ĐỀ THI học kì i TOÁN 9 MINH ANH 2017 2018

8 12 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:26

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU TRƯỜNG THCS TƠNG LẠNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2017 - 2018 Mơn: Tốn - Lớp: Cấp độ Nhận biết Chủ đề TN TL Căn bậc Biết hai bậc hai số thực, Hằng đẳng thức Thông hiểu TN TL A2 = A Số câu (C1; 2) Số điểm 1,0 Tỷ lệ % Hàm số Nhận biết bậc hàm số đồng biến, nghịch biến, hai đường thẳng song song Số câu Số điểm Tỷ lệ % Hệ thức lượng tam giác vuông (C3; 4) 1,0 Nhận biết tỉ số lượng giác hai góc phụ Vân dụng VD thấp VD cao TN TL TN TL Rút gọn Sử dụng phép biểu thức biến đổi trục chứa thức thức mẫu bậc hai để chứng minh đẳng thức (C7) 1,0 - Giải thíc hàm số nghịch biến - Tìm hàm số bậc thỏa mãn điều kiện cho trước (C8) 2,0 3,0 30% 3,0 30% Sử dụng hệ thức lượng tam giác vuông để tính độ dài đoạn thẳng 1(C9b) 1,0 Số câu (C5) Số điểm 0,5 Tỷ lệ % Đường Nhận biết vị trí - Vẽ hình tròn tương đối hai tốn đường tròn - Sử dụng kiến thức đường tròn để chứng minh hình học Số câu (C6) (C9a) Số điểm 0,5 2,0 Tỷ lệ % Tổng số câu T số điểm 3,0 5,0 Tỷ lệ % 30% 50% (C10) 1,0 Tổng 1,5 15% 2,0 20% 2,5 25% 11 10,0 100% UBND HUYỆN THUẬN CHÂU TRƯỜNG THCS TÔNG LẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2017 - 2018 Mơn: Tốn - Lớp: (Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề) I Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1: Căn bậc hai số học là: A B - Câu 2: Biểu thức ( x − 2) bằng: C ± D 81 A x – B – x C -x - D x - Câu 3: Trong hàm số sau hàm số đồng biến? A y = - 3x + B y = – 2x C y = 4x – D y = -x + Câu 4: Trong cặp đường thẳng sau, cặp đường thẳng song song? A y = 2x + y = -2x + B y = 2x + y = 2x – C y = -3x + y = -4x + D y = 3x + y = + 4x Câu 5: Kết luận sau không đúng? A sin 200 = cos 700 B cos 300 = sin 600 C tan 450 = cot 450 D cot 500 = tan 500 Câu 6: Hai đường tròn (O, 2cm) (O’, cm) tiếp xúc Khi OO’ bằng: A 3cm B 1cm C 6cm D cm II Phần tự luận (7 điểm) Câu 7: (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức A = x x +y y x x -y y + xy x+ y x- y Câu 8: (2,0 điểm) Cho hàm số bậc y = (1 - )x – a) Hàm số đồng biến hay nghịch biến R? Vì sao? b) Xác định hàm số bậc y = ax + b, biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = (1 - )x - qua điểm (0; 1) Câu 9: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AB Biết AC = 4cm, AB = 8cm a) Chứng minh tam giác ABC tam giác vng b) Tính đường cao CH tam giác ABC c) Gọi d tiếp tuyến đường tròn (O) C, đường thẳng qua B vng góc với d cắt (O) D Chứng minh tứ giác ACDO hình thoi Câu 10: (1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức: 1 + + + = 2018 − 1+ 2+ 2017 + 2018 Tông Lạnh, ngày 05 tháng 12 năm 2017 Người đề Nguyễn Minh Anh Tông Lạnh, ngày 09 tháng 12 năm 2017 Tổ chuyên môn duyệt Tông Lạnh, ngày 14 tháng 12 năm 2017 Ban giám hiệu duyệt UBND HUYỆN THUẬN CHÂU TRƯỜNG THCS TÔNG LẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2017 - 2018 Mơn: Tốn - Lớp: I Phần trắc nghiệm: Mỗi ý 0,5 điểm Câu Đáp án A D C II Phần tự luận: Câu Câu (2 điểm) D A Nội dung A= Câu (1 điểm) B = ( Điểm x x +y y x x -y y + xy x+ y x- y )( x + y x - xy + y x+ y ) -( )( x - y x + xy + y x- y ) +3 0,5 xy = x - xy + y - x - xy - y + xy = xy 0,5 a) Hàm số bậc y = (1 - )x - có a = - < nên hàm số y = (1 - )x - nghịch biến R b) Đồ thị hàm số y = ax + b song song với đường thẳng y = (1 - )x - nên a = - 1,0 Đồ thị hàm số qua điểm (0; 1) nên b = Câu (3 điểm) 0,5 0,5 Vậy a = - , b = ta hàm số y = (1 - )x + Vẽ hình, ghi GT-KL K C D I d A H O 0,5 B a) Vì tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AB = AB = 4cm CO trung AB tuyến ứng với cạnh AB CO = nên tam giác ABC vuông 8cm nên OA = OB = OC = R = C b) Tam giác ACO có OA = OC = AC = cm nên tam giác ACO CH = AC = = (cm) 2 c) Ta có OC // BD (cùng vng góc với d) mà BD ⊥ AD (tam 1,0 0,5 giác ADB vuông chứng minh tương tự tam giác ABC) AD ⊥ OC I Tam giác ACO có AD ⊥ OC I nên I trung điểm OC hay IO = IC Mặt khác OC ⊥ AD I nên I trung điểm AD hay IA = ID (Quan hệ vng góc đường kính dây) Tứ giác ACDO có AD ⊥ OC I IO = IC, IA = ID nên tứ giác ACDO hình thoi VT = Câu 10 (1 điểm) 0,5 1 + + + 1+ 2+ 2017 + 2018 1− + 1− 1− = + −1 = −1 + − = 0,5 2− + + 2−3 2− + + −1 + − − = 2018 − = VP 20172018 20172018 20172018 −1 2017 + 2018 0,5 0,5 * Chú ý: Học sinh có cách giải khác cho điểm phần tương đương TRƯỜNG THCS TÔNG LẠNH KIỂM TRA HỌC I Năm học: 20172018 Mơn: Toán – Lớp: Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên: Lớp: Điểm Lời phê thầy cô giáo ĐỀ BÀI I Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1: Căn bậc hai số học là: A B - Câu 2: Biểu thức ( x − 2) bằng: C ± D 81 A x – B – x C -x - D x - Câu 3: Trong hàm số sau hàm số đồng biến? A y = - 3x + B y = – 2x C y = 4x – D y = -x + Câu 4: Trong cặp đường thẳng sau, cặp đường thẳng song song? A y = 2x + y = -2x + B y = 2x + y = 2x – C y = -3x + y = -4x + D y = 3x + y = + 4x Câu 5: Kết luận sau không đúng? A sin 200 = cos 700 B cos 300 = sin 600 C tan 450 = cot 450 D cot 500 = tan 500 Câu 6: Hai đường tròn (O, 2cm) (O’, cm) tiếp xúc Khi OO’ bằng: B 3cm B 1cm C 6cm D cm II Phần tự luận (7 điểm) Câu 7: (1 điểm) Rút gọn biểu thức A = x x +y y x x -y y + xy x+ y x- y Câu 8: (2,0 điểm) Cho hàm số bậc y = (1 - )x – a) Hàm số đồng biến hay nghịch biến R? Vì sao? b) Xác định hàm số bậc y = ax + b, biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = (1 - )x – qua điểm (0; 1) Câu 9: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AB Biết AC = 4cm, AB = 8cm a) Chứng minh tam giác ABC tam giác vng b) Tính đường cao CH tam giác ABC c) Gọi d tiếp tuyến đường tròn (O) C, đường thẳng qua B vng góc với d cắt (O) D Chứng minh tứ giác ACDO hình thoi Câu 10: (1 điểm) Chứng minh đẳng thức: 1 + + + = 2018 − 1+ 2+ 2017 + 2018 BÀI LÀM ... HỊA XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2017 - 2018 Mơn: Tốn - Lớp: (Th i gian: 90 phút, không kể th i gian giao đề) I Phần trắc nghiệm: (3 i m) Câu... giác ACO có AD ⊥ OC I nên I trung i m OC hay IO = IC Mặt khác OC ⊥ AD I nên I trung i m AD hay IA = ID (Quan hệ vng góc đường kính dây) Tứ giác ACDO có AD ⊥ OC I IO = IC, IA = ID nên tứ giác... ý: Học sinh có cách gi i khác cho i m phần tương đương TRƯỜNG THCS TƠNG LẠNH KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2017 – 2018 Mơn: Tốn – Lớp: Th i gian làm b i: 90 phút Họ tên: Lớp: i m L i phê
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI học kì i TOÁN 9 MINH ANH 2017 2018 , ĐỀ THI học kì i TOÁN 9 MINH ANH 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay