GIÁO ÁN TOÁN 8

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:25

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NINH BÌNH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2018-2019 MƠN TỐN Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 08 câu, 01 trang) Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm) Hãy viết chữ in hoa đứng trước phương án câu sau vào làm Câu 1: Kết quả của phép nhân x.(x+3) la : A x2 + 3x B x2 + C 3x + D 3x2 Câu 2: Kết quả của phép nhân 3xy.(4x - y) la : A 12x3y - y B 12x3y -xy2 C.12x3y +3xy2 D 12x3y - 3xy2 Câu 3: Cho y = f(x) = (2x+3)(3x-4) thì giá trị của f( ) la: 25 A -10 B - C - C D Kết quả khác Câu 4: Trong mặt phẳng, khẳng định nao sau la đúng: A Tứ giác có góc tù B Tứ giác có góc vng C Tứ giác có góc nhọn D Tứ giác có góc nhọn va góc vng Phần II – Tự luận (8,0 điểm) Câu (2,5 điểm)       3 1) Cho đơn thức A =  - x y z ÷ x y z ÷ Thu gọn đơn thức A Xác định phần hệ số va tìm bậc của đơn thức thu gọn 2) Cho biểu thức B = 3x y - xy + Tính giá trị của B x = 2, y = Câu (2,0 điểm) 3 1) Cho hai đa thức: M ( x ) =3x - 2x + x + 4x -5 va N ( x ) = 2x + x - 4x -5 a) Tính M(x) + N(x) b) Tìm đa thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x) 2) Tìm nghiệm của đa thức sau: a) x - b) (x + 2)(x -9) · Câu (3,0 điểm) Cho ΔABC cân A Tia phân giác của ABC cắt AC D, tia phân giác của ·ACB cắt AB E Chứng minh rằng: a) ΔABD = ΔACE b) DE//BC c) BE = ED = DC Câu (0,5 điểm) Cho 20 điểm phân biệt mặt phẳng, có n điểm thẳng hang Cứ qua điểm 20 điểm cho, ta vẽ đường thẳng Tìm n, nếu vẽ tất cả la 170 đường thẳng -Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Họ va tên thí sinh: Số báo danh: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THÀNH PHỐ NINH BÌNH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2018 - 2019 MƠN TỐN (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) I Hướng dẫn chung: - Dưới la hướng dẫn tóm tắt của cách giải - Bai lam của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, tính tốn xác điểm tối đa - Bai lam của học sinh đến đâu cho điểm tới - Nếu học sinh có cách giải khác có vấn đề phát sinh thì tổ chấm trao đổi va thống cho điểm không vượt số điểm danh cho câu phần II Hướng dẫn chấm biểu điểm: Câu Đáp án Điểm Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời 0,5 điểm A D A B Phần II – Tự luận (8,0 điểm)  (2,5 điểm)   3 5 1) A =  - x y z ÷ x y z ÷= − 2x y z    0,50 Hệ số của A la: -2 0,25 Bậc của A la : + + = 21 0,5 2) Ta có: y = ⇒  y =1  y = −1 0,25 Thay x = 2; y = vao biểu thức B = x y − xy + ta được: B = 3.22.1 − 2.1 + = 16 0,5 Thay x = 2; y = -1 vao biểu thức B = x y − xy + được: B = 3.22.(− 1) − 2.(− 1) + = − 0,5 1) (1,0 điểm) (2,0 điểm) 3 a)Từ M ( x ) =3x - 2x + x + 4x -5 ; N ( x ) = 2x + x - 4x -5 nên M(x) + N(x) = =3x + 2x -10 b)Từ: P(x) + N(x) = M(x) ⇒ P ( x ) =M ( x ) -N ( x ) =3x - 4x +8x 0,5 0,5 2) (1,0 điểm) a)Tìm dược nghiệm của đa thức x-2 la x=2 0,5 2 b)Tìm nghiệm của đa thức (x + 2)(x -9) la x = ± 0,5 Vẽ hình để lam ý a: 0,25 điểm 0,25 · 1) ∆ABC cân A ⇒ AB = AC ; ABC = ·ACB BD la phân giác của (3,0 điểm) · µ = ABC · ABC (gt) ⇒ B ; CE la phân giác của · µ = ACB · µ1 =C µ1 ACB (gt) ⇒ C Do B µ1 =C µ (chứng minh trên) ∆ABD va ∆ACE có: B 0,25 0,25 AB = AC (chứng minh trên) µ la góc chung A Do ∆ABD = ∆ACE (g.c.g) 0,25 2) ∆ABD = ∆ACE (g.c.g) ⇒ AD = AE (hai cạnh tương ứng) 0,25 µ µ = 180 − A ⇒ ∆ADE cân A ⇒ E 0,25 µ 180 − A · ∆ABC cân A ⇒ ABC = µ · Do E1 = ABC ⇒ DE / /BC (hai góc đồng vị nhau) µ2=D µ ( hai góc so le trong) 3)Ta có DE / /BC (chứng minh trên) ⇒ B µ1 =D ¶ ⇒ ∆EBD cân E ⇒ EB = ED µ1 =B µ (gt) nên B ma B Chứng minh tương tự ta có DC = ED Do BE = ED = DC (đpcm) Nếu 20 điểm, khơng có điểm nao thẳng hang thì số đường thẳng vẽ 19.20 = 190 Trong n điểm, nếu khơng có điểm nao thẳng hang thì số la: n(n − 1) đường thẳng vẽ la: Thực tế, qua n điểm ta vẽ (0,5 điểm) n(n − 1) +1 đường thẳng nên tổng số đường thẳng vẽ la: 190 − n(n − 1) + = 170 Tìm n = Theo đề bai ta có: 190 − 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ... (g.c.g) 0,25 2) ∆ABD = ∆ACE (g.c.g) ⇒ AD = AE (hai cạnh tương ứng) 0,25 µ µ = 180 − A ⇒ ∆ADE cân A ⇒ E 0,25 µ 180 − A · ∆ABC cân A ⇒ ABC = µ · Do E1 = ABC ⇒ DE / /BC (hai góc đồng vị nhau) µ2=D... Đáp án Điểm Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời 0,5 điểm A D A B Phần II – Tự luận (8, 0 điểm)  (2,5 điểm)   3 5 1) A =  - x y z ÷ x y z ÷= − 2x y z    0,50 Hệ số của A la:... -5 nên M(x) + N(x) = =3x + 2x -10 b)Từ: P(x) + N(x) = M(x) ⇒ P ( x ) =M ( x ) -N ( x ) =3x - 4x +8x 0,5 0,5 2) (1,0 điểm) a)Tìm dược nghiệm của đa thức x-2 la x=2 0,5 2 b)Tìm nghiệm của đa
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TOÁN 8 , GIÁO ÁN TOÁN 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay