bào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầu

27 15 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:31

bào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầubào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầu Bộ giáo dục đào tạo trường đại học giao thông vận tảI -*** - bàI tập lớn môn học thiết kế tối ưu Học viªn Líp GV h­íng dÉn : : : ngun thơy dũng cao học xdctgt khoá 11 pgs.ts.nguyễn viết trung Hà nội - 2004 nhập số liệu ban đầu Vật liệu: Mác bê tông dùng cho trụ Cường độ cốt thép Trọng lượng BT: Trọng lượng BT nhựa: Trọng lượng tầng phòng nước: Trọng lượng đất đắp có xét đẩy T¶i träng thiÕt kÕ: H30+XB80 M# 300 2400 Kg/cm2 2,5 T/m 2,3 T/m 1,3 T/m 0,8 T/m Số xe H30 Tải trọng người 0,3 T/m Số người Tải trọng tương đương H30 nhịp: 1,760 T/m Tải trọng tương đương XB80 nhịp: 2,71 T/m Lực va tầu theo phương NC 70 T Lực va tầu theo phương DC 55 T Bản mặt cầu: Chiều rộng phần xe chạy: Chiều rộng lề người đi: Chiều rộng lan can: Chiều rộng dải phân cách: Chiều rộng toàn cầu Chiều dày lớp BT nhựa Chiều dày lớp phòng nước Chiều dày lớp BT tạo dốc Tải trọng tiêu chuẩn lan can+gờ chắn: Hệ số chắn gió cña lan can 9m 2,25 m 0,5 m 0m 12,25 m 0,075 m 0,005 m 0,07 m 1,45 T/m 0,8 Các cao độ: Cao độ đỉnh lan can Cao độ mặt đường Cao độ tim gối NL Cao độ tim gối NN Cao độ đỉnh xà mũ (CĐ1) Cao độ MNCN Cao ®é MNTT Cao ®é MNTN Cao ®é bËc thân trụ (CĐ2) Cao độ đỉnh bệ trụ (CĐ3) Cao độ đáy bệ (CĐ4) Cao độ mặt đất sau sói (CĐTN) Loại gối di động dùng cho NL (cao su/con lăn/tiếp tuyến) Loại gối di động dùng cho NN (cao su/con lăn/tiếp tuyến) Kết cấu nhịp: 20 m 18 m 16,2 m 16,2 m 16 m 14 m 13 m 12 m 7m 5m 3m 5m cao su cao su Hạng mục nhip lớn (NL) Trị số Đơn vị Chiều dài nhịp lớn 33 m Chiều dài nhịp tính toán 32,4 m Tải trọng tương đương H30 NL2,45 T/m Tải trọng tương đương XB80 NL 4,66 T/m Số lượng dầm biên: Dầm Số lượng dầm giữa: Dầm Số lượng dầm ngang: Dầm Trọng lượng dầm biên: 102 T/dầm Trọng lượng dầm giữa: 99 T/dầm Trọng lượng dầm ngang: 8,5 T/dầm Kiểu gối NL (cố định/di động) di động Đô lệch tâm tim gối NL 0,9 m Số lượng đá kê gối Chiếc Chiều cao đá kê 0,25 m Kích thước đá kê theo phương NC 0,9 m Kích thước đá kê theo phương DC 0,8 m Hạng mục nhip nhỏ (NN) Trị số Đơn vị Chiều dài nhịp nhỏ 24 m Chiều dài nhịp tính toán 23,4 m Tải trọng tương đương H30 NN 2,77 T/m Tải trọng tương đương XB80 NN 6,32 T/m Số lượng dầm biên: Dầm Số lượng dầm giữa: Dầm Số lượng dầm ngang: Dầm Trọng lượng dầm biên: 102 T/dầm Trọng lượng dầm giữa: 99 T/dầm Trọng lượng dầm ngang: 8,5 T/dầm Kiểu gối NL (cố định/di động)cố định Đô lệch tâm tim gối NN 0,9 m Số lượng đá kê gối Chiếc Chiều cao đá kê 0,25 m Kích thước đá kê theo phương NC 0,9 m Kích thước đá kê theo phương DC 0,8 m Kích thước hình học trụ (Đơn vị mét) Hạng mục Ký hiệu Giá trị Bề rộng xà mò (kÝch th­íc lín)Bx1 BỊ réng xµ mò (kÝch th­íc nhá)Bx2 5,5 BỊ réng th©n trơ Bt1 BỊ réng th©n trơ Bt2 BỊ réng bƯ trụ theo phương NCBb Chiều dày xà mũ Ax Chiều dày thân trụ At1 1,5 Hạng mục Ký hiệu Giá trị Chiều dày thân trụ At2 BỊ réng bƯ trơ theo ph­¬ng DC Ab ChiỊu cao xµ mò Hx1 0,75 ChiỊu cao xµ mò Hx2 0,75 ChiỊu cao th©n trơ Ht1 7,5 Chiều cao thân trụ Ht2 Chiều dày bƯ trơ Hb Ax B x1 Hx2 Hx1 C§1 B x2 B t1 M NCN Ht1 A t1 C§2 B t2 MNTT Ht2 A t2 MNTN Bb Hb C§3 Ab CĐ4 Tính toán nội lực Tĩnh tải thân trụ KCN: Tĩnh tải thân trụ kết cấu nhịp gây nội lực mặt cắt đáy móng: Tải trọng TCTải trọng TTTải trọng TTMô men TCM« men TTM« men TT (T) (n 1) T.m (n 1) Đá kê gối NL 2,25 2,03 2,48 2,03 1,82 2,23 Đá kê gối NN 2,25 2,03 2,48 -2,03 -1,82 -2,23 Xµ mò 60,94 54,84 67,03 0,00 0,00 0,00 Th©n trơ 131,57 118,41 144,73 0,00 0,00 0,00 Th©n trơ 55,71 50,14 61,28 0,00 0,00 0,00 Đất bệ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BƯ trơ 175,00 157,50 192,50 0,00 0,00 0,00 TÜnh t¶i NL 370,79 333,71 423,76 333,71 300,34 381,38 TÜnh t¶i NN 343,78 309,40 389,71 -309,40 -278,46 -350,74 Céng 1142,28 1028,05 1283,96 24,31 21,88 30,64 H¹ng mơc Qui ­íc dÊu: Lùc ngang theo phương dọc cầu mô men hướng từ nhịp nhỏ nhịp lớn mang dấu dương áp lực thuỷ tĩnh Hạng mục MNTN MNTT MNCN Tải trọng TCTải träng TTT¶i träng TT (T) (n=0.9) (n=1.1) -127,37 -114,63 -140,11 -134,39 -120,95 -147,82 -141,40 -127,26 -155,54 3.ph¶n lùc gèi hoạt tải kết cấu nhịp 3.1 Đoàn xe H30 + Người bộ: 3.1.1 Đoàn xe H30 + Người nhịp lớn: _Phản lực gối hoạt tải kết cấu nhịp tính theo công thức sau: R=n*ko*ho*b*(1+m)*v+n*a*pn*hn*v Trong đó: n hệ số tải trọng hoạt tải ko tải trọng tương đương đoàn xe tiêu chuẩn = ho số xe = b lµ hƯ sè lµn xe = 1+m lµ hƯ sè xung kÝch = a lµ bỊ réng lỊ người bộ= pn tải trọng người 1m lề đường = hn số lề người = 2,45 T/m 0,9 1,09 2,25 m 0,3 T/m lµn vNL lµ diƯn tÝch đường ảnh hưởng phản lực gối nhịp lớn: _Phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải hai xe + hai người: _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.4 _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.12 _Độ lệch tâm phản lực gối hoạt tải theo Page of 27 16,20 m 82,38 T 124,78 T 99,82 T ph­¬ng däc cầu eh= _Mô men phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu: _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=1.4): _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=1.12): 3.1.1 Đoàn xe H30 + Người nhịp nhỏ: _Phản lực gối hoạt tải kết cấu nhịp tính theo công thức sau: R=n*ko*ho*b*(1+m)*v+n*a*pn*hn*v Trong đó: n hệ số tải trọng hoạt tải ko tải trọng tương đương đoàn xe tiêu chuẩn = ho sè lµn xe = b lµ hƯ sè lµn xe = 1+m lµ hƯ sè xung kÝch = a lµ bề rộng lề người bộ= pn tải trọng người 1m lề đường = hn số lề người = 0,90 m 74,14 T.m 112,30 T.m 89,84 T.m 2,77 T/m lµn 1,0 1,16 2,25 m 0,3 T/m lµn vNL lµ diện tích đường ảnh hưởng phản lực gối nhịp nhỏ: _Phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải hai xe + hai người: _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.4 _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.12 _Độ lệch tâm phản lực gối hoạt tải theo phương dọc cầu eh= _Mô men phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu: _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=1.4): _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=1.12): 3.1.2 Đoàn xe H30 + Người hai nhịp: Chiều dài đặt tải toàn nhịp l = ko tải trọng tương đương đoàn xe tiêu chuẩn = ho lµ sè lµn xe = b lµ hƯ sè lµn xe = 1+m lµ hƯ sè xung kÝch = a bề rộng lề người bộ= pn tải trọng người 1m lề ®­êng = hn lµ sè lỊ ng­êi ®i bé = 11,70 m 72,72 T 116,50 T 93,20 T 0,90 m 65,44 T.m 104,85 T.m 83,88 T.m 57,60 m 1,76 T/m lµn 0,9 1,00 2,25 m 0,3 T/m vNLlà diện tích đường ảnh hưởng phản lực gối nhịp lớn: _Phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải hai xe + hai người nhịp lớn: _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.4 _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.12 _Độ lệch tâm phản lực gối hoạt tải theo phương dọc cầu nhịp lớn eNL= _Mô men phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải ®èi Page of 27 16,20 62,26 87,16 69,73 m T T T 0,90 m với mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu: _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=1.4): _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=1.12): 56,03 T.m vNN diện tích đường ảnh hưởng phản lực gối nhịp nhỏ: _Phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải hai xe + hai người nhịp nhỏ: _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.4 _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.12 _Độ lệch tâm phản lực gối hoạt tải theo phương dọc cầu nhịp lớn eNN= _Mô men phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu: _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=1.4): _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=1.12): 11,70 44,96 62,95 50,36 _Tổng phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải hai nhịp: _Tổng phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.4 hai nhịp: _Tổng phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.12 hai nhịp: _Tổng mô men phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải hai nhịp mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu: _Tổng mô men phản lực gối tính toán hoạt tải hai nhịp mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=1.4): _Tổng mô men phản lực gối tính toán hoạt tải hai nhịp mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=1.12): 78,44 T.m 62,75 T.m m T T T -0,90 m -40,47 T.m -56,65 T.m -45,32 T.m 107,22 T 150,11 T 120,09 T 15,56 T.m 21,79 T.m 17,43 T.m 3.1.3 Hai lµn xe H30 + Người hai nhịp xếp lệch theo phương ngang cầu: v diện tích đường ¶nh h­ëng ph¶n lùc gèi: 28,80 m _Ph¶n lùc gối tiêu chuẩn tải trọng đoàn xe hai nhịp: _Phản lực gối tiêu chuẩn tải trọng người hai nhịp: _Tổng phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải hai nhịp: 91,24 T 19,44 T 110,68 T _Phản lực gối tính toán tải trọng đoàn xe hai nhịp (n=1.4): _Phản lực gối tính toán tải trọng đoàn xe hai nhịp (n=1.12): 127,73 T 102,19 T _Phản lực gối tính toán tải trọng người hai nhịp (n=1.4): _Phản lực gối tính toán tải trọng người hai nhịp (n=1.12): 27,22 T 21,77 T _Tổng phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.4 hai nhịp: _Tổng phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.12 hai nhịp: 154,95 T 123,96 T _ Độ lệch tâm tải trọng đoàn xe theo phương ngang cầu e = _ Độ lệch tâm tải trọng người theo phương ngang cầu e = 2,63 m 4,50 m _ Mô men tiêu chuẩn theo phương ngang cầu hoạt tải: _ Mô men tính toán theo phương ngang cầu hoạt tải (n=1.4): _ Mô men tính toán theo phương ngang cầu hoạt tải (n=1.12): 326,98 T.m 457,77 T.m 366,22 T.m 3.1.4 Mét lµn xe H30 + Người hai nhịp xếp lệch theo phương ngang cầu: Page of 27 _Phản lực gối tiêu chuẩn tải trọng đoàn xe hai nhịp: _Phản lực gối tiêu chuẩn tải trọng người hai nhịp: _Tổng phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải hai nhịp: 50,69 T 19,44 T 70,13 T _Phản lực gối tính toán tải trọng đoàn xe hai nhịp (n=1.4): _Phản lực gối tính toán tải trọng đoàn xe hai nhịp (n=1.12): 70,96 T 56,77 T _Phản lực gối tính toán tải trọng người hai nhịp (n=1.4): _Phản lực gối tính toán tải trọng người hai nhịp (n=1.12): 27,22 T 21,77 T _Tổng phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.4 hai nhịp: _Tổng phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.12 hai nhịp: 98,18 T 78,54 T _ Độ lệch tâm tải trọng đoàn xe theo phương ngang cầu e = _ Độ lệch tâm tải trọng người theo phương ngang cầu e = 4,13 m 4,50 m _ Mô men tiêu chuẩn theo phương ngang cầu hoạt tải: _ Mô men tính toán theo phương ngang cầu hoạt tải (n=1.4): _ Mô men tính toán theo phương ngang cầu hoạt tải (n=1.12): 296,57 T.m 415,20 T.m 332,16 T.m 3.2 Xe XB80 nhịp 3.2.1 Xe XB80 nhịp lớn: _Phản lực gối hoạt tải kết cấu nhịp tính theo công thức sau: R = n*ko*(1+m)*v Trong đó: n hệ số tải trọng hoạt tải ko tải trọng tương đương xe bánh nặng tiêu chuẩn nhịp lớn= 1+m hệ số xung kích = vNL diện tích đường ảnh hưởng phản lực gối nhịp lớn: 16,20 m _Phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải nhịp: _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n = 1.1: _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n = 0.9: 75,49 T 83,04 T 67,94 T _Độ lệch tâm phản lực gối hoạt tải theo phương dọc cầu eh= _Mô men phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu: _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=1.1): _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=0.9): 3.2.2 Xe XB80 nhịp nhỏ: _Phản lực gối hoạt tải kết cấu nhịp tính theo công thức sau: R = n*ko*(1+m)*v Trong đó: n hệ số tải trọng hoạt tải ko tải trọng tương đương xe bánh nặng tiêu chuẩn nhịp nhỏ= 1+m hệ số xung kích = vNL diện tích đường ảnh hưởng phản lực gối nhÞp nhá: Page of 27 4,66 T/m 1,00 0,90 m 67,94 T.m 74,74 T.m 61,15 T.m 6,32 T/m 1,00 11,70 m _Phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải nhịp: _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n = 1.1: _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n = 0.9: 73,94 T 81,34 T 66,55 T 3.2.3 Xe XB80 hai nhịp: Chiều dài đặt tải toàn nhịp l = ko tải trọng tương đương xe tiêu chuẩn = 57,60 m 2,71 T/m vNLlà diện tích đường ảnh hưởng phản lực gối nhịp lớn: _Phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải nhịp lớn : _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n = 1.1 : _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n = 0.9 : _Độ lệch tâm phản lực gối hoạt tải theo phương dọc cầu nhịp lớn eNL= _Mô men phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu: _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n = 1.1) : _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n = 0.9) : 16,20 43,90 48,29 39,51 vNN diện tích đường ảnh hưởng phản lực gối nhịp nhỏ: _Phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải nhịp nhỏ : _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n = 1.1 : _Phản lực gối tính toán hoạt tải với n = 0.9 : _Độ lệch tâm phản lực gối hoạt tải theo phương dọc cầu nhịp nhỏ eNN = _Mô men phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu: _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n = 1.1) : _Mô men phản lực gối tính toán hoạt tải mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n = 0.9) : 11,70 31,71 34,88 28,54 _Tỉng ph¶n lùc gèi tiêu chuẩn hoạt tải hai nhịp: _Tổng phản lực gối tính toán hoạt tải với n=1.1 hai nhịp: _Tổng phản lực gối tính toán hoạt tải với n=0.9 hai nhịp: _Tổng mô men phản lực gối tiêu chuẩn hoạt tải hai nhịp mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu: _Tổng mô men phản lực gối tính toán hoạt tải hai nhịp mặt cắt đáy móng theo phương dọc cầu (n=1.1): _Tổng mô men phản lực gối tính toán hoạt tải hai nhịp mặt cắt đáy móng theo phương däc cÇu (n=0.9): m T T T 0,90 m 39,51 T.m 43,46 T.m 35,56 T.m m T T T -0,90 m -28,54 T.m -31,39 T.m -25,68 T.m 75,61 T 83,17 T 68,05 T 10,98 T.m 12,07 T.m 9,88 T.m 3.2.4 Xe XB80 hai nhịp xếp lệch theo phương ngang cầu: v diện tích đường ¶nh h­ëng ph¶n lùc gèi: 28,80 m _Tæng ph¶n lùc gối tiêu chuẩn hoạt tải hai nhịp: _Tổng phản lực gối tính toán hoạt tải với n = 1.1 hai nhịp: _Tổng phản lực gối tính toán hoạt tải với n = 0.9 hai nhịp: 78,05 T 85,85 T 70,24 T _ Độ lệch tâm tải trọng theo phương ngang cầu e = _ Mô men tiêu chuẩn theo phương ngang cầu hoạt tải: Page of 27 3,63 m 282,92 T.m _ Mô men tính toán theo phương ngang cầu hoạt tải (n = 1.1): _ Mô men tính toán theo phương ngang cầu hoạt tải (n = 0.9): 311,22 T.m 254,63 T.m 3.tÝnh to¸n c¸c lùc ngang hoạt tải 3.1 Đoàn xe H30 3.1.1 Lực hãm H30 nhịp lớn _Lực hãm xe lực tập trung, nằm ngang, hướng dọc cầu Khi tính toán coi điểm tác dụng đặt cao độ tim gối cầu _Lực hãm nhịp lớn có trị số = 0.6xP= _KiĨu gèi nhip lín trªn trơ : _Lùc h·m trun xng trơ cã trÞ sè = _Lùc h·m tÝnh toán với n=1.12 là: _Cánh tay đòn lực hãm đáy bệ là: 50%Lực hãm= 18,00 di động 9,00 10,08 13,20 _Mô men tiêu chuẩn lực hãm truyền xuống đáy bệ là: _Mô men tính toán với n = 1.12 lµ: T T T m 118,80 T.m 133,06 T.m 3.1.2 Lùc l¾c ngang _Lùc l¾c ngang coi lực phân bố đều, nằm ngang tác dụng theo phương ngang cầu, đặt đỉnh mặt đường xe chạy với cường độ s= 0,40 T/m _ Lực lắc ngang tiêu chuẩn S = ( LNL + LNN ) / = _ Lực lắc ngang tính toán với n=1.12 là: _Cánh tay đòn lực lắc ngang đáy bệ là: _Mô men tiêu chuẩn lực lắc ngang gây MC đáy móng: _Mô men tÝnh to¸n víi n=1.12: 11,16 T 12,50 T 15,00 m 167,40 T.m 187,49 T.m 3.1.3 Lực ma sát gối cầu _Là lực nằm ngang, hướng dọc cầu, truyền cho gối cố gối di động có trị số: T=f*N Trong đó: N-là phản lực gối tĩnh tải hoạt tải không kể xung kích f-là hệ số ma sát 3.1.3.1 Khi có hoạt tải nhịp _Hệ số ma sát gối cầu nhịp lớn có giá trị f = _Lực ma sát tiêu chuẩn có hoạt tải nhịp lớn là: _Lực ma sát tính toán có hoạt tải nhịp là: _Cánh tay đòn lực ma sát so với đáy bệ là: _Mô men tiêu chuẩn lực ma sát gây MC đáy móng: _Mô men tính to¸n: 0,05 22,66 21,68 13,20 299,09 286,13 T T m T.m T.m _Hệ số ma sát gối cầu nhịp nhỏ có giá trị f = _Lực ma sát tiêu chuẩn có hoạt tải nhịp nhỏ là: _Lực ma sát tính toán có hoạt tải nhịp là: _Cánh tay đòn lực ma sát so với đáy bệ là: _Mô men tiêu chuẩn lực ma sát gây MC đáy móng: _Mô men tÝnh to¸n: 0,05 20,82 20,13 13,20 274,88 265,72 T T m T.m T.m Tổng hợp lực ma sát đáy móng: Tiêu chuẩn: Tính toán: 1,83 T 1,55 T Page of 27 Tổng hợp mô men lực ma sát đáy móng: Tiêu chuẩn: Tính toán: 24,20 T.m 20,41 T.m 3.1.3.2 Khi hoạt tải nhịp _Lực ma sát tiêu chuẩn hoạt tải nhịp lớn là: _Lực ma sát tính toán hoạt tải nhịp là: 18,54 T 21,19 T _Mô men tiêu chuẩn lực ma sát gây MC đáy móng: _Mô men tính toán: 244,72 T.m 279,68 T.m _Lực ma sát tiêu chuẩn hoạt tải nhịp nhỏ là: _Lực ma sát tính toán hoạt tải nhịp là: _Mô men tiêu chuẩn lực ma sát gây MC đáy móng: _Mô men tính toán: Tổng hợp lực ma sát đáy móng: Tiêu chuẩn: Tính toán: 17,19 T 19,49 T 226,89 T.m 257,21 T.m 1,35 T 1,70 T Tổng hợp mô men lực ma sát đáy móng: Tiêu chuẩn: Tính toán: 17,83 T.m 22,47 T.m 3.2 Xe bánh xích XB80: 3.2.1 Lực lắc ngang _Lực lắc ngang lực tập trung, nằm ngang tác dụng theo phương ngang cầu, đặt đỉnh mặt đường xe chạy với trị số S= 5,00 T _Vậy lực lắc ngang tính toán với n=0.9 là: 4,50 T _Cánh tay đòn lực lắc ngang đáy bệ là: _Mô men tiêu chuẩn lực lắc ngang gây MC đáy móng: _Mô men tính toán với n=0.9: 15,00 m 75,00 T.m 67,50 T.m 3.2.2 Lùc ma sát gối cầu _Là lực nằm ngang, hướng dọc cầu, truyền cho gối cố gối di động có trị số: T=f*N Trong đó: N-là phản lực gối tĩnh tải hoạt tải f-là hệ số ma sát _Hệ số ma sát gối cầu nhịp lớn có giá trị f = _Lực ma sát tiêu chuẩn có hoạt tải nhịp lớn là: _Lực ma sát tính toán có hoạt tải nhịp là: _Cánh tay đòn lực ma sát so với đáy bệ là: _Mô men tiêu chuẩn lực ma sát gây MC đáy móng: _Mô men tính toán: _Hệ số ma sát gối cầu nhịp nhỏ có giá trị f = _Lực ma sát tiêu chuẩn có hoạt tải nhịp nhỏ là: _Lực ma sát tính toán có hoạt tải nhịp là: _Cánh tay đòn lực ma sát so với đáy bệ là: Page 10 of 27 0,05 22,31 20,08 13,20 294,54 265,09 T T m T.m T.m 0,05 20,89 T 18,80 T 13,20 m _ Mô men tiêu chuẩn là: M tc lc = 36,48 T.m M tc kcn = 36,17 T.m M tc tr = 2,27 T.m _ Tổng mô men tiêu chuẩn tác dụng mặt cắt đáy móng là: Mtc = _ Mô men tính toán là: tt M lc = _Lan can : 74,92 T.m _Lan can : _KÕt cÊu nhÞp : _Trơ : _KÕt cÊu nhÞp : M tt kcn = tt _Trơ : _ Tỉng m« men tÝnh toán tác dụng mặt cắt đáy móng là: 43,78 T.m 43,40 T.m M tr = 2,72 T.m Mtt = 89,90 T.m 4.1.2 Lực gió xe cầu _ Cường độ gió xe cầu lấy : 4.1.1.1 Tính với MNTN 180 KG/m _ Lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kết cÊu: _Lan can : Wtclc = 8,21 T _KÕt cÊu nhÞp : Wtckcn = 9,23 T _Trơ : Wtctr = 1,22 T Wtc = 18,66 T _Lan can : Wttlc = 9,85 T _KÕt cÊu nhÞp : Wttkcn = 11,08 T _ Tổng lực gió ngang tiêu chuẩn là: _ Lực gió ngang tính toán tác dụng vào kết cấu: tt _Trơ : _ Tỉng lùc giã ngang tÝnh to¸n lµ: W tr = 1,46 T Wtt = 22,39 T _ Cánh tay đòn lực gió lan can mặt cắt đáy móng là: _ Cánh tay đòn lực gió kết cấu nhịp mặt cắt đáy móng là: _ Cánh tay đòn lực gió thân trụ mặt cắt đáy móng là: 16,00 m 14,10 m 11,10 m _ Mô men tiêu chuẩn là: _Lan can : Mtclc = 131,33 T.m M tc kcn = M tc tr = 13,49 T.m _ Tổng mô men tiêu chuẩn tác dụng mặt cắt đáy móng là: Mtc = _ Mô men tính toán là: Mttlc = _Lan can : 275,01 T.m _KÕt cÊu nhÞp : _Trơ : _KÕt cÊu nhÞp : M tt kcn = tt _Trơ : _ Tổng mô men tính toán tác dụng mặt cắt đáy móng là: 130,20 T.m 157,59 T.m 156,24 T.m M tr = 16,18 T.m Mtt = 330,02 T.m 4.1.1.2 TÝnh víi MNTT _ Lùc giã ngang tiªu chn tác dụng vào kết cấu: _Lan can : _Kết cấu nhÞp : Page 13 of 27 tc lc = 8,21 T tc kcn = 9,23 T W W _Trô : _ Tổng lực gió ngang tiêu chuẩn là: Wtctr = 0,95 T Wtc = 18,39 T Wttlc = 9,85 T _ Lực gió ngang tính toán tác dụng vào kÕt cÊu: _Lan can : _KÕt cÊu nhÞp : tt W kcn = tt _Trơ : _ Tỉng lùc giã ngang tính toán là: 11,08 T W tr = 1,13 T Wtt = 22,06 T _ Cánh tay đòn lực gió lan can mặt cắt đáy móng là: _ Cánh tay đòn lực gió kết cấu nhịp mặt cắt đáy móng là: _ Cánh tay đòn lực gió thân trụ mặt cắt đáy móng là: 16,00 m 14,10 m 11,60 m _ Mô men tiêu chuẩn lµ: _Lan can : Mtclc = 131,33 T.m _KÕt cÊu nhÞp : Mtckcn = 130,20 T.m _Trơ : Mtctr = 10,96 T.m _ Tổng mô men tiêu chuẩn tác dụng mặt cắt đáy móng là: Mtc = _ Mô men tính toán là: Mttlc = _Lan can : 272,49 T.m 157,59 T.m _KÕt cÊu nhÞp : Mttkcn = _Trô : Mtttr = 13,15 T.m Mtt = 326,99 T.m _ Tổng mô men tính toán tác dụng mặt cắt đáy móng là: 156,24 T.m 4.1.1.3 Tính với MNCN _ Lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kÕt cÊu: _Lan can : tc lc = 8,21 T tc kcn = 9,23 T W _KÕt cÊu nhÞp : W _Trô : Wtctr = 0,68 T Wtc = 18,12 T _ Tổng lực gió ngang tiêu chuẩn là: _ Lực gió ngang tính toán tác dụng vào kết cấu: _Lan can : _KÕt cÊu nhÞp : tt lc = tt kcn = W W tt _Trơ : _ Tỉng lực gió ngang tính toán là: 9,85 T 11,08 T W tr = 0,81 T Wtt = 21,74 T _ Cánh tay đòn lực gió lan can mặt cắt đáy móng là: _ Cánh tay đòn lực gió kết cấu nhịp mặt cắt đáy móng là: _ Cánh tay đòn lực gió thân trụ mặt cắt đáy móng là: 16,00 m 14,10 m 12,10 m _ Mô men tiêu chuẩn là: M tc lc = 131,33 T.m _KÕt cÊu nhÞp : M tc kcn = 130,20 T.m _Trơ : Mtctr = _Lan can : _ Tỉng mô men tiêu chuẩn tác dụng mặt cắt đáy móng là: Mtc = _ Mô men tính toán là: Page 14 of 27 8,17 T.m 269,69 T.m _Lan can : Mttlc = 157,59 T.m _KÕt cÊu nhÞp : Mttkcn = 156,24 T.m _Trô : M tr = tt _ Tổng mô men tính toán tác dụng mặt cắt đáy móng là: Mtt = 4.2 Lực gió theo phương dọc cầu 4.2.1 Lực gió có xe cầu _ Cường độ gió có xe cầu lấy : 4.2.1.1 Tính với MNTN 9,80 T.m 323,63 T.m 50 KG/m _ DiƯn tÝch ch¾n giã xà mũ : _ Diện tích chắn gió thân trụ : _ Lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kết cấu: _Xà mũ : _Thân trụ : _ Tổng lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kÕt cÊu: _ Lùc giã ngang tÝnh to¸n t¸c dơng vào kết cấu: _Xà mũ : _Thân trụ : 12,19 m 12,50 m Wtcxm = tc W tr = 1,23 T Wttxm = 0,73 T tt W tr = Mtctr = _ Tổng mô men tiêu chuẩn tác dụng mặt cắt đáy móng là: Mtc = _ Mô men tính toán là: Mttxm = _Xà mũ : _Thân trụ : _ Tổng mô men tính toán tác dụng mặt cắt đáy móng là: 0,63 T Wtc = Wtt = _ Tæng lùc giã ngang tÝnh toán tác dụng vào kết cấu: _ Cánh tay đòn lực gió xà mũ mặt cắt đáy móng là: _ Cánh tay đòn lực gió thân trụ mặt cắt đáy móng là: _ Mô men tiêu chuẩn là: Mtcxm = _Xà mũ : _Thân trụ : 0,61 T 0,75 T 1,48 T 12,45 m 10,35 m 7,59 T.m 6,47 T.m 14,06 T.m 9,10 T.m Mtttr = 7,76 T.m Mtt = 16,87 T.m 4.2.1.2 TÝnh víi MNTT _ DiƯn tÝch chắn gió xà mũ : _ Diện tích chắn gió thân trụ : _ Lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kết cấu: _Xà mũ : _Thân trô : 12,19 m 7,50 m tc xm = 0,61 T tc tr = 0,38 T W W Wtc = 0,98 T _Xµ mò : Wttxm = 0,73 T _Th©n trơ : W tr = _ Tỉng lùc giã ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kết cấu: _ Lực gió ngang tính toán tác dụng vào kết cấu: tt Wtt = _ Tỉng lùc giã ngang tÝnh to¸n t¸c dụng vào kết cấu: _ Cánh tay đòn lực gió xà mũ mặt cắt đáy móng là: _ Cánh tay đòn lực gió thân trụ mặt cắt đáy móng là: _ Mô men tiêu chuẩn là: tc M xm = _Xà mũ : _Thân trụ : Page 15 of 27 M tc tr = 0,45 T 1,18 T 12,45 m 10,85 m 7,59 T.m 4,07 T.m _ Tỉng m« men tiêu chuẩn tác dụng mặt cắt đáy móng là: Mtc = _ Mô men tính toán là: tt M xm = _Xà mũ : _Thân trụ : _ Tổng mô men tính toán tác dụng mặt cắt đáy móng là: tt 11,66 T.m 9,10 T.m M tr = 4,88 T.m Mtt = 13,99 T.m 4.2.1.3 TÝnh víi MNCN _ DiƯn tÝch ch¾n giã cđa xà mũ : _ Diện tích chắn gió thân trụ : _ Lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vµo kÕt cÊu: 12,19 m 2,50 m _Xµ mò : Wtcxm = 0,61 T _Th©n trơ : Wtctr = 0,13 T Wtc = 0,73 T _Xµ mò : Wttxm = 0,73 T _Th©n trơ : Wtttr = 0,15 T _ Tổng lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kÕt cÊu: _ Lùc giã ngang tÝnh to¸n t¸c dơng vµo kÕt cÊu: Wtt = _ Tỉng lùc giã ngang tính toán tác dụng vào kết cấu: _ Cánh tay đòn lực gió xà mũ mặt cắt đáy móng là: _ Cánh tay đòn lực gió thân trụ mặt cắt đáy móng là: _ Mô men tiêu chuẩn là: Mtcxm = _Xà mũ : _Thân trụ : M tc tr = _ Tổng mô men tiêu chuẩn tác dụng mặt cắt đáy móng là: Mtc = _ Mô men tính toán là: Mttxm = _Xà mũ : _Thân trụ : _ Tổng mô men tính toán tác dụng mặt cắt đáy móng là: tt _ Tổng lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kết cấu: _ Lực gió ngang tính toán tác dụng vào kết cấu: _Xà mũ : _Thân trụ : Page 16 of 27 9,01 T.m 9,10 T.m Mtt = 10,81 T.m 180 KG/m 12,19 m 12,50 m Wtcxm = tc W tr = 2,19 T 2,25 T Wtc = 4,44 T Wttxm = 2,63 T tt W tr = Wtt = _ Tỉng lùc giã ngang tÝnh to¸n t¸c dơng vào kết cấu: _ Cánh tay đòn lực gió xà mũ mặt cắt đáy móng là: _ Cánh tay đòn lực gió thân trụ mặt cắt đáy móng là: _ Mô men tiêu chuẩn là: Mtcxm = _Xà mũ : _Th©n trơ : 1,42 T.m 1,70 T.m _ DiƯn tÝch chắn gió xà mũ : _ Diện tích chắn gió thân trụ : _ Lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kết cấu: _Thân trụ : 7,59 T.m M tr = 4.2.2 Lùc giã kh«ng cã xe cầu _ Cường độ gió xe cầu lấy : 4.2.2.1 Tính với MNTN _Xµ mò : 0,88 T 12,45 m 11,35 m M tc tr = 2,70 T 5,33 T 12,45 m 10,35 m 27,31 T.m 23,29 T.m _ Tỉng m« men tiêu chuẩn tác dụng mặt cắt đáy móng là: Mtc = _ Mô men tính toán là: tt M xm = _Xà mũ : _Thân trụ : _ Tổng mô men tính toán tác dụng mặt cắt đáy móng là: tt 50,60 T.m 32,77 T.m M tr = 27,95 T.m Mtt = 60,72 T.m 4.2.2.2 TÝnh với MNTT _ Diện tích chắn gió xà mũ : _ Diện tích chắn gió thân trụ : _ Lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kÕt cÊu: 12,19 m 7,50 m _Xµ mò : Wtcxm = 2,19 T _Th©n trơ : Wtctr = 1,35 T Wtc = 3,54 T _Xµ mò : Wttxm = 2,63 T _Th©n trơ : Wtttr = 1,62 T _ Tổng lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kết cấu: _ Lực gió ngang tính toán tác dụng vào kÕt cÊu: Wtt = _ Tæng lùc giã ngang tÝnh toán tác dụng vào kết cấu: _ Cánh tay đòn lực gió xà mũ mặt cắt đáy móng là: _ Cánh tay đòn lực gió thân trụ mặt cắt đáy móng là: _ Mô men tiêu chuẩn là: Mtcxm = _Xà mũ : _Thân trụ : M tc tr = _ Tổng mô men tiêu chuẩn tác dụng mặt cắt đáy móng là: Mtc = _ Mô men tính toán là: Mttxm = _Xà mũ : _Thân trụ : _ Tổng mô men tính toán tác dụng mặt cắt đáy móng là: tt 4,25 T 12,45 m 10,85 m 27,31 T.m 14,65 T.m 41,96 T.m 32,77 T.m M tr = 17,58 T.m Mtt = 50,35 T.m 4.2.2.3 TÝnh víi MNCN _ DiƯn tÝch ch¾n giã xà mũ : _ Diện tích chắn gió thân trụ : _ Lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kết cấu: _Xà mũ : _Thân trụ : _ Tổng lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kÕt cÊu: _ Lùc giã ngang tÝnh to¸n t¸c dơng vào kết cấu: _Xà mũ : _Thân trụ : 12,19 m 2,50 m tc xm = 2,19 T tc tr = 0,45 T W W Wtc = 2,64 T Wttxm = 2,63 T tt W tr = Wtt = _ Tổng lực gió ngang tính toán tác dụng vào kết cấu: _ Cánh tay đòn lực gió xà mũ mặt cắt đáy móng là: _ Cánh tay đòn lực gió thân trụ mặt cắt đáy móng là: _ Mô men tiêu chuẩn là: tc M xm = _Xà mũ : _Th©n trơ : M tc tr = _ Tỉng mô men tiêu chuẩn tác dụng mặt cắt đáy móng là: Mtc = _ Mô men tính toán là: Page 17 of 27 0,54 T 3,17 T 12,45 m 11,35 m 27,31 T.m 5,11 T.m 32,42 T.m _Xà mũ : Mttxm = 32,77 T.m _Thân trụ : Mtttr = 6,13 T.m Mtt = 38,90 T.m _ Tæng mô men tính toán tác dụng mặt cắt đáy móng là: 5.tính toán lực va xô tàu bè -Lực va xô tàu đặt vào chiều rộng hay chều dài trụ cao độ mực nước thông thuyền 5.1.Lực va tàu theo phương ngang cầu - Lực va xô tàu theo phương ngang cầu có trị số là: 70,00 T - Lực va xô tính toán: 77,00 T - Cánh tay đòn mặt cắt đáy móng là: 10,00 m - Mô men tiêu chuẩn đối mặt cắt đáy móng là: 700,00 T.m - Mô men tính toán đối mặt cắt đáy móng là: 770,00 T.m 5.2.Lực va tàu theo phương dọc cầu - Lực va xô tàu theo phương dọc cầu có trị số là: - Lực va xô tính toán: - Cánh tay đòn mặt cắt đáy móng là: - Mô men tiêu chuẩn đối mặt cắt đáy móng là: - Mô men tính toán đối mặt cắt đáy móng là: Page 18 of 27 55,00 60,50 10,00 550,00 605,00 T T m T.m T.m tổ hợp tải trọng xe h30+người ®i i.Däc cÇu V.Däc cÇu IV.Däc cÇu III.Ngang cÇu II.Ngang cầu I.TH Tổ hợp Thành phần lực Tĩnh tải trụ + KCN Đủ hoạt tải hai nhịp áp lùc tÜnh MNTN Tỉng céng TÜnh t¶i trơ + KCN H30 mội xếp lệch hai nhịp Người hai nhịp Lực lắc ngang áp lùc tÜnh MNCN Tỉng céng TÜnh t¶i trơ + KCN H30 hai xếp lệch hai nhịp Người hai nhịp Lực lắc ngang Va tàu theo phương ngang cầu áp lực tĩnh MNTT Tổng cộng Tĩnh tải trụ + KCN H30 hai xếp lệch nhịp lớn Người hai nhịp lớn Lực hãm xe Gió dọc cầu MNTN áp lùc tÜnh MNTN Tỉng céng TÜnh t¶i trơ + KCN H30 hai xếp lệch nhịp lớn Người hai nhịp lớn Lực hãm xe Gió dọc cầu MNCN áp lực tĩnh MNCN Tổng cộng Tĩnh t¶i trơ + KCN V (T) 1142,28 107,22 -127,37 1122,13 1142,28 Tiêu chuẩn Tính toán Hx (T) Hy (T) Mx (T.m) My (T.m) V (T) Hx (T) Hy (T) Mx (T.m) My (T.m) 24,31 1283,96 30,64 15,56 150,11 21,79 -140,11 39,87 1293,96 0,00 0,00 0,00 52,43 24,31 1028,05 21,88 70,13 296,57 11,16 -141,40 1071,00 1142,28 11,16 110,68 78,54 167,40 463,97 24,31 24,31 326,98 11,16 70,00 -134,39 1118,57 1142,28 9,00 1,23 -155,54 951,05 1283,96 12,50 187,49 0,00 12,50 519,64 123,96 12,50 77,00 24,31 24,31 -147,82 1260,10 1283,96 74,14 99,82 21,88 30,64 366,22 167,40 700,00 81,16 1194,38 82,38 332,16 187,49 770,00 0,00 89,50 1323,71 30,64 30,64 89,84 118,80 14,06 10,08 1,48 133,06 16,87 -127,37 1097,29 1142,28 231,30 24,31 -140,11 1243,68 11,56 1028,05 270,40 21,88 82,38 74,14 9,00 0,73 -141,40 1083,25 1142,28 99,82 89,84 118,80 9,01 10,08 0,88 133,06 10,81 226,25 24,31 -155,54 972,33 10,96 1283,96 255,58 30,64 Vi.Dọc cầu Tổ hợp Thành phần lực H30 hai xếp lệch nhịp lớn Người hai nhịp lớn Lực va xô tàu bè theo phương dọc cầu áp lực tĩnh MNTT Tỉng céng V (T) Tiªu chn Hx (T) Hy (T) Mx (T.m) My (T.m) V (T) 82,38 74,14 55,00 -134,39 1090,27 550,00 648,45 TÝnh to¸n Hx (T) Hy (T) Mx (T.m) My (T.m) 99,82 60,50 -147,82 1235,96 60,50 89,84 605,00 0,00 725,48 tổ hợp tải trọng xe bánh nặng xb80 V.Dọc cầu IV.Dọc cầu III.Ngang cầu II.Ngang cầu I.TH Tổ hợp Thành phần lực Tĩnh tải trụ + KCN Hoạt tải hai nhịp áp lùc tÜnh MNTN Tỉng céng TÜnh t¶i trơ + KCN Hoạt tải xếp lệch hai nhịp Lực lắc ngang ¸p lùc tÜnh MNCN Tỉng céng TÜnh t¶i trơ + KCN Hoạt tải xếp lệch hai nhịp Lực lắc ngang Va tàu theo phương ngang cầu áp lực tĩnh MNTT Tổng cộng Tĩnh tải trụ + KCN Hoạt tải xếp lệch nhịp lớn Gió dọc cầu MNTN áp lùc tÜnh MNTN Tỉng céng TÜnh t¶i trơ + KCN Hoạt tải xếp lệch nhịp lớn V (T) 1142,28 75,61 -127,37 1090,52 1142,28 78,05 -141,40 1078,92 1142,28 78,05 -134,39 1085,94 1142,28 75,49 -127,37 1090,40 1142,28 75,49 Tiªu chuÈn TÝnh to¸n Hx (T) Hy (T) Mx (T.m) My (T.m) V (T) Hx (T) Hy (T) Mx (T.m) My (T.m) 24,31 1283,96 30,64 10,98 83,17 12,07 -140,11 35,28 1227,02 42,71 24,31 1028,05 21,88 282,92 70,24 254,63 5,00 75,00 4,50 67,50 -155,54 5,00 357,92 24,31 942,75 4,50 322,13 21,88 24,31 1283,96 30,64 282,92 70,24 254,63 5,00 75,00 4,50 67,50 70,00 700,00 77,00 770,00 -147,82 75,00 1057,92 24,31 1206,38 81,50 1092,13 30,64 24,31 1283,96 30,64 67,94 83,04 74,74 1,23 14,06 1,48 16,87 -140,11 106,31 1226,90 122,24 24,31 1028,05 21,88 67,94 83,04 74,74 Vi.Däc cầu V.Dọc cầu Tổ hợp Thành phần lực Gió dọc cầu MNCN áp lực tĩnh MNCN Tổng cộng Tĩnh tải trụ + KCN Hoạt tải xếp lệch nhịp lớn Lực va xô tàu bè theo phương dọc cầu áp lùc tÜnh MNTT Tæng céng V (T) -141,40 1076,37 1142,28 75,49 -134,39 1083,38 Tiêu chuẩn Tính toán Hx (T) Hy (T) Mx (T.m) My (T.m) V (T) Hx (T) Hy (T) Mx (T.m) My (T.m) 0,73 9,01 0,88 10,81 -155,54 101,26 955,55 107,42 24,31 1283,96 30,64 67,94 83,04 74,74 55,00 550,00 60,50 605,00 -147,82 642,25 1219,18 710,38 tÝnh duyÖt mãng nông đặt đất theo trạng thái giới hạn Các số liệu: Kích thước móng theo phương ngang cầu (phương y): Kích thước móng theo phương dọc cầu (phương x): Cường độ tính toán đất R tÝnh theo c«ng thøc sau : 7m 5m R = k*m*Rđ T/m2 Trong : R cường độ giới hạn mẫu đá chịu nén trục = k hệ số đồng m hệ số điều kiƯn lµm viƯc Cho phÐp lÊy : k*m = 1243 T/m2 0,5 Vậy cường độ tính toán đất R = Hệ số điều kiện làm việc ổn định chống lật m= Hệ số điều kiện làm việc ổn định chống trượt m= Hệ số ma sát đáy móng đất y= Đặc tr­ng h×nh häc: 621,50 T/m 0,8 0,8 0,6 F= 35,00 m Wx= 40,83 m 3 Wy= 1.TÝnh duyÖt øng st nỊn theo ®iỊu kiƯn c­êng ®é : 29,17 m smax = P/F + ( Mx/Wx + My/Wy ) smin = P/F - ( Mx/Wx + My/Wy ) Ph¶i thoả mãn điều kiện sau: smax
- Xem thêm -

Xem thêm: bào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầu, bào tập lớn thiết kế tối ưu-Thiết kế tối ưu trụ cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay