Bai tap thiet ke toi uu cầu

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:38

Bai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầuBai tap thiet ke toi uu cầu Bài tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn Viết Trung Các quy tắc sáng chế đợc áp dụng Máy vi tính I Một số quy tắc sáng chế đợc áp dụng Quy tắc làm ngợc lại :Quạt làm mát chíp ngợc lại với quạt điện Quy tắc ghép nhiều chức vào cá thể (máy đánh chử + máy nghe nhạc + đầu CD, ) Quy tắc tăng nhanh tốc độ (sử lý thông tin nhanh ) Quy tắc dùng nhiều vật liệu tổng hợp (nhựa, kÝnh, tinh thĨ láng …) – Quy t¾c thay đổi vị trí phận theo hoàn cảnh sử dụng ( lổ cắm micro case củ đợc bố trí sau case đợc bố trí sau trớc để phù hợp với ngời sử dụng) Quy tắc phân đoạn thời gian hoạt động phận (VD: ổ CD cần copy dử liệu ta cắp vào, không cần thiết tháo đi, ổ cứng USB) Quy tắc sử dụng nhiều loại vật liệu vào nhiều phận theo chức phận (vỏ máy đựoc làm nhựa để cách nhiệt, khung case đợc làm sắt cứng để bảo vệ linh kiện bên trong) II Một số quy tắc để cải tiến Thay đổi quy tắc hoạt động Do giới hạn vật lý sợi kim loại truyền tính hiệu bảng mạch thiết kế sợi gần đựoc nửa để tăng tốc độ ta thay sợi kim loại sợi quang học để tăng tốc độ Học viên : Ngô Mạnh Hùng Lớp : XDCTGT K11 Bài tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn Viết Trung - Chức ghép số chức vào cá thể Nếu ta nối thêm máy in A4 vào máy PC diện tích chiếm chổ lớn ta ghép máy in A4 case với thành phận để giảm diện tích Thiết kế tối u tờng chắn trọng lực I Giới thiệu toán Chúng ta biết số tiền để đầu t cho xây dựng lớn, ngành giao thông Vì việc tiết kiệm phần nhỏ củng mang lại giá trị lớn Với ý nghĩa nh việc thiết kế tối u tòng chắn trọng lực theo mục tiêu giá thành (tức tối u diện tích mặt cắt tờng chắn) cần thiết cấp bách Trong khuôn khổ tËp lín t«i thiÕt kÕ tèi u cho kiĨu têng chắn nh hình vẽ (đây loại tờng chắn đợc sư dơng nhiỊu thùc tÕ) Theo quy ph¹m t¹m thời thiết kế tờng chắn đất QP-23-65 kinh nghiệm thùc tÕ th× ta cã: b = 50cm b1 = 20cm h1 = 80cm b2,b3,m: sè nguyªn (cm) 1/m = 1/5 Học viên : Ngô Mạnh Hùng Lớp : XDCTGT K11 Bài tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn Viết Trung I Hàm mục tiêu điều kiện ràng buộc toán Hàm mục tiêu F(b2,b3) = (b+b2)*H/2 + (h1+m)*(b1+b2+b3)/2 Điều kiện ràng buộc toán Theo quy phạm tạm thời thiết kế tờng chắn đất QP-23-65 tờng chắn đất phải thoả mãn điều kiện sau: a- Kiểm toán chống lật * Giả thiết kết cấu bị lật quanh trục qua mép bệ theo chiều hớng từ Khi ta có công thức kiểm toán khả chống lật kết cấu nh sau: Ml M gh = ΣPi e + ΣT i h i i yΣ Pi ≤ m (1) Trong : - Ml : Mô men gây lật tính toán (kN.m) - Mgh : Mô men chống lật giới hạn (kN.m) - Pi : Thành phần lực thẳng đứng (kN) - Ti : Thành phần lực ngang (kN) - ei, hi :Cánh tay đòn thành phần Pi vàTi trọng tâm mặt cắt (m) - y : Khoảng cách từ trọng tâm mặt cắt đến trục lật (m) - m : Hệ số điều kiện làm viƯc lÊy b»ng : m = 0.8 b- KiĨm to¸n khả chống trợt * Công thức kiểm toán khả chống trợt : Ti Tt = m (2) Tgh Pi Học viên : Ngô Mạnh Hùng Lớp : XDCTGT K11 Bài tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Ngun ViÕt Trung * Trong ®ã : - Tt : Lực gây trợt tính toán (kN) - Tgh : Lực chống trợt giới hạn (kN) - Pi : Thành phần lực thẳng đứng (kN) Sơ đồ tính ổn định chống lật, trợt - Ti : Thành phần lực ngang gây trợt (kN) - y : Hệ số ma sát : y = 0.35 T t - m : HÖ số điều kiện làm việc : m = 0.8 M c- Kiểm toán cờng độ đất * Tính toán cêng ®é cđa ®Êt nỊn Trơc lËt S Pi - C«ng thøc : y σ max ≤ R (3) Träng tâm mặt cắt - Trong : max - ứng suất lớn đất dới đáy móng đợc tÝnh theo c«ng thøc: + Khi e0 = : P max,min = F Sơđ tính ứng suất ® ¸y mãng ≤R + Khi e0 ρ : b 3( − e )a ≤R smin 2P smax σ max = Trong ®ã : - F, W - Diện tích mômen chống uốn mặt cắt đáy móng Học viên : Ngô Mạnh Hùng Lớp : XDCTGT K11 Bài tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : NguyÔn ViÕt Trung F = b*a W = b2*a/6 + a chiều dài đáy móng a = + b chiều rộng đáy móng b = (b1+b2+b3) - e0: độ lệch tâm hợp lực với trọng tâm đáy móng e0 = M P - ρ: b¸n kÝnh qu¸n tÝnh mặt cắt đáy móng = W F - R - Cờng độ tính toán đất đáy móng đợc tính theo công thức : R = 1.2{R'(1 + k1(b - 2)) + k2γ (h - 3)} Trong ®ã : - R Cờng độ tiêu chuẩn đất - k1, k2 - HƯ sè ( tra b¶ng ) - : Dung trọng trung bình đất từ đáy móng trở lên - h Chiều sâu chôn móng h = (h1+m)/2 Vậy ta có điều kiện ràng buộc - Các điều kiện (1), (2), (3) - b2, b3, m: nguyên (cm), b3 >=20cm II Các thông số đầu vào b = 50cm b1 = 20cm h1 = 80cm h: chiỊu cao têng ch¾n (m) ho: ChiỊu cao đất đắp tơng đơng (m) bt: Trọng lợng đơn vị vật liệu làm tờng chắn (KN/m3) Học viên : Ngô Mạnh Hùng Lớp : XDCTGT K11 Bài tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn Viết Trung tc: Trọng lợng đơn vị đất đắp (KN/m3) : Góc ma sát đất đắp (độ) R: Cờng độ tiêu chuẩn đất (KN/m2) k1,k2: Các hệ số tra bảng III Phơng pháp giải bàiBắ toán t Đ ầu Nh giới thiệu đầu toán ta có: Đ ọc số liệu m = h1+ (b1+b2+b3)/5 b3 = 20 -:100; Fmax =10^10 1/n = 1/1 -:- 1/20 nªnb2ta =hcã: div 20 b2 = h1+h/20 -:- h+h1 b3 = 20 sử dụng phơng pháp thử dần, Với thông số nh ta quét hết tất trờng hợp biến b2,b3 so sánh chọn hàn F(b2,b3)min Kiểm toán Sai Nhận xét: Phơng pháp số lợng tính toán nhiều nhng cho Đ úng kết xác F(b2,b3) F(b2,b3)101 b2 =b2+1 Sai b2 >h Häc viên : Ngô Mạnh Hùng Lớp : XDCTGT K11 KÕt t hó c Bµi tËp lín ThiÕt KÕ Tèi Ưu Tin Học ứng Dụng Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn Viết Trung i PHầN : CHƯƠNG CH×NH PASCAL Program Toi_uu_tuong_chan; uses crt; var chon:integer; b,b1,b2,b3,h,h0,m,h1,gamaBT,gamaD,phi,R,k1,k2:real; P,zp,Ex,zx,hsmasat:real; {*************************} Procedure MENU(var so:integer); var c:char; Học viên : Ngô Mạnh Hùng Lớp : XDCTGT K11 Bài tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng Giáo viªn híng dÉn: PGS.TS : Ngun ViÕt Trung so1:integer; Begin clrscr; REPEAT window(1,1,80,25); clrscr; textbackground(red); textcolor(white); window(10,2,70,22); textbackground(Blue); clrscr; textcolor(Yellow+128); Writeln; Writeln('**********************************************'); Writeln('* TRUONG DAI HOC GIAO THONG VAN TAI - HA NOI *'); Writeln('* KHOA SAU DAI HOC *'); Writeln('* BAI TAP LON *'); Writeln('* THIET KE TOI UU VA TIN HOC UNG DUNG *'); Writeln('* GVHD: PGS.TS NGUYEN VIET TRUNG *'); Writeln('* HOC VIEN: NGO MANH HUNG *'); Writeln('* LOP: XDCTGT - K11 *'); Writeln('**********************************************'); Writeln; Writeln; textcolor(2); Writeln('CHUONG TRINH TOI UU HOA TUONG CHAN TRONG LUC'); textcolor(15); Writeln(' Trinh tu lam viec '); Writeln('1 - Nhap so lieu tu file.pas'); Writeln('2 - Nhap so lieu truc tiep '); Writeln('3 - So lieu mau '); Writeln('0 - Thoat khoi chuong trinh '); writeln; textcolor(2); write('Xin moi chon '); readln(so1); if (so1 3) then Begin sound(800); delay(2000); textcolor(yellow); Writeln('Xin chao - chuc ban may man '); nosound; READLN; exit; end else Begin textcolor(15); Write('Ban da chac chan chua? chac chan, an Enter, chon lai an C'); End; UNTIL ((so1>=0) and (so1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap thiet ke toi uu cầu, Bai tap thiet ke toi uu cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay