Tổng hợp 214 bộ thủ trong kanji (Tiếng NhậtViệt)

18 18 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 14:03

Để nắm được chữ kanji thành thạo các kỹ hăng liên quan đế chữ kanji.chỉ cần nắm được nghĩa của các bộ thủ thì việc học chữ Kanji dễ như ăn bánh..nào hãy bắt đầu nào tải về để cùng học nào.chúc các bạn học tốt. www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 214 Bộ chữ hán 一 〡 丶 丿 乙 亅 二 亠 人 儿 入 八 NHẤT số CỔN nét sổ CHỦ điểm, chấm PHIỆT nét sổ xiên qua trái ẤT can thứ QUYẾT nét sổ có móc NHỊ số hai ĐẦU đầu NHÂN ngƣời 10 NHÂN ĐI ngƣời 11 NHẬP vào 12 ページ BÁT số tám www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 冂 冖 冫 几 凵 刀 力 勹 匕 匚 匚 十 ページ QUYNH quynh MỊCH trùm khăn lên BĂNG nƣớc đá KỶ ghế KHẢM há miệng ĐAO ( 刂 ) dao, đao LỰC sức mạnh BAO bao bọc CHỦY thìa PHƢƠNG tủ đựng HỄ che đậy, giấu giếm THẬP số mƣời www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 卜 卩 厂 厶 又 口 囗 土 士 夂 夊 夕 ページ BỐC xem bói TIẾT đốt tre HÁN sƣờn núi, vách đá KHƢ, TƢ riêng tƣ HỰU lại nữa, lần KHẨU miệng VI vây quanh THỔ đất SĨ binh sĩ TUY chậm TRUY đến sau TỊCH đêm tối www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 大 女 子 宀 寸 小 尢 尸 屮 山 川、巛 工 ページ ĐẠI to lớn NỮ nữ giới, gái TỬ MIÊN mái nhà mái che THỐN đơn vị (đo chiều dài) TIỂU nhỏ bé UÔNG yếu đuối THI xác chết, thây ma TRIỆT mầm non SƠN núi non XUN sơng ngòi CƠNG ngƣời thợ, cơng việc www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 己 巾 干 幺 广 廴 廾 弋 弓 彐 彡 彳 ページ KỶ thân CÂN khăn CAN thiên can, can dự YÊU nhỏ nhắn NGHIỄM mái nhà DẪN bƣớc dài CỦNG chắp tay DẶC bắn, chiếm lấy CUNG cung (để bắn tên) KỆ đầu nhím SAM lơng tóc dài XÍCH bƣớc chân trái www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 心(忄) 戈 户 手 (扌) 支 攴 (攵) 文 斗 斤 方 无(旡) 日 ページ TÂM tim, tâm trí QUA qua HỘ cửa cánh THỦ tay CHI cành nhánh PHỘC đánh khẽ VĂN nét vằn ĐẨU đấu để đong CÂN búa, rìu PHƢƠNG vng NHẬT ngày, mặt trời VƠ khơng www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 曰 月 木 欠 止 歹 殳 毋 比 毛 氏 气 ページ VIẾT nói NGUYỆT tháng, mặt trăng MỘC gỗ, cối KHIẾM khiếm khuyết, thiếu vắng CHỈ dừng lại ĐÃI xấu xa, tệ hại THÙ binh khí dài VƠ chớ, đừng TỶ so sánh MAO lơng THỊ họ KHÍ nƣớc www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 水(氵、氺) 火 爪 父 爻 爿 (丬) 片 牙 牛(牜) 犬 (犭) 玄 玉 ページ THỦY nƣớc HỎA (灬) lửa TRẢO móng vuốt PHỤ cha HÀO hào âm, hào dƣơng (Kinh Dịch) TƢỜNG mảnh gỗ, giƣờng PHIẾN mảnh, tấm, miếng NHA NGƢU trâu KHUYỂN chó HUYỀN màu đen huyền, huyền bí NGỌC đá quý, ngọc www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 97 98 99 瓜 瓦 甘 生 用 田 疋( 匹) 疒 癶 白 皮 皿 100 101 102 QUA dƣa NGÕA ngói CAM SINH sinh sôi,nảy nở DỤNG dùng ĐIỀN ruộng 103 104 THẤT đơn vị đo chiều dài, (vải) NẠCH bệnh tật 105 BÁT gạt ngƣợc lại, trở lại 106 BẠCH màu trắng 107 108 ページ BÌ da MÃNH bát dĩa www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 目(罒) 矛 矢 石 示 (礻) 禸 禾 穴 立 竹 米 糸 (糹, 纟) 10 ページ MỤC mắt MÂU giáo để đâm THỈ tên, mũi tên THẠCH đá THỊ thị; thần đất NHỰU vết chân, lốt chân HÒA lúa HUYỆT hang lỗ LẬP đứng, thành lập TRÚC tre trúc MỄ gạo MỊCH sợi tơ nhỏ www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 缶 网(罓) 羊 羽 (羽) 老 而 耒 耳 聿 肉 臣 自 11 ページ PHẪU đồ sành VÕNG lƣới DƢƠNG dê VŨ lông vũ LÃO già NHI mà, LỖI cày NHĨ tai (lỗ tai) DUẬT bút NHỤC thịt THẦN bầy TỰ tự thân, kể từ www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 至 臼 舌 舛 舟 艮 色 艸 (艹) 虍 虫 血 行 12 ページ CHÍ đến CỮU cối giã gạo THIỆT lƣỡi SUYỄN sai suyễn, sai lầm CHU thuyền CẤN bền cứng SẮC màu, dáng vẻ, nữ sắc THẢO cỏ HỔ vằn vện hổ TRÙNG sâu bọ HUYẾT máu HÀNH đi, thi hành, làm đƣợc www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 衣(衤) 襾 見 角 言 谷 豆 豕 豸 貝 赤 走(赱) 13 ページ Y áo Á che đậy, úp lên KIẾN trơng thấy GIÁC góc, sừng thú NGƠN nói CỐC thung lũng ĐẬU hạt đậu, đậu THỈ heo, lợn TRÃI lồi sâu khơng chân BỐI vật báu xích (chì) màu đỏ TẨU đi, chạy www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 足 身 車 (车) 辛 辰 辶 (-阝) 酉 釆 里 金 長 14 ページ TÚC chân, đầy đủ THÂN thân thể, thân XA xe TÂN cay THẦN nhật, nguyệt, tinh; thìn (12 chi) SƢỚC sƣớc ẤP DẬU 12 địa chi BIỆN phân biệt LÝ dặm; làng xóm KIM kim loại (nói chung); vàng TRƢỜNG dài; lớn (trƣởng) www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 門 (阝- ) 隶 隹 雨 青 非 面 革 韋 (韦) 韭 音 15 ページ MÔN cửa PHỤ đống đất, gò đất ĐÃI kịp, kịp đến TRUY, CHUY chim non VŨ mƣa THANH màu xanh PHI không DIỆN mặt, bề mặt CÁCH da thú; thay đổi, cải cách VI da thuộc PHỈ rau phỉ (hẹ) ÂM âm thanh, tiếng www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 頁 風 飛 (飞 ) 食 (飠 ) 首 香 馬 骨 高 髟 鬥 (斗) 鬯 16 ページ HIỆT đầu; trang giấy PHONG gió PHI bay THỰC ăn THỦ đầu HƢƠNG mùi thơm MÃ ngựa CỐT xƣơng CAO cao BƢU, TIÊU tóc dài ĐẤU đánh SƢỞNG ủ rƣợu nếp www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 鬲 鬼 魚 (鱼) 鳥 鹵 鹿 麥 (麦) 麻 黃 黍 黑 黹 17 ページ CÁCH nồi, chõ QUỶ quỷ NGƢ cá ĐIỂU chim LỖ đất mặn LỘC hƣơu MẠCH lúa mạch MA gai HOÀNG màu vàng THỬ lúa nếp HẮC màu đen CHỈ may áo, khâu vá www.tiengnhattoiyeu.com Lophoctiengnhat.com 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 黽 鼎 鼓 鼠 鼻 齊 (斉 , 齐 ) 齒(齿, 歯 ) 龍(龙 ) 龜 (亀, 龟 ) 龠 18 ページ MÃNH lồi sát ĐỈNH đỉnh CỔ trống THỬ chuột TỲ mũi TỀ XỈ LONG rồng QUY rùa DƢỢC sáo lỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp 214 bộ thủ trong kanji (Tiếng NhậtViệt), Tổng hợp 214 bộ thủ trong kanji (Tiếng NhậtViệt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay