ÔN tập LOP 9

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:25

ÔN TẬP Bài 1: Tìm x để thức sau có nghĩa ? Bài 2: ( điểm ): Rút gọn biểu thức Bài Cho biểu thức: (Với x > 0; x �2, x �9 ) a) Rút gọn biểu thức A b) Với giá trị x A có giá trị 1/2 c) Tính giá trị A x = 19 – 8√3 d) Tìm số ngun x để biểu thức A có giá trị số nguyên? Câu Cho hàm số y = (1- √3)x – a) Hàm số hàm số đồng biến hay nghịch biến R? Vì sao? b)Tính giá trị y x = + √3 Câu Cho hàm số y = (m – 2)x +1 (1) a) Tìm điều kiện m để hàm số hàm số bậc b) Tìm điều kiện m để hàm số đồng biến R c) Vẽ đồ thị hàm số (1) với m = 2,5 Câu Cho hàm số bậc : y = (m – 1)x + 2n (2) Tìm giá trị m n để đồ thị hàm số (2) song song với đường thẳng y = 4x-2 qua điểm A(-1;3) Câu 7: Cho hàm số y  x  có đồ thị đường thẳng (d) a/ Tìm tọa độ điểm A thuộc (d) biết A có hồnh độ b/ Tìm tọa độ điểm B thuộc (d) biết B có tung độ – c/ Điểm C (4 ; 9) có thuộc (d) khơng? Câu 8: Cho hàm số y   2m   x  a/ Tìm điều kiện m để hàm số hàm số bậc b/ Tìm điều kiện m để hàm số đồng biến? Nghịch biến? c/ Tìm điều kiện m để đồ thị hàm số song song với đường thẳng y  3x  Câu 9: Cho hàm số bậc y  ax  a/ Xác định hệ số góc a, biết đồ thị hàm số qua điểm M (1 ; 3) b/ Vẽ đồ thị hàm số c/ Tính góc tạo đồ thị hàm số trục Ox Câu 10: Cho hàm số bậc y  f  x      x  Khơng tính so sánh f  1 f  5 Câu 11: Rút gọn a)  125  45 b) 11   c) 3 2  83 83 Bài 12: Giải phương trình: a) x   b) x  14 x  49  c) x  x   x x 3x    B  x 2 x 3 x 3 x9 a) Tính giá trị biểu thức A x = Bài 13: Cho hai biểu thức: A  b) Rút gọn biểu thức B c) P = B : A Tìm x để P < d) Tìm x nguyên để P đạt giá trị nguyên (x ≥ 0; x ≠ 4; 9) ... (d) biết A có hồnh độ b/ Tìm tọa độ điểm B thuộc (d) biết B có tung độ – c/ Điểm C (4 ; 9) có thuộc (d) không? Câu 8: Cho hàm số y   2m   x  a/ Tìm điều kiện m để hàm số hàm số bậc b/ Tìm... c) 3 2  83 83 Bài 12: Giải phương trình: a) x   b) x  14 x  49  c) x  x   x x 3x    B  x 2 x 3 x 3 x 9 a) Tính giá trị biểu thức A x = Bài 13: Cho hai biểu thức: A  b) Rút... biến? Nghịch biến? c/ Tìm điều kiện m để đồ thị hàm số song song với đường thẳng y  3x  Câu 9: Cho hàm số bậc y  ax  a/ Xác định hệ số góc a, biết đồ thị hàm số qua điểm M (1 ; 3) b/ Vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập LOP 9 , ÔN tập LOP 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay