BÀI tập TUẦN 2

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:28

- Liên hệ phép nhân( phép chia)và phép khai phương - số hệ thức cạnh đường cao TGV BÀI TẬP TUẦN Bài 1: Tính a) 90.360 b) 52 13 c) 13 652  522 196 d) 208 Bài 2: Thực phép tính a) 1,6 250  19,6 : 4,9 �2 � 50   24 � � �3 � � b) � �1 �   � � �3 �: 3 � c) � d)  Bài 3: Rút gọn biểu thức: a) 10  15  12 b) x yy x 5 10  x xy y c) x  xy  y ( với x ≥ 0, y ≥ 0, xy ≠ Bài 4: Rút gọn biểu thức sau: d) x  xy  y a) A =  15   15 b) B =    ( cách) c*) C =          15   52 32 3 1 4 d) Bài 5: Tìm x, biết: a) x   4x  20  e) 9x  45  c) x  2x   2x  e) x   x2   b) 9x  27   2 2 1  (  3) 1 25x  75  49x  147  20 d)  2x   x x 3 f) 2x  2 Bài 6*: Tìm giá trị lớn biểu thức b) B =  x x  x2  x  a) A = x  x  Bài 7: Tìm x, y có hình vẽ sau : x y x hình y x y hình 11 1   2 BC 4AH2 Bài 9*: Cho tam giác ABC cân A, đường cao AH BK Chứng minh: BK
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TUẦN 2 , BÀI tập TUẦN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay