bài tập lớn i đề và đáp án

11 10 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:28

TRƯỜNG PTDTBT THCS CHÂU LỘC BÀI TẬP NHĨM Mơn: TỐN (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi I Tên nhóm: Lớp: Khoanh tròn trước đáp án đúng: Câu 1: Kết phép tính: (73 72 – 7.74).(1+ + 22 + 23 + …+ 230) là: A B 230 C D Câu 2: Cho tập hợp A = {2; 4; 6}, B = {4;7} Trong cách viết sau đây, cách viết đúng? A ∉ B B B ⊂ A C {4} ⊂ A D ∈ A Câu 3: Tìm hai số biết tổng chúng 44 hiệu chúng Hai số là: A 24 20 B 28 24 C 22 24 D 23 21 3 Câu 4: Kết biểu thức T = 100 : {50 – [(2 + ).(3 – ) – 4]} là: A B C D 2018 Câu 5: Giá trị lũy thừa là: A B 2018 C D Câu 6: Số 2018x chia hết cho x nhận tất giá trị là: A x  {1; 4; 7} B x  {0; 4; 7} C x { 4; 7; 10} D x  {1; 4; 17} Câu 7: Kết phép tính: là: A 38 B 310 C 311 D 34 Câu 8: Đáp án đúng, kết phép tính: 36 + : là: A 32 B 38 C 20 D 40 Câu 9: Một lớp học có 30 học sinh Cơ giáo tổ chức câu lạc văn câu lạc Tốn Có 15 bạn tham gia câu lạc Văn, 16 bạn tham gia câu lạc Toán Trong số có 10 bạn tham gia hai câu lạc bộ(Thời gian sinh hoạt hai câu lạc khác nhau) Hỏi lớp bạn khơng tham gia câu lạc bộ? (Hướng dẫn: Em dùng biểu đồ Ven để giải toán) A bạn B 10 bạn C bạn D 11 bạn Câu 10: Trong kỳ kiểm tra hai mơn Tốn Tiếng Việt vừa qua trường Tiểu học có 70,5 % tổng số học sinh đạt điểm giỏi mơn Tốn; 64,5 % tổng số học sinh đạt điểm giỏi môn Tiếng Việt 18% tổng số học sinh khơng đạt điểm giỏi hai mơn Tốn Tiếng Việt Tìm số phần trăm học sinh đạt điểm giỏi hai mơn Tốn Tiếng Việt? A 135% B 53% C 18% D 82% Câu 11: Kết biểu thức I = - là: A 256 B 72 C 184 D 28 Câu 12: Cho S = + + + …+ 100 Giá trị tổng S là: A 2550 B 5050 C 5100 D 2050 Câu 13: Kết phép nhân hai lũy thừa: là: A 78 B 710 C 79 D 77 Câu 14: Số 42 * chia hết cho * nhận tất giá trị là: A B C D 2 Câu 15: Kết biểu thức: 3.5 – 64 : A 65 B 11 C 15 D 67 Câu 16: Quyển sách giáo khoa Toán tập dày 142 trang Hai trang đầu là: Lời mở đầu mục lục không đánh số trang Hỏi phải dùng tất chữ số để đánh số trang sách? A 318 chữ số B 300 chữ số C 350 chữ số D 316 chữ số Câu 17: Chia 129 cho số ta số dư 10 Chia 61 cho số ta số dư 10 Vậy số là: A 16 B 18 C 15 D 17 Câu 18: Cho tập hợp M = {a, b, c} Liệt kê tất tập hợp tập hợp M là: A { ∅ }, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c} Trang 1/11 - Mã đề thi 132 B { ∅ }, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c} C {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c} D {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c} Câu 19: Chọn câu trả lời nhất, dạng tổng quát số chia cho là: A 3k (k ∈ ¥ ) B 3k, 3k + 1, 3k + (k ∈ ¥ ) C 3k, 3k + 1, 3k + (k ∈ ¥ ) D 3k, 3k + (k ∈ ¥ ) Câu 20: Cho S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + …+ 49.50 Giá trị S là: A 48.50.17 B 49.50.17 C 48.49.50 D 49.50.51 22 Câu 21: Cho tổng S = + + + +…+ Số dư phép chia S cho là: A B C D Câu 22: Kết phép tính: : là: A 36 B 39 C 92 D 92 Câu 23: Cho n ∈ ¥ Số dư phép chia n2 cho là: A B C D Cả A C Câu 24: Tập hợp M = {2; 4; 6; …; 2018} có phần tử: A 1009 phần tử B 1008 phần tử C 366 phần tử D 1007 phần tử Câu 25: Cách biểu diễn thập phân số tự nhiên có chữ số abcde là: A abcde = a + 100.b + 1000.c + 1000.d + 10000.e B abcde = 10000.a + 1000b + 100c + 10d + e C abcde = 1000.a + 100.b + 10.c + d + e D abcde = a + 10b + 100c + 1000d + 10000e Câu 26: Kết phép chia hai lũy thừa: 20182019 : 2018 là: A 20182017 B 20182018 C 20182020 D 2018 C A Câu 27: Viết tập hợp A, B, C cách liệt kê phần tử nó: A A= {a, m}; B = { m, b}; C = {m} B A= {2; 5}; B = {5}; C = {5} C A= {2, 5, a, m}; B = {5, m, b}; C = {5, m} D A= {2, a}; B = { b}; C = {5, m} Câu 28: Kết phép tính: 1111 112 : 110 là: A 110 B 119 C 1113 Câu 29: Tập hợp số tự nhiên a thỏa mãn điều kiện: 19 ≤ a < 21 là: A 19; 20; 21 B 19; 20 C {19; 20; 21} Câu 30: Trong phát biểu sau, phát biểu đúng? A Số số tự nhiên nhỏ 999 số tự nhiên lớn B Khơng có số tự nhiên liền trước số C _ D Cả B C Câu 31: Kết phép chia hai lũy thừa a2018 : a : A A a2000 B a2019 C a2017 Câu 32: Dùng ký hiệu ⊂ để thể mối quan hệ ba tập hợp A, B, C Đáp án đúng: A B ⊂ C ⊂ A B C ⊂ B ⊂ A C A ⊂ B ⊂ C D A ⊂ C ⊂ B B 5  m D 112 D {19; 20} D a2016 B C Trang 2/11 - Mã đề thi 132 Câu 33: Số tự nhiên chia cho số tự nhiên có số dư là: A B C D Câu 34: Bạn An mua sách Hướng dẫn học Tốn theo mơ hình Vnen dày 188 trang Nhưng sách lại bị lỗi, kể từ trang 48 trở bị khuyết số trang đến trang 56 Hỏi cần dùng chữ số để đánh số trang sách đó? Biết trang số 48 trang số 56 đánh số thứ tự sách A 264 chữ số B 439 chữ số C 453 chữ số D 444 chữ số Câu 35: Cho toán: x + 18 : = 10 Giá trị x thỏa mãn toán là: A x = B x = C x = D x = Câu 36: Kết biểu thức K= 36 + : là: A 38 B 20 C 14 D 32 Câu 37: Kết biểu thức T = 27 + 33 : là: A 20 B 38 C 10 D 34 Câu 38: Số dư phép chia 2018 chia cho là: A B C D Câu 39: Bạn Trúc mua hộp bút chì có 15 Trúc đem số bút chì chia cho ba bạn Hỏi số bút chì tối đa mà bạn nhận bao nhiêu? A bút chì B bút chì C bút chì D bút chì Câu 40: Khi chia số tự nhiên a cho 12 ta số dư Hỏi số tự nhiên a chia cho có số dư bao nhiêu? A B C D 2 Câu 41: Kết biểu thức: {2018 – [34 + (20 – )] : 2} là: A B C 2016 D 2000 Câu 42: Khẳng định đúng? A Nếu aM2 bM4 tồng a + b chia hết cho 2, 4, B Nếu aM3 bM3 tổng a + b chia hết cho 2, 4, C Nếu aM2 bM5 tổng a + b chia hết cho 5, 10, 15 D Nếu aM6 bM9 tổng a + b chia hết cho 3, 6, 12 Câu 43: Số phương bình phương số tự nhiên Trong số: 0,1,3,5,7, 9, 10,16 số số phương? A 1, 5, 9,10 B 0, 1, 9, 10 C 0, 3, 9, 16 D 0,1,9,16 Câu 44: Tìm x biết: x – 27 : = Giá trị x là: A B 10 C 30 D 27 / là: Câu 45: Cho số tự nhiên n = 4321x Tất giá trị x để nM3 mà n M A x  {3; 5; 7} B x  {3; 4; 7} C x  {2; 5; 7} D x  {1; 5; 7} Câu 46: Có 381 bạn học sinh thăm quê hương Trạng Trình, có 11 học sinh qn khơng đội mũ khơng đeo phù hiệu Có 350 học sinh đội mũ 360 học sinh đeo phù hiệu Hỏi số 381 học sinh nói có học sinh vừa đội mũ vừa đeo phù hiệu? A 300 học sinh B 320 học sinh C 330 học sinh D 340 học sinh Câu 47: Giá trị x thỏa mãn toán: 10 – 4(x + 1) = là: A B C D Câu 48: Giá trị nhỏ biểu thức: T = 2018 – 1018 : (999 – x) với x ∈ ¥ là: A 999 B 1018 C 1000 D 2018 Câu 49: Viết tập hợp chữ từ “SIÊNG NĂNG” Đáp án đúng: A {S, I, Ê, Ă, N, G, N} B {S, I, Ê, Ă, N, G} C Các đáp án D {S, I, Ê, N, G, N, Ă, N, G} x Câu 50: Số tự nhiên x thỏa mãn toán: + = là: A B C D - - HẾT -Trang 3/11 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG PTDTBT THCS CHÂU LỘC BÀI TẬP NHĨM Mơn: TỐN (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi II Tên nhóm: Lớp: Khoanh tròn trước đáp án đúng: Câu 1: Đáp án đúng, kết phép tính: 36 + : là: A 38 B 32 C 40 D 20 Câu 2: Tìm hai số biết tổng chúng 44 hiệu chúng Hai số là: A 22 24 B 24 20 C 23 21 D 28 24 3 Câu 3: Kết biểu thức T = 100 : {50 – [(2 + ).(3 – ) – 4]} là: A B C D 2018 Câu 4: Giá trị lũy thừa là: A B 2018 C D Câu 5: Số phương bình phương số tự nhiên Trong số: 0,1,3,5,7, 9, 10,16 số số phương? A 0, 3, 9, 16 B 1, 5, 9,10 C 0, 1, 9, 10 D 0,1,9,16 Câu 6: Một lớp học có 30 học sinh Cô giáo tổ chức câu lạc văn câu lạc Tốn Có 15 bạn tham gia câu lạc Văn, 16 bạn tham gia câu lạc Toán Trong số có 10 bạn tham gia hai câu lạc bộ(Thời gian sinh hoạt hai câu lạc khác nhau) Hỏi lớp bạn khơng tham gia câu lạc bộ? (Hướng dẫn: Em dùng biểu đồ Ven để giải toán) A bạn B 10 bạn C bạn D 11 bạn Câu 7: Cho toán: x + 18 : = 10 Giá trị x thỏa mãn toán là: A x = B x = C x = D x = Câu 8: Chia 129 cho số ta số dư 10 Chia 61 cho số ta số dư 10 Vậy số là: A 17 B 15 C 16 D 18 Câu 9: Trong kỳ kiểm tra hai mơn Tốn Tiếng Việt vừa qua trường Tiểu học có 70,5 % tổng số học sinh đạt điểm giỏi mơn Tốn; 64,5 % tổng số học sinh đạt điểm giỏi môn Tiếng Việt 18% tổng số học sinh không đạt điểm giỏi hai mơn Tốn Tiếng Việt Tìm số phần trăm học sinh đạt điểm giỏi hai mơn Tốn Tiếng Việt? A 135% B 82% C 18% D 53% Câu 10: Giá trị nhỏ biểu thức: T = 2018 – 1018 : (999 – x) với x ∈ ¥ là: A 999 B 1018 C 1000 D 2018 Câu 11: Cách biểu diễn thập phân số tự nhiên có chữ số abcde là: A abcde = a + 100.b + 1000.c + 1000.d + 10000.e B abcde = a + 10b + 100c + 1000d + 10000e C abcde = 10000.a + 1000b + 100c + 10d + e D abcde = 1000.a + 100.b + 10.c + d + e Câu 12: Cho n ∈ ¥ Số dư phép chia n2 cho là: A B C D Cả A C 2018 Câu 13: Kết phép chia hai lũy thừa a : a : A a2019 B a2016 C a2000 D a2017 Câu 14: Khi chia số tự nhiên a cho 12 ta số dư Hỏi số tự nhiên a chia cho có số dư bao nhiêu? A B C D Câu 15: Cho S = + + + …+ 100 Giá trị tổng S là: A 2050 B 2550 C 5100 D 5050 Câu 16: Kết phép tính: là: A 34 B 38 C 311 D 310 Câu 17: Cho S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + …+ 49.50 Giá trị S là: Trang 4/11 - Mã đề thi 132 A 48.50.17 B 49.50.51 C 48.49.50 D 49.50.17 Câu 18: Kết biểu thức: {2018 – [34 + (20 – )] : 2} là: A B 2000 C D 2016 Câu 19: Chọn câu trả lời nhất, dạng tổng quát số chia cho là: A 3k, 3k + 1, 3k + (k ∈ ¥ ) B 3k, 3k + 1, 3k + (k ∈ ¥ ) ∈ C 3k, 3k + (k ¥ ) D 3k (k ∈ ¥ ) Câu 20: Kết phép chia hai lũy thừa: 20182019 : 2018 là: A 20182017 B 20182020 C 20182018 D 2018 Câu 21: Số 42* chia hết cho * nhận tất giá trị A là: A B C D Câu 22: Dùng ký hiệu ⊂ để thể mối quan hệ ba tập hợp A, B, C Đáp án đúng: A B ⊂ C ⊂ A B C ⊂ B ⊂ A C A ⊂ B ⊂ C D A ⊂ C ⊂ B B C Câu 23: Tập hợp M = {2; 4; 6; …; 2018} có phần tử: A 1009 phần tử B 1008 phần tử C 366 phần tử D 1007 phần tử Câu 24: Khẳng định đúng? A Nếu aM2 bM5 tổng a + b chia hết cho 5, 10, 15 B Nếu aM6 bM9 tổng a + b chia hết cho 3, 6, 12 C Nếu aM3 bM3 tổng a + b chia hết cho 2, 4, D Nếu aM2 bM4 tồng a + b chia hết cho 2, 4, Câu 25: Kết phép nhân hai lũy thừa: 77 là: A 79 B 77 C 78 Câu 26: Số tự nhiên x thỏa mãn toán: 3x + = là: A B C Câu 27: Trong phát biểu sau, phát biểu đúng? A Số số tự nhiên nhỏ 999 số tự nhiên lớn B Khơng có số tự nhiên liền trước số C _ D Cả B C Câu 28: Kết biểu thức: 3.52 – 64 : 23 A 11 B 67 C 65 Câu 29: Kết biểu thức T = 27 + 33 : là: A 34 B 20 C 10 Câu 30: Tập hợp số tự nhiên a thỏa mãn điều kiện: 19 ≤ a < 21 là: A 19; 20; 21 B {19; 20; 21} C 19; 20 Câu 31: Kết phép tính: : là: A 39 B 92 C 92 Câu 32: Viết tập hợp A, B, C cách liệt kê phần tử nó: A A A= {2; 5}; B = {5}; C = {5} B A= {2, 5, a, m}; B = {5, m, b}; C = {5, m} C A= {a, m}; B = { m, b}; C = {m} D A= {2, a}; B = { b}; C = {5, m} D 710 D D 15 D 38 D {19; 20} D 36 C B 5  m / là: Câu 33: Cho số tự nhiên n = 4321x Tất giá trị x để nM3 mà n M Trang 5/11 - Mã đề thi 132 A x  {3; 5; 7} B x  {3; 4; 7} C x  {2; 5; 7} D x  {1; 5; 7} 22 Câu 34: Cho tổng S = + + + +…+ Số dư phép chia S cho là: A B C D Câu 35: Kết biểu thức K= 36 + : là: A 38 B 20 C 14 D 32 30 Câu 36: Kết phép tính: (7 – 7.7 ).(1+ + + + …+ ) là: A B C D 230 Câu 37: Kết phép tính: 1111 112 : 110 là: A 110 B 1113 C 112 D 119 Câu 38: Bạn Trúc mua hộp bút chì có 15 Trúc đem số bút chì chia cho ba bạn Hỏi số bút chì tối đa mà bạn nhận bao nhiêu? A bút chì B bút chì C bút chì D bút chì Câu 39: Kết biểu thức I = - là: A 28 B 256 C 72 D 184 Câu 40: Giá trị x thỏa mãn toán: 10 – 4(x + 1) = là: A B C D Câu 41: Cho tập hợp A = {2; 4; 6}, B = {4;7} Trong cách viết sau đây, cách viết đúng? A {4} ⊂ A B ∈ A C B ⊂ A D ∉ B Câu 42: Số 2018x chia hết cho x nhận tất giá trị là: A x  {1; 4; 7} B x  {0; 4; 7} C x  {1; 4; 17} D x { 4; 7; 10} Câu 43: Tìm x biết: x – 27 : = Giá trị x là: A B 10 C 30 D 27 Câu 44: Số tự nhiên chia cho số tự nhiên có số dư là: A B C D Câu 45: Có 381 bạn học sinh thăm quê hương Trạng Trình, có 11 học sinh qn khơng đội mũ khơng đeo phù hiệu Có 350 học sinh đội mũ 360 học sinh đeo phù hiệu Hỏi số 381 học sinh nói có học sinh vừa đội mũ vừa đeo phù hiệu? A 300 học sinh B 320 học sinh C 330 học sinh D 340 học sinh Câu 46: Số dư phép chia 2018 chia cho là: A B C D Câu 47: Cho tập hợp M = {a, b, c} Liệt kê tất tập hợp tập hợp M là: A { ∅ }, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c} B {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c} C {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c} D { ∅ }, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c} Câu 48: Viết tập hợp chữ từ “SIÊNG NĂNG” Đáp án đúng: A {S, I, Ê, Ă, N, G, N} B {S, I, Ê, Ă, N, G} C Các đáp án D {S, I, Ê, N, G, N, Ă, N, G} Câu 49: Quyển sách giáo khoa Toán tập dày 142 trang Hai trang đầu là: Lời mở đầu mục lục không đánh số trang Hỏi phải dùng tất chữ số để đánh số trang sách? A 300 chữ số B 316 chữ số C 318 chữ số D 350 chữ số Câu 50: Bạn An mua sách Hướng dẫn học Tốn theo mơ hình Vnen dày 188 trang Nhưng sách lại bị lỗi, kể từ trang 48 trở bị khuyết số trang đến trang 56 Hỏi cần dùng chữ số để đánh số trang sách đó? Biết trang số 48 trang số 56 đánh số thứ tự sách A 264 chữ số B 439 chữ số C 453 chữ số D 444 chữ số - - HẾT Trang 6/11 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG PTDTBT CHÂU LỘC BÀI TẬP NHĨM Mơn: TỐN (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi III Tên nhóm: Lớp: Khoanh tròn trước đáp án đúng: Câu 1: Cách biểu diễn thập phân số tự nhiên có chữ số abcde là: A abcde = 1000.a + 100.b + 10.c + d + e B abcde = 10000.a + 1000b + 100c + 10d + e C abcde = a + 100.b + 1000.c + 1000.d + 10000.e D abcde = a + 10b + 100c + 1000d + 10000e Câu 2: Kết phép chia hai lũy thừa: 20182019 : 2018 là: A 20182020 B 2018 C 20182017 D 20182018 Câu 3: Kết phép chia hai lũy thừa a2018 : a : A a2019 B a2016 C a2000 D a2017 Câu 4: Kết phép tính: 37 33 là: A 34 B 38 C 311 D 310 Câu 5: Giá trị nhỏ biểu thức: T = 2018 – 1018 : (999 – x) với x ∈ ¥ là: A 1018 B 999 C 2018 D 1000 Câu 6: Tập hợp M = {2; 4; 6; …; 2018} có phần tử: A 1009 phần tử B 1008 phần tử C 1007 phần tử D 366 phần tử Câu 7: Chọn câu trả lời nhất, dạng tổng quát số chia cho là: A 3k, 3k + 1, 3k + (k ∈ ¥ ) B 3k (k ∈ ¥ ) C 3k, 3k + 1, 3k + (k ∈ ¥ ) D 3k, 3k + (k ∈ ¥ ) Câu 8: Bạn An mua sách Hướng dẫn học Toán theo mơ hình Vnen dày 188 trang Nhưng sách lại bị lỗi, kể từ trang 48 trở bị khuyết số trang đến trang 56 Hỏi cần dùng chữ số để đánh số trang sách đó? Biết trang số 48 trang số 56 đánh số thứ tự sách A 264 chữ số B 439 chữ số C 453 chữ số D 444 chữ số 3 Câu 9: Kết biểu thức T = 100 : {50 – [(2 + ).(3 – ) – 4]} là: A B C D / là: Câu 10: Cho số tự nhiên n = 4321x Tất giá trị x để nM3 mà n M A x  {3; 4; 7} B x  {2; 5; 7} C x  {3; 5; 7} D x  {1; 5; 7} Câu 11: Kết biểu thức: {2018 – [34 + (20 – )] : 2} là: A B C 2000 D 2016 Câu 12: Cho tập hợp A = {2; 4; 6}, B = {4;7} Trong cách viết sau đây, cách viết đúng? A {4} ⊂ A B ∈ A C B ⊂ A D ∉ B x Câu 13: Số tự nhiên x thỏa mãn toán: + = là: A B C D Câu 14: Cho S = + + + …+ 100 Giá trị tổng S là: A 2050 B 2550 C 5100 D 5050 22 Câu 15: Cho tổng S = + + + +…+ Số dư phép chia S cho là: A B C D Câu 16: Số dư phép chia 2018 chia cho là: A B C D Câu 17: Cho toán: x + 18 : = 10 Giá trị x thỏa mãn toán là: A x = B x = C x = D x = Câu 18: Có 381 bạn học sinh thăm q hương Trạng Trình, có 11 học sinh quên không đội mũ không đeo phù hiệu Có 350 học sinh đội mũ 360 học sinh đeo phù hiệu Hỏi số 381 học sinh nói có học sinh vừa đội mũ vừa đeo phù hiệu? A 300 học sinh B 320 học sinh C 330 học sinh D 340 học sinh Câu 19: Kết biểu thức: 3.5 – 64 : Trang 7/11 - Mã đề thi 132 A 65 B 67 C 15 D 11 Câu 20: Một lớp học có 30 học sinh Cơ giáo tổ chức câu lạc văn câu lạc Tốn Có 15 bạn tham gia câu lạc Văn, 16 bạn tham gia câu lạc Toán Trong số có 10 bạn tham gia hai câu lạc bộ(Thời gian sinh hoạt hai câu lạc khác nhau) Hỏi lớp bạn khơng tham gia câu lạc bộ? (Hướng dẫn: Em dùng biểu đồ Ven để giải toán) A bạn B 10 bạn C bạn D 11 bạn Câu 21: Số phương bình phương số tự nhiên Trong số: 0,1,3,5,7, 9, 10,16 số số phương? A 0, 1, 9, 10 B 0, 3, 9, 16 C 0,1,9,16 D 1, 5, 9,10 11 Câu 22: Kết phép tính: 11 11 : 11 là: A 119 B 110 C 112 D 1113 Câu 23: Khẳng định đúng? A Nếu aM2 bM5 tổng a + b chia hết cho 5, 10, 15 B Nếu aM6 bM9 tổng a + b chia hết cho 3, 6, 12 C Nếu aM3 bM3 tổng a + b chia hết cho 2, 4, D Nếu aM2 bM4 tồng a + b chia hết cho 2, 4, Câu 24: Kết biểu thức T = 27 + 33 : là: A 34 B 10 C 20 D 38 Câu 25: Cho n ∈ ¥ Số dư phép chia n cho là: A B C D Cả A C Câu 26: Tìm hai số biết tổng chúng 44 hiệu chúng Hai số là: A 22 24 B 28 24 C 23 21 D 24 20 Câu 27: Khi chia số tự nhiên a cho 12 ta số dư Hỏi số tự nhiên a chia cho có số dư bao nhiêu? A B C A D Câu 28: Dùng ký hiệu ⊂ để thể mối quan hệ ba tập hợp A, B, C.Đáp án đúng: A C ⊂ B ⊂ A B B ⊂ C ⊂ A C A ⊂ C ⊂ B D A ⊂ B ⊂ C B C Câu 29: Bạn Trúc mua hộp bút chì có 15 Trúc đem số bút chì chia cho ba bạn Hỏi số bút chì tối đa mà bạn nhận bao nhiêu? A bút chì B bút chì C bút chì D bút chì Câu 30: Kết phép tính: : là: A 39 B 92 C 92 D 36 A Câu 31: Viết tập hợp A, B, C cách liệt kê phần tử nó: A A= {2; 5}; B = {5}; C = {5} B A= {a, m}; B = { m, b}; C = {m} C A= {2, 5, a, m}; B = {5, m, b}; C = {5, m} D A= {2, a}; B = { b}; C = {5, m} Câu 32: Số tự nhiên chia cho số tự nhiên có số dư là: A B C C B   m D Trang 8/11 - Mã đề thi 132 Câu 33: Viết tập hợp chữ từ “SIÊNG NĂNG” Đáp án đúng: A {S, I, Ê, Ă, N, G, N} B {S, I, Ê, Ă, N, G} C Các đáp án D {S, I, Ê, N, G, N, Ă, N, G} Câu 34: Kết biểu thức K= 36 + : là: A 38 B 20 C 14 D 32 30 Câu 35: Kết phép tính: (7 – 7.7 ).(1+ + + + …+ ) là: A B C D 230 Câu 36: Trong kỳ kiểm tra hai mơn Tốn Tiếng Việt vừa qua trường Tiểu học có 70,5 % tổng số học sinh đạt điểm giỏi mơn Tốn; 64,5 % tổng số học sinh đạt điểm giỏi môn Tiếng Việt 18% tổng số học sinh không đạt điểm giỏi hai mơn Tốn Tiếng Việt Tìm số phần trăm học sinh đạt điểm giỏi hai mơn Tốn Tiếng Việt? A 53% B 135% C 18% D 82% Câu 37: Tập hợp số tự nhiên a thỏa mãn điều kiện: 19 ≤ a < 21 là: A 19; 20; 21 B 19; 20 C {19; 20} D {19; 20; 21} Câu 38: Kết biểu thức I = - là: A 28 B 256 C 72 D 184 Câu 39: Kết phép nhân hai lũy thừa: là: A 79 B 77 C 78 D 710 Câu 40: Chia 129 cho số ta số dư 10 Chia 61 cho số ta số dư 10 Vậy số là: A 15 B 16 C 17 D 18 Câu 41: Số 2018x chia hết cho x nhận tất giá trị là: A x  {1; 4; 7} B x  {0; 4; 7} C x  {1; 4; 17} D x { 4; 7; 10} Câu 42: Tìm x biết: x – 27 : = Giá trị x là: A B 10 C 30 D 27 2018 Câu 43: Giá trị lũy thừa là: A B C 2018 D Câu 44: Quyển sách giáo khoa Toán tập dày 142 trang Hai trang đầu là: Lời mở đầu mục lục không đánh số trang Hỏi phải dùng tất chữ số để đánh số trang sách? A 316 chữ số B 300 chữ số C 350 chữ số D 318 chữ số Câu 45: Cho S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + …+ 49.50 Giá trị S là: A 49.50.51 B 49.50.17 C 48.49.50 D 48.50.17 Câu 46: Cho tập hợp M = {a, b, c} Liệt kê tất tập hợp tập hợp M là: A {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c} B {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c} C { ∅ }, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c} D { ∅ }, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c} Câu 47: Trong phát biểu sau, phát biểu đúng? A Số số tự nhiên nhỏ 999 số tự nhiên lớn B _ C Khơng có số tự nhiên liền trước số D Cả B C Câu 48: Số 42* chia hết cho * nhận tất giá trị là: A B C D Câu 49: Đáp án đúng, kết phép tính: 36 + : là: A 38 B 32 C 40 D 20 Câu 50: Giá trị x thỏa mãn toán: 10 – 4(x + 1) = là: A B C D - - HẾT -Trang 9/11 - Mã đề thi 132 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MƠN TỐN Mã đề: I 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 41 42 43 21 22 23 24 25 26 27 28 29 41 42 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D 30 31 32 A B C D 44 45 46 47 48 49 50 A B C D Mã đề: II 10 11 12 A B C D 30 31 32 A B C D 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D Trang 10/11 - Mã đề thi 132 Mã đề: III 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 41 42 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D 30 31 32 A B C D 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D Trang 11/11 - Mã đề thi 132 ... Tốn Tiếng Việt vừa qua trường Tiểu học có 70,5 % tổng số học sinh đạt i m gi i mơn Tốn; 64,5 % tổng số học sinh đạt i m gi i môn Tiếng Việt 18% tổng số học sinh khơng đạt i m gi i hai mơn... Trong kỳ kiểm tra hai môn Toán Tiếng Việt vừa qua trường Tiểu học có 70,5 % tổng số học sinh đạt i m gi i mơn Tốn; 64,5 % tổng số học sinh đạt i m gi i môn Tiếng Việt 18% tổng số học sinh không... đề thi 132 TRƯỜNG PTDTBT CHÂU LỘC B I TẬP NHĨM Mơn: TỐN (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi III Tên nhóm: Lớp: Khoanh tròn trước đáp án đúng: Câu 1: Cách biểu diễn thập phân số tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn i đề và đáp án , bài tập lớn i đề và đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay