Bai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung

9 12 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:37

Bai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung Hướng dẫn sử dụng Đây trình ứng dụng đơn giản dùng để xử lý số liệu thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung áo đường mềm cần đo võng Benkelman Trình tự thí nghiệm, tính toán xử lý số liệu tuân theo tiêu chuẩn Bộ GTVT: 22 TCN 251-98 "Quy trình thử nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung áo đường mềm cần đo võng Benkelman" Khi sử dụng trình ứng dụng này, bạn làm việc với Sheet đánh số từ 1-* đến 4-* Các bạn cần nhập số liệu vào ô chữ màu đỏ, không cần can thiệp vào ô chữ màu đen Baitap-Tinhocungdung / Huongdansudung thông tin chung toán ( Lấy theo số liệu báo cáo kết phúc tra chất lượng công trình Quốc lộ 1A Dự án ADB2, Đoạn Hà Nội - Lạng Sơn, Hợp đồng N3) I Các thông tin chung: Đơn vị yêu cầu: Công trình: Hạng mục: Ngày thí nghiệm: Cấp đường: Hội ®ång nghiƯm thu cÊp Nhµ n­íc Qc lé 1A - Dự án ADB2 - N3 (đoạn thuộc tỉnh Bắc Giang) Mặt đường bê tông nhựa 20/09/2002 Tháng Đường cấp III II Các thông số xe đo (Từ kết cân xác định tải trọng xe đo diện tÝch vƯt b¸nh xe cđa xe thÝ nghiƯm) BiĨn sè xe: 29H-1576 T¶i träng trơc sau: 10200,0 (daN) DiƯn tÝch vƯt b¸nh xe: 825,0 (cm ) III C¸c HƯ sè HƯ sè hiệu chỉnh trọng: Đường kính vệt bánh xe (cm): áp lực bánh xe tác dụng lên mặt đường (daN/cm2): Hệ số chuyển đổi tải trọng Kq: Hệ số hiệu chỉnh mùa bất lợi năm Km: Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ tiêu chuẩn Kt: Được tính riêng cho điểm đo theo công thức Hệ sè tin cËy K: Baitap-Tinhocungdung / Thongtinchung 32,46 6,18 1,00 1,00 1,30 xác định hệ số hiệu chỉnh độ võng mùa bất lợi năm Tháng Tháng Th¸ng Th¸ng Th¸ng Th¸ng Th¸ng Th¸ng Th¸ng Th¸ng Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 HƯ sè Km 1,14 1,06 1,06 1,06 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 1,14 1,14 Thêi gian ®o: ==> Hệ số Km = Tháng xác định hệ số tin cậy Cấp hạng đường Đường cao tốc §­êng cÊp I §­êng trôc chÝnh §­êng cÊp II §­êng chÝnh §­êng cÊp III §­êng cÊp IV §­êng HƯ sè K 2,00 2,00 2,00 1,64 1,64 1,30 1,04 1,04 Cấp hạng đường: ==> Hệ số K = Baitap-Tinhocungdung / Heso Km, K Đường cấp III 1,30 ác định hệ số hiệu chỉnh độ võng mùa bất lợi năm xác định hệ số tin cậy Baitap-Tinhocungdung / Heso Km, K số liệu thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung áo đường mềm cần cần đo võng benkelman (Tiêu chuẩn thí nghiệm: 22 TCN 251-98) Đơn vị yêu cầu: Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước Công trình: Quốc lộ 1A - Dự án ADB2 - N3 (đoạn thuộc tỉnh Bắc Giang) Hạng mục: Mặt đường bê tông nhựa Ngày thí nghiệm: 20/09/2002 Cấp đường: Đường cấp III Kết thí nghiệm: Lấy số liệu đoạn đo làm ví dụ tính toán Do D5 Nhiệt độ mặt đường o ( C) Phải 520 495 29,0 Km95+050,0 Trái 572 545 30,0 Km95+100,0 Ph¶i 531 500 29,0 Km95+150,0 Trái 506 485 30,0 Km95+200,0 Phải 548 524 29,0 Km95+250,0 Trái 572 549 30,0 Km95+300,0 Phải 531 505 29,0 Km95+350,0 Tr¸i 570 544 30,0 Km95+400,0 Phải 599 570 29,0 10 Km95+450,0 Trái 530 495 29,0 11 Km95+500,0 Phải 550 525 28,5 12 Km95+550,0 Trái 566 540 29,0 13 Km95+600,0 Ph¶i 548 525 30,0 14 Km95+650,0 Trái 512 485 30,0 15 Km95+700,0 Phải 525 495 29,0 16 Km95+750,0 Trái 560 533 30,0 17 Km95+800,0 Phải 541 514 30,0 18 Km95+850,0 Tr¸i 595 561 29,5 19 Km95+900,0 Phải 512 484 29,0 20 Km95+950,0 Trái 526 501 30,0 21 Km96+000,0 Phải 512 489 29,0 22 Km96+050,0 Trái 597 570 30,0 23 Km96+100,0 Ph¶i 492 466 30,0 TT Lý trình điểm đo Làn đo Km95+000,0 Số đọc (1/100mm) cầu vượt Baitap-Tinhocungdung / Solieuthinghiem Ghi xử lý số liệu thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung áo đường mềm cần cần đo võng benkelman (Tiêu chuẩn thí nghiệm: 22 TCN 251-98) Đơn vị yêu cầu: Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước Công trình: Quốc lộ 1A - Dự án ADB2 - N3 (đoạn thuộc tỉnh Bắc Giang) Hạng mục: Mặt đường bê tông nhựa Ngày thí nghiệm: 20/09/2002 Cấp đường: Đường cấp III Kết thí nghiệm: * Các thông số xe đo: * Các hệ sè: BiĨn sè xe: 29H-1576 T¶i träng trơc sau: 10200,0 (daN) DiƯn tÝch vƯt b¸nh xe: 825,0 (cm ) Hệ số chuyển đổi tải trọng Kq: 1,00 Hệ số chun ®ỉi vỊ mïa Km: 1,00 HƯ sè tin cËy K: 1,30 Km95+000,0 Ph¶i 520 495 0,05 29,0 1,00 1,01 1,00 §é sau hiƯu chØnh (cm) 0,050 Km95+050,0 Tr¸i 572 545 0,05 30,0 1,00 1,00 1,00 0,054 0,063 1991 Km95+100,0 Ph¶i 531 500 0,06 29,0 1,00 1,01 1,00 0,062 0,063 1991 Km95+150,0 Tr¸i 506 485 0,04 30,0 1,00 1,00 1,00 0,042 0,063 1991 Km95+200,0 Ph¶i 548 524 0,05 29,0 1,00 1,01 1,00 0,048 0,063 1991 Km95+250,0 Tr¸i 572 549 0,05 30,0 1,00 1,00 1,00 0,046 0,063 1991 Km95+300,0 Ph¶i 531 505 0,05 29,0 1,00 1,01 1,00 0,052 0,063 1991 TT Lý trình điểm đo Làn đo Do D5 Độ võng phục hồi (cm) 2x0.001x(Do-D5) Số đọc (1/100mm) Nhiệt độ mặt đường o ( C) Kq Kt Km HÖ sè hiÖu chØnh Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu Độ võng đặc trưng (cm) Mô ®un ®µn håi (daN/cm ) 0,063 1991 Ghi chó Km95+350,0 Tr¸i 570 544 0,05 30,0 1,00 1,00 1,00 §é sau hiÖu chØnh (cm) 0,052 Km95+400,0 Ph¶i 599 570 0,06 29,0 1,00 1,01 1,00 0,058 0,063 1991 10 Km95+450,0 Tr¸i 530 495 0,07 29,0 1,00 1,01 1,00 0,070 0,063 1991 11 Km95+500,0 Ph¶i 550 525 0,05 28,5 1,00 1,02 1,00 0,051 0,063 1991 12 Km95+550,0 Tr¸i 566 540 0,05 29,0 1,00 1,01 1,00 0,052 0,063 1991 13 Km95+600,0 Ph¶i 548 525 0,05 30,0 1,00 1,00 1,00 0,046 0,063 1991 14 Km95+650,0 Tr¸i 512 485 0,05 30,0 1,00 1,00 1,00 0,054 0,063 1991 15 Km95+700,0 Ph¶i 525 495 0,06 29,0 1,00 1,01 1,00 0,060 0,063 1991 16 Km95+750,0 Tr¸i 560 533 0,05 30,0 1,00 1,00 1,00 0,054 0,062 1998 17 Km95+800,0 Ph¶i 541 514 0,05 30,0 1,00 1,00 1,00 0,054 0,062 1998 18 Km95+850,0 Tr¸i 595 561 0,07 29,5 1,00 1,01 1,00 0,068 0,062 1998 19 Km95+900,0 Ph¶i 512 484 0,06 29,0 1,00 1,01 1,00 0,056 0,062 1998 20 Km95+950,0 Tr¸i 526 501 0,05 30,0 1,00 1,00 1,00 0,050 0,062 1998 21 Km96+000,0 Ph¶i 512 489 0,05 29,0 1,00 1,01 1,00 0,046 0,062 1998 22 Km96+050,0 Tr¸i 597 570 0,05 30,0 1,00 1,00 1,00 0,054 0,062 1998 23 Km96+100,0 Ph¶i 492 466 0,05 30,0 1,00 1,00 1,00 0,052 0,062 1998 TT Lý trình điểm đo Làn đo Do D5 Độ võng phục hồi (cm) 2x0.001x(Do-D5) Số đọc (1/100mm) Nhiệt độ mặt đường o ( C) Kq Kt Km Hệ số hiệu chỉnh cầu vượt Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu Độ võng đặc trưng (cm) Mô đun đàn hồi (daN/cm ) 0,063 1991 Ghi phân đoạn đặc trưng theo phương pháp "hiệu số cộng dồn" Lý trình điểm đo Khoảng cách lẻ (Dxi) Khoảng cách cộng dồn (SDxi) Độ võng trung bình (Litb) Diện tích Si (Dxi*Litb) DiÖn tÝch tÝch luü (SSi) HÖ sè F (SSi / Sxi) HiƯu sè céng dån Zx (SSi - F*SDxi) Ph©n ®o¹n Km95+000,0 0,0 0 0,05 - Km95+050,0 50,0 50,0 0,05 2,60 2,60 0,05 - Km95+100,0 50,0 100,0 0,06 2,90 5,51 0,05 + Km95+150,0 50,0 150,0 0,05 2,61 8,11 0,05 - Km95+200,0 50,0 200,0 0,05 2,25 10,36 0,05 - Km95+250,0 50,0 250,0 0,05 2,35 12,72 0,05 -1 - Km95+300,0 50,0 300,0 0,05 2,45 15,17 0,05 -1 - tt Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu Đoạn đặc trưng Ltb d 0,05 0,01 Lý trình điểm đo Khoảng cách lẻ (Dxi) Khoảng cách cộng dồn (SDxi) Độ võng trung bình (Litb) DiÖn tÝch Si (Dxi*Litb) DiÖn tÝch tÝch luü (SSi) HÖ sè F (SSi / Sxi) HiÖu sè céng dån Zx (SSi - F*SDxi) Phân đoạn Km95+350,0 50,0 350,0 0,05 2,60 17,77 0,05 -1 - Km95+400,0 50,0 400,0 0,06 2,75 20,53 0,05 -1 + 10 Km95+450,0 50,0 450,0 0,06 3,22 23,75 0,05 + 11 Km95+500,0 50,0 500,0 0,06 3,03 26,78 0,05 + 12 Km95+550,0 50,0 550,0 0,05 2,57 29,35 0,05 - 13 Km95+600,0 50,0 600,0 0,05 2,45 31,80 0,05 - 14 Km95+650,0 50,0 650,0 0,05 2,49 34,29 0,05 -1 - 15 Km95+700,0 50,0 700,0 0,06 2,85 37,14 0,05 + 16 Km95+750,0 50,0 750,0 0,06 2,85 40,00 0,05 + 17 Km95+800,0 50,0 800,0 0,05 2,69 42,68 0,05 + 18 Km95+850,0 50,0 850,0 0,06 3,04 45,73 0,05 + 19 Km95+900,0 50,0 900,0 0,06 3,11 48,84 0,05 + 20 Km95+950,0 50,0 950,0 0,05 2,65 51,49 0,05 - 21 Km96+000,0 50,0 1000,0 0,05 2,40 53,90 0,05 - 22 Km96+050,0 50,0 1050,0 0,05 2,50 56,40 0,05 - 23 Km96+100,0 50,0 1100,0 0,05 2,64 59,03 0,05 - tt cầu vượt Baitap-Tinhocungdung / X ulysolieu Đoạn đặc trưng Ltb d 0,05 0,01 ... đường: ==> Hệ số K = Baitap-Tinhocungdung / Heso Km, K Đường cấp III 1,30 ác định hệ số hiệu chỉnh độ võng mùa bất lợi năm xác định hệ số tin cậy Baitap-Tinhocungdung / Heso Km, K số liệu thí... nhiệt độ tiêu chuẩn Kt: Được tính riêng cho điểm đo theo công thức Hệ sè tin cËy K: Baitap-Tinhocungdung / Thongtinchung 32,46 6,18 1,00 1,00 1,30 xác định hệ số hiệu chỉnh độ võng mùa bất lợi... đo Làn đo Km95+000,0 Số đọc (1/100mm) cầu vượt Baitap-Tinhocungdung / Solieuthinghiem Ghi xử lý số liệu thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung áo đường mềm cần cần đo võng benkelman (Tiêu chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung, Bai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay