GIÁO ÁN ĐỐI XỨNG tâm

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:26

ĐỐI XỨNG TÂM Bài 1: Cho tam giác ABC Gọi điểm D, E theo thứ tự trung điểm AB, AC Lấy P đối xứng với B qua tâm E Q đối xứng với C qua tâm D Chứng minh hai điểm P, Q đối xứng với qua tâm A Bài 2: Cho tứ giác ABCD Gọi M, N, P, Q theo thứ tự trung điểm cạnh AB, BC, CD, DA Gọi E điểm nằm tứ giác, F điểm đối xứng với E qua M, G điểm đối xứng với F qua Q, H điểm đối xứng với G qua P Chứng minh rằng: E điểm đối xứng với H qua N Bài 3: Cho tam giác ABC Gọi E, F theo thứ tự trung điểm cạnh AB, AC Một điểm thuộc cạnh BC, có điểm đối xứng với M qua E P điểm đối xứng với M qua điểm F Q Chứng minh: a) A thuộc đường thẳng PQ b) BCQP hình bình hành Bài 4: Cho hình bình hành ABCD Trên cạnh AD lấy điểm E cạnh CB lấy điểm F cho AE = CF Chứng minh hai điểm E, F đối xứng với qua giao điểm O đường chéo AC, BD Bài 5: Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh BC Từ điểm D kẻ đường thẳng song song với cạnh AB, cắt cạnh AC E đường thẳng qua D song song với AC cắt AB F Chứng minh hai điểm E F đối xứng với qua trung điểm I đoạn AD Bài 6: Cho hình bình hành ABCD Gọi O giao điểm hai đường chéo Một đường thẳng qua O cắt cạnh AD, BC E, F Chứng minh E F đối xứng qua O
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ĐỐI XỨNG tâm , GIÁO ÁN ĐỐI XỨNG tâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay