Bài thao giảng ôn tập chương i minh anh

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:28

Giáo án Hình học lớp Năm học 2015 - 2016 Ngày soạn: 11/10/2015 Tiết 15: Ngày giảng: 9A: 14/10/2015 ÔN TẬP CHƯƠNG I Mục tiêu: a Kiến thức: Hệ thống hoá hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông công thức, định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn quan hệ tỉ số lượng giác hai góc phụ b Kĩ năng: Rèn kỹ tra bảng sử dụng máy tính để tính tỉ số lượng giác góc nhọn, tính số đo góc giải tam giác vng, giải tốn thực tế c Thái độ: Có ý thức ơn tập, vận dụng tổng hợp kiến thức học vào thực tế Chuẩn bị giáo viên học sinh: a Chuẩn bị giáo viên: Sơ đồ tư tóm tắt kiến thức cần nhớ Máy chiếu, com pa, eke, đo độ, phấn mầu, máy tính bỏ túi b Chuẩn bị học sinh: Làm câu hỏi tập nhà ôn tập chương I Thước kẻ, com pa, eke, đo độ, phấn mầu, máy tính bỏ túi Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ: (Lồng vào tiết ôn tập) b Dạy nội dung 43phút Hoạt động Thầy trò GV Đưa SĐTD ?K Nội dung ghi bảng I Ôn tập lý thuyết (8') Trong chương I: Hệ thức lượng Các hệ thức cạnh, đường cao Nguyễn Minh Anh Trường THCS Tông Lạnh – Thuận Châu – Sơn La 52 Giáo án Hình học lớp Năm học 2015 - 2016 tam giác vuông em tam giác vuông học kiến thức nào? GV Cho hình vẽ ?TB Nêu hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông? ?TB Phát biểu định lí hệ thức này? ?TB Nêu định nghĩa tỷ số lượng giác góc α ? ?TB Phát biểu định lí hệ thức cạnh góc tam giác vng? GV Cho hình vẽ ?TB Nêu hệ thức cạnh góc tam giác vng? Định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn Các hệ thức cạnh góc tam giác vng Một số tính chất tỉ số lượng giác ?TB Phát biểu tính chất tỉ số lượng giác góc phụ nhau? ?TB Ta biết thêm tính chất tỉ số lượng giác góc nhọn? ?TB Khi góc α tăng từ 00 đến 900 (00 < α < 900) tỉ số lượng giác tăng, tỉ số lượng giác giảm? GV Về nhà em vẽ lại sơ đồ tư ơn tập theo sơ đồ II Bài tập (35') GV Nghiên tập 33a Bài tập 33 (SGK - Tr 93) ?TB Trong H41 sinα bao nhiêu? a) C ; Vì sao? ?K Trong H42, sin Q kết nào? ?TB Để tính sinQ ta xét tam giác vuông nào? ?TB Đối với tam giác PQR sinQ gì? ?TB Đối với tam giác QRS sin Q gì? ?TB Vậy chọ đáp án nào? SR b) D QR ; GV Quan sát hình 43 53 Nguyễn Minh Anh Trường THCS Tông Lạnh – Thuận Châu – Sơn La Giáo án Hình học lớp ?K ?TB ?TB GV ? ?TB HS Năm học 2015 - 2016 cos30o gì? Vì sao? Bài tập 34 (SGK - Tr 93) Quan sát hình 44, tìm hệ thức a) C tanα = a ; c hệ thức cho Trong hình 45, tìm hệ thức không b) C cosβ = sin (900 - α) hệ thức cho Đưa tập 37 (SGK - 94) Bài tập 37 (SGK - Tr 94) Hãy nghiên cứu nội dung A Ghi GT, KL bài? ΔABC ; AB = 6; AC = 4,5; b BC = 7,5; AH ⊥ BC c h µ µ Y/c: a) ΔABC, tính B, C , AH b) Tìm vị trí điểm M để b C c SMBC = SABC a H Muốn chứng minh ∆ABC vng a, B * ∆ABC có BC2 = 7,52 = 56,25 A ta dựa vào kiến thức nào? AB2 + AC2 = 36 + 20,25 = 56,25 Dựa vào định lí đảo định lí ⇒ BC2 = AC2 + AB2 Pitago Hãy chứng minh Do ∆ABC vng A (Định lí đảo µ Tam giác ABC vng Để tính B định lí Pitago) AC 4,5 ta làm nào? = =0,75 Có tanB = AB µ ≈ 36052’ ⇒B µ ≈ 36052’ Tính góc C ta làm nào? Vì ∆ABC (Â = 900) có B µ ≈ 5308’ ⇒C Muốn tính đường cao AH ta dựa Theo hệ thức cạnh đường cao vào hệ thức nào? tam giác vng ta có: AH.BC = AB.AC AB.AC 6.4,5 = ⇒AH = = 3,6(cm) BC 7,5 Tìm điểm M mà S∆MBC = S∆ABC ∈ A M' đường ? c) C ' ' ?K HS ?K ?K ?TB ?TB ? 4,5 H' B H H'' 7,5 C M GV Gọi MH’ đường cao tam C Nguyễn Minh Anh Trường THCS Tông Lạnh – Thuận Châu – Sơn La b 54 Giáo án Hình học lớp Năm học 2015 - 2016 giác MBC ?TB Nêu cách tính diện tích hai b, tam giác? GV Để S(MBC) = S(ABC) BC.MH’ = BC.AH 2 ⇒ MH’ = AH ?TB Để S(MBC) = S(ABC) cần có thêm điều kiện gì? GV MH’ = AH Hay M cách BC khoảng AH ? Tập hợp Điểm M cách BC khoảng AH nằm đường nào? HS S(MBC) = S(ABC) 1 ⇒ BC.MH’ = BC.AH Vậy điểm M phải cách BC khoảng AH Vậy M phải nằm hai đường thẳng song song với BC, cách BC khoảng AH (= 3,6 cm) Điểm M phải cách BC khoảng AH Do điểm M phải nằm hai đường thẳng song song với BC, cách BC khoảng AH (= 3,6 cm) S(MBC) = S(ABC) ⇓ 1 BC.MH’ = BC.AH 2 ⇓ MH’ = AH ⇓ M cách BC khoảng AH ⇓ M nằm hai đường thẳng song song, cách BC khoảng AH = 3,6 (cm) c Củng cố: Nhắc lại kiến thức (3 phút) d Hướng dẫn học sinh tự học nhà (2') - Ơn tập theo bảng tóm tắt kiến thức cần nhớ chương - BTVN: 38; 39; 40(SGK - Tr 95); 82; 83; 84; 85 (SBT - Tr 102, 103) - Tiết sau ôn tập chương I Mang đủ dụng cụ hoc tập máy tính bỏ túi * Rút kinh nghiệm sau dạy: - Thời gian giảng toàn bài: - Thời gian dành cho phần: - Nội dung kiến thức: - Phương pháp giảng dạy: 55 Nguyễn Minh Anh Trường THCS Tông Lạnh – Thuận Châu – Sơn La ... 103) - Tiết sau ôn tập chương I Mang đủ dụng cụ hoc tập máy tính bỏ t i * Rút kinh nghiệm sau dạy: - Th i gian giảng toàn b i: - Th i gian dành cho phần: - N i dung kiến thức:... lượng giác giảm? GV Về nhà em vẽ l i sơ đồ tư ôn tập theo sơ đồ II B i tập (35') GV Nghiên tập 33a B i tập 33 (SGK - Tr 93) ?TB Trong H41 sinα bao nhiêu? a) C ; Vì sao? ?K Trong H42, sin Q kết... tính sinQ ta xét tam giác vng nào? ?TB Đ i v i tam giác PQR sinQ gì? ?TB Đ i v i tam giác QRS sin Q gì? ?TB Vậy chọ đáp án nào? SR b) D QR ; GV Quan sát hình 43 53 Nguyễn Minh Anh Trường THCS Tông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thao giảng ôn tập chương i minh anh , Bài thao giảng ôn tập chương i minh anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay