Bai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:36

Bai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungBai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dungv Bài tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng, Sáng chế Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn Viết Trung Bài tập Môn học : tin học ứng dụng Nội dung yêu cầu: Tính toán, xử lý số liệu đo thí nghiệm đánh giá cờng độ tổng thể mặt đờng Trình tự tính toán: Trình tự tính toán, xử lý số liệu theo dÉn cđa quy tr×nh 22TCN 251-98 “Quy tr×nh thư nghiƯm xác định mô đun đàn hồi chung áo đờng mềm cần đo võng Benkelman" Thí nghiệm đợc thực xe giới với mật độ trung bình 20điểm đo/1Km, điểm đo đợc bè trÝ so le nhau, thĨ theo c¸c bíc sau: 2.1 Độ võng đàn hồi tính toán Ltt: Độ võng đàn hồi tính toán ( Ltti ) điểm đo đợc tính toán theo công thức: Ltti = Li x Kq x Km x Kt (cm) Trong ®ã: Li: độ võng đàn hồi vị trí đo thứ (i) đợc tính theo công thức sau: Li = x 0.001 x ( Loi- L5i ) (cm) Trong đó: Loi : số đọc thiên phân kế xe đo đỗ vị trí đo thứ (i) L5i : số đọc thiên phân kế xe đo di chuyển cách xa vị trí đo thứ (i) khoảng cách mét Kq: Hệ số chuyển đổi tải trọng tiêu chuẩn, đợc tính toán theo công thức sau : Học viên : Lê Duy Hng Líp : Cao häc XD CTGT – K11 -1- Bài tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng, Sáng chế Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : NguyÔn ViÕt Trung 1.5 p D K q = tc tc1.5 ; ptt Dtt Trong ®ã: + ptc : áp lực bánh xe tiêu chuẩn tác dụng xuống mặt đờng (ptc = 6.0 daN/cm2) + Dtc : đờng kính vệt bánh xe tiêu chuẩn (Dtc = 33.0 cm) + ptt : áp lực thực tế bánh xe đo tác dụng xuống mặt đờng, tính theo công thức: ptt = Qtt 2.Stt Trong Qtt tổng tải trọng trục sau xe đo (daN) Stt diện tích tiếp xúc bánh xe đo mặt đờng (cm2) + Dtt : đờng kính vệt bánh xe đo tác dụng xuống mặt ®êng (cm) Dtt = 1.13 S tt • Km : Hệ số chuyển đổi mùa bất lợi năm : số liệu lấy từ tra bảng (thể bảng Excel), theo tiêu chuẩn 22TCN 251-98 Kt : Hệ số chuyển đổi nhiệt độ : Độ võng đàn hồi điểm đo đợc chuyển độ võng nhiệt độ tính toán tiêu chuẩn 30oC, đợc tính toán theo công thức sau : Kt = T 0.35 × ( − 1) + 30 Trong : T (oC) : nhiệt độ mặt đờng thời điểm đo võng 2.2 Độ võng đàn hồi đặc trng (Lđt) đoạn đặc trng: Độ võng đàn hồi đặc trng đoạn đợc tính theo công thức sau: Học viên : Lê Duy Hng Líp : Cao häc XD CTGT – K11 -2- Bµi tập lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng, Sáng chế Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn ViÕt Trung L®t = Ltb + K δ (cm) Trong : Ltb : Độ võng đàn hồi trung bình tính toán đoạn đặc trng, đợc tÝnh theo c«ng thøc sau: Ltb n = ∑Ltbi n : Độ lệch bình phơng trung bình giá trị độ võng tính toán đoạn đặc trng, đợc tính theo công thức sau:  ∑( Ltti −Ltb )  n −1  σ=  • K: HƯ sè tin cËy t thc vào cấp đờng Tra bảng tuỳ thuộc vào cấp đờng cần đo (thể bảng Excel) 2.4 Mô đun đàn hồi đoạn đặc trng ( Eđt): Mô đun đàn hồi (E đh) đoạn đặc trng đợc tính theo Edt ( p ìD ì à2 = 0.693 ì Ldt ) công thức sau: Trong : ptc : áp lực bánh xe tiêu chuẩn đè xuống mặt đờng (p = daN/cm2) Dtc : đờng kính tơng đơng vệt bánh xe tiêu chuẩn (Dtc = 33cm) : hệ số Poat-xông tính cho tổng thể kết cấu mặt đờng (à = 0.30) tc * Trình tự tính toán theo bớc đợc thể File: Baitap-Tinhocungdung xls kèm Học viên : Lê Duy Hng Lớp : Cao häc XD CTGT – K11 -3- ... tổng thể kết cấu mặt đờng (à = 0.30) tc * Trình tự tính toán theo bớc đợc thể File: Baitap-Tinhocungdung xls ®i kÌm Häc viªn : Lª Duy Hng Líp : Cao häc XD CTGT – K11 -3- ... -2- Bµi tËp lớn Thiết Kế Tối Ưu Tin Học ứng Dụng, Sáng chế Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS : Nguyễn Viết Trung L®t = Ltb + K δ (cm) Trong : Ltb : Độ võng đàn hồi trung bình tính toán đoạn đặc trng,... n = ∑Ltbi n : Độ lệch bình phơng trung bình giá trị độ võng tính toán đoạn đặc trng, đợc tính theo công thức sau: ∑( Ltti −Ltb )  n −1  σ= K: Hệ số tin cậy tuỳ thuộc vào cấp đờng Tra bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung, Bai tap thiet ke toi uu và tin hoc ung dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay