Đồ án thiết kế máy cắt kim loại 405

60 11 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 15:10

Để hoàn thành đồ án môn học này, ngoài sự cố gắng học hỏi và làm việc nghiêm túc của em còn có sự hướng dẫn tận tình của PGS TS Nguyễn Phương và một số thầy cô trong bộ môn Máy và ma sát học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Qua đây em xin cảm ơn các thầy cô đã có những ý kiến đóng góp giúp em hoàn thành đồ án môn học này. Đồ án môn học thiết kế máy Lời nói đầu Để xây dựng đất nớc Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh công bằng, cần phải giải nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển Giải nhiệm vụ đòi hỏi sản xuất công nghiệp phải phát triển với nhịp độ cao, mà phần lớn sản phẩm công nghiệp đợc tạo thông qua máy công cụ dụng cụ công nghiệp Chất lợng loại máy công cụ ảnh hởng nhiều đến chất lợng sản phẩm, suất, tính đa dạng trình độ kỹ thuật ngành khí nói riêng ngành công nghiệp nói chung Vì vai trò máy công cụ quan trọng kinh tế ®ang ph¸t triĨn nh ë níc ta hiƯn Nã đợc dùng để sản xuất chi tiết máy khác, nghĩa chế tạo t liệu sản xuất nhằm thúc đẩy khí hoá tự động hoá kinh tế quốc dân Với vai trò quan trọng nh việc nắm bắt phơng thức sử dụng nh khả tính toán thiết kế, chế tạo tối u hoá máy cắt kim loại yêu cầu cấp thiết ngời làm công tác kỹ thuật lĩnh vực khí Có nh đạt đợc yêu cầu kỹ thuật, suất trình chế tạo sản phẩm khí nói riêng sản phẩm công nghiệp nói chung Vì lý việc hoàn thành đồ án môn học Thiết kế máy cắt kim loại quan trọng sinh viên ngành khí Qua giúp cho sinh viên nắm bắt đợc bớc tính toán thiết kế máy cắt kim loại bản, đồng thêi phơc vơ cho viƯc tiÕp cËn thùc tÕ mét cách dễ dàng công tác, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu cải tiến đại hoá máy cắt kim loại Để hoàn thành đồ án môn học này, cố gắng học hỏi làm việc nghiêm túc em có hớng dẫn tận tình PGS TS Nguyễn Phơng số thầy cô môn Máy ma sát học trờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Qua em xin cảm ơn thầy cô có ý kiến đóng góp giúp em hoàn thành đồ án môn học Tuy em có cố gắng nhiều việc tham khảo học hỏi để thực đồ án nhng thời gian thực có hạn tài liệu tham khảo hạn chế khó tránh khỏi thiếu sót Em mong muốn đợc bảo thầy cô để em thực tốt lĩnh vực có liên quan sau Kiều Văn Thành Lớp : CTM3-K50 Đồ án môn học thiết kế máy Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội tháng năm 2003 Sinh viên thực Kiều Văn Thành Kiều Văn Thành Lớp : CTM3-K50 Đồ án môn học thiết kế máy Chơng : NGhIÊN CứU MáY Đã Có 1.1Tính kỹ thuật máy cỡ Tính Năng Kỹ thuật P82 P81 P79 P83 Công suất động 7,5/2,2 4,5/1,7 2,8 10/2,8 cơ(kw) Phạm vi ®iỊu chØnh 6518 110123 tèc ®é 301500 301500 00 Nmin- nmax Sè cÊp tèc ®é zn 18 16 18 Phạm vi điều chỉnh l- 23,511 3598 23,511 25285 ợng chạy dao smin smax 80 80 Số lợng chạy dao zs 18 16 18 Với số liệu máy ta cần thiết kế là: Phạm vi ®iỊu chØnh tèc ®é : 31,51450 Sè cÊp tèc độ Zn=18 Phạm vi điều chỉnh lợng chạy dao: 202858 Số lợng chạy dao:Zs=18 ta thấy số liệu máy cần thiết kế gần giống với tính kỹ thuật máy P82(6H82) ta lấy máy 6H82 làm máy chuẩn 1.2 Phân tích phơng án máy tham khảo (6H82) 1.2.0 Phân tích bố cục máy6H82 Có: 18 cÊp tèc ®é trơc chÝnh 30-1500v/p 18 cÊp tèc độ chạy dao Sdọc-Sngang :23,5-1800 mm/p Bàn máy 320x1250 (mm) Phạm vi dịch chuyển : Dọc:700mm Ngang:260mm Đứng :380mm Bàn máy quay 450 Sử dụng động : Động N = kw , n = 1440 v/p Động chạy dao N = 17 kw , 1420 v/p Chọn phơng án bố trí HTD liền hộp trục chính: +Ưu điểm cách bố trí kích thớc hộp nhỏ gọn , dễ bôi trơn , truyền động hộp trục động trực tiếp không qua cấu trung gian nên tăng độ xác gia công chi tiết +Nhợc điểm khó lắp ráp kiểm tra gặp cố Kiều Văn Thành Lớp : CTM3-K50 Đồ án môn học thiết kế máy Cấu trúc HTĐ HTĐ máy phay P82 HTĐ đơn giản có xích truyền động , phanh đợc đặt trục I , li hợp đợc đặt trục VI.Điều khiển tốc độ hệ thống đĩa lỗ,dung đĩa lỗ 1.2.1 Phân tích động học a) Xích tốc độ : 16 � 18 � � � � � 19 � 39 � 47 � � � � � � � 26 19 28 71 � ndc (1330v / p)( I ) ( II ) � � ( III ) � � ( IV ) � � (V )  ntc (v / p) � � 82 � 54 36 � 37 � � � � � � � 22 � 39 � 38 � � � � � 33 � 26 � � � b) XÝch ch¹y dao 27 � � �21 � � � � 27 37 � � 40 13 18 � � � � � � M .M M � 26 26 36 18 40 45 40 ndc (1420v / p)( I ) ( II ) ( III ) � � ( IV ) � � (V ) � (VI ) � � � 44 64 18 � 40 � � 40 � M .M M � � � � � � 18 24 40 � � � � � � � � 40 � 34 � 18 33 18 18 � ( IX ) M ( X ).6  sdoc ( MM / p) � 33 37 16 18 � 28 22 22 � (VII ) � M (VIII )  sdung (mm / p ) � 35 33 44 � 18 33 37 � ( IX ) .( M )( X ).6  sngang ( MM / p ) � 33 37 33 c) XÝch ch¹y dao nhanh 26 44 57 28 ( II ) .( M � phai ).M (VII ) 44 57 49 35 � 18 18 � �� M ( X ).6  sdoc (mm / p ) �� � � 18 33 16 18 � ( IX ) � � � 37 33 37 � � � M ( X ).6  sngang ( mm / p ) � � � � 33 � �� � � 22 22 � � M (VIII ) .6  sdung ( m / p) �6 � 33 44 ndc (1420v / p )( I ) Kiều Văn Thành Lớp : CTM3-K50 Đồ án môn học thiết kế máy trục có 3x3x2=18 tốc độ khác từ (301500)v/ph 1.2.2 Phơng án không gian ,phơng án thứ tự hộp tốc độ Phơng án không gian Z=3.3.2=18 I Phơng án thø 3(1) tù Z=3 II 1  3 đồ thị luới kết cấu hộp tốc ®é 3(3) III 2(9) IV  xmax=9 =8 1.2.3 §å thị vòng quay hộp tốc độ ta có n0 = n®c.i0 =1450 26 = 698,15 54 ®Ĩ dƠ vÏ ta lÊy n0 = n15 =800 v/ph víi nhãm nhãm 1: i4=1/4 i1=1/ 4 i5=1/ i2=1/  i6=2 i3=1/ từ ta vẽ đợc đồ thị vòng quay hộp Kiều Văn Thành Lớp : CTM3-K50 nhóm i7=1/6 i8= tốc độ Đồ án môn học thiết kế máy Kiều Văn Thành Lớp : CTM3-K50 Đồ án môn học thiết kế máy n dc =1450v/ph io I no i1 3(1) i2 i3 i4 II i6 3(3) i5 i7 III i8 2(9) IV 31,5 50 40 80 125 200 315 600 800 1250 63,5 100 160 250 400 630 1000 1600 1.2.4 NhËn xÐt: Từ đồ thị vòng quay ta có nhận xét Với phơng án lợng mở ,tỉ số truyền nhóm thay đổi từ từ đặn tức có dạng rẻ quạt làm cho kích thớc hộp nhỏ gọn ,bố trí cấu truyền động hộp chặt chẽ 1.2.5 Phơng án không gian, phơng án thứ tự hộp chạy dao Phơng án không gian: Z=3.3.2=18 Phơng án thứ tự Do có cấu phản hồi nên có biến hình dẫn đến phơng án thứ tự hộp chạy dao thay đổi với Z=3.3.2 đợc tách làm Với Z1= 3  3 1 cßn Z2=  9 gåm đờng truyền trực tiếp phản hồi có đờng chạy dao nhanh: Đồ thị lới kết cấu: Kiều Văn Thành Lớp : CTM3-K50 Đồ án môn học thiết kế máy Do dùng cấu phản hồi nên ta chọn phơng án 1.2.6 Đồ thị vòng quay hộp chạy dao với đờng chạy dao thấp trung bình n = nđc i1.i2 = 1440 Chän n0 Nhãm 1: i1 = 26 20 = 250,05 44 68 Nhãm 2: 1/3 i2 = i = 3 Nhãm 3: i4 = 1/ i5 = 1/3 i6 = 1/2 i7 = 1/6 i8 = Với đờng chạy dao nhanh n0 = n®c.i1 = 1440 26 = 850,91 44 ta cã đồ thị vòng quay 1.2.7 Nhận xét: Từ đồ thị vòng quay ta thấy ngời ta không dùng phơng án hình rẽ quạt hộp chạy dao thờng ngời ta dùng loại modun nên việc giảm thấp số vòng quay trung gian không làm tăng kích thớc truyền nên việc Kiều Văn Thành Lớp : CTM3-K50 Đồ án môn học thiết kế máy dùng phơng án thay đổi thứ tự khác không ảnh hởng nhiều đến kích thớc hộp Kiều Văn Thành Lớp : CTM3-K50 Đồ án môn học thiết kế máy Chơng II: thiết kế máy 2.1 Thiết kế truyền dẫn hộp tốc độ 2.1.1 Tính toán thông số thứ t lập chuỗi số vòng quay Với ba thông sè cho tríc: Z = 18  = 1.26 nmin = 31,5 Ta cã : vßng /phót Tõ bảng [1-2] T14 ta xác định đợc chuỗi số vòng quay trục chÝnh vßng n1 = nmin = 31,5 n10=250 n11= 315 n12= 400 n13= 500 n14= 630 n15= 800 n16= 1000 n17= 1250 n18= 1600 /phót n2 =40 n3 = 50 n4 = 63,5 n5 = 80 n6 = 100 n7 = 125 n8 = 160 n9 = 200 vßng /phót Vậy nmax = n18 = 1600 2.1.2 Phơng án không gian, lập bảng so sánh phơng án KG, vẽ sơ đồ động a Phơng án không gian bố trÝ Z=18 = (1) Z=18 = (2) Z=18 = 3 (3) Z=18 = 3 (4) Z=18 = 3 (5) Để chọn đợc PAKG ta tính số nhóm truyền tối thiểu: Số nhóm truyền tối thiểu(i) đợc xác định tõ Umin gh=1/4i = nmin/n®c n => n = i dc  imin = lg n dc 1450 /lg4 = lg /lg4 =2,76 n 31,5  Sè nhãm trun tèi thiĨulµ i  Do i hai phơng án (1) (2) bị loại Vậy ta cần so sánh phơng án KG lại Kiều Văn Thành CTM3-K50 10 Lớp : Hành trình gạt tay gạt ứng với tõng khèi: Víi khèi (A) Víi khèi (B) LA = LAT+LAP+2f =2L1 + 2f LB = LBT+LBP+2f =2L2 + 2f Víi khèi (C) LC = L2+ f Víi khèi (D) LD = L3+ f Giá trị cụ thể đợc tính toán sau có bề rộng bánh răng: Ta có bảng điều khiển vị trí chốt đĩa lỗ hộp tốc độ nh trang sau: i1 22 io I i3 i1 3(1) II 3(3) i6 i4 iI i2 i3 28 I 19 16 54 36 18 i5 39 iiI i8 i4 i6 19 33 i7 82 37 26 47 i2 i5 2(9) i8 i7 IV 71 38 26 III n18 n®c * i0 * i3 * i6 * i8 n17 n®c * i0 * i2 * i6 * i8 n16 n®c * i0 * i1 * i6 * i8 n15 n®c * i0 * i3 * i5 * i8 n14 n®c* i0 * i2 * i5 * i8 n13 n®c * i0 * i1 * i5 * i8 n12 n®c * i0 * i3 * i4 * i8 n11 n®c * i0 * i2 * i4 * i8 n10 n®c * i0 * i1 * i4 * i8 n9 n®c* i0 * i3 * i6 * i n8 n®c* i0 * i2 * i6 * i7 n7 n®c * i0 * i1 * i6 * i7 n6 n®c * i0 * i3 * i5 * i7 n5 n®c* i0 * i2 * i5 * i7 n4 n®c * i0 * i1 * i5 * i7 n3 n®c* i0 * i3 * i4 * i7 n2 n®c * i0 * i2 * i4 * i7 n1 n®c * i0 * i1 * i4 * i7 IV P G T P G T P G T P G T P G T P 00 ++ ++ 00 +0 +0 00 ++ ++ 00 +0 +0 00 ++ ++ 00 +0 +0 00 ++ ++ 00 +0 +0 00 ++ ++ 00 +0 +0 00 ++ ++ 00 G ++ 00 G ++ 00 G ++ 00 P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ T T T 00 ++ G ++ 00 G ++ 00 P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ T 00 ++ G ++ 00 T 00 ++ 00 ++ 00 ++ T +0 0+ T +0 0+ T +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ T +0 0+ T +0 0+ T +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ T +0 0+ T +0 0+ T +0 0+ T +0 0+ T +0 0+ T +0 0+ T +0 0+ T +0 0+ K hèi A K hèi B K hèi C K hèi D G ++ 00 T +0 0+ P +0 0+ T +0 0+ T * §iỊu khiĨn hép chạy dao : *Trên trục có khối bánh bậc (A) , có vị trí ăn khớp làm việc : Trái ( A-T ) đờng truyền i3 , Giữa (A - G) đờng truyền i1 Phải ( A-P) đờng truyền i2 Sơ đồ gạt: III Đ ĩa II Đ ĩa Tại vị trí ứng với chốt i3 Chốt P đĩa lỗ ứng với ++ 00 Chốt Vị trí ăn khớp chốt đĩa có lỗ Cho ta tỷ số truyền i3 trái III Đ ĩa i1 § Üa II Chèt Chèt Vị trí ăn khớp Tại vị trí ứng với chốt đĩa có lỗ đĩa G +0 +0 lỗ Cho ta tỷ số truyền i1 III Đ ĩa II i2 Chốt Vị trí ăn khớp phải Đ ĩa Chốt T +0 0+ Tại vị trí ứng với chốt đĩa có lỗ ứng với chốt đĩa lỗ Cho ta tỷ số truyền i2 *Trên trục có khối bánh bậc(B) với vị trí ăn khớp làm việc: Giữa (B-G) vị trí làm việc với đờng truyền i4 , Trái (B-T) vị trí làm việc với đờng truyền i6 Phải (B-P) ) vị trí làm việc với đờng truyền i5 Sơ đồ gạt : III Đ ĩa II Tại vị trí ứng với chốt Đ ĩa i6 đĩa lỗ Chốt Vị trí ăn khớp P ++ 00 ứng với chốt đĩa có lỗ Cho ta tỷ số truyền i6 Chốt trái III § Üa i4 § Üa II Chèt Chốt Vị trí ăn khớp G Tại vị trí ứng với chốt đĩa có lỗ đĩa +0 +0 lỗ Cho ta tỷ số truyền i4 III Đ Üa II i5 Chèt Chèt VÞ trÝ ăn khớp phải Đ ĩa T +0 0+ Tại vị trí ứng với chốt đĩa có lỗ ứng với chốt đĩa lỗ Cho ta tỷ số truyền i5 *Khối (C) có vị trí : Trái (C-T) vị trí làm việc với đờng truyền phản hồi thông qua i7 i8 Phải (B-P) ) vị trí làm việc với đờng truyền trực tiếp mà không thông qua i i8 Sơ đồ gạt: V IV III Vị trí ăn khớp ứng với đờng truyền trực tiếp Tại vị trí ứng với chốt đĩa có lỗ ứng với chốt đĩa lỗ Cho ta đờng truyền trực tiếp Đ ĩa Đ ĩa không thông qua i7 i8 P Chốt Chèt ++ 00 V IV III i7 § Üa Chốt Vị trí ăn khớp ứng với đờng truyền phản hồi Chốt Tại vị trí ứng với chốt đĩa lỗ ứng với chốt đĩa có lỗ Cho ta đờng truyền phản hồi thông qua i7 i8 Đ ĩa T 00 ++ Hành trình gạt tay gạt ứng với tõng khèi: Víi khèi (A) LA = LAT+LAP+2f =2L1 Víi khèi (B) Víi khèi (C) LB = LBT+LBP+2f =2L2 L C = L3 Do hép ch¹y dao ta chän chiều rộng b bánh nên ta cã L1= L2 = 2B + 2f , L3 = B + 2f + b Víi B = 25 mm chiều rộng vành f = mm khoảng cách bánh kề b = 10 chiều dài vấu ly hợp Từ ta có hành trình gạt khối A khối B lµ : LA= LB = ( 2B + 2f ) = 120 mm Tức lần gạt L1= L2 = 60 mm Hành trình gạt khối C lµ LC = L3 = 45 Ta cã chiỊu dài chốt xuyên qua đĩa lỗ khối nh sau: Khèi A vµ khèi B lµ 120 mm, khối C 45 mm Tính toán thiết kế đĩa lỗ : Từ sơ đồ động kết hợp vơí lới kết cấu ta lập đợc bảng điều khiển nh trang sau: Khèi C 13 27 i1 57 IV i6 32 64 i3 18 27 44 I Khèi A 36 II i2 43 36 III 18 24 16 21 i4 i7 i5 35 40 i8 43 V 28 40 38 Khèi B 24 26 N=1,7kw n=1420 vg/ph i3 i1 i2 i8 i5 i7 i4 i6 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 § uêng truy?n i3 * i6 * i3 * i5 * i3 * i4 * i2 * i6 * i2 * i5 * i2 * i4 * i1 * i6 * i1 * i5 * i1 * i4 * i3 * i6 * i7 * i8 * i3 * i5 * i7 * i8 * i3 * i4 * i7 * i8 * i2 * i6 * i7 * i8 * i2 * i5 * i7 * i8 * i2 * i4 * i7 * i8 * i1 * i6 * i7 * i8 * i1 * i5 * i7 * i8 * i1 * i4 * i7 * i8 * T +0 +0 P 0+ 0+ G ++ 00 T +0 +0 P 0+ 0+ G ++ 00 T +0 +0 P 0+ 0+ G ++ 00 T +0 +0 P 0+ 0+ G ++ 00 T +0 +0 P 0+ 0+ G ++ 00 T +0 +0 P 0+ 0+ G ++ 00 P P P P P P P P P T T T T T T T T T ++ 00 ++ 00 ++ 00 ++ 00 ++ 00 ++ 00 ++ 00 ++ 00 ++ 00 0 ++ 0 ++ 0 ++ 0 ++ 0 ++ 0 ++ 0 ++ 0 ++ 0 ++ Khèi A Khèi B Khèi C T +0 +0 T +0 +0 T +0 +0 P 0+ 0+ P 0+ 0+ P 0+ 0+ G ++ 00 G ++ 00 G ++ 00 T +0 +0 T +0 +0 T +0 +0 P 0+ 0+ P 0+ 0+ P 0+ 0+ G ++ 00 G ++ 00 G ++ 00 Tõ sơ đồ bố trí không gian trục chốt điều khiển nh vẽ theo máy tơng tù ta bè trÝ c¸c chèt cđa tõng khèi nh sau: Hai chối khối A đợc bố trí vòng tròn có đờng kính tơng øng lµ D1 =190 mm vµ D2 =180 mm chốt chốt mang gạt : Hai chối khối B đợc bố trí vòng tròn có đờng kính tơng ứng D3 =130 mm vµ D4 =110 mm : Hai chèi khối C đợc bố trí vòng tròn có đờng kính D5= 36 mm : Xác định số lỗ vòng tròn : Các ký hiệu bảng điều khiển cho khèi cã ý nghÜa nh sau : - chèt không qua đĩa tức vị trí đĩa lỗ - chốt qua đĩa tức vị trí đĩa có lỗ + - chốt qua đĩa tức vị trí có đĩa có lỗ - chốt qua đĩa tức vị trí có đĩa có lỗ + - chốt qua đĩa tức vị trí đĩa + có lỗ - chốt không qua đĩa tức vị trí đĩa lỗ Với ý nghĩa ký hiệu bảng điều khiển nh vậy, qua bảng điều khiển ta dễ dàng xác định đợc số lỗ vòng tròn cđa tõng ®Üa nh sau : Do cã 18 cÊp tốc độ cần phải điều chỉnh đĩa đợc chia làm 18 cung tơng ứng với 18 vị trí điều khiển Trên vòng tròn D1 = 190 mm: đĩa có 12 lỗ đợc phân bố đối xứng đĩa, lỗ liên tiếp øng víi vÞ trÝ chèt cđa khèi A thông qua, vị trí lỗ đĩa lại lỗ tơng ứng với vị trí chốt khối A thông qua, lại vị trí lỗ đĩa có lỗ ứng với vị trí chốt khối A thông qua tơng ứng với vị trí chốt không thông qua đĩa 1, thể vòng tròn nét đứt, nh vòng tròn có vị trí chốt khối A qua đĩa ứng với vị trí gạt khối A vị trí ăn khớp bên phải Trên vòng tròn D2 = 180 mm: đĩa có 12 lỗ đợc phân bố đối xứng đĩa, lỗ liên tiÕp øng víi vÞ trÝ chèt cđa khối A thông qua, vị trí lỗ đĩa lại lỗ tơng ứng với vị trí chốt khối A thông qua, lại vị trí lỗ đĩa có lỗ øng víi vÞ trÝ chèt cđa khèi A thông qua, thể vòng tròn nét đứt, nh vòng tròn có vị trí chốt khối A qua đĩa ứng với vị trí gạt khối A vị trí ăn khớp bên trái Trên vòng tròn D3 = 130 mm: đĩa có 12 lỗ đợc phân bố vòng tròn, cách vị trí lỗ lại có lỗ ứng với vị trí chốt khối B thông qua đĩa có lỗ ứng với vị trí chốt khối B thông qua đợc phân bố vòng tròn, cách vị trí lỗ lại có lỗ ứng vị trí chốt khối B thông qua, lỗ ứng với vị trí gạt khối B vị trí ăn khớp bên trái Trên vòng tròn D4 = 110 mm : đĩa có 12 lỗ đợc phân bố vòng tròn, cách vị trí lỗ lại có lỗ ứng với vị trí chốt khối B thông qua đĩa có lỗ ứng với vị trí chốt khối B thông qua đợc phân bố vòng tròn, cách vị trí lỗ lại có lỗ ứng vị trí chốt khối B thông qua, lỗ ứng với vị trí gạt khối B vị trí ăn khớp bên phải Trên vòng tròn D5 = 36 mm: đĩa có lỗ đợc phân bố liên tiếp vòng tròn ứng với vị trí liên tiếp chốt khối C thay thông qua, tơng ứng với vị trí của9 lỗ đĩa có lỗ ứng với vị trí liên tiếp chốt khối C thay thông qua Khi chốt khối C lần lợt thông qua lỗ ứng với gạt khối C đóng ly hợp vấu để thực đờng truyền trực tiếp, chốt lần lợt thông qua lỗ ứng với vị trí gạt khối C ngắt ly hợp vấu, thực đờng truyền phản hồi Do phân bố lỗ vòng tròn nh để đơn giản gia công lỗ vòng tròn đĩa ta kết hợp làm bậc đầu mặt trụ ghép đĩa Kết cấu cối ghép hai đĩa lỗ nh hình vẽ : Từ kết phân tích ta tổng hợp lại ta có kết cấu đĩa lỗ nh sau: Các vòng tròn nét liền biểu thị lỗ đĩa vòng tròn nét đứt biểu thị cho lỗ đĩa 2, chấm đen hình tợng trng cho vị trí chốt mà đĩa lỗ Theo máy tơng tự ta chọn đờng kính lỗ đĩa mm đĩa 10 mm ứng với chốt với chốt đờng kính lỗ đĩa mm đĩa mm Hai đĩa đợc nghép cối trụ có Vị trí chốt điều khiển khối B Vị trÝ chèt ®iỊu khiĨn khèi A kÕt cÊu nh đợc cố định chốt đinh tán nh hình bên Mục lục Lời nói đầu Chơng I: Nghiên cứu máy có 1.1 Tính kỹ thuật máy cỡ 1.2 Phân tích máy tham khảo Chơng II : Thiết kế máy 2.1 Thiết kÕ trun dÉn hép tèc ®é 2.2 thiÕt kÕ trun dẫn hộp chạy dao 2.3 thiết kế truyền dẫn lại Chơng III: Tính toán sức bền chi tiết máy 3.1 Hộp chạy dao 3.1.1 tính công suất chạy dao 3.1.2 tính bánh 3.1.3 tính trục trung gian Chơng IV: Tính toán chọn kết cấu hệ thống điều khiển 4.1 Chọn kiểu kết cấu tay gạt điều khiển 4.2 Lập bảng vị bánh tơng ứng với vị trí tay gạt 4.3 Tính toán hành trình gạt Tài liệu tham khảo 1.tính toán thiết kế máy cắt kim loại : Tác giả Phạm Đắp-Nguyễn Đức Lộc Phạm Thế Trờng-Nguyễn Tiến Lỡng 2.Máy công cụ(2 tập) Tác giả Phạm Đắp-Nguyễn Hoa Đăng 3.Tính toán thiết kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí Tác giả Trịnh Chất Lê Văn Uyển ... CTM3-K50 Đồ án môn học thiết kế máy dùng phơng án thay đổi thứ tự khác không ảnh hởng nhiều đến kích thớc hộp Kiều Văn Thành Lớp : CTM3-K50 Đồ án môn học thiết kế máy Chơng II: thiết kế máy 2.1 Thiết. .. phơng án (1) (2) bị loại Vậy ta cần so sánh phơng án KG lại Kiều Văn Thành CTM3-K50 10 Lớp : Đồ án môn học thiết kế máy Lập bảng so sánh phơng án KG Phơng án Yếu tố so sánh + Tổng số bánh Sbr=2(P1+P2+.. .Đồ án môn học thiết kế máy Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội tháng năm 2003 Sinh viên thực Kiều Văn Thành Kiều Văn Thành Lớp : CTM3-K50 Đồ án môn học thiết kế máy Chơng : NGhIÊN CứU MáY Đã
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án thiết kế máy cắt kim loại 405, Đồ án thiết kế máy cắt kim loại 405, b. Tính chính xác trục trung gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay