Bài giảng ôn tập chương i hình 9 minh anh

9 11 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:28

MƠN: TỐN GIÁO VIÊN: NGUYỄN MINH ANH sin   1) b2 = a.b'; c2 = a.c' c�nh ��i c�nh huy�n 2) h =b'.c' 3) a.h=b.c c�nh k� cos = c�nh huy�n 4) c�nh ��i tan = c�nh k� 1 = + h b2 c2 5) a  b  c c�nh k� cot = c�nh ��i N� u + =900 th� sin =cos ; cos =sin tan =cot ; cot =tan G� c  nh� n, ta c� b =a.sinB =a.cosC c =a.sinC =a.cosB b =c.tanB =c.cotC c =b.tanC =b.cotB 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ôn tập chương i hình 9 minh anh , Bài giảng ôn tập chương i hình 9 minh anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay