ĐỀ ôn tập mới

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:26

ĐỀ ƠN TẬP Bài 1: Giải phương trình hệ phương trình sau: a) x2 − x − = 2 x − y = 3 x + y = b)  c) x + x − 12 = Bài 2: a) Vẽ đồ thị (P) hàm số y = x đường thẳng (D): y = − x + hệ trục toạ độ b) Tìm toạ độ giao điểm (P) (D) câu phép tính Bài 3: Cho biểu thức Q = x − x −1 x − x a) Tìm điều kiện x để Q có nghĩa b) Rút gọn Q Bài 4: Cho đường tròn (O; R) điểm A nằm ngồi đường tròn Vẽ tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B,C tiếp điểm) a Chứng minh ABOC tứ giác nội tiếp b BD đường kính đường tròn (O; R) Chứng minh: CD//AO
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ôn tập mới , ĐỀ ôn tập mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay