LUYỆN tập TỔNG hợp

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:26

LUYỆN TẬP TỔNG HỢP Bài 1: Cho tập hợp A =  xN /  x   a) Viết tập hợp A cách liệt kê phần tử Minh họa A sơ đồ Ven b) Viết tập hợp A Cho tập hợp B =  x  N / x 2, x  100  a) Viết tập hợp B cách liệt kê b) Tính tổng số phần tử tập hợp B Bài 2: Thực phép tính, tính hợp lý a 5.42 – 18 : + 12.5 b [(25.47 + 35.25).6] :5 c 45.117 – 115.45 d 16.5 – 200 : e 24.76 + 24.25 – 24 f (20 16 – 14) + 92 g 45.15 + 15.84 + 15 h 9.100 + 63.25 + 25 i 40.35 + 20.29 + 20 j 25 27 k 28 64 + 28 36 l) 132 − 104 − (132 − 128)  m 17 12 + 21 + 62 n 65 – { 120: [ 62 – ( 23 + 42 : )]} o 37 24 + 37 76 + 63 79 + 63 21 p 16 : 400 : 200 − (37 + 46.3) q 184 : 96 − 124 : 31 − 2.3651 r 46 − (16 + 71.4) :15 − s.1 + + + … + 47 + 49 t 65 – 63 + 61 – 59 + … + 53 – 51 + 49 Bài 3: Tìm x, biết : a 3x – 18 : = 12 b (4x – 10 ) - = 25 c (18 – 8) + 2x = 4.15 d 23 – 13(x – 5) = 10 e + x = 100 f 5.x + 12 = 8.9 g 72 – 3(x + 1) = 54 h ( x – 5)(x – 7) = i 541 + (218 – x) = 735 j 96 – 3(x + 1) = 42 k ( x – 47) – 115 = l (36x ):18 = 12 m (72000+18000) - (3x + 3000) = 12000 n [ (x + ) : ] =120 2480 – 4710 : + [200 – (x – 5)] =1010 p (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + … +(x + 99 ) + (x + 100 ) = 5750 Bài 4: Một năm nhuận có 366 ngày Hỏi năm nhuận có tuần dư ngày ? Math 6: School year :2018-2019 Teacher: Nguyen Ngoc Son Bài 5: Trong kỳ nghỉ hè, trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức cho học sinh tham quan quê Bác - Nghệ An Trường có 820 học sinh 72 giáo viên Ban tổ chức dự định tàu hỏa Biết toa tàu có 10 dãy ghế, dãy ghế có chỗ ngồi Hỏi ban tổ chức cần thuê toa tàu để chở hết số khách tham quan ? Bài : Người ta kí hiệu n! (đọc n giai thừa) tích n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1, tức là: n! = 1.2.3.4 n Ví dụ: 4! = 1.2.3.4 = 24 Hãy tính: a) 6! b) 4! + 3! c) 7! 5! d) 2018! 2016! TỐN TƯ DUY: AI THƠNG MINH HƠN HỌC SINH MẦM NON ? Câu 1: Điền số hợp quy luật ( Hình 1) Câu 2: Điền số để phép tốn ( Hình 2) Hình Hình Câu 3: Bức tranh ẩn dấu chó sói cừu ngủ gật Các bạn tìm Math 6: School year :2018-2019 Teacher: Nguyen Ngoc Son Dãy số tuân theo quy luật: (số hạng đầu + số hạng thứ 2) x số hạng đầu (10 + 2) x = 24 (3 + 6) x = 27 (7 + 2) x = 63 (5 + 3) x = 40 Vậy số cần điền 40 Math 6: School year :2018-2019 Teacher: Nguyen Ngoc Son ... 4! + 3! c) 7! 5! d) 2018! 2016! TỐN TƯ DUY: AI THƠNG MINH HƠN HỌC SINH MẦM NON ? Câu 1: Điền số hợp quy luật ( Hình 1) Câu 2: Điền số để phép tốn ( Hình 2) Hình Hình Câu 3: Bức tranh ẩn dấu chó
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYỆN tập TỔNG hợp , LUYỆN tập TỔNG hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay