Family 4 week 16

17 6 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:33

Tuesday, December 11th, 2012 Subject: English Grade: Teacher: Cao Diep Nguyen What’s this? 13 14 15 10 12 11 7106543982 Time It’s a cupboard 2 What’s this? 13 14 15 10 12 11 7106543982 Time It’s a shelf 3 What’s this? 13 14 15 10 12 11 7106543982 Time It’s a pillow 4 What’s this? 13 14 15 10 12 11 7106543982 Time It’s a blanket 5 What’s this? 13 14 15 10 12 11 7106543982 Time It’s a bed 6 What’s this? 13 14 15 10 12 11 7106543982 Time It’s a rug B A B A B ? ? ? Her name’s Lola What’s on her shelf? Are the shoes blue? ... this? 13 14 15 10 12 11 7106 543 982 Time It’s a cupboard 2 What’s this? 13 14 15 10 12 11 7106 543 982 Time It’s a shelf 3 What’s this? 13 14 15 10 12 11 7106 543 982 Time It’s a pillow 4 What’s... pillow 4 What’s this? 13 14 15 10 12 11 7106 543 982 Time It’s a blanket 5 What’s this? 13 14 15 10 12 11 7106 543 982 Time It’s a bed 6 What’s this? 13 14 15 10 12 11 7106 543 982 Time It’s a rug
- Xem thêm -

Xem thêm: Family 4 week 16 , Family 4 week 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay