GIÁO ÁN UNIT 5 FF1

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:41

ENGLISH TEST - FF1 Name: I Match and write (Nối viết.) kick jump circle square triangle rectangle _ iguana circle _ Jig insect kite II Look and color (Nhìn tơ màu.) a red circle a green square a blue triangle a yellow rectangle English Test - First Friends 1 an orange triangle III Look at the pictures and check right ( ) or wrong ( ) (Nhìn vào tranh kiểm tra xem () hay sai ().) circle rectangle triangle square iguana Jig kite Jig kick 10 iguana - THE END- English Test - First Friends English Test - First Friends
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN UNIT 5 FF1 , GIÁO ÁN UNIT 5 FF1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay