uni 12 leson 3 lớp 3

14 33 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:36

Nguyen Ba Ngoc Primary School Teacher: La Thi Ninh Let’s sing The way I clean my house This is the way I clean my house , Clean my house, clean my house This is the way I clean my house So early in the morning!   This is the way I clean my room, Clean my room, clean my room This is the way I clean my room So early in the morning Tuesday, January, 16th, 2018 Unit 12: This is my house Lesson 2: 1, 2, Look, listen and repeat 2 Point and say pond yard * New words gate fence Point and say * Structure Is there a ? Yes, there is No, there isn’t 2 Point and say Is there a pond? Yes, there is Is there a fence? No, there isn’t 3 Let’s talk Is there a _? _ Game Question right hou se Home Question right garden Home Question Reorder the letters debmoor = right bedroom Home Question right This is A my B I house C me Home *Homelink: - Draw and talk about your house - Prepare Unit 12 Lesson ... Clean my room, clean my room This is the way I clean my room So early in the morning Tuesday, January, 16th, 2018 Unit 12: This is my house Lesson 2: 1, 2, Look, listen and repeat 2 Point and say pond yard * New... right This is A my B I house C me Home *Homelink: - Draw and talk about your house - Prepare Unit 12 Lesson ... there isn’t 2 Point and say Is there a pond? Yes, there is Is there a fence? No, there isn’t 3 Let’s talk Is there a _? _ Game Question right hou se Home Question right garden
- Xem thêm -

Xem thêm: uni 12 leson 3 lớp 3 , uni 12 leson 3 lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay