Đồ án đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước việt nam và giải pháp

24 8 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:26

Nguồn gốc chính làm thay đổi việc cung ứng tiền của ngân hàng trung ương thông qua viêc mua bán các giấy tờ có giá trên thị trường mở ( hành động làm tăng cơ số tiền tệ ) và vì thế làm tăng cung ứng tiền , giảm lãi suất ngắn hạn. Ngược lại Lời nói đầu Những năm gần kinh tế nơc ta chuyển mạnh từ kế hoạch hoá sang chế thị trờng có quản lý vĩ nhà nớc Sự đổi kinh tế đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận lý luận thực tiễn quản lý kinh tế nớc tiên tiến giới Hiện với kinh tế thị trờng phát triển công cụ thị trờng mở đợc coi công cụ linh hoạt hiệu việc đièu hành sách tiền tệ Sự phát triển thị trờng tài nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng tạo điều kiện cho ngân hàng trung ơng nớc điều hành sách tiền tệ cách chủ động hơn, đáp ứng vận động ngày nhanh chóng luồng vèn lu chun nỊn kinh tÕ NghiƯp vơ thị trờng mở điều tiết mục tiêu trung gian sách tiền tệ : nhân tố làm thay đổi lãi suất sở tiền tệ Nguồn gốc làm thay đổi việc cung ứng tiền ngân hàng trung ơng thông qua viêc mua bán giấy tờ có giá thị trờng mở ( hành động làm tăng số tiền tệ ) làm tăng cung ứng tiền , giảm lãi suất ngắn hạn Ngợc lại , việc bán giấy tờ có giá thị trờng mở làm giảm số tiền tệ , giảm cung ứng tiền làm tăng lãi suất ngắn hạn Xuất phát từ em xin chọn đề tài "Đánh giá hiệu sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trờng mở ngân hàng nhà nớc Việt Nam giải pháp" Vì điều kiện thời gian kiến thức hạn chế không tránh đợc sai sót nghiên cứu , kính mong thày cô giúp đỡ em để em có đợc viết hoàn chỉnh Em xin trân thành cảm ơn Chơng I: Cơ sở lý luận nghiệp vụ thị trờng mở Khái niệm Nghiệp vụ thị trờng mở công cụ để thực thi sách tiền tệ , mang lại hiệu cao đợc nớc giới sử dụng đẻ điều hành sách tiền tệ Khi ngân hàng Trung ơng thực nghiêp vụ thị trờng mở tác động vào mục tiêu sách tiền tệ mặt giá trị mặt lợng Về mặt lơng : Là ảnh hởng nghiệp vụ thị trờng mở vào liệu ngân hàng thơng mại Khi ngân hàng Trung ơng thực việc mua chứng từ có giá trị thị trờng mở , kết lam dự trữ ngân hàng thơng mại tăng lên Khi ngân hàng Trung ơng thực bán trứng từ có giá trị thị trờng mở kết làm dự trữ ngân hàng thơng mại giảm Nh ngân hàng Trung ơng thực nhiệm vụ thị trơng mở tác động vào dự trữ ngân hàng thơng mại , làm ảnh hởng đến khối lợng tín dụng từ ảnh hởng đến lợng tiền cung ứng Về mặt giá: Khi ngân hàng Trung ơng mua chng từ có giá làm tăng dự trữ ngân hàng thơng mại , cung vôn tín dụng tăng lên Cung vốn tin dung tăng ảnh hởng đến lãi suất ngắn hạn , làm lãi suất ngằn hạn có xu hớng giảm xuống tác động vào lãi suất có kỳ hạn giảm Bên cạnh ngân hàng Trung ơng thực mua chứng từ có giá trị thị trởng mở ảnh hởng đén tỷ suất sinh lời chứng từ có giá trị dẫn đến có chuyển dịch vốn đầu t, làm ảnh hởng đến lãi suất thị trờng , tác động vào cung cầu vốn kinh tế , ảnh hơng đến lợng tiền cung ứng Khi ngân hàng Trung ơng thực việc mua bán chứng từ có giá trị thị trờng mở tác động vào giá chứng từ có giá ngân hàng Trung ơng thực việc can thiệp vao giá chứng từ với khối lợng chiếm tỷ trọng lớn vai trò can thiệp ngân hàng Trung ơng có ý nghĩa quan trọng tác động vào lợng tiền cung ứng 2.Thành viên tham gia nghiệp vụ thị trờng mở Có ba điều kiện để xem xét phạm vi thành viên: -Thứ : ngân hàng Trung ơng muốn can thiệp trực tiếp vào lợng tiền cung ứng bao gồm tiền mặt tiền gửi , lý thuyết , thành viên tham gia mua bán trờng hợp đợc mở rộng không ngừng gồm Tổ chức tín dụng mà tổ chức khác , chí có cá nhân , miễn họ có tiền mặt tiền gửi Thứ hai: Nếu sở pháp lý cho phép tổ chức tín dụng hoạt động theo hớng đa nh hệ thèng tỉ chøc tÝn dơng cđa ViƯt nam hiƯn nay, phạm vi thành viên tham gia mở rộng đến tổ chức tín dụng đủ -Thứ ba: Khả chuyển tải hệ thống toán Nếu cá nhân không co séc hoăc tiền tài khoản gửi ngân hàng Trung ơng tham gia mua bán nghiệp vụ thị trờng mở , tổ chức tín dụng mạng kêt nối với ngân hàng Trung ơng điều kiện giao dịch mạng trở thành thành viên 3.Hàng hoá đợc bán thị trờng mở Thông thờng, Ngân hàng Trung ơng nớc sử dụng nhiều loại giấy tờ có giá khác đế giao dịch nghiệp vụ thị trờng mở Đó là: trái phiếu, tín phiếu kho bạc (gọi chung chứng khoán kho bạc ), tín phiếu Ngân hàng Trung ơng, chứng tiền gửi, thơng phiếu thời hạn ngắn, chấp nhận (hối phiếu ) ngân hàng; repos (hợp đồng mua lại ) Tại Cộng Hoà Liên Bang Đức, Ngân hàng Trung ơng sử chứng khoán để niêm yết thị trờng chứng khoán đợc giao dịch thị trờng mở Tuy nhiên, hầu hết Ngân hàng Trung ơng thờng thực nghiệp vụ thị trờng mở chứng khoán kho bạc, chứng khoán kho bạc có tính khoản cao, dễ chuyển đổi thị trờng dễ đợc bên chấp nhận giao dịch Cũng có nhiều nớc Ngân hàng Trung ơng cho phép sử dụng trái phiếu (thời hạn lại dới năm ) đợc giao dịch nghiệp vụ thị trờng mở, nhng với mục tiêu điều chỉnh vốn khả dụng ngân hàng kiểm soát lãi suất ngắn hạn thị trờng tiền tệ Phơng thức giao dịch thị trờng mở, - Giao dịch song phơng: Ngân hàng Trung ơng giao dịch trực tiếp với ngời mua, bán thực mua bán hẳn chứng từ có giá - Giao dịch qua thị trờng chứng khoán: Thông qua thị trờng chứng khoán, qua đại lý chứng khoán mà Ngân hàng Trung ơng tiếp cận với ngời mua ngời bán để tiến hành mua bán - Giao dịch qua đấu thầu: Đấu thầu khối lợng đấu thầu lãi suất + Đấu thầu khối lợng: Ngân hàng Trung ơng công bố khối lợng tiền cần mua cần bán phơng thức đấu thầu ấn định mức lãi suất thực hiện, Ngân hàng Trung ơng công bố điều kiện đặt thầu để tổ chức mua bán phải chấp hành, Tổ chức Tín dụng cần mua bán tiến hành nộp thầu theo qui định Sau mở thầu Ngân hàng Trung ơng xác định tỷ lệ giá trị đạt thầu phân bổ cho tổ chức tham gia đặt thầu Sau trúng thầu ngân hàng thực nhận tín phiếu kho bạc thạn toán tiền theo qui định, + Đấu thầu lãi suất: Theo cách đấu thầu lãi suất đơn vị đặt thầu đăng ký lãi suất đặt thầu kèm lợng tiền mua theo lãi suất đăng ký Ngân hàng Trung ơng quan tâm tới lãi suất đặt thầu lấy từ lãi suất cao tới lãi suất thấp đạt đợc lợng tiền mà Ngân hàng Trung ơng cần cung ứng vào lu thông Nguyên tắc xét thầu theo lãi suất Ngân hàng Trung ơng bán xét đạt thầu từ lãi suất thấp đến lãi suất đảm bảo đủ lợng tiền cần bán Ngợc lại, Ngân hàng Trung ơng mua xét đạt thầu từ lãi suất cao đến lãi suất đảm bảo đủ lợng tiền cần mua Phơng thức giao dịch thể tính linh hoạt công cụ nghiệp vụ thị trờng mở cho phép mua bán với số lợng, thời gian giao dịch phơng pháp giao dịch tuỳ ý, phù hợp với sách tiền tệ Mối quan hệ nghiệp vụ thị trờng mở với công cụ khác sách tiền tệ Để thực mục tiêu sách tiền tệ, Ngân hàng Trung ơng sử dụng nhiều công cụ đa dạng Chẳng hạn, tuỳ theo yêu cầu mở rộng thu hẹp tín dụng, Ngân hàng Trung ơng tăng hạ lãi suất tái chiết khấu, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hay mua bán chứng khoán có giá Trong công cụ nghịêp vụ thị trêng më cã thĨ dơng rÊt linh ho¹t loại sách tiền tệ Nó công cụ điều tiết vĩ Nghiệp vụ thị trờng mở có tác động thông qua ''hiệu ứng thông báo'' sách lãi suất chiết khấu sách dự trữ bắt buộc Nó tạo cạnh tranh thành phần ngân hàng thành phần ngân hàng, có khả toán, khối lợng, đạt đợc mục tiêu cách vừa hữu hiệu, vừa phù hợp với thị trờng xu hớng tăng giảm Vai trò Ngân hàng Trung ơng nớc phát triển nớc giai đoạn độ chuyển từ kinh tế mệnh lệnh trớc sang kinh tế vận hành theo chÕ thÞ trêng, chØ cã mét sè rÊt Ýt níc có đợc thị trờng lý tởng - điều kiện cho thị trờng mở hoạt động cách linh hoạt Tuy nhiên, hoạt động thị trờng mở cách hay cách khác nên đợc tiến hành thị trờng không lý tởng hoàn toàn nhng có giai đoạn phát triển theo hớng có phát triển cạnh tranh Trong trờng hợp nh hoạt động thị trờng mở cần phải có giới hạn theo giai đoạn Sự tham gia Ngân hàng Trung ơng thúc đẩy phát triển thị trờng, dù Ngân hàng Trung ơng cần ý viếc tham gia vào thị trờng không đợc phép có ảnh hởng làm tăng thêm rủi ro bảng tổng kết tài sản Ngân hàng Trung ơng Một Ngân hàng Trung ơng có khả hoạt động có hiệu bảng danh mục tài sản có tính lỏng cao rủi ro Ưu nhợc điểm thị trờng mở - Ưu điểm: Khi sử dụng công cụ Ngân hàng Trung ơng chủ động can thiệp vỊ khèi lỵng nhiỊu hay Ýt t ý, thêi gian tuỳ thuộc vào thời gian mà Ngân hàng Trung ơng muốn điều chỉnh lợng tiền cung ứng, Ngân hàng Trung ơng định mua, bán chủng loại giấy tờ có giá để nhằm đạt đợc mục tiêu sách tiền tệ Công cụ có tính linh hoạt cao, lúc can thiệp Ngân hàng Trung ơng tác động đến tiền trung ơng sau ảnh hởng đến lãi suất Ngân hàng Trung ơng điều chỉnh đợc lợng mua bán tuỳ ý, thông qua giá mua giá bán mà Ngân hàng Trung ơng mở rộng hay thu hẹp lợng tiền trung ơng, có khả điều chỉnh sai lầm bán không phù hợp mua không phù hợp - Nhợc điểm: Hạn chế lớn nghiệp vụ để công cụ phát huy hiệu quốc gia phải có thị trờng tài phát triển, hàng hoá thị trờng giấy tờ có giá ngắn hạn phải phong phú đa dạng Ngân hàng Trung ơng phải có khả dự báo đợc vốn khả dụng toàn hệ thống để can thiệp mua, b¸n, cã nh vËy viƯc can thiƯp míi cã ý nghĩa lớn việc tác động vào lợng tiền cung ứng Khi Ngân hàng Trung ơng mua, bán làm tác động đến lợng tiền trung ơng, từ ảnh hởng tới lãi suất thị trờng tiền tệ liên ngân hàng, để tránh ảnh hởng Ngân hàng Trung ơng phải có giải pháp xử lý phù hợp Chong II: Sự cần thiết sử dụng nghiệp vụ thị trờng mở Vịêt Nam Tạo điều kiện phát triển hoàn thiện thị trờng tiỊn tƯ thêi gian tíi XÐt vỊ nhiỊu khÝa cạnh, phát triển thị trờng tiền tệ ViƯt Nam thêi gian qua lµ chËm so víi nhu cầu phát triển Cho đến nay, thị trờng tiền tệ Việt Nam cha thực đầy đủ chức thị trờng tiền tệ chuẩn mực, gây cản trở cho việc đổi điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nớc - Các công cụ thị trờng tiền tệ nghèo nàn tính thị trờng thấp Công cụ chủ yếu tín phiếu kho bạc, loại trái phiếu kỳ phiếu ngân hàng ngắn hạn Hiện nay, có thị trờng sơ cấp cho công cụ thị trờng sơ cấp cha đợc hình thành Đây trở ngại lớn cho phát triển thị trờng tiền tệ Việt Nam, tâm lý ngời sử dụng công cụ cha quen với việc mua bán lại chúng, công cụ giao dịch ỏi - Sự gắn kết thị trờng tiền tệ, đặc biệt thị trờng nội tệ liên ngân hàng, với thị trờng mở chặt chẽ Việc thiết lập thị trờng mở với nghiệp vụ đặc thù phải đợc thực trớc hết chủ yếu thị trờng liên ngân hàng Ngợc lại, thị trờng mở tác động trở lại hoàn thiện thị trờng liên ngân hàng thông qua tín hiệuNgân hàng Trung ơng phát ra, cập nhật thông tin thị trờng cung - cầu dự trữ ngân hàng, vốn, khả toán Do đó, hoàn thiện thị trờng tiền tệ liên ngân hàng mục đích Việt Nam tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng Xuất phát từ nhu cầu hội nhập quốc tế cđa ViƯt Nam thêi gian tíi ViƯt Nam ®ang thực trình đổi kinh tế, chuẩn bị điều kiện hội nhập quốc tế thơng mại, dịch vụ ngân hàng Hội nhập ngân hàng xu thời đại xuất phát từ trình toàn cầu hoá kinh tế nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng Việt Nam đồng thời tiến hành đàm phán theo yêu cầu hiệp định GATS (hiệp định thơng mại dịch vụ ) Tổ chức Thơng Mại Thế Giới (WTO) hiệp định AFTA hiệp hội ASEAN.Các cam kết, yêu cầu mà tổ chức đòi hỏi cao mà Việt nam phải phấn đấu thực theo tiến độ Mặt khác, nớc tổ chức này, dù dù nhiều, thực nghiệp vụ thị trờng mở với nhiều mức độ khác Ngay nớc thành viên ASEAN nớc Châu nh Malayxia, Philippin, Thailand, India, Indonesia, Japan, sử dụng nghiệp vụ thị trờng mở để đạt đợc mục đích vĩ Trong bối cảnh nh vậy, Việt Nam phải tăng cờng sức mạnh hệ thống ngân hàng trng nớc, đẩy mạnh hoạt động theo chế thị trờng an toàn có lẽ để gia nhập vào cộng đồng quốc tế.Thị trờng mở Việt nam trở nên cần thiết nên sớm trở thành thực 10 3.Thị trờng mở giúp phủ thực thi sách tài quốc giahiệu Các định Chính phủ quản lý nợ cân đối tiỊn gưi co ¶nh hëng quan träng tíi nghiƯp vơ thị trờng mở Kho bạc nhà nớc thờng đa định cuối quản lý nợ, Ngân hàng Trung ơng lại liên quan đến dự trữ ngân hàng.Giữa hai Bộ thờng có quan hệ với tuỳ theo đặc điểm hoạt động tài nớc Khi Ngân sánh nhà nớc bội chi, Bộ tài phát hành trái phiếu Chính phủ (sử dụng việc vay nợ công chúng) để bù đắp phần bội chi Để chì tách bạch sách tiền tệ sách tài chính, khoản nợ tốt đợc Kho bạc bán dới hình thức đấu giá, từ giúp cho thị trơng cạnh tranh có hiệu Đối với tổ chức tín dụng Nghiệp vụ thị trờng mở làm tăng tính khoản tải sản có ngân hàng tạo nên thị trờng thứ cấp cho tài sản tài mà nắm giữ Điều làm giảm dự trữ tiền mặt tăng khả sinh lời vốn ngân hàng, góp phần cải thiện tình hình tài cho ngân hàng Mặt khác, yêu cầu chủng lợi chất lợng giấy tờ có giá đợc giao dịch nghiệp vụ thị trờng mở gián tiếp làm thay đổi danh mục đầu t vào giấy tờ có giá ngân hàng, từ mà cải thệin theo hớng tích cực cấu sử dụng vốn ngân hàng, giảm dự trữ không sinh lời cải tạo bảng tổng kết tài sản 11 Tóm lại, giai đoạn nay, việc áp dụng nghiệp vụ thị trờng mở có ý nghĩa vô quan träng, cã tÝnh cÊp thiÕt cao nh»m t¹o chuyển biến điều hành CSTT NHNN dựa quan hệ thị trờng, nhân tố thúc đẩy phát triển thị trờng tiền tệ, hoàn thiện công cụ CSTT nhiều hạn chế, qua mà đảm bảo phân bổ nguồn vốn hợp lý góp phần thực nhiều hạn chế, qua mà đảm bảo phân bổ nguồn vốn hợp lý góp phần thực mục tiêu phát triển kinh tế Đảng Chính phủ, thực thành công cải cách hệ thống ngân hàng ngày vững mạnh 12 Chơng III: Thực trạng số giải pháp vận dụng nghiệp vụ thị trờng mở Việt Nam I Lý thuyết thực tế áp dụng Vài nét OMT Việt Nam Điều kiện thị trờng tài : Thị trờng tài nớc ta nhỏ bé quy mô, đơn sơ chủng loại hàng hoá lạc hậu sở vật chất kỹ thuật - Thị trờng trái phiếu Chính phủ : Năm 1991, trái phiếu Chính phủ đời để đáp ứng nhu cầu chi tiêu phủ ( không thông qua kênh NHTW phát hành tiền ); đến năm 1994 Trái phiếu kho bạc, tín phiếu kho bạc trái phiếu công trình đợc phép phát hành rộng rãi thị trờng trái phiếu phủ tơng đối đợc mở rộng Trớc năm 1995, Trái phiếu Chính phủ phát hành trực tiếp đến công chúng chi nhánh kho bạc nên khối lợng trái phiếu nhỏ ( 17 tỷ đồng ) giai đoạn từ 1991 - 1995 )từ tháng năm 1995 bắt đầu phát hành qua NHNN, lợng trái phiếu dồi Tuy nhiên lãi suất đạo không sát với thực tế đồng thời thị trờng thứ cấp cho công cụ nên số lợng trái phiếu lu hành có giá trị không lớn nh số lợng dự kiến phát hành Theo quy chế phát hành trái phiếu phủ đợc ban hành kèm theo Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/01/2000 phủ trái 13 phiếu phủ đợc phát hành qua kênh nh : đấu thầu qua NHNN ( tín phiếu kho bạc ) ; phát hành thông qua thị trờng Chứng khoán, bán lẻ qua hệ thống kho bạc nhà nớc, đại lý phát hành bảo lãnh phát hành trái phiếu kho bạc tín phiếu đầu t) Trái phiếu Chính phủ đợc nắm chủ yếu NHTM quốc doanh số NHTM cổ phần, chủ yếu để giải lợng vốn tồn đọng Do khả phát triển thị trờng thứ cấp yếu Hiện nay, khối lợng trái phiếu Chính phủ giá trị lu hành đạt khoảng 4.000 tỷ đồng - Thị trờng liên ngân hàng : có sôi động định nhng cha thực phát triển, dừng mức giao dịch diễn nhóm nhỏ sở vay mợn thờng xuyên hiểu biết lẫn Các chi nhánh ngân hàng nớc tơng đối tích cực tham gia thị trờng ( hạn chế huy động VND) So với doanh số giao dịch thị trờng mở, doanh số giao dịch thị trờng liên ngân hàng lớn nhiều ( có ngày cao điểm lên tới 1.000 tỷ đồng Khối lợng giao dịch thị trờng liên ngân hàng toàn hệ thống vào cuối năm 2000 đạt khoảng 12% lợng vốn huy động gấp gần lần lợng vốn vay từ NHNN Bên cạnh đó, thị trờng trái phiÕu doanh nghiƯp míi chØ dõng l¹i ë ph¹m vi thị trờng sơ cấp, thị trờng cổ phiếu hoạt động cßn mang tÝnh thư nghiƯm, míi cã doanh nghiƯp thức niêm yết cổ phiếu thị trờng chứng khoán khối lợng giao dịch thấp so với giá trị niêm yết ( nhỏ khoảng lần ) trái phiếu Chính phủ hầu nh giao dịch đợc thị trờng 14 Khuôn khổ phápHàng loạt văn vấn đề liên quan tới OMO đợc ban hành năm 2000 nh Quy chế nghiệp vụ thị trờng mở Quy trình OMO, quy định đăng ký giấy tờ có giá, Quy chế quản lý vốn khả dụng, quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu NHNN Về mặt kỹ thuật nghiệp vụ - Thành viên tham gia vào OMO phải TCTD đảm bảo đầy đủ số điều kiện nh phải có tài khoản tiền gửi NHNN, phải có đầy đủ phơng tiện cho hoạt động OMO nh mạng máy tính, fax, điện thoại phải ký với NHNN để đợc hoạt động OMO - Hàng hoá thị trờng thiếu thốn chủng loại lẫn khối lợng Theo quy định, có tín phiếu NHNN, tín phiếu kho bạc giấy tờ có giá ngắn hạn khác ( thống đốc định thời kỳ) Tuy nhiên, trực tế có hai loại hàng hoá tín phiếu kho bạc tín phiếu NHNN Hàng hoá cần phải đảm bảo tiêu chuẩn sau : giao dịch đợc, phải giấy tờ có giá ngắn hạn, phát hành đồng Việt Nam, phải đợc đăng ký NHNN Nếu hình thức giao dịch mua bán hẳng thời hạn lại GTCG phải nhỏ 90 ngày - Đấu thầu bao gồm đấu thầu lãi suất đấu thầu khối lợng Đấu thầu khối lợng : NHNN thông báo cho thành viên tham gia mức lãi suất khối lợng cần giao dịch 15 Đấu thầu lãi suất : NHNN thông báo khối lợng cần giao dịch, phơng pháp chọn lãi suất trúng thầu Việc xác định lãi suất NHNN OMO thờng vào mức lãi suất hành l·i st t¸i cÊp vèn cđa NHNN cho c¸c TCTD ( thờng dới hình thức lãi suất phạt ) l·i st t¸i chiÕt khÊu c¸c GTCG, l·i st cđa OM O thêng n»m møc l·i suÊt nµy Tuy nhiên giai đoạn đầu để hỗ trợ hoạt động thị trờng mở, mức lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu đợc xác định mức tơng đối cao hẳn lãi suất thị trờng më NHNN còngthĨ lÊy l·i st tr¸i phiÕu kho bạc lãi suất thị trờng liên ngân hµng lµm l·i suÊt tham chiÕu Tuy vËy, l·i suÊt TPKB mang tính tham chiếu, không ảnh hởng đến định mức lãi suất thị trờng mở nên TPKB lãi suất đạo mang tính thị trờng lãi suất thị trờng tiền tệ liên ngân hàng thực chất khó đa vào làm lãi suất tham chiếu số ngân hàng tham gia thị trờng không nhiều khả tiếp cận nguồn vốn khác số TCTD khó khăn nên lãi suất vay nóng thị trờng cao NHNN Việt Nam thực việc tung dự trữ ngoại hối để điều chỉnh tỷ giá hay để giảm cung đồng tiền tăng dự trữ ngoại hối để giảm lợng ngoại tệ lu thông Đây hoạt động quản lý ngoại hối hoạt động OMO Thực tế hoạt động thời gian vừa qua Số lợng thành viên tham gia thị trờng ít, số 20 thành viên tham gia thị trờng chủ yếu NHTM quốc doanh thực tế , NHTM quốc doanh nắm giữ 16 tới 70% lợng tín phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN ( hai hàng hoá thức đợc giao dịch thị trờng mở ) Lợng hàng hoá ỏi : Hiện lợng hàng hoá thị trờng có khoảng 4000 tỷ đồng giá trị trái phiếu Chính phủ 400 tỷ đồng giá trị tín phiếu NHNN Từ bắt đầu giao dịch đến 31/12/2000, 10 ngày NHNN tiến hành phiên giao dịch thị trờng mở Trong tháng 8/2000, lợng vốn khả dụng hệ thống ngân hàng d thừa nên NHNN bán lợng tín phiếu 550 tỷ đồng Từ tháng đến cuối tháng 12/2000 có hạn chế NHNN cửa sổ chiết khấu nhu cầu tín dụng VND tăng nhanh huy động tiền gửi tăng cậm dẫn đến khan vốn khả dụng hệ thống ngân hàng, NHNN mua vào GTCG 14 phiªn liªn tơc víi doanh sè 1353,5 tû Tõ 1/1/2001, NHNN thực giao dịch định kỳ ngày/lần Từ đầu năm 2001 đến 15/2 lợng vốn khả dụng tiếp tục thiếu hụt nhu cầu tiền mặt tăng, NHNN tiÕp tơc mua vµo GTCG chđ u lµ mua kỳ hạn tính đến yếu tố lợng vốn khả dụng tăng lên sau dịp tết nguyên đán Từ 21/2 đến 14/3, lợng vốn khả dụng có biểu d thừa : để rút bớt phơng tiện toán khỏi hệ thống ngân hàng, NHNN thực bán hẳng lợng giấy tờ có giá với giá trị 470 tỷ VND 17 Từ 21/3 đến cuối tháng 4, nhu cầu vốn khả dụng tăng, NHNN tổ chức phiên giao dịch thị trờng mở với mục tiêu cung ứng thêm phơng tiện toán cho hệ thống Nh thấy, NHNN cố gắng thực việc điều hành CSTT công cụ gián tiếp OMO đợc thực tơng đối linh hoạt đáp ứng đợc phần nhu cầu vốn khả dụng nh giải đợc phần lợng vèn kh¶ dơng d thõa mét sè thêi kú Các công cụ hình thức thực đợc áp dụng tơng đối thành công nh đấu thầu lãi suất, đấu thầu khối lợng, xét khối lợng thầu theo phơng pháp tính lãi suất riêng lẻ nhiên, hạn chế sở vật chất, trình độ cán bộ, đơn sơ thị trờng tài bất cập vấn đề lợng thành viên tham gia thị trờng nh khối lợng GTCG thành viên nắm giữ nên tác động can thiệp NHNN thông qua OMO hạn chế Để OMO thực phát huy đợc tác dụng, trớc mắt, NHNN cần phải hỗ trợ cho phát triển thị trờng liên ngân hàng, cho phép mua bán trái phiếu Chính phủ dài hạn thị trờng mở, trái phiếu NHTM phát hành hoàn thiện hệ thống toán liên ngân hàng , lâu dài, thực tế phải nhiệm vụ hệ thống ngân hàng tài chính, phát triển thị trờng trái phiếu Chính phủ, thị trờng tiền tệ, thị trờng tài khác, hoàn thiện khuôn khổ phápthị trờng, thành lập tổ chức xếp hạng tín dụng có uy tín để tăng việc sử dụng công cụ nợ, tăng số thành viên tham gia thị trờng Vì thị trờng nên có cạnh tranh tính hiệu 18 cao Đi đôi với tất việc làm trên, việc cải cách thành công hệ thống ngân hàng nhân tố thiếu để điều sách tiền tệ cách linh hoạt với công cụ gián tiếp, đặc biệt nghiệp vụ thị trờng mở II Giải pháp Hoàn thiện chế hoạt động điều kiện công nghệ Hàng hoá thị trờng mở : Việc lựa chọn công cụ thích hợp cho giao dịch thị trờng mở có ý nghÜa rÊt quan träng Ngoµi tÝn phiÕu NHNN vµ tín phiếu kho bạc đợc sử dụng cần ý tíi chøng chØ tiỊn gưi c¸c NHTM ph¸t hành thơng phiếu doanh nghiệp Bên cạnh đó, NHNN cã thĨ cho phÐp dơng c¸c GTCG trung dài hạn nghiệp vụ thị trờng mở với điều kiện đảm bảo tính khoản cao sở số điều kiện nh có tính thị trờng cao, đợc phát hành VND USD đăng ký NHNN Việt Nam, thời hạn tối đa lại 90 ngày Thành viên : Ngân hàng Nhà nớc nghiên cứu bổ xung quy chế cho phép mở rộng phạm vi đối tợng tham gia thị trờng mở bao gồm : TCTC phi ngân hàng, doanh nghiệp lớn NHNN cần tổ chức mạng lới nhà giao dịch chuyên nghiệp nghiệp vụ thị trờng mở thay quan hệ trực tiếp với thành viên Điều đảm bảo 19 nhanh chóng giảm hiệu ứng thông báo kéo dài thời gian thông báo quy trình nghiệp vụ thị trờng mở Phơng thức giao dịch : Các hoạt động nghiệp vụ thị trờng mở nên đợc tiến hành sở giao dịch NHNN để NHNN tiện quản lý đúc rút kinh nghiệm sau đợc chuyển cho chi nh¸nh NHNN tØnh hay khu vùc thùc hiƯn Do tính chất phức tạp công việc dự báo vốn khả dụng, kỳ hạn thực nghiệp vụ thị trờng mở cách 10-15 ngày nh quy chế nghiệp vụ thị trờng mở quy định Toàn quy trình đấu thầu khối lợng hay đấu thầu lãi suất đợc áp dụng theo quy chế ban hành vào ngày 9/3/2000 Theo dõi, tính toán dự đoán vốn khả dụng ngân hàng Các thông tin giúp ban thị trờng mở cần phải thay đổi vốn khả dụng NHTM mức độ cần thiết để đạt đợc yêu cầu cung ứng tiền tệ Theo dõi diễn biến xu hớng vận động tình hình lạm phát, lãi suất đầu t, tính toán đề xuất phơng án mua bán trình thống đốc định Phát triển công nghệ ngân hàng bao gồm ngời trang thiết bị kỹ thuật đại Các thành viên tham gia TTM nối mạng máy tính nhanh chóng nắm bắt thông tin, định mua bán kịp thời Xây dựng thị trờng tiền tệ phát triển thị trờng chứng khoán Môi trờng để NHTW phát huy nghiệp vụ thị trờng mở thị trờng tiền tệ Sự phát triển TTTT làm tăng tính lỏng số lợng loại chứng khoán đợc mua bán NHTW vào mà chọn loại chứng khoán mua bán 20 TTM Để đạt đợc điều này, trớc hết thị trờng liên ngân hàng phải đợc xác lập phát triển Trong đó, NHTM phải thực động môi trờng vận hành phải phù hợp với chế thị trờng Các công cụ thị trờng nhu cầu giao dịch đợc hình thành, hệ thống thông tin liên lạc phát triển để NHTW thu thập số liệu phải có độ tin cậy cao để NHTW thay đổi sách cung ứng tiền cách nhanh chóng Sự phát triển thị trờng chứng khoán làm tăng tính lỏng chứng khoán thị trờng, kích thích đầu chứng khoán chủ thể kinh tế, để công cụ nghiệp vụ thị trờng mở phát huy hiệu phải đợc hỗ trợ tích cực thị trờng chứng khoán Vì để thị trờng chứng khoán đời Việt Nam phát triển cần có giải pháp cụ thể : thúc đẩy trình cổ phần hoá, tăng thêm số công ty đợc niêm yết, ban hành luật chứng khoán, xúc tiến nhanh việc thành lập thị trờng OTC, mở rộng tăng cờng phí đầu t bổ xung kiến thức cho đội ngũ chuyên viên làm việc thị trờng chứng khoán Hoàn thiện hệ thống ngân hàng Khẩn trơng hoàn thiện chế sách hệ thống văn pháp quy để có đủ khuôn khổ pháp lý cần thiết cho việc thực tốt luật NHNN luật TCTD, đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, động, an toàn Thực chuyển đổi thành công chế tự hoá lãi suất, chế quản lý ngoại tệ, tích cực hoàn thiện chế 21 điều hành tỷ giá hối đoái Hiện đại hoá hệ thống công nghệ ngân hàng mà trọng tâm nghiệp vụ toán qua ngân hàng Phát triển mạnh công cụ dịch vụ toán không dùng tiền mặt dân c doanh nghiệp Tăng cờng công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ kỹ đội ngũ cán bộ, nâng cao lực chất lợng quản lý tài sản NHTM Hiện đại hoá hệ thống toán Để nghiệp vụ thị trờng mở hoạt động có hiệu cần trang bị hệ thống toán quản lý đại có phần mềm đại kết nối nội NHNN NHNN với TCTD thành viên nhằm đảm bảo thực công đoạn giao dịch từ công nhận thành viên, đăng ký chữ ký điện tử, thông báo mời thầu, đăng ký GTCG, xét thầu, tạo lập ký hợp đồng mua lại đến khâu toán chuyển khoản thông báo báo c¸o 22 KÕt ln NỊn kinh tÕ cđa níc ta đứng trớc nhiều khó khăn thách thức nhu cầu mở cửa hội nhập, để đáp ứng đòi hỏi thị trờng mang tính toàn cầu hoá, tính cạnh tranh ngân hàng nớc tăng lên, NHNN chuyển từ sử dụng công cụ trực tiếp sang công cụ gián tiếp với điều hành sách tiền tệ điển hình công cụ nghiệp vụ TTM Việc điều hành CSTT nh đòi hỏi tiền đề thị trờng tiền tệ thị trờng chứng khoán phủ thị trờng hối đoái phải phát triển mức hoàn thiện, trình ®é qu¶n lý vèn kh¶ dơng cđa NHTW ë møc cao, trang bị kỹ thuật đại hoạt động giao dịch thị trờng phải có sở tài tiền tệ ổn định, vững chắc, hệ thống ngân hàng phát triển cao, mạng lới toán bù trừ đáng tin cậy Tất điều kiện việt nam cha có Do năm tới nghiệp vụ TTM cha thể phát huy hiệu tối đa Vì ngân hàng cần thực giải pháp để công cụ nghiệp vụ TTM trở thành công cụ chủ yếu CSTT phát huy đợc hiệu tối đa 23 Tài liệu tham kh¶o - Tạp chí ngân hàng Giáo trình "nghiệp vụ ngân hàng trung ơng" Luật Ngân hàng Nhà nớc luật TCTD 24 ... buộc, hay mua bán chứng khoán có giá Trong công cụ nghịêp vụ thị trờng mở sử dụng linh hoạt loại sách tiền tệ Nó công cụ điều tiết vĩ mô Nghiệp vụ thị trờng mở có tác động thông qua ' 'hiệu ứng thông... lên Khi ngân hàng Trung ơng thực bán trứng từ có giá trị thị trờng mở kết làm dự trữ ngân hàng thơng mại giảm Nh ngân hàng Trung ơng thực nhiệm vụ thị trơng mở tác động vào dự trữ ngân hàng thơng... thống ngân hàng phát triển cao, mạng lới toán bù trừ đáng tin cậy Tất điều kiện việt nam cha có Do năm tới nghiệp vụ TTM cha thể phát huy hiệu tối đa Vì ngân hàng cần thực giải pháp để công cụ nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước việt nam và giải pháp, Đồ án đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước việt nam và giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay