giáo án tiểu học G3 u19 l3

17 8 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:34

Crossword: R A I N Y S S W S C T U I N L O N N O O R N D W U M Y Y Y Y D Y 432105 Time What’s the weather like? rainy It’s ……………………… 432105 Time What’s the weather like? stormy It’s ……………………… 432105 Time What’s the weather like? sunny It’s ……………………… 432105 Time What’s the weather like? snowy …… It’s …………… 432105 Time What’s the weather like? cloudy It’s…………………… 432105 Time What’s the weather like? windy It’s…………… a rainy i It’s rainy today a skate sk -e I often skate a e in the park rainy skate Racing game: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12 10 13 14 15 16 17 18 11 0291876543
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tiểu học G3 u19 l3 , giáo án tiểu học G3 u19 l3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay