PHÂN DẠNG bài tập TOÁN 7 từ đề THI học kì 1 các TRƯỜNG THCS TP hà nội converted (1)

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:25

Dạng 1: Tính giá trị biểu thức Bài 1: (HK1 Chuyên Amsterdam 2017-2018) Tính: 49 + 0, 25 a) 25 − 10 c) −25 31   −7  − − −  b)  27 42 27 42    − ( 9,5 − 0, 25.18 ) : 0,5 10 1 −1  19 1 −1 193  d) −  −   −  49 49  20   14  Bài 2: ( Giữa I Amsterdam 2018-2019) Tính hợp lý ( có thể) biểu thức: a) A = −1 :  −  − ( 0, 25 ) 3 2 b) B = 1 25 48 − 14 − + 49 1 1 : −  4 2 ( −4) − −52 Bài 3: (Giữa Quận Đơng 2018-2019) Tính giá trị biểu thức: 15 ( −1)     3   b) B = 15     24   2018 a) A = −  5.0, 05 +  22   − ( + 0, 75 )  Bài 4: (Giữa THCS Mỹ Đình 1) Thực phép tính ( Tính nhanh có thể) −5 31 −5 a) + + 17 33 17 33 17 −2 b) +   7   92.33 c) 2018 −7 d) −   +   16   2 Bài 5: ( Giữa học THPT Lương Thế Vinh 2018-2019) Tính giá trị biểu thức sau cách hợp lý: 5 a)  − +  −  −  −    11 13   11 13    7 −1 17 17 c) −2 −18  b)  −  +   81 −    2    19  Bài 6: ( Giữa I Amsterdam 2017-2018) Tính giá trị biểu thức sau:  −1  A=    1  −1   −1      :    −  −1  − 81 +       2 ( 3) Bài 7: (Giữa Quận Đơng 2017-2018) Tính giá trị biểu thức cách hợp lý: ( −1) B= 35.43 92.25 2  6  4  A = 4 − +  + 5+ −  −6 + +  3  5  5  Bài 8: (HK1 Huyện Thanh Trì 2017-2018) Thực phép tính sau: −2 b)   + : (−3) 25 a) 0,16 −   16 Dạng 2: Tìm x Bài 1: (HK1 Chuyên Amsterdam 2017-2018) Tìm x biết: a) b) ( x − 3) + = 1 x− = 3 Bài 2: (Giữa Quận Đơng 2018-2019) Tìm x, y biết: a) 23.2x − 2,1 = 13,9 b) x − = 0, 25 c) ( Phần tỉ lệ thức) x y = x − y = 93 Bài 3: ( Giữa I Amsterdam 2018-2019) Tìm giá trị x thỏa mãn: 3x − x − Bài 4: (Giữa THCS Mỹ Đình 1) Tìm x biết: a) x+ = 5 b) x+ = c) x + x+ = 544 Bài 5: ( Giữa học THPT Lương Thế Vinh 2018-2019) Tìm x biết: 14 a) x − = 15 15 b) x − − =  −   2 c) ( x − 3) x +3 = ( x − 3) x +1 Bài 6: (Giữa Quận Đơng 2017-2018) Tìm x, y biết: a) x + − = b) 34.3x = 37 c) (Phần tỉ lệ thức) x y = x − y = −28 =3 Bài 7: (HK1 THCS Cầu Giấy 2017-2018) Tìm x, biết: 7 a) x − x − = b) ( x +5 ) 10 = 1024.272.92 Bài 8: (HK1 Huyện Thanh Trì 2017-2018) Tìm x biết: a) −2 −x= b) x − −3 = 27 − x Dạng 3: Tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số Bài 1: ( Giữa I Amsterdam 2018-2019) Tìm giá trị x, y, z thỏa mãn x = y;5 y = z; xy + xz − yz = Bài 2: (Giữa THCS Mỹ Đình 1) Bạn An có 35 viên bi gồm màu xanh, đỏ, vàng Số viên bi màu xanh đỏ tỉ lệ với 3, số viên bi màu đỏ vàng tỉ lệ với Tính số viên bi loại Bài 3: ( Giữa học THPT Lương Thế Vinh 2018-2019) Tìm x, y, z biết: 2x − 3 y + z −1 = = x − y + z = 68 a) x y = x − y = c) x y y z = ; = x − y + z = 50 b) Bài 4: ( Giữa I Amsterdam 2017-2018) Sau khảo sát chất lượng học kì, số học sinh lớp 7A xếp thành loại: giỏi, khá, trung bình Số học sinh giỏi theo thứ tự tỉ lệ với 3, số học sinh trung bình theo thứ tự tỉ lệ với Biết số học sinh số học sinh trung bình em Tính tổng số học sinh lớp 7A số học sinh loại Bài 5: (HK1 THCS Cầu Giấy 2017-2018) Một lớp học có 39 học sinh chia làm nhóm, nhóm phải trồng số Để trồng hết số theo quy định, nhóm cần ngày, nhóm hai cần ngày, nhóm ba cần ngày Hỏi nhóm có học sinh? ( Biết suất làm việc học sinh nhau) Bài 6: (HK1 THCS Cầu Giấy 2017-2018) Tìm x, y, z biết: x− y y+z x+ y y−z = ; = x − y + z = 72 10 −8 Bài 7: (HK1 Huyện Thanh Trì 2017-2018) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 70 m Tỷ số hai cạnh Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật Dạng 3: Hàm số −1 x Từ chứng minh Bài 1: (HK1 Chuyên Amsterdam 2017-2018) Vẽ đồ thị hàm số y = ba điểm A(2;-1), B(-12;-6), C(-2;1) không thẳng hàng Bài 2: (HK1 THCS Cầu Giấy 2017-2018) Cho hàm số : y = (2m − 1) x a) Tìm m biết điểm A(-2;3) thuộc đồ thị hàm số Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm b) Hãy ba điểm thẳng hàng điểm sau giải thích sao? B(2;-3), C(1;-2), D(-4;6), E  ;1 , F(5;-7,5) 3  Dạng 4: Nâng cao Bài 1: (HK1 Chuyên Amsterdam 2017-2018) Cho số a,b,c,x,y,z thỏa mãn a + b + c = a + b2 + c2 = x2 + y + z = ( x + y + z ) x y z = = ( a b c tỉ số có nghĩa) Chứng minh: Bài 2: ( Giữa I Amsterdam 2018-2019) Cho ba số a,b,c đôi khác khác thỏa mãn 1 1 + = − Chứng minh rằng: b = a + c c a −b a b−c Bài 3: (Giữa Quận Đơng 2018-2019) Cho số a1 , a2 , a3 , a4 khác thỏa mãn a22 = a1.a3 a32 = a2 a4 Chứng minh rằng: Bài 4: (Gi ữa THCS Mỹ Đình 1) Cho a13 + a23 + a33 a1 = a23 + a33 + a43 a4 x z x2 + z x = Chứng minh rằng: 2 = z y y +z y Bài 5: (Giữa Quận Đơng 2017-2018) Chứng minh rằng: Nếu a a1 a2 a3 = = = = 2017 a2 a3 a4 a2018 thì:  a + a + a + + a2017  a1 =  a2018  a2 + a3 + a4 + + a2018  2017 Bài 6: (HK1 Huyện Thanh Trì 2017-2018) Với số tự nhiên n  , so sánh A với biết: A= 1 1 + + + + 2 n ... Đơng 20 17 - 2 018 ) Chứng minh rằng: Nếu a a1 a2 a3 = = = = 20 17 a2 a3 a4 a2 018 thì:  a + a + a + + a20 17  a1 =  a2 018  a2 + a3 + a4 + + a2 018  20 17 Bài 6: (HK1 Huyện Thanh Trì 20 17 - 2 018 ) Với... = −28 =3 Bài 7: (HK1 THCS Cầu Giấy 20 17 - 2 018 ) Tìm x, biết: 7 a) x − x − = b) ( x +5 ) 10 = 10 24. 272 .92 Bài 8: (HK1 Huyện Thanh Trì 20 17 - 2 018 ) Tìm x biết: a) −2 −x= b) x − −3 = 27 − x Dạng 3: Tỉ... 25 a) 0 ,16 −   16 Dạng 2: Tìm x Bài 1: (HK1 Chuyên Amsterdam 20 17 - 2 018 ) Tìm x biết: a) b) ( x − 3) + = 1 x− = 3 Bài 2: (Giữa kì Quận Hà Đơng 2 018 -2 019 ) Tìm x, y biết: a) 23.2x − 2 ,1 = 13 ,9 b)
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN DẠNG bài tập TOÁN 7 từ đề THI học kì 1 các TRƯỜNG THCS TP hà nội converted (1) , PHÂN DẠNG bài tập TOÁN 7 từ đề THI học kì 1 các TRƯỜNG THCS TP hà nội converted (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay