GIÁO ÁN chú sang

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:27

Tiết:18 Đ.1 tổng ba góc tam giác( tiếp) I Mục tiêu Kiến thức : Hsinh nắm đợc tính chÊt vỊ tỉng hai gãc nhän cđa mét tam gi¸c vuông, biết nhận góc tam giác nắm đợc tính chất góc tam giác Kĩ : Biết vận dụng định lí để tính số đo góc tam giác cách hợp lí Thái độ : Có ý thức vận dụng kiến thức học vào toán thực tế II phần Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, bảng phụ Học sinh: Học cũ,đọc trớc III Phần thể lớp ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: ( phút ) Câu hỏi Đáp án Học sinh 1: Định lí: Tổng ba góc Phát biểu định lí tổng ba góc tam gi¸c b»ng 1800 � � � tam gi¸c Ta cã: A  B  C = 1800 ¸p dơng tÝnh số đo góc C tam giác AC B =1800 –( � ) =1800 –1400= ABC sau: B 400 � C � B = 900 Gãc B� vµ �A phô A 900 500 C Hai gãc võa kỊ, võa bï gäi lµ hai gãc kỊ bï Häc sinh 2: Định nghĩa hai góc phụ nhau, kề bù? Bài Hoạt động 1: áp dụng vào tam giác vuông 12 phút -Hãy nhận xét tam giác kiểm tra có đặc biệt? HS: có góc vuông GV: Ngời ta gọi tam giác nh tam giác vuông - Hãy định nghĩa tam giác vuông? - Hoàn thiện ?3 - Từ kết ?3 phát biểu thành định lí Hoạt động gv & hs Néi dung ghi b¶ng H Häc sinh hoạt động cá nhân áp dụng vào tam giác vuông: B SGK/107 nghiên cứu tam giác vuông Định nghĩa tam giác vuông: ? Nêu định nghĩa tam giác H vuông ? ? Là tam giác có góc vuông Chỉ rõ cạnh huyền, cạnh góc A C H vuông tam giác vuông ABC ? Cạnh huyền: BC G Cạnh góc vuông: AB AC Giáo viên chốt lại - Định nghĩa tam giác vuông - Quy íc c¸ch gäi c¸c u tè tam gi¸c vuông H Tam giác ABC có A = 900 ta nói ABC vuông A; AB, AC cạnh góc vuông, BC cạnh huyền ?3 Theo định lí tổng ba góc Hoạt động cá nhân hoàn thành ?3 C A B tam giác ta cã: = 1800 ? � � � Gọi hs lên bảng trình bày B C = 1800 – A �C � G lµm cđa m×nh? B = 1800- �A = 1800- 900= 900 Chèt lại định lí : Hai góc nhọn Định lí: SGK/107 vuông phụ ABC vuông A B C = 900 A Hoạt động 2: Góc tam giác: ( 11 phút) Cho hình vẽ: B x C a.H·y cho biÕt ACx cã quan hÖ với tam giác ABC Từ định nghĩa góc tam giác? b Hoàn thiện ?4 Qua kết ?4 phát biểu tính chất góc tam giác? Hoạt động gv & hs Nội dung ghi bảng H Một cách tổng quát nêu tính chất Góc tam giác: góc tam giác ? Định nghĩa: SGK/107 ? Nêu tính chất góc tam A giác G Giáo viên chốt lại phút: Định nghĩa góc ngoài: góc kỊ B x ? bï víi mét gãc cđa C TÝnh chÊt cđa gãc ngoµi: b»ng H tỉng gãc không kề với ACx góc ®Ønh C cđa ABC ? Cho häc sinh x¸c định thêm Các góc A, B, C gọi góc ? góc lại ABC ABC Hãy so sánh góc với ?3 �A  B�  1800  C� H gãc kh«ng kỊ víi nã? � � � � � ACx  1800  C VËy: A  B  ACx G Lín h¬n Híng dÉn häc sinh chøng minh §Þnh lÝ: SGK/107 NhËn xÐt: SGK/107 nhËn xÐt � �� � � �� A B ACx ACx  A; ACx  B Cđng cè- Lun tËp (13 phót) * Câu hỏi củng cố:Thế tam giác vuông? Phát biểu tính chất góc vuông? Thế gãc ngoµi cđa ? TÝnh chÊt vỊ gãc ngoµi cđa * Bài tập: Tính số đo x,y,z,t - h×nh sau: B 400 y D A x C E 600 z 400 K B B - 500 - z - đánh giá phút * kiểm tra t z A A- kết C Chọn Đúng sai câu sau:CCâ Nội dung u Kết (đúng,sai ) Nếu M N = 900 MNP tam giác vuông P Góc tam giác góc kề với góc tam giác Góc tam giác tổng hai góc Góc tam giác tổng hai góc không kề với nã Tỉng sè ®o ba gãc cđa mét tam giác 1800 Góc tam giác lớn góc tam giác Hớng dÉn häc vµ lµm BT vỊ nhµ - Học lí thuyết: định nghĩa tam giác vuông, tính chất góc tam giác vuông Định nghĩa góc ,tính chất góc tam giác - Lµm bµi tËp:3,5,6,7,8,9 - Híng d·n bµi tËp vỊ nhµ Bài BIK góc BAK góc rong ABI BIC= BIK+KIC; BAC= BAI+IAC Chuẩn bị sau: LuyÖn tËp ****************************************************** Ngày soạn: 20/10/2018 Ngày dạy: 23/10/2018 Tiết 18 - TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (Tiếp) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh nắm định nghĩa, tính chất góc tam giác vng, định nghĩa, tính chất góc ngồi tam giác Kỹ năng: Biết vận dụng định nghĩa, định lý để tính số đo góc tam giác, giải số tập Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác khả suy luận học sinh Hướng tới phát triển lực: lực sử dụng công cụ đo vẽ, lực tính tốn, lực tư duy,năng lực sử dụng ngơn ngữ toán học,năng lực giải vấn đề lực hợp tác II CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGK-thước thẳng-eke-thước đo góc-bảng phụ Học sinh: SGK - thước thẳng-thước đo góc III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định lớp Kiểm tra cũ: BT: Tìm số đo x, y hình vẽ GV giới thiệu: ABC tam giác nhọn EMF tam giác vuông PQR tam giác tù GV (ĐVĐ) -> vào Bài mới: Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Áp dụng vào tam giác vuông GV giới thiệu khái niệm tam giác vuông - GV yêu cầu học sinh rõ cạnh huyền, cạnh góc vng EMF (ở phần kiểm tra) HS phát biểu định nghĩa tam giác vng - Học sinh vẽ hình vào ghi - GV yêu cầu học sinh làm ?3 Cho ABC vng A Tính -Từ rút nhận xét ? - Hai góc có tổng số đo 900 góc ? - GV giới thiệu định lý Hoạt ðộng 2: Tìm hiểu góc ngồi tam giác GV vẽ h.46 (SGK) lên bảng giới thiệu Bˆ  Cˆ ? ACˆ x góc ngồi đỉnh C ABC ˆ ˆ H: ACx có vị trí C ABC ? ˆ ABC có:  = 900 Ta nói: ABC vng A +) AB, AC: cạnh góc vng +) BC : cạnh huyền *Tính chất: SGK ABC có: Aˆ 90  Bˆ  Cˆ 90 Góc ngồi tam giác Ta có: -Vậy góc ngồi t/giác góc ? - GV yêu cầu HS lên bảng vẽ góc ngồi đỉnh A, đỉnh B - GV yêu cầu học sinh làm ?4 Nội dung Áp dụng vào tam giác vuông: ABC ˆ ACˆ x góc ngồi đỉnh C ABC *Định nghĩa: SGK107 So sánh: ABC A  B ? Học sinh đọc đề ?4 (SGK) ?4: Ta có: ˆ ˆ ˆ So sánh được: ACx  A  B (kèm theo giải thích) ˆ ˆ ˆ - GV giới thiệu A B hai góc ko kề với ACx Vậy góc ngồi (định lý) Và tam giác có tính chất ? HS phát biểu tính chất góc ngồi tam giác - GV giới thiệu nhận xét kết luận Hoạt động 3: Bài tập áp dụng Aˆ  Bˆ  Cˆ 180 ACˆ x  Cˆ 180 (2 góc kề bù)  ACˆ x  Aˆ  Bˆ - GV nêu đề bài tập: - Đọc tên tam giác vng hình vẽ sau, rõ vng đâu (nếu có) Tìm giá trị x, y hình vẽ ? Học sinh quan sát hình vẽ tam giác vng hình vẽ *Tính chất: SGK ˆ ˆ ˆ ˆ *Nhận xét: ACx  A; ACx  B Bài Tính x, y hình vẽ - Gọi hai học sinh lên bảng trình bày lời giải tập Đại diện học sinh lên bảng làm tập Học sinh lớp nhận xét, góp ý làm bạn GV nhận xét làm HS - Qua kết phần a, có nhận xét góc phụ với góc thứ ba ? HS: Hai góc phụ với góc thứ chúng - GV nhận xét, kết luận ˆ ABH có H 90 ( AH  BC )  x 90  500 400 0 0 ˆ +) ABC có: A 90  y 90  50 40 MDˆ I góc MND nên x 430  70 113 0 0 * MDI có 43  113  y 180 Ta có   y 180  430  113  y 24 Củng cố: Học theo SGK ghi Hướng dẫn học nhà: BTVN: 4, 5, (SGK) vµ 3, 5, (SBT) RÚT KINH NGHIỆM  ... nhận xét làm HS - Qua kết phần a, có nhận xét góc phụ với góc thứ ba ? HS: Hai góc phụ với góc thứ chúng - GV nhận xét, kết luận ˆ ABH có H 90 ( AH  BC )  x 90  500 400 0 0 ˆ +) ABC có: A
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN chú sang , GIÁO ÁN chú sang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay