TRỌNG điểm TENSE

59 13 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:36

TỔNG ƠN CHUN ĐỀ THÌ BIÊN SOẠN: Ms DIỆU LY 12 THÌ CƠ BẢN The present simple tense ( HTĐ) The present progressive tense (HTTD) The present perfect tense (HTHT) The present perfect progressive tense (HTHTTD) The past simple tense (QKĐ) The past progressive tense (QKTD) The past perfect tense (QKHT) The past perfect progressive tense (QKHTTD) The future simple tense ( TLĐ) 10.The future progressive tense (TLTD) 11.The future perfect tense (TLHT) 12.The future perfect progressive tense (TLHTTD) THE PRESENT SIMPLE TENSE • Form: (+) S + Vs/es … (-) S + don’t/ doesn’t + V (?) Do/ Does + S + V…? USE - Chân lý, thật hiển nhiên Ex: The Sun rises in the East and sets in the West - Hành động lặp lặp lại, thói quen Ex: My father usually gets up at and leaves home at - Hành động diễn lâu dài Ex: I live in Tan Lap/ She lives in the city center - Hành động xảy tương lai có kế hoạch, lịch trình (giờ chạy phương tiện giao thông, lịch/giờ chiếu phim, nghỉ hưu…) Ex: The train leaves/ will leave at 10 a.m tomorrow Ex: The man has been working in this company for 20 years until he retires next month DẤU HIỆU NHẬN BIẾT - Các trạng từ tần suất Always, usually, often, sometimes = occasionally, seldom = rarely = scarcely, never - Once a week, twice a year - every… - Each… - As a rule - As usual THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE • FORM: S + am/is/are + Ving Ex: I’m studying English now USE • Hành động diễn thời điểm nói xung quanh thời điểm nói Dấu hiệu: Now, right now, at the moment, at present, look!, listen!, Don’t talk! Ex: We are playing chess now • Diễn tả tình mang tính tạm thời Dấu hiệu: But today, but, this week, this year… Ex: My mom usually goes by bus but today she is going by bicycle • Phàn nàn hành động lặp lặp lại gây khó chịu cho người nói Dấu hiệu: always, constantly, continually Ex: He is always making noise at night !!! Always : Hành động mang tính tích cực => HTĐ, hành động mang tính tiêu cực => HTTD Ex: He always remembers my birthday He is always leaving books at home • Dự định, kế hoạch tương lai (tương lai gần, lên kế hoạch chi tiết) Dấu hiệu: Next…, tomorrow… • thay đổi, phát triển, tiến Ex: The economy is developing quickly Ex: It is getting darker and darker THE PRESENT PERFECT TENSE • FORM (+) S + have/has + P2 (-) S + haven’t/ hasn’t + P2 (?) Have/ Has S + P2 USE • Hành động xảy khứ kéo dài đến xảy tương lai Ex: My friend has lived in London since 2010 • Diễn tả hành động xảy khứ không rõ thời gian Ex: I have seen this film • Diễn tả hành động vừa xảy (phải có Adv Just) Ex: She has just finished her work • V(htđ) + before/after/when/as long as + S + V(htđ) Ex: He often drinks a glass of milk before he goes to bed Ex: You can use my car as long as you drive carefully Ex: When Mary finishes her work, she plays badminton with her colleagues • S + V(tlđ/gần) + when/as soon as/after/before/until + S + V(htđ/htht) Ex: When Bob comes, we will give him a present Ex: He will go home after he has finished his work Ex: We will able to leave for the airport as soon as the taxi arrives Ex: I’ll wait here until they come back • S + V(tlht) + by the time + S + V(htđ) Ex: He will have left by the time you arrive CẦN NHỚ • Hành động xảy vào thời điểm xác định Ở => HTTD Ở khứ => QKTD Ở tương lai => TLTD • Có hành động xen vào Ở => TLTD Ở khứ => QKTD • ALL + T.G QUÁ KHỨ => QKTD • ALL + T.G TL => TLTD Ex: All yesterday All tomorrow morning BY + THỜI GIAN = HOÀN THÀNH By + tg QK = QKHT Ex: By yesterday By + tg TL = TLHT By tomorrow CHÚ Ý THÌ TIẾP DIỄN • Các động từ sau khơng dạng tiếp diễn V cảm giác, giác quan Smell, taste, feel, seem = appear, look, listen, feel V tình cảm, cảm xúc Like, love, hate, detest V sở hữu: Have, own, belong to, possess V tri giác Remember, forget, understand, know, realize, imagine TUY NHIÊN số V sau mang nghĩa khác định việc chia dạng tiếp diễn • Smell + Adj : Có mùi => khơng chia TD Smell + N : Ngửi => Chia TD Ex: It smells delicious Ex: I am smelling flowers in the kitchen • Taste + Adj: Có vị => Không chia TD Taste + N : Nếm => Chia TD • Look = Appear + adj: Trơng => Khơng TD Look + Giới từ => Có tiếp diễn Ex: He looks tired # I’m looking at my friends • Have : dịch có => k có tiếp diễn Ex: I have dogs Have + N: mang nghĩa khác => Có tiếp diễn Ex: We are having dinner • Weight: đứng + số cân => nặng => khơng TD Weight + N : Cân => Có tiếp diễn Ex: He is weight 75 kg now Ex: My mother is weighting the bag now • See: Nhìn, gặp => Có TD See: Hiểu => Khơng TD Ex: I’m seeing the children now Ex: I see what you mean Have been to # Have gone to • Have been to: Là đến nơi quay về, có mặt nói chuyện, thường nói trải nghiệm • Have gone to: LÀ đến nơi chưa quay khơng có mặt Ex: I have been to the USA many times Ex: Where is John? He has gone to the office SAU SO SÁNH NHẤT LUÔN CHIA THÌ HIỆN TẠI HỒN THÀNH HOẶC Q KHỨ HỒN THÀNH This is the first time/ second time S + have/has P2 This was the first time/second time S + had P2 !!! THE LAST TIME S VED • Twice a week => HTĐ • Twice this year => HTHT Ex: I often go to the cinema twice a week Ex: I have traveled twice this year • Haven’t/ Hasn’t + P2 + ST + Yet = Have/ Has + Yet + To V Ex: I haven’t finished the exercise yet = I have yet to finish • To be about to V = be going to V ... simple tense ( HTĐ) The present progressive tense (HTTD) The present perfect tense (HTHT) The present perfect progressive tense (HTHTTD) The past simple tense (QKĐ) The past progressive tense. .. (QKTD) The past perfect tense (QKHT) The past perfect progressive tense (QKHTTD) The future simple tense ( TLĐ) 10.The future progressive tense (TLTD) 11.The future perfect tense (TLHT) 12.The future... rule - As usual THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE • FORM: S + am/is/are + Ving Ex: I’m studying English now USE • Hành động diễn thời điểm nói xung quanh thời điểm nói Dấu hiệu: Now, right now, at
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌNG điểm TENSE , TRỌNG điểm TENSE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay