Thao unit18 what will the weather be like tomorrow

17 7 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:36

Thursday, March 22nd, 2018 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? Lesson -1, 2, 3/ p52 Point and say * Example: * Cách hỏi trả lời thời tiết ngày mai: Lạnh- có tuyết Ấm áp - có bão Nóng- có nắng Mát mẻ - Nhiều mây •Work in pairs: Practice asking and answering about weather using: - what will the weather be like tomorrow? - It will be and Let’s talk Thời tiết ngày hôm ? Let’s talk Structure: Hỏi thời tiết ngày mai ? What will the weather be like tomorrow ? - It will be … and … ... about weather using: - what will the weather be like tomorrow? - It will be and Let’s talk Thời tiết ngày hôm ? Let’s talk Structure: Hỏi thời tiết ngày mai ? What will the weather be like tomorrow. .. Thursday, March 22nd, 2018 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? Lesson -1, 2, 3/ p52 Point and say * Example: * Cách hỏi trả lời thời tiết... Let’s talk Structure: Hỏi thời tiết ngày mai ? What will the weather be like tomorrow ? - It will be … and …
- Xem thêm -

Xem thêm: Thao unit18 what will the weather be like tomorrow , Thao unit18 what will the weather be like tomorrow

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay