GIÁO ÁNTranscription

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 13:41

Transcription Test Question 1 Hi! I’m Beaki Goodbye! Mom This is my granpa This is my dad This is my sister Question It’s a monkey This is my mom Goodbye! Mom It’s a panda It isn’t an octopus It’s a fish Test Question 1 It’s a desk It’s a door It’s a clock It’s a pencil case It’s a board Question What is it? - It’s a clock Is it a window? Yes, it is What is it? It’s a pencil case It isn’t a door It’s a board It’s a desk Test Question 1 Hello, I’m Eddie I’m four years old There are five books I have seven pencils How old are you? - I’m nine years old I’m seven years old Question I’m four years old How old is your sister? She is one year old I have five books I have six books I have six pencils Test Question 1 He is a cook He is an artist He is a doctor He is a farmer She is a teacher Question Is he an artist? Yes, he is She is a teacher He is a doctor Who is he? He is a farmer He is an actor
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁNTranscription , GIÁO ÁNTranscription

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay