giáo án tiểu học ta5

21 12 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:34

LIEN HONG Primary School Teacher: LE THI THAM Let’s sing ? ? ?0 Maths ??? Science ??? Art ??? English ??? Vietnamese ??? Music Guessing game Maths English Science Vietnamese Art Music Tuesday, October 24th 2017 UNIT How many lessons you have today? Lesson 1: 1-2-3 (Ps.40 - 41) Look, listen and repeat a b Hi, Long How was your trip home? Do you have school today, Mai? Yes, I Hi, Mai It was good, thanks c d How many lessons you have today? I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE How about you? Do you have school today? Not today, but tomorrow I’m still on holiday! Unit 6: How many lessons you have today? Lesson 1: 1-2-3 (Ps.40) Look, listen and repeat *Sentence patterns How many lessons you have today? I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE How many lessons you have today? I have _ Yeah!!!
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tiểu học ta5, giáo án tiểu học ta5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay