Tiểu luận những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

15 34 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:47

Vấn đề bài viết: Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Phân tích con đường biện chứng của quá trình nhận thức? Phân tích và liên hệ quá trình học tập của Anh, (Chị) để khẳng định rằng đó chính là con đường biện chứng của nhận thức. TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN Chương II: Phép biện chứng vật ֍ Vấn đề viết: Thực tiễn gì? Phân tích vai trò thực tiễn nhận thức? Phân tích đường biện chứng q trình nhận thức? Phân tích liên hệ trình học tập Anh, (Chị) để khẳng định đường biện chứng nhận thức ⁕ HỌ TÊN : ⁕ LỚP : ⁕ MSSV : ⁕ STT : LÊ TIẾN THÀNH Y 2018D 1851010782 155 MỤC LỤC I) II) III) IV) Thực tiễn gì………………………………………… 1) Thực tiễn, phạm trù thực tiễn…………………….2 2) Hoạt động thực tiễn…………………………… 3) Biểu thực tiễn……………………………….2 Vai trò thực tiễn nhận thức……………… … Phân tích đường biện chứng qt nhận thức…… Liên hệ với việc học tập thân………………….12 Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D I Thực tiễn ? Phạm trù thực tiễn Phạm trù thực tiễn phạm trù tảng, triết học MácLênin nói chung lý luận Macxit nói riêng Trong lịch triết học trào lưu đưa quan niệm cách đắn phạm trù Chẳng hạn chủ nghĩa tâm hiểu thực tiễn hoạt động tinh thần sang tạo giới người, khơng xem hoạt động vật chất, hoạt động lịch sử xã hội Ngược lại, chủ nghĩa vật trước Mác, hiểu thực tiễn hoạt động vật chất người lại xem hoạt động bn, đê tiện bẩn thỉu Nó khơng vai trò với nhận thức người Khắc phục yếu tố sai lầm, kế thừa phát triển sáng tạo yếu tố hợp lý quan niệm thực tiễn nhà triết học trước đó, C.Mác Ph.Ăngghen đưa quan niệm đắn, khoa học thực tiễn vai trò nhận thức, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin tạo tạo nên bước chuyển biến cách mạng triết học nói chung lý luận nhận thức nói riêng.1 Vậy thực tiễn gì? - Thực tiễn tồn hoạt động vật chất mục đích, mang tính lịch sử - xã hội người nhằm cải tiến tự nhiên xã hội Hoạt động thực tiễn - Là hoạt động mà người sử dụng công cụ vật chất tác dụng vào đối tượng vật chất định, làm biến đổi chúng theo mục đích => Là hoạt động đặc trưng chất người - Được thực cách tất yếu khách quan, không ngừng phát triển → Hoạt động thực tiễn hoạt động vật chất mang tính sáng tạo mục đích, tính lịch sử - xã hội Biểu thực tiễn: Rất đa dạng với nhiều hình thức phong phú ba hình thức là: - Hoạt động sản xuất vật chất - Hoạt động trị - xã hội - Hoạt động thực nghiệm khoa học Hoạt động sản xuất vật chất hình thức hoạt động thực tiễn Con người sử dụng công cụ lao động tác động vào thiên nhiên để tạo cải vật chất, điểu kiện cần thiết nhằm trì tồn Bộ giáo dục đào tạo: Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Dùng trường đại học cao đẳng) Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D Figure Cày ruộng Figure Khoan núi đào hầm Hoạt động trị - xã hội hoạt động cộng đồng người, tổ chức khác nhằm cải biến quan hệ trị - xã hội nhằm thúc đẩy xã hội phát triển Figure Biểu tình phản đối chiến tranh Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D Thực nghiệm khoa học hoạt động tiến hành điều kiện người tạo ra, gần giống, giống lặp lại trạng thái tự nhiên nhằm xác định quy luật biến đổi, phát triển đối tượng nghiên cứu vai trò quan trọng phát triển xã hội đặc biệt thời kì cách mạng khoa học cơng nghệ đại Figure Thí nghiệm máy bay lần anh em nhà Wright II Vai trò thực tiễn nhận thức Thực tiễn sở nhận thức, động lực nhận thức, mục đích nhận thức tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý Thực tiễn sở động lực chủ yếu trực tiếp nhận thức Con người quan hệ với giới bắt đầu lý luận mà thực tiễn Chính từ q trình hoạt động thực tiễn, cải tạo giới mà nhận thức, lý luận người hình thành phát triển Ban đầu người thu nhận tài liệu cảm tính, kinh nghiệm sau tiến hành so sánh, phân tích, tổ hợp, khái qt hóa trừu tượng hóa để phát triển thành lý tính xây dựng thành lý luận, khoa học phản ánh chất, quy luật vận động vật, tượng giới Do thực tiễn cung cấp tài liệu cho nhận thức, cho lý luận Khơng thực tiễn khơng nhận thức, khơng luận Mọi tri thức xét đến bắt nguồn từ thực tiễn Thực tiễn mục đích nhận thức Trong q trình tồn người không giới đáp ứng thỏa mãn nên người phải cải tạo giới hoạt động thực tiễn trình biến đổi giới người biến đổi thân mình, phát triễn lực chất, lực trí tuệ Nhờ người sâu nhận thức giới, khám phá bí mật giới nắm quy luật giới Thực tiễn đề nhu cầu, nhiệm vụ phương hướng phát triễn nhận thức, lý luận Nhu cầu thực tiễn đòi hỏi phải tri thức mới, phải tổng kết kinh nghiệm, khái quát lý luận, thúc đẩy đời phát triễn ngành khoa học Như vậy, trình hoạt động thực tiễn trí tuệ Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D người phát triễn, nâng cao dần lúc lý luận, khoa học đời cần thiết cho hoạt động thực tiễn người Thực tiễn đưa vấn đề cho nhận thức hướng tới để giải đáp đồng thời tạo phương tiện cần thiết cho việc nghiên cứu, đem lại tài liệu, kiện để tổng kết khái quát thành tri thức lý luận Nhận thức, lý luận sau đời phải quay phục vụ thực tiễn, hướng dẫn đạo thực tiễn, phải biến thành hành động thực tiễn quần chúng Lý luận, khoa học ý nghĩa thực chúng vận dụng vào thực tiễn phục vụ mục tiêu phát triễn Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý Những tri thức kiểm nghiệm qua thực tiễn thấy rõ tính đắng hay sai lầm chúng Mác viết: “Vấn đề tìm hiểu xem tư người đạt tới chân lý khách quan khơng hồn tồn khơng phải vấn đề lý luận mà vấn đề thực tiễn, thực tiễn mà người phải chứng minh chân lý” Ở cần phải hiểu tiêu chuẩn thực tiễn cách biện chứng Tiêu chuẩn vừa tính tuyệt đối, vừa tính tương đối Tiêu chuẩn thực tiễn vừa tính tuyệt đối thực tiễn tiêu chuẩn khách quan để kiểm nghiệm chân lý, thực tiễn giai đoạn lịch sử xác nhận chân lý Tiêu chuẩn thực tiễn tính tương đối thực tiễn không đứng yên mà biến đổi phát triển Thực tiễn trình thực người nên khơng tránh khỏi yếu tố chủ quan Tiêu chuẩn thực tiễn không cho phép biến tri thức người trở thành chân lý vĩnh viễn, tri thức đạt trước phải thường xuyên chịu kiểm nghiệm thực tiễn Vì tri thức thực tiễn chứng minh giai đoạn lịch sử định phải tiếp tục thực tiễn bổ sung, điều chỉnh, sửa chửa phát triễn hoàn thiện ⁕ Thực tiễn sở, động lực, mục đích nhận thức nhờ hoạt động thực tiễn mà giác quan người ngày hồn thiện; lực tư lơgíc không ngừng củng cố phát triển; phương tiện nhận thức ngày đại, tác dụng “nối dài” giác quan người việc nhận thức giới Thực tiễn sở, động lực, mục đích nhận thức mà đóng vai trò tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý Điều nghĩa thực tiễn thước đo giá trị tri thức đạt nhận thức Đồng thời thực tiễn không ngừng bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa, phát triển hoàn thiện nhận thức C.Mác viết: “Vấn đề tìm hiểu xem tư người đạt tới chân lý khách quan hay khơng, hồn tồn khơng phải vấn đề lý luận mà vấn đề thực tiễn Chính thực tiễn mà người phải chứng minh chân lý” Như vậy, thực tiễn điểm xuất phát nhận thức, yếu tố đóng vai trò định hình thành phát triển nhận thức mà nơi nhận thức phải luôn hướng tới để thể nghiệm tính đắn Nhấn mạnh vai trò thực tiễn, V.I.Lênin viết: “Quan điểm đời sống, thực tiễn, phải quan điểm thứ lý luận nhận thức” Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D Vai trò thực tiễn nhận thức, đòi hỏi phải luôn quán triệt quan điểm thực tiễn Quan điểm yêu cầu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa sở thực tiễn, sâu vào thực tiễn, phải coi trọng công tác tổng kết thực tiễn Việc nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn, học đôi với hành Nếu xa rời thực tiễn dẫn đến sai lầm bệnh chủ quan, ý chí, giáo điều, máy móc, quan liêu Ngược lại, tuyệt đối hóa vai trò thực tiễn rơi vào chủ nghĩa thực dụng, kinh nghiệm chủ nghĩa Thực tiễn mối quan hệ biện chứng với hoạt động nhận thức Trong mối quan hệ với nhận thức, vai trò thực tiễn biểu trước hết chỗ, thực tiễn sở, động lực chủ yếu trực tiếp nhận thức, Ăngghen khẳng định “chính việc người ta biến đổi tự nhiên, khơng phải giới tự nhiên, với tính cách giới tự nhiên, sở chủ yếu trực tiếp tư người, trí tuệ người phát triển song song với việc người ta cải biến tự nhiên” Con người quan hệ với giới bắt đầu lý luận mà thực tiễn Chính từ trình hoạt động thực tiễn cải tạo giới mà nhận thức người hình thành, phát triển Thông qua hoạt động thực tiễn người tác động vào giới buộc giới phải lộ thuộc tính, tính quy luật để người nhận thức chúng Thoát ly thực tiễn, nhận thức thoát ly khỏi mảnh đất thực ni dưỡng phát triển khơng thể đem lại tri thức sâu sắc, xác thực, đắn vật, khơng khoa học, khơng luận Trong trình hoạt động cải biến giới, người biến đổi thân mình, thực tiễn rèn luyện giác quan người làm cho chúng tinh tế hơn, sở phát triển tốt Nhờ người ngày sâu vào nhận thức giới, khám phá bí mật nó, làm phong phú sâu sắc tri thức giới Thực tiễn đề nhu cầu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển nhận thức, ln thúc đẩy đời ngành khoa học Thực tiễn sở để chế tạo cơng cụ, phương tiện máy móc mới, hỗ trợ người trình nhận thức, khám phá, chinh phục giới Ăngghen cho rằng, nhu cầu cấp thiết thực tiễn, sản xuất thúc đẩy nhận thức khoa học phát triển nhanh hàng chục trường đại học Vai trò thực tiễn nhận thức thể chỗ, thực tiễn tiêu chuẩn chân lý Theo Mac Ăngghen “Vấn đề tìm hiểu xem tư người đạt tới chân lý khách quan hay khơng, hồn tồn khơng phải vấn đề lý luận mà vấn đề thực tiễn Chính thực tiễn mà người phải chứng minh chân lý” Tất nhiên, nhận thức xã hội tiêu chuẩn riêng, tiêu chuẩn lô gic tiêu chuẩn lô gic thay cho tiêu chuẩn thực tiễn, xét đến phụ thuộc vào tiêu chuẩn thực tiễn Đó tư tưởng Mac-Ăngghen đưa phạm trù thực tiễn vào nội dung lý luận nhận thức, tư tưởng Lênin bảo vệ phát triển sâu sắc tác phẩm “Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, Lênin nhắc lại luận cương thứ hai Mac Phoi-ơbăc Người kết luận “Quan điểm đời sống, thực tiễn, phải quan điểm thứ lý luận nhận thức” Tư tưởng Lênin vai trò thực tiễn nhận thức Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D nguyên tắc phương pháp luận quan trọng hướng dẫn hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học Nếu không bám sát thực tiễn sống lý luận, khơng thể khoa học, khơng xác định đề tài khoa học với nghĩaluận sản phẩm cao nhận thức phản ánh thực khách quan Trong hệ thống khái niệm, phạm trù, nguyên lý quy luật tạo nên lý luận, quy luật hạt nhân lý luận, sản phẩm qúa trình nhận thức nên chất lý luận hình ảnh chủ quan giới khách quan, phản ánh cách gần đối tượng nhận thức Lý luận trình độ cao chất so với kinh nghiệm Tri thức lý luận tri thức khái quát tri thức kinh nghiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Lý luận tổng kết kinh nghiệm loài người, tổng hợp tri thức tự nhiên xã hội tích trữ lại qúa trình lịch sử” Lý luận hình thành sở tổng kết kinh nghiệm, lý luận trực tiếp xuất phát từ kinh nghiệm Do tính độc lập tương đối nó, lý luận trước kiện kinh nghiệm mà không làm mối liên hệ lý luận với kinh nghiệm Khác với kinh nghiệm, lý luận mang tính trừu tượng khái quát cao nên đem lại hiểu biết sâu sắc chất, tính quy luật vật, tượng khách quan Vì vậy, nhiệm vụ nhận thức lý luận đem quy vận động bề biểu tượng vận động bên thực Chủ nghĩa Mac-Lênin xem xét lý luận thực tiễn thống biện chứng Thực tiễn hoạt động vật chất lý luận hoạt động tinh thần, nên thực tiễn đóng vai trò định quan hệ lý luận Lênin viết: “Thực tiễn cao nhận thức (lý luận) ưu điểm khơng tính phổ biến mà tính thực trực tiếp” Tính phổ biến thực tiễn nhận thức (lý luận) thể chỗ, thực tiễn khâu định hoạt động nhận thức Một lý luận áp dụng thời gian dài, khơng gian rộng hiệu qủa đạt cao, khẳng định tính chân lý thực tiễn Ngay giả thiết khoa học muốn trở thành lý luận phải thông qua hoạt động thực nghiệm kiểm tra, xác nhận Như vậy, qua hoạt động thực tiễn lý luận giá trị tham gia vào qúa trình biến đổi thực Hoạt động lý luận hoạt động đặc biệt thống hữu với hoạt động thực tiễn Vì vậy, nhấn mạnh vai trò thực tiễn lý luận, chủ nghĩa Mac-Lênin khẳng đinh tính tích cực tác động trở lại lý luận thực tiễn Lênin khẳng định: “khơng luận cách mạng khơng phong trào cách mạng” Lý luận “kim nam” cho hành động thực tiễn Cố nhiên để giải đáp vấn đề sống, lý luận phải không ngừng liên hệ hình thức khác với thực tiễn Cho nên, thực chất vai trò lý luận thực tiễn chỗ lý luận đem lại cho thực tiễn tri thức đắn quy luật vận động phát triển giới khách quan Lý luận dự kiến vận động vật tương lai, phương hướng cho phát triển thực tiễn Lý luận khoa học làm cho Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D người trở nên chủ động, tự giác, hạn chế tình trạng “mò mẫm”, tự phát Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh ví “khơng luận lúng túng nhắm mắt mà đi” Tuy nhiên phải thấy rằng, tính gián tiếp, tính trừu tượng cao phản ánh thực nên lý luận khả xa rời thực tiễn trở thành ảo tưởng Vì thế, khơng cường điệu vai trò lý luận, mặt khác không xem nhẹ thực tiễn tách rời lý luận với thực tiễn Điều nghĩa phải quán triệt nguyên tắc thống lý luận thực tiễn nhận thức khoa học hoạt động cách mạng Trong Triết học Macxit chủ nghĩa Mac-Lênin, thống lý luận thực tiễn thuộc tính vốn có, đòi hỏi nội Ngun tắc ý nghĩa to lớn rong việc nhận thức khoa học hoạt động thực tiễn Hoạt động lý luận hoạt động thực tiễn thống với nhiều hình thức trình độ biểu khác Lý luận bắt nguồn từ thực tiễn, phản ánh (khái quát) vấn đề đời sống sinh động Nhưng thước đo tính cao thấp lý luận với thực tiễn biểu trước hết chỗ lý luận phải hướng hẳn đời sống thực, để giải vấn đề phát triển thực tiễn đặt ra, vậy, lý luận góp phần thúc đẩy thực tiễn phát triển, bên ngồi thống lý luận thực tiễn, tự thân lý luận khơng thể biến đổi thực, nói cách khác, hoạt động lý luận khơng mục đích tự thân mà phục vụ thục tiễn, để cải tạo thực tiễn Thực chất thống lý luận thực tiễn phải quán triệt thực tiễn sở, động lực, mục đích lý luận, nhận thức, tiêu chuẩn chân lý (lý luận) Như nói, lý luận đích thực bắt nguồn từ thực tiễn, thực tiễn quy định Thực tiễn quy định lý luận thể nhu cầu, nội dung, phương hướng phát triển nhận thức, lý luận Thực tiễn biến đổi lý luận biến đổi theo, lý luận tác động trở lại thực tiễn cách soi đường, đạo, dẫn đắt thực tiễn Trên sở nhận thức vận dụng nguyên tắc thống lý luận thực tiễn phải chống bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều Chúng ta coi trọng kinh nghiệm thực tiễn khơng ngừng tích luỹ vốn kinh nghiệm q báu đó.Song dừng lại trình độ kinh nghiệm, thỏa mãn với vốn kinh nghiệm thân, coi kinh nghiệm tất cả, tuyệt đối hóa kinh nghiệm đồng thời coi nhẹ lý luận, ngại học tập, nghiên cứu lý luận, am hiểu lý luận, không quan tâm tổng kết kinh nghiệm để đề xuất lý luận rơi vào lối suy nghĩ giản đơn, tư chừng, đại khái, phiến diện thiếu tính lơgic, tính hệ thống, đó, hoạt động thực tiễn mò mẫm, tùy tiện, thiếu tính đồng lý luận tất lĩnh vực đễ rơi vào bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa Hồ Chí Minh ln nhắc nhở rằng, luận phải kết hợp chặt chẽ với kinh nghiệm thực tế, liên hệ với thực tiễn không lại mắc phải bệnh lý luận suông, tức bệnh giáo điều Người khẳng định, "Lý luận tên (hoặc viên đạn) Thực hành đích để tên mà khơng bắn, bắn lung tung, khơng tên"2 Như nghĩaluận suông, lý luận sách túy "Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế Lý luận mà không áp dụng vào công (Hồ Chí Minh, 1995, tập 5, tr 235) Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D việc thực tế lý luận suông Dù xem hàng ngàn, hàng vạn lý luận, đem thực hành, khác hòm đựng sách" Do đó, vận dụng lý luận vào thực tiễn phải xuất phát từ thực tiễn, không mắc phải bệnh giáo điều Như vậy, lý luận ý nghĩa đính thực vận dụng vào thực tiễn phục vụ thực tiễn, đóng vai trò soi đường, dẫn đắt, đạo thực tiễn Đồng thời, vận dụng lý luận vào thực tiễn phải phù hợp điều kiện thực tiễn Rõ ràng, thống lý luận thực tiễn Hồ Chí Minh phải hiểu là, thực tiễn - lý luận, lý luận - thực tiễn ln hòa quyện, thống với nhau, đòi hỏi nhau, cần đến nhau, tạo tiền đề cho phát triển Tóm gọn lại: Thực tiễn sở nhận thức, động lực nhận thức, mục đích nhận thức tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý - Là sở động lực nhận thức yêu cầu phát triển sản xuất vật chất cải tiến xã hội buộc người phải nhận thức giới xung quanh - Thông qua hoạt động thực tiễn người làm cho vật bộc lộ thuộc tính để người nhận thức Vậy thực tiễn đem lại tài liệu cho nhận thức - Thông qua hoạt động thực tiễn làm giác quan người phát triển hoàn thiện Thực tiễn mục đích q trình nhận thức - Nhu cầu thực tiễn dẫn đến hình thành phát triển ngành khoa học biến tri thức khoa học thành phương tiện vật chất hùng mạnh giúp người hoạt động thực tiễn hiệu Thực tiễn giúp người cải tạo giới  Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý - Muốn kiểm tra tri thức ta dựa thực tiễn Nếu tri thức phù hợp thực khách quan chân lý khơng phù hợp sai lầm Tiêu chuẩn chân lý thực tiễn vừa tính tương đối tuyệt đối Tuyệt đối chỗ thực tiễn thời điểm định giai đoạn định hoàn toàn phù hợp với tri thức Tính tương đối thực tiễn vận động biến đổi không ngừng nhận thức tính tương đối tuyệt đối, thực tiễn tiêu chuẩn III Con đường biện chứng trình nhận thức Trước nêu khái niệm túy ta tìm hiểu cách mà người tìm định luật vạn vật hấp dẫn Định luật gắn liền với tên tuổi nhà toán học, vật lý học tiếng kỉ 17 – Issac Newton (Hồ Chí Minh, 1995, tập tr 234) Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D Vào ngày đẹp trời, nhà bác học vĩ đại mơ màng gốc táo vườn nhà thả hồn theo gió chiều nhè nhẹ bổng táo rơi xuống đánh thức ngài làm ơng tỉnh giấc Ơng cầm táo tay trách “nó” rằng: “Táo ! Ngươi phá giấc mơ đẹp ta !” Rồi ông nghĩ: Nếu táo mà bay lên tốt ? Mà khơng bay lên ? ngờ câu hỏi tưởng chừng vô lý làm nên định luật vật lý tiếng: Định luật vạn vật hấp đẫn Vì thắc mắc Ơng bắt đầu tìm hiểu vật rơi xuống, hành tinh quay xung quanh Từ định luật vạn vật hấp dẫn đời Chỉ từ táo Newton cho ta biết trọng lực từ đâu mà Cao hành tinh tận thiên hà xa xôi di chuyển mà năm 1700 giờ, người chưa thể bay lên khỏi mặt đất đừng nói đến việc tận mắt nhìn quan sát ngồi vũ trụ bao la → Đây giai đoạn chuyên từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính → Và đường biện chứng nhận thức chân lý theo quan điểm Lênin: Từ trực quan sinh động đến tư trù tượng từ tư trù tượng đến thực tiễn 10 Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D Trong tác phẩm Bút ký triết học, V.I.Lênin khái quát đường biện chứng nhận thức chân lý sau: Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng từ tư trừu tượng đến thực tiễn - đường biện chứng nhận thức chân lý, nhận thức thực khách quan Theo khái quát này, đường biện chứng nhận thức chân lý (tức phản ánh đắn hiệt thực khách quan) q trình Đó q trình "trực quan sinh động" (nhận thức cảm tính) tiến đến "tư trừu tượng" (nhận thức lý tính) Nhưng trừu tượng khơng phải điểm cuối chu kỳ nhận thức, mà nhận thức phải tiếp tục tiến tới thực tiễn Chính thực tiễn mà nhận thức kiểm tra chứng minh tính đắn tiếp tục vòng khâu q trình nhận thức Đây quy luật chung trình người nhận thức thực khách quan - Con đường từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính Nhận thức cảm tính giai đoạn mở đầu q trình nhận thức Đó giai đoạn nhận thức mà người, hoạt động thực tiễn, sử dụng giác quan để tiến hành phản ánh vật, tượng khách quan, mang tính chất cụ thể, với biểu phong phú mối quan hệ với quan sát người Ở giai đoạn này, nhận thức phản ánh tượng, biểu bên vật cụ thể, thực khách quan, chưa phản ánh chất, quy luật, nguyên nhân tượng quan sát Do đó, giai đoạn thấp trình nhận thức Trong giai đoạn nhận thức thực qua ba hình thức là: cám giác, tri giác biểu tượng Cảm giác người vật, tượng khách quan hình ảnh sơ khai nhất, đơn giản q trình nhận thức, khơng khơng thể nhận thức vật, tượng khách quan Mỗi cảm giác người vật, tượng khách quan nội dung khách quan, thuộc phản ánh chủ quan người Cảm giác hình ảnh chủ quan giới khách quan Nó sở hình thành nên tri giác Nhận thức lý tính giai đoạn cao q trình nhận thức Đó phản ánh gián tiếp, trừu tượng khái quát thuộc tính, đặc điểm chất vật, tượng khách quan, giai đoạn nhận thức thực chức quan trọng tách nắm lấy chất, tính quy luật vật, tượng Nhận thức lý tính thực thơng qua ba hình thức là: khái niệm, phán đoán đoán suy lý (suy luận) Nhận thức cảm tính nhận thức lý tính nấc thang hợp thành chu trình nhận thức Trên thực tế, chúng thường diễn đan xen vào q trình nhận thức, song chúng chức nhiệm vụ khác Nếu nhận thức cảm tính gắn liền với thực tiễn, với tác động khách thể cảm tính, sở cho nhận thức lý tính nhận thức lý tính, nhờ tính khái qt cao, lại hiểu biết chất, quy luật vận động phát triển sinh động vật, tượng giúp cho nhận thức cảm tính định hướng trở nên sâu sắc Tuy nhiên, dừng lại nhận thức lý tính người tri thức đối tượng, thân tri thức thật xác hay không 11 Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D người chưa thể biết Trong đó, nhận thức đòi hỏi phải xác định xem tri thức chân thực hay khơng Để thực điều nhận thức thiết phải trở với thực tiễn, dùng thực tiễn làm tiêu chuẩn, làm thước đo tính chân thực tri thức đạt trình nhận thức Mặt khác, nhận thức suy đến xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trở lại phục vụ thực tiễn Như vậy, thấy quy luật chung, tính chu kỳ lặp lặp lại trình vận động, phát triển nhận thức là: từ thực tiễn đến nhận thức - từ nhận thức trở với thực tiễn - từ thực tiễn tiếp tục trình phát triển nhận thức, V.V Q trình lặp lặp lại, khơng điểm dừng cuối cùng, trình độ nhận thức thực tiễn chu kỳ sau thường cao chu kỳ trước, nhờ mà q trình nhận thức đạt dần tới tri thức ngày đắn hơn, đầy đủ sâu sấc thực khách quan Đây quan điểm tính tương đối nhận thức người trình phản ánh thực tế khách quan Quy luật chung nhận thức biểu cụ thể, sinh động quy luật chung phép biện chứng vật: quy luật phủ định phủ định, quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại, quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Sự vận động quy luật chung q trình vận động, phát triển nhận thức q trình người, lồi người ngày tiến dần tới chân lý IV Liên hệ với trình học tập thân để khẳng định đường biện chứng nhận thức Quá trình học tập học sinh trình tiếp thu kiến thức mới, lý thuyết mới, kho tàng nhân loại suốt lịch sử phát triển Cho dù hướng dẫn thầy hay tự học tự tìm tòi theo đường Đó đường biện chứng nhân thức 1/ Từ trực quan sinh động đến tư trù tượng, từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý trí Những kiến thức ln xa lạ với ta Vậy để phần ta hiểu kiến thức hay sai Việc tìm mối liên hệ vật việc mà thứ thật dễ hiểu để ta nhìn cảm nhận, đánh giá ban đầu Đó phần thật nhỏ, thật cụ thể, ta dễ dàng chứng minh hay suy đốn Để từ phát triển lên sâu rộng hơn, tổng quát lý luận sở Ví dụ: Khi học phổ thơng Thầy giáo tơi tổ chức thi học sinh lớp, thiết kế cầu vượt Thái Bình Dương Làm biết cầu vượt đại dương rộng lớn bao la phải ? Trong học sinh chúng tơi cầu vượt sơng đường học ngày người kĩ sư làm vấn đề khó Ngay đến xi 12 Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D măng sắt thép bên ngồi chúng trơng chẳng rõ làm dám nghĩ đến chuyện cầu vượt đại dương lớn giới Để vẽ vẽ, phải từ thứ nhỏ Xi măng trộn sao, làm trục thép Từ kiến thức nhỏ, nghĩ đến việc làm cầu nhỏ thơi Xem ngồi thực tế ổn khơng Sau phác họa thứ khó cho cầu thật lớn Tư từ thứ đơn giản nhất, sinh động đến thứ cao xa hơn, trừu tượng Đó cội nguồn lý trí → Và đường nhận biện chứng nhận thức tâm 2/ Từ tư trừu tượng đến thực tiễn “Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế Lý luận mà không áp dụng vào công việc thực tế lý luận suông Dù xem hàng ngàn, hàng vạn lý luận, đem thực hành, khác hòm đựng sách” Câu nói hay chủ tịch Hồ Chí Minh Khi nắm rõ lý thuyết, hiểu tường tận nó, ta áp dụng thực tiễn lẽ thực tiễn xác nhận tư hay sai Và không đem thực hành lý thuyết khơng thể phát huy ý nghĩa mà vốn dày cơng tạo dựng Đối với người học sinh, học phải đôi với hành Nếu học mà vận dụng kiến thức trở nên vơ nghĩa dần bị mai một, việc học tập khơng giá trị Hồ Chí Minh, 1995, tập tr 234 13 Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D Tài liệu tham khảo chính: Giáo trình ngun lý chủ nghĩa MácLênin Dành cho sinh viên đại học cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 14 ... nội dung lý luận nhận thức, tư tưởng Lênin bảo vệ phát triển sâu sắc tác phẩm Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, Lênin nhắc lại luận cương thứ hai Mac Phoi-ơbăc Người kết luận “Quan... vơ nghĩa dần bị mai một, việc học tập khơng giá trị Hồ Chí Minh, 1995, tập tr 234 13 Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D Tài liệu tham khảo chính: Giáo trình nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin. .. thực tiễn, phải quan điểm thứ lý luận nhận thức” Tư tưởng Lênin vai trò thực tiễn nhận thức Tiểu luận triết học – Lê Tiến Thành Y2018D nguyên tắc phương pháp luận quan trọng hướng dẫn hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, Tiểu luận những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay