PHP101 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

12 39 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:19

Đây là toàn bộ đáp án câu hỏi môn: PHP101 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐể tìm kiếm câu hỏi và đáp án, anh, chị bấm Ctrl + F và đánh câu hỏi mình cần tìm vào, nếu có câu hỏi các anh, chị cần tìm sẽ có đáp án trong phần download.Mình đã mất khá nhiều thời gian để làm nên, nếu có thể hãy ủng hộ mình hoặc mời mình một ly cafe (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) tại đây:Thời gian rất quý giá, nên cái gì mua được thời gian thì mình nghĩ anh, chị, em nên mua để tiết kiệm thời gian của anh, chị, em nha.Nhận luyện tập trắc nghiệm và làm bài tập về nhà online: 0903119667Dựa vào căn cứ nào sau đây, Cương lĩnh chính trị tháng 21930 chủ trương phải lôi kéo địa chủ vừa và nhỏ đi về phía giai cấp vô sản?Giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam không thể lãnh đạo được cách mạng Việt Nam vì lý do nào sau đây? Chọn phương án không đúng.Vấn đề dân tộc trở thành vấn đề quốc tế lớn vào khoảng thời gian nào sau đây?Hệ quả chủ yếu của 2 lần tiến hành tập trung khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt nam là gì?Quan điểm “ Muốn người giúp cho thì trước hết phải tự giúp lấy mình đã” Đây là quan điểm của Nguyễn Ái Quốc nêu ra trong tác phẩm nào sau đây?Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc đã xác định ai là “ bầu bạn cách mệnh của công nông”?Sự thất bại của phong trào Cần Vương, Đông du, Duy tân …. chứng tỏ sự bất lực của giai cấp nào sau đây trong việc giải quyết các yêu cầu của Xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp?Trong các nhân tố sau đây, nhân tố nào không tác động đến sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam?Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn trích sau phù hợp với quan điểm của Nguyễn Ái Quốc “ An Nam dân tộc cách mệnh thành công thì tư bản Pháp yếu, tư bản Pháp yếu thì công nông Pháp làm …….. cách mệnh cũng dễ”Tổ chức nào sau đây là nơi tập hợp các nhà cách mạng thế giới, là nơi quy tụ các Đảng Cộng Sản và là nơi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các nhà lãnh đạo phong trào cách mạng cho các dân tộc.Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho giai cấp nông nhân Việt Nam không thể lãnh đạo được cách mạng?Giai cấp nào sau đây trở thành đồng minh chủ yếu của thực dân Pháp trong việc áp bức, bóc lột nhân dân ta?“Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin được thông qua ở Đại hội lần thứ mấy của Quốc tế cộng sản?Yêu cầu bức thiết nhất của giai cấp nông dân Việt nam dưới ách thống trị thực dân Pháp là gì?Nghiên cứu các mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp giúp chúng ta hiểu đúng đắn vấn đề chủ yếu nào sau đây?Mục tiêu cơ bản của CNH HĐH ở nước ta là gì? Chọn phương án không đúng.Nghị quyết 7 của Bộ chính trị (Khoá IX) đề cập đến vấn đề gì?Vì sao hệ thống chính trị ở nước ta thời kỳ 1945 1954 lại có tên gọi là Dân chủ nhân dân?Nước nào đang thực hiện kinh tế thị trường xã hội?“ Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng …………... Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa bỏng”Ở nước ta hiện nay để điều chỉnh các hoạt động của kinh tế thị trường, chúng ta phải làm gì?Vì sao hiện nay chúng ta cần phải thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ? Chọn phương án phù hợp nhất.Mục đích chủ yếu của công nghiệp hoá nói chung là gì? Chọn phương án không đúng?Vì sao Đảng ta xác định con người là nhân tố quan trọng nhất cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững của nước ta hiện nay? Chọn phương án không đúng.Hội nghị nào xác định “ Kẻ thù trước mắt nguy hại nhất của nhân dân Đông dương cần phải tập trung đánh đổ là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai”?Vì sao Đảng ta lại xác định : Hướng CNH HĐH ở Việt Nam là phải phát triển nhanh và có hiệu quả các sản phẩm, các ngành, các lĩnh vực mà ta có lợi thế? Chọn phương án không đúng.Đặc điểm nào sau đây không nằm trong đặc điểm chung của kinh tế thị trường?Nhân loại đã và đang trải qua các loại hình kinh tế chủ yếu nào sau đây?Văn kiện nào sau đây được coi là Cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hoá?Đặc trưng chủ yếu nhất của văn hoá là gì?Nghị quyết nào của Đảng ta đã tạo ra sự đột phá về quản lý, tạo ra sự phát triển mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta thời kỳ đổi mới?Hình thức phân phối cơ bản, chủ yếu nhất hiện nay ở nước ta là hình thức nào?Trong thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, các thiết chế, cụng cụ, nguyên tắc vận hành được tạo lập và sử dụng như thế nào?Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam là gì?Hệ thống chính trị ở nước ta được thiết lập với mục đích chủ yêú nào? Chọn phương án đúng nhất.Chủ trương tiến hành cách mạng tư tưởng và văn hoá được Đảng đưa ra ở các đại hội nào?Thể chế kinh tế thị trường gồm những bộ phận nào sau đây? Chọn phương án không đúng?Nội dung chính của Chuong trình 134 là gì?Tính định hướng XHCN theo quan điểm của Đảng ta được thể hiện rõ nhất ở lĩnh vực nào sau đây?Xây dựng thể chế kinh tế nhằm mục đích nào sau đây ? Lựa chọn phương án đúng nhất?Quan điểm của Đảng ta về tính chất của mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội Việt Nam hiện nay là gì?Việc phân định các thành phần kinh tế dựa trên cơ sở chủ yếu nào?Đại hội VI của Đảng đã cụ thể hoá nội dung công nghiệp hoá trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên bằng những chương trình nào sau đây?Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý là quan điểm được Đảng ta nêu lên lần đầu ở văn kiện nào?Việt Nam trở thành thành viên thứ bao nhiêu của tổ chức WTO?Chỉ số nào sau đây dùng để đánh giá sự phát triển của con người do tổ chức UNDP đưa ra năm 1990 ?Lý do nào sau đây đã khiến cho Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 không đề ra được một chiến lược liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi? Chọn phương án không đúng.Chủ trương Việt Nam sẵn sàng là bạn , là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển được Đảng ta nêu lên năm nào?Căn cứ chủ yếu nào sau đây khẳng định Xô viết Nghệ tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930 – 1931? Chọn phương án không đúng.Vì sao Đảng ta lại khẳng định :Con đường công nghiệp hóa ở nước ta cần rút ngắn thời gian so với các nước đi trước? Chọn phương án đúng nhất?Yếu tố nào sau đây đã giữ vai trò quyết định trong việc tăng trưởng kinh tế của các nước công nghiệp mới?Khái niệm kinh tế tri thức được tổ chức nào sau đây nêu lên.Một nền kinh tế như thế nào được coi là nền kinh tế thị trường ?Chủ trương Việt Nam sẵn sàng là bạn , là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển được Đảng ta nêu lên năm nào?Các hình thức phân phối chủ yếu hiện nay ở nước ta gồm những hình thức nào sau đây? Chọn phương án không đúng.Theo quan điểm của Đảng ta, mục tiêu của chính sách xã hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế ở điểm nào?Di sản văn hoá phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản nào sau đây?Giá trị hàng đầu trong bảng giá trị tinh thần của dân tộc Việt Nam là gi?Vì sao CNH HĐH hiện nay ở nước ta phải gắn với hội nhập kinh tế ? Chọn phương án không đúng.Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị được Đảng ta xác định như thế nào? Chọn phương án đúng nhất.Nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá bắt đầu từ sau Đại hội nào?Quan hệ với Liên Xô được coi là Hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của nước ta” được Đảng ta nêu lên trong giai đoạn nào?Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá có tính Đảng, tính nhân dân sâu sắc được Đảng ta nêu lên ở thời kỳ nào?Vì sao hiện nay chúng ta phải khẩn trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?Theo quan điểm của Đảng, để phát triển đất nước thì nguồn lực trong nước có vai trò như thế nào?Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây dẫn đến hạn chế của công nghiệp hoá trước đổi mới ở nước ta? Chọn phương án không đúngThể chế kinh tế là gì?Sự đổi mới trong nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường được Đảng ta nêu lên các đại hội nào?Quan điểm: Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu được Đảng ta nêu lên trong khoảng thời gian nào?Văn kiện nào sau đây xác định mâu thuẫn gay gắt nhất ở Đông Duơng là “ Một bên thì thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ, một bên thì địa chủ, phong kiến, tư bản và đế quốc chủ nghĩa”.Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp tháng 6 – 1946 nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây? Chọn phương án không đúng:Tầm nhìn mới ngang tầm với thế giới về văn hoá hiện nay của Đảng ta được thể hiện ở nội dung nào sau đây?Một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và chịu sự dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH là loại kinh tế thị trường nào?Vì sao chúng ta phải xoá bỏ cơ chế quản lý kinh tế theo kiểu bao cấp? Chọn phương án không đúng.Sự bất lực của giai cấp phong kiến và tư sản Việt Nam trong việc giải quyết các yêu cầu của xã hội Việt nam dưới thời thực dân Pháp thống trị được thể hiện qua thực tiễn như thế nào?Hiệp định nào được coi là Hiệp định quốc tế đầu tiên mà Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ký kết?Các hình thức phân phối hiện nay ở nước ta là những hình thức nào sau đây? Chọn phương án không đúng.Kinh tế thị trường tự do là mô hình được nước nào đang thực hiện?Khoa học và giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là quan điểm của Đảng được nêu ra lần đầu tiên ở Đại Hội nào?Vì sao Đại hội 5 của Đảng (31982) lại chủ trương lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu? Chọn phương án không đúng.Văn kiện nào của Đảng đã xác định: “Cuộc dân tộc giải phóng không nhất thiết phải kết hợp chặt chẽ với cuộc cách mạng điền địa….”Mục tiêu chiến lược, lợi ích cao nhất của Đảng và nhân dân ta là củng cố và giữ vững hoà bình để tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, được Đảng ta khẳng định trong Nghị quyết nào?Mục đích chủ yếu khi phân định các thành phần kinh tế là gì? Chọn phương án chính xác nhất?Những tiền đề cho công nghiệp hoá ở nước ta cơ bản được hoàn thành vào thời gian nào?Vì sao hiện nay chúng ta phải khẩn trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?Đại hội VI của Đảng đã cụ thể hoá nội dung công nghiệp hoá trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên bằng những chương trình nào sau đây?Những nhận thức mang tính đột phá của Đảng ta về kinh tế thị trường được đưa ra ở thời gian nào?Nước ta trở thành thành viên thứ bao nhiêu của Liên hợp quốcMặt trận tổ quốc Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc chủ yếu nào sau đây?Nhân tố chủ yếu nào mở đường, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới ở nước ta?Vấn đề gì sau đây khiến người ta lầm tưởng kinh tế thị trường là sản phẩm riêng của CNTB?Nhận định “ Hiện nay đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân thế giới và nó đang trở thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Đông Dương cho nên mọi việc của ta đều nhằm chống đế quốc Mỹ” được đưa ra ở Hội nghị nào?Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hoá giống nhau ở những điểm chủ yếu nào? Chọn phương án không đúng.Chuong trình 135 của chính phủ bao gồm những nội dung chủ yếu nào sau đây? Chọn phương án không đúng.Dựa vào căn cứ nào mà Đảng ta chủ trương phải rút ngắn thời gian công nghiệp hoá so với các nước?Một nền kinh tế được coi là kinh tế thị trường khi các nguồn lực kinh tế được phân bổ theo nguyên tắc nào?Xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại; bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH. Đây là mục tiêu cơ bản của công nghiệp hoá ở Việt Nam do Đại hội nào nêu lên?Yêu cầu hàng đầu về nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong thời kỳ đổi mới là gì?Chủ trương Xây dựng quan hệ đối tác được Đảng ta nêu lên ở Đại hội nào?Chỉ thị “Hoà để tiến” (1946) được Đảng ta đưa ra trong bối cảnh nào? Chọn phương án không đúng.Nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản được khẳng định trong hiến pháp năm nào?Vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp CNH HĐH ở nước ta hiện nay đang được Đảng xác định như thế nào?Vì sao Đảng chủ trương phải củng cố chính quyền sau cách mạng tháng 8 – 1945?Tính tất yếu của công nghiệp hoá ở Việt Nam được thể hiện ở phương án nào sau đây? Chọn phương án phù hợp nhất?Có một chính quyền tự xác định là công bộc của dân, coi dân thực sự là chủ, cán bộ sống và làm việc cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đây là đặc trưng nổi bật của hệ thống chính trị nước ta thời kỳ nào?Văn kiện nào của Đảng đã nêu lên đặc trưng của nền văn hoá Việt Nam: tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Vì sao Đảng ta cho rằng cần thiết và có thể sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội? Chọn phương án không đúng.Khẩu hiệu “ Dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết” được Đảng ta nêu lên trong văn kiện nào?Văn hoá là một mặt trận của cách mạng Việt Nam . Quan điểm này lần đầu tiên được Đảng ta khẳng định vào năm nào ?Đặc điểm lớn nhất của Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975 là:Cơ chế xin cho thể hiện sự bao cấp của nhà nước ở lĩnh vực nào là rõ nhất?Mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH là gì?Trên thế giới công nghiệp hoá được tiến hành đầu tiên ở quốc gia nào?Điểm đột phá thành công trong hoạt động đối ngoại của Đảng ta để phá bỏ bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch đối với nước ta là gì?Vì sao Đảng ta cho rằng CNH gắn với hiện đại hoá và kinh tri thức. Chọn phương án không đúng.Chính sách xã hội được giải quyết theo hướng: Chính phủ đề ra chủ trương và hướng dẫn để các tầng lớp nhân dân chủ động và tự tổ chức giải quyết các vấn đề xã hội của chính mình, được thực hiện trong mô hình nào sau đây ?6 quan điểm về CNHHĐH được Đảng ta nêu lên ở Đại hội nào?Vì sao ra đời ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp công nhân lại có những đặc điểm của giai cấp công nhân quốc tế:Mở đầu sự nghiệp đổi mới về kinh tế ở nước ta xuất hiện đầu tiên ở lĩnh vực nào?“ Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc tranh đấu của chúng ta là chính đáng”. Đoạn trích trên là từ văn kiện nào sau đây?Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hoá giống nhau ở những điểm chủ yếu nào? Chọn phương án không đúng.Yếu tố nào sau đây giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải trong nền kinh tế tri thức?Câu nói Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu được HCM nêu lên trong thời kỳ nào?“ Cuộc cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng”Đây là đoạn trích từ văn kiện nào sau đây?Chính sách xã hội hướng vào giải quyết những vấn đề cấp bách: Làm cho dân có ăn, có mặc, có chỗ ở , được học hành, được thực hiện trong thời kỳ nào?Để phát huy nguồn lực con người, phục vụ cho CNH HĐH cần chú ý nhất đến vấn đề nào sau đây?Di sản nào sau đây của nước ta không phải là di sản văn hoá?Mục tiêu chủ yếu của Chủ trương Giáo dục lại nhân dân mà HCM đề ra sau CM tháng 8 1945 là gì? Chọn phương án không phù hợpHiện nay công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta được tiến hành trong bối cảnh như thế nào? Chọn phương án không đúng?Nhiệm vụ “ Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xô, thành trì của cách mạng thế giới và ủng hộ cách mạng Trung Quốc” được Đảng ta đưa ra ở Đại hội nào?Xây dựng thể chế kinh tế nhằm mục đích nào sau đây ? Lựa chọn phương án đúng nhất?Lần đầu tiên hệ thống chính trị ở nước ta bước đầu đã có sự giám sát của xã hội dân sự là vào thời gian nào?Nền móng của đường lối đối ngoại :độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá được Đảng ta nêu lên trong văn kiện nào?Trong kinh tế thị trường vấn đề nào được đặt ra một cách nghiêm ngặt nhất đối với các nhà doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất, kinh doanh?Văn hoá là hệ các giá trị truyền thống được hiểu theo nghĩa nào sau đây?Vì sao ra đời ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp công nhân lại có những đặc điểm của giai cấp công nhân quốc tế:Đổi mới trong quan điểm của Đảng về động lực chủ yếu để phát triển đất nước hiện là gì?Kinh tế thị trường XHCN đang được thực hiện ở nước nào sau đây?Kết quả đạt được trong sách lược Hoà với Pháp của Đảng ta là gì? Chọn phương án không đúng.Chọn đáp án đúng nhất. Chỉ số HDI bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu nào sau đây?Theo quan điểm của Đảng, trong quá trình phát triển đất nước, nguồn lực bên ngoài có vai trò như thế nào?Nhận định nào sau đây không phù hợp với quan điểm của Đảng ta về Kinh tế thị trường?Kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta thời kỳ quá độ lên CNXH được Đảng ta xác định vào thời gian nào?Nhận định:”Vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc” được Đảng ta nêu ra trong thời kỳ nào?Thắng lợi của Cách mạng Việt Nam (1975) đã dẫn đến những hệ quả nào đối với Đông Nam Á? Chọn phương án không đúngĐiền vào chỗ trống đoạn trích sau: “ Nước độc lập mà dân không đuợc huởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có ..............” Dựa vào sau đây, Cương lĩnh trị tháng 2-1930 chủ trương phải lôi kéo địa chủ Giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam lý sa Vấn đề dân tộc trở thành vấn đề quốc tế lớn vào khoảng thời gian sau đây? Hệ chủ yếu lần tiến hành tập trung khai thác thuộc địa thực dân Pháp Việt nam Quan điểm “ Muốn người giúp cho trước hết phải tự giúp lấy đã” Đây quan điểm củ Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc xác định “ bầu bạn cách mệnh c Sự thất bại phong trào Cần Vương, Đông du, Duy tân … chứng tỏ bất lực giai cấp n Trong nhân tố sau đây, nhân tố không tác động đến đời Đảng Cộng Sản Việt Điền từ thích hợp vào chỗ trống đoạn trích sau phù hợp với quan điểm Nguyễn Ái Qu Tổ chức sau nơi tập hợp nhà cách mạng giới, nơi quy tụ Đảng Cộng S Nguyên nhân chủ yếu làm cho giai cấp nông nhân Việt Nam lãnh đạo cách Giai cấp sau trở thành đồng minh chủ yếu thực dân Pháp việc áp bức, bóc lộ “Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa” Lênin đượ Yêu cầu thiết giai cấp nông dân Việt nam ách thống trị thực dân Pháp gì? Nghiên cứu mâu thuẫn chủ yếu xã hội Việt Nam ách thống trị thực Mục tiêu CNH - HĐH nước ta gì? Chọn phương án khơng Nghị Bộ trị (Khố IX) đề cập đến vấn đề gì? Vì hệ thống trị nước ta thời kỳ 1945 - 1954 lại có tên gọi Dân chủ nhân dân? Nước thực kinh tế thị trường xã hội? “ Trong lúc quyền lợi dân tộc giải phóng ………… Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn Ở nước ta để điều chỉnh hoạt động kinh tế thị trường, phải làm gì? Vì cần phải thống nhận thức kinh tế thị trường định hướng X Mục đích chủ yếu cơng nghiệp hố nói chung gì? Chọn phương án khơng đúng? Vì Đảng ta xác định người nhân tố quan trọng cho tăng trưởng nhanh bề Hội nghị xác định “ Kẻ thù trước mắt nguy hại nhân dân Đông dương cần phải tập Vì Đảng ta lại xác định : Hướng CNH - HĐH Việt Nam phải phát triển nhanh có hiệu q Đặc điểm sau không nằm đặc điểm chung kinh tế thị trường? Nhân loại trải qua loại hình kinh tế chủ yếu sau đây? Văn kiện sau coi Cương lĩnh Đảng văn hoá? Đặc trưng chủ yếu văn hố gì? Nghị Đảng ta tạo đột phá quản lý, tạo phát triển mạnh mẽ Hình thức phân phối bản, chủ yếu nước ta hình thức nào? Trong thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, thiết chế, cụng cụ, nguyên tắc vận hàn Mục tiêu chủ yếu đổi hệ thống trị Việt Nam gì? Hệ thống trị nước ta thiết lập với mục đích chủ yêú nào? Chọn phương án Chủ trương tiến hành cách mạng tư tưởng văn hoá Đảng đưa đại hội nào? Thể chế kinh tế thị trường gồm phận sau đây? Chọn phương án không đúng? Nội dung Chuong trình 134 gì? Tính "định hướng XHCN" theo quan điểm Đảng ta thể rõ lĩnh vực sau Xây dựng thể chế kinh tế nhằm mục đích sau ? Lựa chọn phương án nhất? Quan điểm Đảng ta tính chất mối quan hệ giai cấp xã hội Việt Nam hi Việc phân định thành phần kinh tế dựa sở chủ yếu nào? Đại hội VI Đảng cụ thể hố nội dung cơng nghiệp hố năm lại chặn Ưu tiên phát triển cơng nghiệp nặng cách hợp lý quan điểm Đảng ta nêu lên lần đầ Việt Nam trở thành thành viên thứ tổ chức WTO? Chỉ số sau dùng để đánh giá phát triển người tổ chức UNDP đưa năm Lý sau khiến cho Luận cương trị tháng 10 – 1930 khơng đề ch Chủ trương "Việt Nam sẵn sàng bạn , đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc t Căn chủ yếu sau khẳng định Xô viết Nghệ tĩnh đỉnh cao cao trào cách mạngĐảng ta lại khẳng định :Con đường cơng nghiệp hóa nước ta cần rút ngắn thời gian so Yếu tố sau giữ vai trò định việc tăng trưởng kinh tế nước công Khái niệm kinh tế tri thức tổ chức sau nêu lên Một kinh tế coi kinh tế thị trường ? Chủ trương "Việt Nam sẵn sàng bạn , đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc t Các hình thức phân phối chủ yếu nước ta gồm hình thức sau đây? Chọn Theo quan điểm Đảng ta, mục tiêu sách xã hội thống với mục tiêu phát triển Di sản văn hoá phi vật thể Việt Nam UNESCO công nhận di sản sau đâ Giá trị hàng đầu bảng giá trị tinh thần dân tộc Việt Nam gi? Vì CNH - HĐH nước ta phải gắn với hội nhập kinh tế ? Chọn phương án không đ Mối quan hệ đổi kinh tế đổi hệ thống trị Đảng ta xác định Nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố sau Đại hội nào? Quan hệ với Liên Xô coi "Hòn đá tảng sách đối ngoại nước ta” Đ Nền văn hoá Việt Nam văn hố có tính Đảng, tính nhân dân sâu sắc Đảng ta nêu lê Vì phải khẩn trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã Theo quan điểm Đảng, để phát triển đất nước nguồn lực nước có vai trò n Ngun nhân chủ yếu sau dẫn đến hạn chế cơng nghiệp hố trước đổi nướ Thể chế kinh tế gì? Sự đổi nhận thức Đảng kinh tế thị trường Đảng ta nêu lên đại hội n Quan điểm: Khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu Đảng ta nêu lên khoảng Văn kiện sau xác định mâu thuẫn gay gắt Đông Duơng “ Một bên thợ thuy Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp tháng – 1946 nhằm mục đích chủ yếu sau đâ Tầm nhìn ngang tầm với giới văn hố Đảng ta thể nội dun Một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật kinh tế thị trường vừa dựa sở ch Vì phải xố bỏ chế quản lý kinh tế theo kiểu bao cấp? Chọn phương án không Sự bất lực giai cấp phong kiến tư sản Việt Nam việc giải yêu cầu xã Hiệp định coi Hiệp định quốc tế mà Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hồ Các hình thức phân phối nước ta hình thức sau đây? Chọn phương Kinh tế thị trường tự mơ hình nước thực hiện? Khoa học giáo dục đóng vai trò then chốt tồn nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ qu Vì Đại hội Đảng (3-1982) lại chủ trương lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu? Chọ Văn kiện Đảng xác định: “Cuộc dân tộc giải phóng khơng thiết phải kết hợp ch Mục tiêu chiến lược, lợi ích cao Đảng nhân dân ta củng cố giữ vững hồ bình Mục đích chủ yếu phân định thành phần kinh tế gì? Chọn phương án xác nhất? Những tiền đề cho cơng nghiệp hố nước ta hồn thành vào thời gian nào? Vì phải khẩn trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã Đại hội VI Đảng cụ thể hố nội dung cơng nghiệp hố năm lại chặn Những nhận thức mang tính đột phá Đảng ta kinh tế thị trường đưa thời gian Nước ta trở thành thành viên thứ Liên hợp quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc chủ yếu sau đây? Nhân tố chủ yếu mở đường, thúc đẩy nghiệp đổi nước ta? Vấn đề sau khiến người ta lầm tưởng kinh tế thị trường sản phẩm riêng CNTB? Nhận định “ Hiện đế quốc Mỹ kẻ thù nhân dân giới trở thành kẻ Kinh tế thị trường kinh tế hàng hoá giống điểm chủ yếu nào? Chọn phương Chuong trình 135 phủ bao gồm nội dung chủ yếu sau đây? Chọn phương Dựa vào mà Đảng ta chủ trương phải rút ngắn thời gian công nghiệp hoá so với cá Một kinh tế coi kinh tế thị trường nguồn lực kinh tế phân bổ theo ngu Xây dựng kinh tế XHCN cân đối đại; bước đầu xây dựng sở vật chất - kỹ thu Yêu cầu hàng đầu nhiệm vụ công tác đối ngoại thời kỳ đổi gì? Chủ trương "Xây dựng quan hệ đối tác" Đảng ta nêu lên Đại hội nào? Chỉ thị “Hoà để tiến” (1946) Đảng ta đưa bối cảnh nào? Chọn phương án không Nhà nước ta nhà nước chun vơ sản khẳng định hiến pháp năm nào? Vai trò khoa học cơng nghệ nghiệp CNH - HĐH nước ta Vì Đảng chủ trương phải củng cố quyền sau cách mạng tháng – 1945? Tính tất yếu cơng nghiệp hố Việt Nam thể phương án sau đây? Chọn p Có quyền tự xác định công bộc dân, coi dân thực chủ, cán sống Văn kiện Đảng nêu lên đặc trưng văn hoá Việt Nam: tiên tiến, đậm đà s Vì Đảng ta cho cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa x Khẩu hiệu “ Dân tộc hết, tổ quốc hết” Đảng ta nêu lên văn kiện nào? Văn hoá mặt trận cách mạng Việt Nam Quan điểm lần Đảng ta kh Đặc điểm lớn Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975 là: Cơ chế "xin - cho" thể bao cấp nhà nước lĩnh vực rõ nhất? Mơ hình kinh tế tổng quát nước ta thời kỳ độ lên CNXH gì? Trên giới cơng nghiệp hố tiến hành quốc gia nào? Điểm đột phá thành công hoạt động đối ngoại Đảng ta để phá bỏ bao vây, cấm vận củ Vì Đảng ta cho CNH gắn với đại hố kinh tri thức Chọn phương án khơng đún Chính sách xã hội giải theo hướng: Chính phủ đề chủ trương hướng dẫn để c quan điểm CNH-HĐH Đảng ta nêu lên Đại hội nào? Vì đời nước thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp công nhân lại có đặc điểm Mở đầu nghiệp đổi kinh tế nước ta xuất lĩnh vực nào? “ Chúng ta định thắng lợi có lực lượng đồn kết quốc dân Chúng ta nh Kinh tế thị trường kinh tế hàng hoá giống điểm chủ yếu nào? Chọn phương Yếu tố sau giữ vai trò định phát triển kinh tế, tạo cải Câu nói "Một dân tộc dốt dân tộc yếu" HCM nêu lên thời kỳ nào? “ Cuộc cách mạng Đông Dương lúc cách mạng dân tộc giải phóng” Đây đoạn trích từ văn kiện sau đây? Chính sách xã hội hướng vào giải vấn đề cấp bách: Làm cho dân có ăn, có mặc, c Để phát huy nguồn lực người, phục vụ cho CNH - HĐH cần ý đến vấn đề sau Di sản sau nước ta di sản văn hoá? Mục tiêu chủ yếu Chủ trương "Giáo dục lại nhân dân" mà HCM đề sau CM tháng - 1945 Hiện công nghiệp hoá, đại hoá nước ta tiến hành bối cảnh nào? Nhiệm vụ “ Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xơ, thành trì c Xây dựng thể chế kinh tế nhằm mục đích sau ? Lựa chọn phương án nhất? Lần hệ thống trị nước ta bước đầu có giám sát xã hội dân vào Nền móng đường lối đối ngoại :độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá đượ Trong kinh tế thị trường vấn đề đặt cách nghiêm ngặt nhà "Văn hoá hệ giá trị truyền thống" hiểu theo nghĩa sau đây? Vì đời nước thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp cơng nhân lại có đặc điểm Đổi quan điểm Đảng động lực chủ yếu để phát triển đất nước gì? Kinh tế thị trường XHCN thực nước sau đây? Kết đạt sách lược Hoà với Pháp Đảng ta gì? Chọn phương án khơng đún Chọn đáp án Chỉ số HDI bao gồm tiêu chủ yếu sau đây? Theo quan điểm Đảng, trình phát triển đất nước, nguồn lực bên ngồi có vai trò Nhận định sau không phù hợp với quan điểm Đảng ta Kinh tế thị trường? Kinh tế thị trường định hướng XHCN mơ hình kinh tế tổng quát nước ta thời kỳ độ lê Nhận định:”Vận mệnh dân tộc ngàn cân treo sợi tóc” Đảng ta nêu thời kỳ nà Thắng lợi Cách mạng Việt Nam (1975) dẫn đến hệ Đông Nam Á? Điền vào chỗ trống đoạn trích sau: “ Nước độc lập mà dân không đuợc huởng hạnh phúc, tự d Tài liệu tham khảo thêm:
- Xem thêm -

Xem thêm: PHP101 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, PHP101 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay