN h¹t nhá BTN h¹t võa CPĐD Loại I CPĐD Loại II Đất sét Ei (daN/cm2) Tính trượt Độ võng 2400 3240 3000 3600 3500 3500 2500 2500 370 Ru c 2 KÐo uèn ( daN/cm ) ( daN/cm ) 14000 20 3,0 12000 15 3,0 3500 2500 0,3 j ( §é) 20 a, X ác định lưu lượng xe chạy tính toán Đối với đường hai xe lưu lượng xe chạy tính toán quy đổi tải trọng trục 10 T N tt  0,55. N i a  124 trục/ngđêm Ni : Lưu lượng thực tế loại xe thø i : HƯ sè quy ®ỉi vỊ trơc xe tÝnh to¸n cđa xe thø i KÕt qđa tÝnh toán ghi bảng sau: Ni 123 205 246 246 820 Lo¹i xe MAZ 200 ZIN 130 GAZ 51 Xe (VONGA) Tỉng Trơc 10T 7T 5T 0.92T 0,36 0,1 Nq® 123 74 26 223 b, X ác định môdun đàn hồi chung yêu cầu E yc mặt đường với lưu lượng tính toán Tra bảng xác định Eyc = 1644 daN/cm Nhưng với mặt đường cấp A1 trị số mô đun đàn hồi yêu cầu không nhỏ trị số : 1570 Nên so sánh ta lấy Eyc : 1644 daN/cm c, Sơ chọn kết cấu áo đường H4 = H3 = H2 = H1 = 12 25 BTN h¹t nhá BTN h¹t vừa Đá dăm gia cố 6% XM Cấp phối đá dăm 1.2 Kiểm tra lớp kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi ~ chuyển hệ nhiều lớp hệ hai lớp cách đổi lớp kết cấu áo đường hai lớp từ lên theo công thức ; E tb   K 1t /   E 1.   1 K  E tb   K 1t /   E 1.   1 K  K  h2 h1 t  E2, h2 E1, h1 E2 E1 KÕt qu¶ tính toán ghi bảng sau; Lớp vật liệu BTN hạt nhỏ BTN hạt vừa CPĐD Loại I CPĐD Lo¹i II htb Ei 3240 3600 3500 2500 D= t #N/A #N/A 1,4000 hi 12 25 K 0,113636 0,189189 0,48 33 cm htbi 49 44 37 HÖ sè H/D = 1,484848 nên trị số Etb kết cấu nhân thêm hệ số b = Eđctb = Etb.b = #N/A daN/cm ~ Dùng toán đồ hình 3-3 xác định môdun đàn hồi chung kết cấu mặt ®­êng; Tõ c¸c tû sè : H/D = 1,484848 E0/E1 = #N/A Tra toán đồ ta Ech/E1 = 0,42 Ech = #N/A daN/cm KÕt luËn : #N/A Etbi #N/A #N/A #N/A 1,185273 1.3 KiĨm tra nỊn ®Êt theo tiêu chuẩn đảm bảo không trượt: Đổi lớp kết cấu nhiều lớp hai lớp từ c¸c sè liƯu H/D = 1,484848 E1/E0 = #N/A Víi j = 20 Tra toán đồ hình 3-7 xác định ®­ỵc tax/p = 0,016 => tax = 0,096 daN/cm Trong p : áp lực bánh xe tính toán lấy p = daN/cm Xác định ứng suất cắt chủ động tav trọng lượng thân mặt dường dựa vào thông số Chiều dầy lớp mặt đường H = 49 Góc ma sát đất đường j = 20 Tra bảng H3-9 xác định tav = -0,007 daN/cm Vậy ứng suất cắt hoạt động đất ; t = tax + tav = 0,089 øng suÊt c¾t cho phÐp hoạt động đất [t] = K'.c Hệ số K' hệ số tổng hợp bao gồm c¸c hƯ sè sau: K'  K1.K2 n.m Kkt n: Hệ số vượt tải xe chạy , lÊy n b»ng ; 1,15 m: HƯ sè xÐt ®Õn ®iỊu kiƯn tiÕp xóc cđa líp kÕt cÊu trªn thùc tế không giả thiết Khi đất loại đất dính lấy m = 0,65 K1 : Hệ số xét đến giảm khả chống cắt tác dụng tải trọng trùng phục K1 = 0,6 K2 : Hệ số an toàn xét đến làm vivệc không đồng kết cấu, K2 chọn phụ thuộc vào cường độ xe chạy sau với cường độ xe chạy : 124 ta cã hÖ sè K2 = 0,8 Kkt :HÖ sè tuú thuộc vào yêu cầu chất lượng khai thác lấy Kkt = VËy ta cã : K' = 0,64214 [ t ] = K'.c = 0,192642 daN/cm KÕt luËn : Nền đất đảm bảo yêu cầu chống trượt 1.4 Kiểm tra lớp vật liệu toàn khối theo điều kiện chịu kéo uốn: a, Kiểm tra lớp bê tông nhựa ~Đổi hai lớp BTN lớp tương đương K = 0,714286 t = 1,166667 Etb = 12808,4 daN/cm ~ Xác định Echm lớp đá dăm gia cố XM : Đổi hai lớp đá dăm lớp tương đương với hệ số H/D = 1,121212 TrÞ sè Etb = #N/A daN/cm trÞ sè b = 1,042061 Nên ta có Etbđc = #N/A daN/cm ~Từ tra toán đồ H3-3 xác định Ech m víi c¸c hƯ sè : H/D = 1,121212 E0/E1 = #N/A Ta xác định Echm/E1 = 0,43 Nên Echm = #N/A daN/cm Từ kiện xác định cấc số liệu để tra toán đồ H3-11 xác định ứng suất kéo uốn xuất đáy lớp BTN hạt vừa H/D = 0,363636 H1 = 12 cm E1 = 12808,4 daN/cm Echm = #N/A daN/cm E1/Echm = #N/A Tõ hai chØ sè tra toán đồ H3-11 ta có :s'u = 1,72 su = 1,15.p.s'u = 11,868 daN/cm KÕt luËn : Lớp BTN đảm bảo điều kiện chịu kéo uốn b, Kiểm tra lớp đá dăm gia cố X M ~Cũng ®ỉi hai líp BTN vỊ mét líp nh­ trªn nh­ng lấy trị số môdun đàn hồi tính theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi K = 0,714286 Etb = t = 0,8 2739,14 daN/cm ~ X¸c định môdun đàn hồi chung Echm lớp cấp phối đá dăm H/D = 0,757576 E0/E1 = 0,148 Tra toán đồ H3-3 xác định Echm/E1 = 0,42 Echm = 1050 daN/cm Ta có sơ đồ tính toán : XÐt tû sè E1/E2 = 0,782612 < 12 E1 = 2739,14 daN/cm 12 E2 = 3500 daN/cm E3=Echm = 1050 daN/cm V× hƯ sè E1/E2 < nên ta phải đổi lớp đá dăm gia cố XM hai lớp BTN phái thành lớp tương đương dùng toán đồ H3-11 Kết quy ®ỉi c¸c líp nh­ sau: Trong ®ã h1 = h2 = Ei hi VËt liƯu t K BTN h¹t nhá 3240 0,916128 0,263158 BTN h¹t võa 3600 1,028571 0,583333 Đá dăm gia cố XM 3500 12 H/D = 0,727273 b= 1,065727 tt Etb = Etb.b = 3701,691 daN/cm Ta có sơ đồ tính: h1 = 24 E1 = 3701,691 daN/cm Tõ c¸c tû sè : H/D = 0,727273 E1/Echm = 3,52542 Tra toán đồ H3-11 xác định s'u = 0,79 daN/cm => su = 5,451 daN/cm Kết luận : KIểm toán lại htbi 24 19 Etbi 3473,395 3536,624 1.5 KiĨm tra ®iỊu kiện trượt lớp BTN: a,Kiểm tra điều kiện trượt đáy lớp BTN lớp cấp phối đá dăm có gia cố X M ~Đổi hai lớp BTN lớp tương đương htb = h1+h2 = 12 cm H/D = 0,363636 Etb = K = 0,714286 2739,14 daN/cm t= 0,8 b= dc Etb = 2739,14 daN/cm ~ Xác định môdun đàn hồi chung mặt Echm mặt lớp đá dăm gia cố XM Lấy phần ta có Echm = #N/A daN/cm ta có sơ đồ tính toán: Từ tỷ sè : H/D = 0,363636 Etb/Echm = #N/A Tra to¸n đồ H3-13 xác định được: tax/p = 0,22 => tax = 1,32 daN/cm [ t ] = K'.c = Víi K' = 1,6 Lùc dÝnh c = 2,7 daN/cm [t]= 4,32 daN/cm KÕt luËn : KÕt cÊu lớp mặt BTN đảm bảo điều kiện trượt II Phương án kết cấu loại hai 2-1 Xác định chiều dầy lớp kết cấu áo đường: Vật liệu cấu tạo nên lớp áo đường bao gồm loại sau Vật liÖu Ei (daN/cm2) Ru c j VËt liÖu 2 Tính trượt Độ võng Kéo uốn ( daN/cm ) ( daN/cm ) ( Độ) BTN hạt nhỏ 2400 3240 14000 20 2,0 BTN h¹t võa 3000 3600 12000 15 3,0 CPĐD Loại 3500 3500 3500 CPĐD Loại 2500 2500 2500 Đất sét 370 0,3 20 2-2 Môđul đàn hồi yêu cầu Eyc = 1644 daN/cm 2-3 Chọn chiều dày lớp kết cấu áo đường: BTN hạt mịn cm BTN hạt trung CPĐD loại I 18 CPĐD loại II 30 Đất 2-4 Kiểm toán kết cấu mặt đường 2.4.1 - Kiểm toán theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi: Chuyển hệ hai lớp hệ lớp từ lên theo công thức: E2, h2  K 1t /  E tb  E   E1, h1 htb  1 K  K  h2 h1 t  E2 E1 KÕt tính toán ghi bảng sau; Lớp vật liệu BTN hạt nhỏ BTN hạt vừa CPĐD Loại CPĐD Loại Ei 2400 3000 3500 2500 D= t #N/A #N/A 1,4000 hi 18 30 K 0,090909 0,145833 0,6 33 cm htbi 60 55 48 Etbi #N/A #N/A #N/A Hệ số H/D = 1,818182 nên trị số Etb kết cấu nhân thêm hệ số b = 1,201273 ®c E tb = Etb.b = #N/A daN/cm ~ Dùng toán đồ hình 3-3 xác định môdun đàn hồi chung kết cấu mặt đường; Từ tû sè : H/D = 1,818182 E0/E1 = #N/A Tra toán đồ ta Ech/E1 = 0,5 Ech = #N/A daN/cm KÕt ln : #N/A 2.4.2- KiĨm to¸n nỊn đất theo điều kiện trượt: Đổi lớp kết cấu nhiều lớp hai lớp từ sè liƯu H/D = 1,818182 E1/E0 = #N/A Víi j = 20 Tra toán đồ hình 3-7 xác định tax/p = 0,016 => tax = 0,096 daN/cm Trong p : áp lực bánh xe tính toán lấy p = daN/cm Xác định ứng suất cắt chủ động tav trọng lượng thân mặt dường dựa vào thông số Chiều dầy lớp mặt đường H = 60 Góc ma sát ®Êt nỊn ®­êng j = 20 Tra b¶ng H3-9 xác định tav = -0,007 daN/cm Vậy ứng suất cắt hoạt động đất ; t = tax + tav = 0,089 ứng suất cắt cho phép hoạt ®éng nỊn ®Êt lµ [t] = K'.c HƯ sè K' hệ số tổng hợp bao gồm hÖ sè sau: K'  K1.K2 n.m Kkt n: Hệ số vượt tải xe chạy , lấy n b»ng ; 1,15 m: HƯ sè xÐt ®Õn ®iỊu kiƯn tiÕp xóc cđa líp kÕt cÊu trªn thùc tÕ không giả thiết Khi đất loại ®Êt dÝnh th× lÊy m = 0,65 K1 : HƯ số xét đến giảm khả chống cắt tác dụng tải trọng trùng phục K1 = 0,6 K2 : Hệ số an toàn xét đến làm vivệc không đồng kết cấu, K2 chọn phụ thuộc vào cường độ xe chạy sau với cường độ xe chạy : 124 ta có hÖ sè K2 = 0,8 Kkt :HÖ sè tuú thuéc vào yêu cầu chất lượng khai thác lấy Kkt = VËy ta cã : K' = 0,64214 [ t ] = K'.c = 0,192642 daN/cm KÕt luËn : Nền đất đảm bảo yêu cầu chống trượt 2.4.3 - Kiểm toán điều kiện chịu kéo uốn hai lớp BTN ~Xác định Etb hai lớp BTN Đổi hai lớp BTN lớp tương đương: K = h2/h1 = 0,714286 => Etb = t = E2/E1 = 1,166667 12808,4 daN/cm ~ Xác định Echm mặt lớp cấp phối đá dăm loại I Đổi hai lớp CP đá dăm lớp tương đương: Ta lấy bảng xác định lại hệ sè b H/D = 1,454545 => b = 1,170364 dc VËy Etb = #N/A daN/cm E0/E1 = #N/A Tra toán đồ H3-3 ta có Echm/E1 = 0,51 => Echm = #N/A daN/cm Ta có sơ đò tính toán: E1 = => Echm = #N/A daN/cm2 12808,4 daN/cm h1 = 12 cm VËy H/d = 0,363636 E1/Echm = #N/A su = Tra toán đồ H3-11 xác định được: 1,58 daN/cm su = 10,902 daN/cm ƯS kéo n xt hiƯn d­íi líp BTN tháa m·n ®iỊu kiƯn kiểm tra 2.4.4- Kiểm tra điều kiện trượt lớp BTN Đổi hai lớp BTN lớp tương đương nh­ trªn ta cã: K = h2/h1 = 0,714286 t = E2/E1 = => Etb = 0,8 2739,14 daN/cm ~ Xác định Echm mặt lớp cấp phối đá dăm loại I ta có: => Etb = #N/A daN/cm Tõ H/D = 1,454545 H/D = dc 1,454545 => b = #N/A daN/cm VËy Etb = Tra toán đồ H3-3 với E0/E1 = #N/A => Echm = #N/A daN/cm2 Tõ c¸c tû sè : H/D = 0,363636 Etb/Echm = #N/A Tra toán đồ h3-13 xác định được: tax/p = Khi trị số ứng suất cắt cho phÐp [T] = K'.C = 1.1*C = VËy: Líp BTN đảm bảo điều kiện chống trượt 1,170364 0,27 => tax = 2,2 1,62 daN/cm ... đá dăm gia cố XM hai lớp BTN phái thành lớp tương đương dùng toán đồ H3-11 Kết quy đổi lớp sau: Trong h1 = h2 = Ei hi VËt liÖu t K BTN h¹t nhá 3240 0,916128 0,263158 BTN h¹t võa 3600 1,028571... 3473,395 3536,624 1.5 Kiểm tra điều kiện trượt lớp BTN: a,Kiểm tra điều kiện trượt đáy lớp BTN lớp cấp phối đá dăm có gia cố X M ~Đổi hai lớp BTN lớp tương đương htb = h1+h2 = 12 cm H/D = 0,363636... đảm bảo yêu cầu chống trượt 2.4.3 - Kiểm toán điều kiện chịu kéo uốn hai lớp BTN ~Xác định Etb hai lớp BTN Đổi hai lớp BTN lớp tương đương: K = h2/h1 = 0,714286 => Etb = t = E2/E1 = 1,166667 12808,4
- Xem thêm -

Xem thêm: KiemToan Ao duong BT nhua (file excel), KiemToan Ao duong BT nhua (file excel)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay