GIÁO án ước CHUNG bội CHUNG THI GVG

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:26

Giáo án Toán CHỦ ĐỀ 4: ƯỚCBỘI TIẾT 29: ƯỚC CHUNGBỘI CHUNG I Mục tiêu:  Kiến thức: Học sinh nắm định nghĩa ước chung, bội chung; hiểu khái niệm giao hai tập hợp, biết áp dụng kiến thức học vào thực tế  Kỹ năng: Học sinh biết tìm ước chung, bội chung hai hay nhiều số cách liệt kê ước tìm phần tử chung hai tập hợp đó; biết sử dụng ký hiệu giao hai tập hợp  Thái độ: Học sinh biết tìm ước chung bội chung số toán đơn giản  Định hướng phát triển lực:Rèn luyện lực tư duy, lực tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ (kí hiệu, cơng thức toán học) II Chuẩn bị:  Học sinh: Học kỹ bài, làm tập nhà, đọc trước  Giáo viên:Bảng phụ, máy chiếu, giáo án III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Hoạt động khởi động - Hoạt động cá nhân - HS lên bảng làm 1) Em viết tập hợp : Ư(18), Ư(15) Liệt kê phần tử chung hai tập hợp 1) Ư(18)={1, 2, 3, 6, 9,18} Ư(15)={1, 3, 5, 15 } Các phần tử chung hai tập hợp : 1, 2) Cửa hàng tạp hóa mẹ Huy ngày nhập loại mì gói, ngày nhập loại nước giải khát Hôm chủ nhật, mẹ Huy nhập hai loại hàng nói Mẹ nhờ Huy tính xem ngày sau mẹ lại nhập hai loại hàng ngày Huy dùng tia số đánh dấu số ngày nhập hàng mẹ tính ngày, 12 ngày… sau mẹ lại nhập hàng ngày Em có cách khác giúp Huy tính số ngày không? - GV cho HS hoạt động cá nhân, cử HS lên 2) B(2) = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,…} B(3) = {0, 3, 6, 9, 12, 15,…} Các phần tử chung hai tập hợp : 0, 6, 12,… Giáo án Toán bảng làm -Yêu cầu HS nhận xét, GV sửa -GV chốt: số 1, gọi ước chung 18 15; số 0, 6, 12,….vừa bội 2, vừa bội 3, ta nói chúng bội chung -GV: Để hiểu rõ bội chung gì, ước chung gì? Cách tìm bội chung ước chung vào học ngày hơm B Hoạt động hình thành kiến thức ƯỚC CHUNG ? x gọi ước chung a b nào? HS: x gọi ước chung a b x ước a x - GV: kí hiệu tập hợp ước chung a b ước b ƯC(a, b) - Gv chốt: x �ƯC(a, b) � a Mx bMx ? nêu cách tìm ước chung a b - HS làm tập sau: HS: để tìm ước chung a b có bước: - viết tập hợp ước a b: Ư(a), Ư(b) - Tìm phần tử chung : Ư(a) Ư(b) 1) Khẳng định sau hay sai? 8�ƯC(16, 40); 8�ƯC(32, 28) Hs: x gọi ước chung a, 2) Viết tập hợp Ư(15), Ư(18), ƯC( 15, 18) b, c x ước a, x ? tương tự x gọi ước chung số a, b, c ước b, x ước c nào? x �ƯC(a, b,c) � a Mx , bMx cMx HS làm tập sau: Tìm ƯC(4, 6, 8) Giáo án Tốn 2) BỘI CHUNG ? x gọi bội chung a b nào? -GV: kí hiệu tập hợp bội chung a b BC(a, b) -Gv chốt: x �BC(a, b) � x Ma x Mb ? nêu cách tìm bội chung a b Hs: x gọi bội chung a b x bội a x bội b HS: để tìm bội chung a b có bước: - Viết tập hợp bội a b: B(a), B(b) ? tương tự x gọi bội chung số a, b, c - Tìm phần tử chung : B(a) nào? B(b) x �BC(a, b, c) � x Ma x Mb , x Mc HS: x gọi bội chung a, b, c x bội a, x bội - HS làm tập sau: b, x bội c Điền số vào ô vuông để khẳng định HS1: �BC(3, ) �BC(3, ) 24 �BC(4, 6, ) 24 �BC(4, 6, ) GV: có bạn có kết khác? HS2: �BC(3, ) 24 �BC(4, 6, ) 3) GIAO CỦA HAI TẬP HỢP Yêu cầu học sinh lớp biểu diển hai tập ước Ư(4) Ư (6) sơ đồ ven *HS : - Thực - Một học sinh lên bảng trình bày *GV : Trên hình vẽ ta quan sát thấy hai tập hợp có phần diện tích chung Người ta nói Giáo án Tốn phần giao hai tập hợp tập hợp ƯC(4, 6) tạo thành phần tử chung hai tập hợp Ư(4) Ư(6), gọi giao hai tập hợp Ư(4) Ư(6) ? Giao hai tập hợp ? Ta kí hiệu giao hai tập hợp A B A �B Ư(4)  Ư (6) = ƯC(4,6)= {1; 2} -Giao hai tập hợp tập hợp gồm phần tử chung hai tập hợp - HS làm tập sau: a) Vẽ đường thẳng a b cắt điểm C Tìm giao hai đường thẳng a b b)Vẽ hai đường thẳng a b song song với Tìm giao hai đường thẳng a b a�b   C a�b  � C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Các nhóm làm tập vào bảng nhóm *PP: Hỏi – đáp , hoạt động nhóm 1/ Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: - là…………….của 20 35 …………….của 47 13 36 ……………của 72 108 đồng thời ……………của 12 2/ Điền Đ( đúng), S(sai) vào ô vuông cho kết luận sau: a) ƯC(12, 24) = {1; 2; 3; 4; ;9; 12} b) BC(2, 3, 5) = {0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; Giáo án Toán 24} c) ƯC(36, 12, 48) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} 3/ Tìm giao hai tập hợp: a) A={cam, táo, chanh} B= {cam, chanh quýt} b) A tập hợp số chẵn, B tập hợp số lẻ c) �và �* Yêu cầu HS nhận xét, GV sửa D Hoạt động vận dụng Bài toán Hàn Tín điểm binh Tục truyền , ngày xưa, Hàn Tín danh tướng Lưu Bang (Hán Cao Tổ) điểm binh theo cách sau đây: bảo lính xếp hàng ba, hàng năm, hàng bẩy ghi số lẻ tương ứng suy số lính cách sau đây: Nhân số lẻ hàng ba cho 70, số lẻ hàng năm cho 21, nhân số lẻ hàng bẩy cho 15 Cộng kết lại Thêm số với bội số thich hợp 105 số lính Nếu ký hiệu số lính S, số lẻ xếp hàng 3, hàng 5, hàng tương ứng a, b, c S = 70.a + 21.b + 15.c + 105.k (k số nguyên chọn thích hợp với số lính đại đội, tiểu đồn hay trung đồn ) E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG Trong truyện “ Dế mèn phiêu lưu kí”, có đoạn miêu tả Dế đếm số kiến hành quân đường số tự nhiên nhỏ 200 Số kiến xếp hàng 3, hàng 5, hàng vừa hết Em đốn xem số kiến Giáo án Toán ... Cách tìm bội chung ước chung vào học ngày hơm B Hoạt động hình thành kiến thức ƯỚC CHUNG ? x gọi ước chung a b nào? HS: x gọi ước chung a b x ước a x - GV: kí hiệu tập hợp ước chung a b ước b ƯC(a,.. .Giáo án Toán bảng làm -Yêu cầu HS nhận xét, GV sửa -GV chốt: số 1, gọi ước chung 18 15; số 0, 6, 12,….vừa bội 2, vừa bội 3, ta nói chúng bội chung -GV: Để hiểu rõ bội chung gì, ước chung. .. 8) Giáo án Tốn 2) BỘI CHUNG ? x gọi bội chung a b nào? -GV: kí hiệu tập hợp bội chung a b BC(a, b) -Gv chốt: x �BC(a, b) � x Ma x Mb ? nêu cách tìm bội chung a b Hs: x gọi bội chung a b x bội
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án ước CHUNG bội CHUNG THI GVG , GIÁO án ước CHUNG bội CHUNG THI GVG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay