BT dấu HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN của ĐƯỜNG TRÒN

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:28

BÀI TẬP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN I KIẾN THỨC CẦN NẮM  Đường thẳng a tiếp tuyến  O  � d  O, a   R  a � O   A� �� a la tiep tuyen  O  a  OA �  a la tiep tuyen  O  � � �� a  OA a � O   A �  Để chứng minh đường thẳng a tiếp tuyến (O) ta chứng minh đường thẳng a vng góc với bán kính qua tiếp điểm II BÀI TẬP Câu Cho tam giác ABC có AB = 3cm; AC = 4cm, BC = 5cm a) Chứng minh AC tiếp tuyến đường (B; BA) b) Chứng minh AB tiếp tuyến đường (C; CA) Câu Cho (O) dây AB khác đường kính Qua O kẻ đường vng góc với AB cắt tiếp tuyến A đường tròn C a) Chứng minh CB tiếp tuyến đường tròn (O) b) Cho R = 15cm, AB = 24cm Tính độ dài OC? Câu Cho tam giác ABC vuông A Vẽ hai đường tròn (B, BA) (C, CA) cắt D (khác A) Chứng minh CD tiếp tuyến (B, BA) Câu Cho tam giác ABC có hai đường cao BD CE cắt H a) Chứng minh bốn điểm A, D, H, E nằm đường tròn (O) b) Gọi M trung điểm BC Chứng minh ME tiếp tuyến đường tròn (O) Bài tập tự luyện �  900 Chứng Câu Cho hình thang vng ABCD có Aˆ  Bˆ  900 I trung điểm AB CID minh CD tiếp tuyến đường tròn đường kính AB �D �  900 , AB = 4cm, BC = 13cm, CD = 9cm Câu Cho hình thang vng ABCD có A a) Tính AD? b) Chứng minh AD tiếp tuyến đường tròn đường kính BC Câu Cho (O, R) Vẽ đường tròn tâm I có đường kính lớn R qua O cắt (O) A, B Đường thẳng OI cắt (I) M (I nằm M O) Chứng minh MA, MB hai tiếp tuyến (O) GV: Đinh Thị Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: BT dấu HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN của ĐƯỜNG TRÒN , BT dấu HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN của ĐƯỜNG TRÒN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay