Đồ án hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

39 10 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:47

Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh là một phần hết sức quan trọng trong quá trình hạch toán, các phương pháp sử dụng để hoạch toán sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong kỳ, đến việc nộp thuế và khuyến khích đầu tư vào doanh nghiệp Lời mở đầu Bớc vào trình đổi đất nớc ta gặp nhiều khó khăn, thách thức việc công nghiệp hoá đại hoá Một khó khăn trớc mắt hội nhập kinh tế thÕ giíi nãi chung vµ héi nhËp nỊn kinh tÕ khu vực nói riêng Trên đờng hội nhập kế toán đóng vai trò quan trọng Kế toán ta phải phù hợp với kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc chung kế toán vừa đáp ứng đợc yêu cầu có tính quốc tế vừa phải thích hợp với hoàn cảnh níc ta ChØ cã nh vËy chóng ta míi khun khích đợc nhà đầu t nớc vào ta, làm cho họ an tâm đầu t vào Việt Nam Hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh phần quan trọng trình hạch toán, phơng pháp sử dụng để hoạch toán ảnh hởng đến kết kinh doanh kỳ, đến việc nộp thuế khuyến khích đầu t vào doanh nghiệp (nh đầu t chứng khoán, mở rộng sản xuất, tạo uy tín cho doanh nghiệp ) Chính cần phải đổi cho phù hợp với giai đoạn Có đổi thích hợp tạo tiền đề vững cho hội nhập quốc tế phát triển bền vững lâu dài tơng lai Đó lý em chọn đề tài này, với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng, nghiên cứu kế toán Đề án đợc trình bày gồm hai phần: Phần 1: Cơ sở lý luận Phần 2: Thực trạng giải pháp Phần 3: Kết luận Phần 1: Cơ sở lí luận I Một số khái niệm chung + Thành phẩm: Là sản phẩm hoàn thành giai đoạn cuối công nghệ sản xuất doanh nghiệp, đợc kiểm điểm đủ tiêu chuẩn nhập kho + Doanh thu: Là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đợc kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thờng doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu + Doanh thu bán hàng: Là tổng giá trị đợc thực việc bán hàng hóa sản phẩm, sản phẩm, cung cấp dịch vụ, lao động cho khách hàng + Doanh thu thuần: Là số chênh lệch doanh thu bán hàng khoản giảm giá, chiết khấu bán hàng, doanh thu số hàng bán bị trả lại, thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất + Chiết khấu bán hàng: Là số tiền tính tổng số doanh thu trả cho khách hàng Nó bao gồm: - Chiết khấu toán: Là khoản tiền ngời bán giảm trừ cho ngời mua, ngời mua toán tiền mua hàng trớc thời hạn theo hợp đồng - Chiết khấu thơng mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lợng lớn + Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho ngời mua hàng hóa phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu + Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lợng hàng bán xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại từ chối toán + Lãi gộp: Là số chênh lệch doanh thu với giá vốn hàng bán + Kết tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ: Là số chênh lệch doanh thu với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp + Giá trị hợp lý: Là giá trị tài sản trao đổi giá trị khoản nợ dợc toán cách tự nguyện bên có đầy đủ hiểu biết trao đổi ngang giá + Tiền lãi: Là số tiền thu đợc phát sinh từ khoản cho ngời khác sử dụng tiền, khoản tơng đơng tiền khoản nợ doanh nghiệp, nh: Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi đầu t trái phiếu tín phiếu, chiết khấu toán + Cổ tức lợi nhuận đợc chia: Là số tiền lợi nhuận đợc chia từ việc nắm giữ cổ phiếu góp vốn II Hạch toán trình tiêu thụ 1.Hạch toán giá vốn hàng bán: Doanh nghiệp sử dụng phơng pháp kê khai thờng xuyên doanh nghiệp sử dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ để hạch toán hàng tồn kho khác nghiệp vụ hạch toán giá vốn hàng bán, nghiệp vụ khác giống Nh hạch toán giá vốn đợc chia làm hai phần nh sau 1.1 Tại doanh nghiệp sử dụng ph ơng pháp kê khai thờng xuyên để hoạch toán hàng tồn kho 1.1.1 Tài khoản sử dụng: Dới số tài thờng đợc sử dụng trình hạch toán kết cấu chúng + TK 632- Giá vốn hàng bán: Tài khoản dùng để theo dõi trị giá vốn hàng hoá, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ xuất bán kỳ Giá vốn hàng bán giá thành công xởng thực tế sản phẩm xuất bán hay giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ cung cấp trị giá mua thực tế hàng hoá tiêu thụ Với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kê khai thờng xuyên để xác định giá hàng tồn kho TK 632 có kết cấu nh sau: - Bên Nợ (PS tăng): Trị giá vốn thành phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ cung cấp theo hoá đơn (đợc coi tiêu thụ kỳ) - Bên Có (PS giảm): Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ kỳ vào tài khoản xác định kết - D cuối kỳ: Cuối kỳ TK 632 kh«ng cã sè d + TK 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang: Đợc sử dụng để tổng hợp chi phí sản xuất Kết cấu nh sau: - Bên Nợ (PS tăng): Tập hợp chi phí sản xuất kỳ - Bên Có (PS giảm): Gồm khoản ghi giảm chi phí sản xuất tổng giá thành sản xuất thực tế hay chi phí thực tế sản phẩm, lao vụ, dịch vụ ®· hoµn thµnh - D cuèi kú: TK 154 cuèi kú d Nỵ thĨ hiƯn chi phÝ thùc tÕ cđa sản phẩm, lao vụ, dịch vụ dở danh, cha hoàn thành + TK 155- Thành phẩm: Đợc sử dụng để hạch toán tình hình tăng, giảm tồn kho thành phẩm Kết cấu tài khoản nh sau: - Bên Nợ (PS tămg): Trị giá thực tế thành phẩm nhập kho (dùng kết chuyển trị giá thực tế thành phẩm tồn kho cuối kỳ) - Bên Có (PS giảm): Trị giá thực tế thành phẩm xuất kho (gồm trị giá thành phẩm thiếu hụt kết chuyển trị giá thực tế thành phẩm tồn kho ®Çu kú) - D cuèi kú: TK 155 cã sè d cuối kỳ bên Nợ (thể trị giá thực tÕ cđa thµnh phÈm tån kho) + TK 157- Hµng gửi bán: Tài khoản theo dõi sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ theo phơng thức gửi bán Có kết cấu nh sau: - Bên Nợ (PS tăng): Thể giá trị hàng gửi bán tăng kỳ - Bên Có (PS giảm): Thể giá trị hàng gửi bán giảm kỳ (hàng tiêu thụ bị trả l¹i) - D cuèi kú: TK 157 cuèi kú d Nợ thể số hàng gửi bán cuối kỳ 1.1.2 Trình tự hạch toán + Hạch toán giá vốn thành phẩm theo phơng thức trực tiếp TK 154 TK 632 Xuất bán trực tiếp từ nơi sản xuất TK 155 Xuất bán kho + Hạch toán giá vốn thành phẩm theo phơng thức gửi bán TK 155 TK 157 TK 632 Khi sản phẩm Xuất thành phẩm gửi bán gửi bán đợc chấp nhận tiêu thụ + Trờng hợp sản phẩm bị mát hao hụt, sau trừ phần bồi thờng cá nhân gây phần lại hạch toán vào giá vốn hàng bán Nợ TK 632 Có TK 152, 153, 156, 138 (1381) + Hoạch toán hàng bán bị trả lại TK 632 TK 155 Nếu hàng nhập lại kho TK 154 Nếu chuyển hàng phân xởng sửa chữa TK 157 Hàng gửi kho ngời mua TK 111, 112, 334 Bồi thờng ngời làm hỏng sản phẩm TK 1381 Phần thiệt hại chờ xử lí 1.2 Tại doanh nghiệp sử dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ để hoạch toán hàng tồn kho (gồm phản ánh giá vốn xác định kết quả) + TK 631- Giá thành sản xuất: Dùng xác định trị giá thành phẩm, lao vụ, dịch vụ sản xuất kỳ - Bên Nợ (PS tăng): Thể chi phí giá thành thực tế thành phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành - Bên Có (PS giảm): Kết chuyển trị giá thành phẩm, lao vụ, dịch vụ s¶n xuÊt kú - D cuèi kú: TK 631 cuối kỳ số d + Đầu kỳ, kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho TK 155 TK 632 TK 157 + Cuối kỳ tiến hành xác định trị giá thành phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành kỳ TK 631 TK 632 + Trờng hợp hàng bán bị trả lại giá vốn đợc hạch toán nh sau: Nợ TK 631 (Chuyển phân xởng sửa chữa) Nợ TK 334, 111, 338.1 ( Xử lí thiệt hại) Có TK 632 ( Giá vốn hàng bán bị trả lại) Riêng trờng hợp gửi lại kho khách hàng nhập lại kho khách hàng kế toán phản ánh giá vốn Hạch toán chi phí bán hàng 2.1 Tài khoản sử dụng: -TK 641- Chi phí bán hàng: Dùng để theo dõi chi phí bán hàng phát sinh kỳ - TK 641 có tài khoản chi tiết (TK641.1, TK641.2, , TK641.8) thể cụ thể khoản chi phí bán hàng chi tiết cho nhân viên, cho bao bì, dụng cụ, khấu hao Kết cấu: - Bên Nợ (PS tăng): Dùng tập hợp chi phí bán hàng phát sinh - Bên Có (PS giảm): Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng, chi phí bán hàng phân bổ cho hàng tiêu thụ kỳ này, chi phí bán hàng để lại kỳ sau - D cuối kỳ: Tài khoản cuối kỳ số d 2.2 Hạch toán + Chi phí bán hàng đợc tập hợp TK liên quan TK 641 TK 133 ( NÕu cã) + Chi phÝ bảo hành sản phẩm đợc hạch toán vào chi phí bán hàng sản phẩm thời gian bảo hành trừ trờng hợp doanh nghiệp hạch toán phận bảo hành độc lập TK 154 TK 641 Tính vào chi phí bán hàng TK 335 TK 155 Trích trớc Trích chi phí bán hàng Xuất kho sản phẩm khác thay TK 641 Tài khoản liên quan Phần thu hồi từ sản phẩm hỏng Hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp 3.1.Tài khoản sử dụng: TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiƯp 10 chn mùc kế toán Việt Nam bớc phát triển quan trọng lịch sử kế toán Việt Nam, ®¸nh dÊu sù héi nhËp cđa kÕ to¸n ViƯt Nam víi kÕ to¸n qc tÕ Chn mùc kÕ to¸n 14 Doanh thu thu nhập khác quy định chung nêu rõ đợc kết tiêu thụ kết kinh doanh doanh nghiệp Chuẩn mực sửa đổi bổ sung số tài khoản nh: chuyển TK 511 Doanh thu bán hàng thành TK 511 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, chuyển TK 711 Thu nhập hoạt động tài thành TK 711 Thu nhập khác, chuyển TK 811 Chi phí hoạt động tài thành TK 811 Chi phí khác; đa thêm TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính, TK 635 Chi phí tài chính, TK 521 Chiết khấu thơng m¹i”; bá TK 721 “Thu nhËp bÊt thêng”, TK 821 Chi phí bất thờng Sự thay đổi góp phần sửa chữa sai sót hạch toán không ®óng b¶n chÊt cđa mét sè nghiƯp vơ nh chiÕt khấu thơng mại cho khách hàng khoản chi phí tài mà khoản giảm trừ doanh thu, hoàn nhập khoản dự phòng khoản thu nhập mà khoản ghi giảm chi phí Nh việc ban hành chuẩn mực kế toán Doanh thu thu nhập khác giúp cho việc xác định hạch toán khoản thu nhập doanh nghiệp đợc dễ dàng thống nhất, đồng hơn, phản ánh cách nghiệp vụ kinh tế có liên quan 25 Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợc ban hành nhiều mẻ số doanh nghiệp, nhiều khác biệt so với chế độ tài chính,và chế độ thuế hành Chế độ tài hành có quy định gọi lạc hậu, không phản ¸nh trung thùc mét sè vơ viƯc, sù kiƯn Thực trạng doanh nghiệp Việc áp dụng chuẩn mực Kế toán nhiều khó khăn doanh nghiệp (đặc biệt vùng xa trung ơng) Do trình độ kế toán viên, kiểm toán viên hạn chế số lợng chất lợng cha thể áp dụng đổi đến tất doanh nghiệp Do dạng hình doanh nghiệp đa dạng dẫn đến kế toán khác nhau, cha thống đợc chung (nh kế toán ngân hàng ) Việc áp dụng kế toán máy doanh nghiệp đến phổ biến có thay đổi chuẩn mực kế toán nên kế toán máy cần có phiên thay đổi kịp với yêu cầu 2.1.Thực trạng khác biệt chế độ tài xác định thu nhập với kế toán thu nhập: Hiện nay, Việt Nam trình chuyển sang kinh tế thị trờng, chế, sách trình hoàn thiện có sửa đổi bổ sung chế tài chính, sách thuế chế độ kế toán phải sửa đổi theo cho phù hợp Bộ Tài Chính chờ có chế sách hoàn thiện làm sở xây dựng mà phải xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán cho phù hợp với thông lệ 26 quốc tế phù hợp với kinh tế Việt Nam, sau có biện pháp sửa đổi, bổ sung chế, sách cho đồng điểm không phát sinh mâu thuẫn qui định chuẩn mực với sách tài sách thuế hành chuẩn mực doanh thu thu nhập khác chuẩn mực có số điểm cha thống với chế , sách hành Ông LạI HữU ƯớC (bộ nông nghiệp phát triển nông thôn) nêu lên thực trạng mâu thuẫn chuẩn mực kế toán sách thuế nhà nớc Do chuẩn mực kế toán có tính độc lập nên không phụ thuộc vào sách thuế nhà nớc nh văn pháp quy chắn nội dung thống với nội dung không thống với việc tính doanh thu chi phí để xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Từ dẫn đến việc tính toán lợi nhuận khác quan thuế thu thuế khác với tính toán doanh nghiệp gây nhiều mâu thuẫn bất đồng khó khăn cho doanh nghiệp 2.2 Về cách phân loại doanh thu: Cơ chế tài Việt Nam qui định việc quản lý doanh thu - chi phí Thông t số 63/ 1999/ TT-BTC ngày 7/6/1999 doanh thu gồm doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu từ hoạt động tài thu 27 nhập từ hoạt động bất thờng, tơng ứng với doanh thu có chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động tài chính, chi phí hoạt động bất thờng Tuy nhiên, chuẩn mực doanh thu thu nhập khác lại có qui định khác: thu nhập bao gồm doanh thu thu nhập khác đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh hoạt động tài Thu nhập khác nh từ lý tài sản cố định đợc phản ánh báo cáo tài theo số (doanh thu trừ chi phí liên quan) ngợc lại, chi phí khác đợc phản ánh theo số (đã trừ thu nhập liên quan) Điều khác so với chế độ hành Việt Nam báo cáo kết kinh doanh phản ánh tách biệt thu nhập chi phí hoạt động tài hoạt động bất thờng 2.3 Về chiết khấu bán hàng: Theo qui định Thông t số 63/1999TT- BTC ngày 7/6/1999, chiết khấu bán hàng đợc phản ánh vào chi phí tài Tuy nhiên, xét mặt chất khoản chi phí tài chính, chuẩn mực doanh thu thu nhập khác qui định khoản làm giảm trừ doanh thu 2.4 Về tính thuế hoạt động trao đổi hàng hoá - dịch vụ: Chế độ tài qui định hàng xuất kho đem đổi coi nh bán, hàng nhận đổi hàng coi nh mua Vì vậy, theo Thông t số 122/2000/TT-CP ngày 29/12/2000 28 Chính phủ qui định : sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, dùng để trao đổi giá tính thuế giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ loại hạch tơng đơng thời điểm phát sinh hoạt động Qui định trờng hợp trao đổi không tơng tự chất trờng hợp trao đổi tơng tự chất giá trị thuế giá trị gia tăng đầu phải nộp với thuế giá trị gia tăng dầu vào đợc khấu trừ chuẩn mực kế toán doanh thu thu nhập khác qui định: hàng hoá dịch vụ đợc trao đổi để lấy hàng hoá hoặch dịch vụ tơng tự chất giá trị việc trao đổi không đợc coi giao dịch tạo doanh thu không đợc ghi nhận doanh thu II Kiến nghị giải pháp + Theo ý kiến ông LạI HữU ƯớC (bộ nông nghiệp phát triển nông thôn) có kiến nghị nh sau chuẩn mực kế toán ban hành nói chung chuẩn mực số 14 Doanh thu thu nhập khác nói riêng Chuẩn mực kế toán vấn đề cha đầy đủ, nên cha bắt buộc thi hành từ 01/01/2002 mà thực thí điểm số loại hình doanh nghiệp nh áp dụng chế độ kế toán theo định 1141 Sau ban hành đầy đủ hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia tiến hành tổng kết, sửa đổi, bổ sung thi hành thống với tất loại hình doanh nghiệp nớc 29 Tăng cờng tuyên truyền mở lớp bồi dỡng kiến thức kế toán tài cho chức danh lãnh đạo, cán quản lý doanh nghiệp Báo cáo tài doanh nghiệp đợc tổ chức kiểm toán hợp pháp xác nhận quan thuế vào kết kiểm toán để thực sách thuế Nếu phát kết kiểm toán có sai sót dẫn đến phải thu thêm thuế tổ chức kiểm toán phải có trách nhiệm giải trình nộp thay bồi thờng cho doanh nghiệp khoản rủi + Có số ý kiến cho việc quy định tài khoản chi tiết cho tài khoản 511, 512 không cần thiết, nhà nớc cần quy định tài khoản mẹ tài khoản doanh nghiệp tự làm lấy phù hợp với dạng hình kinh doanh doanh nghiệp, phù hợp với quy mô doanh nghiệp Với vài doanh nghiệp cần chi tiết với tài khoản 531, 532 nh doanh nghiệp tự xây dựng tài khoản cho nhà nớc quản lý tài khoản mẹ + Thạc sĩ đặng đức sơn (Đại học thơng mại) có đề nghị cần có chứng hành nghề kế toán Ông viện nớc phát triển từ lâu có việc cấp chứng hành nghề kế toán Công việc thờng hiệp hội viện kế toán chuyên nghiệp đảm nhiệm Việt Nam có Hội kế toán Việt Nam đợc thành lập năm 1994 có khoản 4700 ngời Tuy nhiên, tổ chức dừng lại mức gặp gỡ trao đổi thông tin hội viên mà cha đợc giao 30 thực chức đánh giá chất lợng công tác kế toán hội viên Ông nêu lợi ích việc cấp chứng hành nghề Tạo tiêu chuẩn nghề nghiệp chất lợng công việc mà ngời có chứng có khả cung cấp, giảm nhẹ gánh nặng thi tuyển cho ngời tuyển dụng, tạo mặt chất lợng công tác đáng tin cậy cho toàn xã hội Là sở để định hớng công tác đào tạo cho sở đào tạo chuyên nghành kế toán, nâng cao chất lợng đổi phơng pháp giảng dạy kế toán Hớng mục tiêu giảng dậy vào chất lợng sinh viên đầu kiến thức khả áp dụng kiến thức công tác chuyên môn Góp phần nâng cao vị tổ chức ngời làm kế toán Việt Nam diễn đàn quốc tế Việc tổ chức quản lý, đánh giá thi tuyển cấp chứng cho kế toán viên giúp cho việc nâng cao vai trò tổ chức hội nghề nghiệp, góp phần phát triển bồi dỡng nhân tài, đồng thời hội đại diện ngời làm kế toán Việt Nam để tham gia giải vấn đề liên quan đến nghề nghiệp kế toán phạm vi quốc tế Việc thu lệ phí cấp chứng hội phí góp phần vào việc tăng cờng nguồn lực tài cho hoạt động hội + Bản thân em có vài kiến nghị sau đây: 31 Bộ Tài nên nhanh chóng ban hành chuẩn mực kế toán lại để tạo thống đồng tài kế toán hệ thống lôgíc chặt chẽ Bộ Tài nên đa hệ thống tài khoản kế toán sử dụng chung cho tất doanh nghiệp, bao gồm tài khoản cấp I số tài khoản cấp II Việc chi tiết thêm số tài khoản cấp II, cấp III tuỳ thuộc vào nhu cầu quản lý doanh nghiệp để doanh nghiệp tự mở tài khoản chi tiết cho phù hợp III So sánh kế toán học với chuẩn mực kế toán quốc tế So s¸nh víi chn møc kÕ to¸n qc tÕ Theo IAS 18: “ ghi nhËn doanh thu” ChuÈn mùc đề cập tới cách thức kế toán doanh thu phát sinh từ loại nghiệp vụ kiện chắn Chuẩn mực qui định doanh thu phát sinh kỳ nhng thuộc kỳ kế toán sau không đợc hạch toán phần thu nhập thuộc kỳ kế toán sau vào thu nhập kỳ hành; thu nhập thu kỳ kế toán sau nhng thuộc kỳ phải ghi tăng phần thu nhập thuộc kỳ kế toán So sánh chế độ kế toán Việt Nam với chế độ kế toán số nớc trªn thÕ giíi : 2.1 So víi hƯ thèng kÕ toán Pháp Pháp quốc gia vận dơng chn mùc kÕ to¸n Qc tÕ mét c¸ch cã chọn lọc.Cũng giống nh chế độ tài 32 kế toán Việt Nam phù hợp với chuẩn mực với kế toán Quốc tế, Pháp qui định thu nhập năm thu nhập thuộc năm tài Những khoản thu nhập phát sinh năm nhng thuộc năm sau không đợc tính vào thu nhập năm hành, thu nhập thu đợc ghi nhận Nhng phơng pháp kế toán kế toán thu nhập nớc ta Pháp có số khác biệt: Thứ nhất: Đối với khoản doanh thu thu năm tới: Theo chế độ kế toán Việt Nam, phát sinh nghiệp vụ trao đổi, cung cấp hàng hoá, dịch vụ, doanh thu cha thu nhng đợc ghi nhận khoản doanh thu thuộc năm tài phát sinh doanh thu Còn chế độ kế toán Pháp đến cuối kỳ khoản doanh thu đợc hạch toán vào TK 468: thu nhập nhận Thứ hai: Đối với khoản doanh thu thu năm nhng thuộc năm sau: theo chế độ kế toán Việt Nam phát sinh nghiệp vụ kinh tế, phần thu nhập thuộc năm sau đựơc ghi nhận vào TK 3387 doanh thu ghi nhận trớc Còn theo chế độ kế toán Pháp phát sinh nghiệp vụ, toàn doanh thu đợc ghi vào tài khoản doanh thu kỳ; đến cuối kỳ kế toán, xác định khoản thu nhập thuộc năm sau ghi vào TK 487 thu nhập ghi nhận trớc ghi giảm doanh thu kỳ 33 Nh xác định thu nhập kế toán Việt Nam kế toán Pháp có qui định giống nhng cách thức hạch toán có số điểm khác 2.2 So với hệ thống kế toán Mỹ Mỹ quốc gia không áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế, nhng cách xác định thu nhập kỳ doanh nghiệp, chế độ kế toán Mỹ giống nh chuẩn mực kế toán quốc tế chuẩn mực kế toán Việt Nam Với khoản doanh thu liên quan đến kỳ kế toán kỳ kế toán sau phát sinh doanh thu toàn doanh thu đợc ghi vào TK doanh thu trả trớc, Đến cuối kỳ kế toán tính phần doanh thu kỳ ghi tăng doanh thu kỳ, ghi giảm doanh thu trả trớc Đối với khoản doanh thu thực kỳ cha thu đợc tiền cuối kỳ tính phần doanh thu ghi tăng doanh thu kỳ 34 Phần 3: Kết luận Qua trình nghiên cứu, thấy việc tổ chức hạch toán xác định kết tiêu thụ điều quan trọng, doanh nghiệp phải xác định kết hoạt động kinh doanh Chính cần phải bắt kịp với thay đổi chế độ tài kế toán hành Tuy nhiên, phức tạp Vì vậy, cần có nghiên cứu cụ thể, phân tích mặt lợi, mặt hạn chế, để từ giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt áp dụng phơng pháp quản lí kế toán thích hợp 35 Bản thân em nhận thức rõ tầm quan trọng việc nghiên cứu so sánh chế độ tài chế độ kế toán hành Qua em thấy đợc thành tựu mặt tồn chế độ tài việc hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Tài liệu tham khảo Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp Tạp chí Kế toán Quyết định 149/2001/QĐ-BTC 36 37 Mục lục Trang Lời mở đầu PhÇn 1: C¬ së lÝ luËn .2 I Mét sè kh¸i niƯm chung .2 II Hạch toán trình tiêu thụ .3 1.Hạch toán giá vốn hàng b¸n: 1.1 Tại doanh nghiệp sử dụng phơng pháp kê khai thờng xuyên để hoạch toán hàng tồn kho 1.2 Tại doanh nghiệp sử dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ để hoạch toán hàng tồn kho (gồm phản ánh giá vốn xác định kết quả) Hạch toán chi phí bán hàng 2.1 Tài khoản sử dụng: 2.2 Hạch toán H¹ch toán chi phí quản lí doanh nghiệp .10 3.1.Tài khoản sử dụng: 10 3.2 Hạch toán .11 H¹ch toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu .11 4.1.Tài khoản sử dụng 11 4.2 Trình tự hạch toán 13 5.H¹ch toán kết tiêu thụ xác định kết kinh doanh .16 5.1 Tài khoản sử dụng 16 5.2 Hạch toán .16 III Các phơng thức tiêu thụ 18 Tiêu thụ theo phơng thức trao đổi hàng 18 Hàng tiêu thụ theo phơng thức đại lý 18 Hàng đợc bán với hình thøc tr¶ gãp 19 IV.Tỉ chøc sỉ s¸ch kÕ to¸n .20 Trình tự hạch toán trình tiêu thụ theo hình thức NK - SC 21 Trình tự hạch toán trình tiêu thụ theo hình thøc Chøng tõ ghi sæ 22 Tr×nh tự hạch toán trình tiêu thụ theo hình thức NK - CT 23 Phần 2: Thực trạng, kiến nghị giải pháp 24 I NhËn xÐt chung .24 NhËn xÐt vÒ chuÈn mùc kÕ toán ban hành 24 Thực tr¹ng cđa doanh nghiƯp 26 2.1.Thực trạng khác biệt chế độ tài xác định thu nhập với kế toán thu nhËp: .26 2.2 Về cách phân loại doanh thu: 27 2.3 Về chiết khấu bán hàng: .28 2.4 VÒ tÝnh thuÕ hoạt động trao đổi hàng hoá - dịch vô: .28 II Kiến nghị giải pháp 29 38 III So sánh kế toán học với chuẩn mực kÕ to¸n quèc tÕ 32 So s¸nh víi chn møc kÕ to¸n qc tÕ .32 So sánh chế độ kế toán Việt Nam với chế độ kế toán số níc trªn thÕ giíi : 32 2.1 So víi hƯ thèng kÕ to¸n Ph¸p 32 2.2 So víi hƯ thèng kÕ to¸n Mü 34 PhÇn 3: KÕt luËn 35 Tµi liƯu tham kh¶o 36 Môc lôc 38 39 ... 15 5 .Hạch toán kết tiêu thụ xác định kết kinh doanh 5.1 Tài khoản sử dụng + TK 911- Xác định kết kinh doanh - Tài khoản 911 đợc sử dụng để xác định toàn kết hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt... kế toán tài cho chức danh lãnh đạo, cán quản lý doanh nghiệp Báo cáo tài doanh nghiệp đợc tổ chức kiểm toán hợp pháp xác nhận quan thuế vào kết kiểm toán để thực sách thuế Nếu phát kết kiểm toán. .. góp vốn II Hạch toán trình tiêu thụ 1 .Hạch toán giá vốn hàng bán: Doanh nghiệp sử dụng phơng pháp kê khai thờng xuyên doanh nghiệp sử dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ để hạch toán hàng tồn kho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, Đồ án hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay