GIÁO ÁN TOÁN 7

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:25

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NINH BÌNH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2018-2019 MƠN TỐN Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Đề gồm 08 câu, 01 trang) Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm) Hãy viết chữ in hoa đứng trước phương án câu sau vào làm Câu 1: Số đối A 3 3 là: B 5 C Câu 2: Số hữu tỉ sau không nằm  A  B ? C  Câu 3: Tổng tất số nguyên x, biết -9 < x < 10 bằng: A B C 10 D D D -19 Câu 4: Hai góc đối đỉnh, góc có số đo 350 góc lại có số đo bằng: A 550 B 1450 C 650 D 350 Phần II – Tự luận (8,0 điểm) Câu (2,5 điểm) Tìm x, biết: 2)  x   x  3) 4) x   Câu (1,5 điểm) Trong 40kg nước biển có kg muối 1) Tính tỉ số phầm trăm muối nước biển 2) Tính lượng muối 60 kg nước biển 3) Cần thêm kilogam nước thường vào 60kg nước biển để hỗn hợp có 3% muối? 1) 2x + = Câu (3,0 điểm) Cho hai tia Oy, Oz nằm nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox Biết góc xOy = 500, góc xOz = 1200 1) Tính số đo góc yOz 2) Vẽ tia phân giác Om góc xOy, tia phân giác On góc xOz Tính số đo góc mOn Câu (1,0 điểm) 1) Tìm số tự nhiên n để biểu thức 2) Thực phép tính: 2n nhận giá trị nguyên n -2 3 3     / 10.12 12.14 14.16 48.50 -Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NINH BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2018 - 2019 MƠN TỐN (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) I Hướng dẫn chung: - Dưới hướng dẫn tóm tắt cách giải - Bài làm học sinh tiết, lập luận chặt chẽ, tính tốn xác điểm tối đa - Bài làm học sinh đến đâu cho điểm tới - Nếu học sinh có cách giải khác có vấn đề phát sinh tổ chấm trao đổi thống cho điểm không vượt số điểm dành cho câu phần II Hướng dẫn chấm biểu điểm: Câu Đáp án Điểm Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời 0,5 điểm D C B D Phần II – Tự luận (8,0 điểm) 1) x= -2 (2,5 điểm) 0,75 2) x 10 0,75 3) x 10 0,5 �4 �7  ; ) x �� 10 � � 0,5 2.100 0 5 40 0,5 2)Lượng muối có 60kg nước biển : 60 5% = (kg) 0,5 (1,5 điểm) 3)Trong 60kg nước biển có 3kg muối Lượng nước hỗn hợp 3% muối : : 3% = 100 ( kg) Lượng nước thường phải thêm vào là: 100 – 60 = 40 (kg) 0,5 1)Tỉ số phần trăm muối nước biển: Hình vẽ (đúng đến ý a): 0,5 �  xOz � 1) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có: xOy (3,0 điểm) (vì 500
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TOÁN 7 , GIÁO ÁN TOÁN 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay